Varsinainen yhtiökokous 2021

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.4.2021.

Yhtiön hallitus on COVID-19-pandemian ja fyysisen yhtiökokouksen järjestämiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi päättänyt, että yhtiökokouksessa noudatetaan poikkeuksellisia kokousmenettelyjä COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaislain (677/2020) nojalla.

Yhtiökokous järjestetään osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi siten, että osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Oikeus äänestää ennakkoon, tehdä vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä ennakkoon on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.4.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyivät 15.4.2021 klo 16.00.

Yhtiökokouskutsu

Tietosuojaseloste

Videolähetys

Osakkeenomistajat, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.4.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, kutsutaan seuraamaan yhtiökokouksen jälkeen klo 14.00 alkavaa tallennettua videolähetystä, jossa yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja käyvät läpi Huhtamäen vuoden 2020 keskeisiä hankkeita ja tuloskehitystä.

Videolähetykseen rekisteröityminen päättyi 15.4.2021 klo 16.00.

Videolähetys ei ole osa yhtiökokousta eikä lähetyksen aikana ole mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää. Kuten yllä on todettu, yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Videolähetyksen seuraaminen ei edellytä osallistumista yhtiökokoukseen.

Kysymykset ja vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@huhtamaki.com viimeistään 26.3.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistajat omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset tällä internetsivulla viimeistään 29.3.2021.

Yhtiölle ei saapunut vastaehdotuksia osakkeenomistajilta.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 8.4.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen agm@huhtamaki.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä internetsivulla viimeistään 13.4.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvät kysymykset ja vastaukset

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisohjeet ja määräajat löytyvät yhtiökokouskutsusta.

 

Materiaalit

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, kokouskutsu kokonaisuudessaan ja muut materiaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä samoin kuin Huhtamäki Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2020.

Tärkeät päivämäärät

4.3.

Määräaika osakkeenomistajien ehdotuksille yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asioiksi

22.3.

Yhtiökokouskutsu julkistetaan

26.3.

Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille

29.3.

 

 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen alkavat

Mahdolliset vastaehdotukset julkaistaan

Rekisteröityminen tallennettuun videolähetykseen alkaa

8.4.

Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille

12.4.

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

13.4.

Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin julkaistaan

15.4.

 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen päättyvät (suomalaiset osakkeenomistajat)

Rekisteröityminen tallennettuun videolähetykseen päättyy

22.4.

Yhtiökokouspäivä

26.4.

Ensimmäisen osinkoerän täsmäytyspäivä

3.5.

Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä

6.5.

Yhtiökokouspöytäkirja julkaistaan

1.10.

Toisen osinkoerän täsmäytyspäivä

8.10.

Toisen osinkoerän maksupäivä