Olennaisuusanalyysi

Varmistaaksemme, että vastuullisuustyömme keskittyy kaikkein olennaisimpiin teemoihin, päivitämme olennaisuusanalyysimme säännöllisesti. Vuonna 2018 teimme huomattavan päivityksen käyttäen Datamaranin keinoälyyn perustuvaa, datapohjaista työkalua. Vuonna 2019 täydensimme edellisenä vuonna toteutettua analyysia. Tiesimme jo, mitkä teemat ovat olennaisia Huhtamäelle. Tavoitteenamme oli päivittää analyysin pohjana olevat tietolähteet uudempiin versioihin ja lisätä analyysiin sisällytettyjen sidosryhmäkyselyiden määrää saadaksemme selville, miten olennaisten teemojen keskinäinen järjestys oli ajan myötä muuttunut.

Sisällytimme analyysiin uutisia, lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä, twiittejä, tärkeimpien vertaisyritysten, asiakkaiden ja toimittajien raportteja, sekä Huhtamäen liiketoiminnalle merkittäviä vastuullisuuteen liittyviä standardeja. Kaikki data on jäljitettävissä alkuperäiseen lähteeseen. Lisäksi analyysia täydennettiin ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille lähetetyllä kyselyllä.

Olennaisuusmatriisi

Matriisi rakennettiin seuraavasti:

  • X-akseli edustaa teollisuuden näkökulmaa, sisältäen sisäisten sidosryhmien kyselyt ja yritysten raportit
  • Y-akseli edustaa ulkoista näkökulmaa, sisältäen ulkoisten sidosryhmien kyselyt, uutiset, lainsäädännön ja muun sääntelyn, Twitterin sekä kansainväliset standardit

Yläpuolella oleva kuva esittää Huhtamäen olennaisuusmatriisin. Olennaisuusanalyysi osoitti, että Huhtamäelle olennaiset teemat ovat pysyneet vuosien aikana suurelta osin samoina. Analyysi vahvisti ”Packaging for Good” -ohjelmassa tehdyt valinnat ja sen, että Huhtamäen vastuullisuustyö on keskittynyt oikeisiin aihealueisiin.

Metodologia add_circle_outline

Datamaran seuraa noin sataa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää teemaa erilaisista lähteistä. Vuonna 2018 analysoimme nämä kaikki 100 teemaa tunnistaaksemme ne, joilla on keskitason tai korkea merkitys Huhtamäelle, teollisuudenalallemme ja eri sidosryhmille. Lopulta tällaisten teemojen määrä rajattiin viiteentoista teemaan.

Vuonna 2019 olennaisuusanalyysin päivitys keskittyi näihin viiteentoista teemaan. Tavoitteena oli päivittää analyysin pohjana olevat tietolähteet uudempiin versioihin ja lisätä analyysiin sisällytettyjen sidosryhmäkyselyiden määrää. Analyysissa tarkasteltiin seuraavia Datamaranin tarjoamia lähteitä:

  • 40:n yrityksen raportteja. Analyysiin valittiin mukaan yritykset, jotka identifioimme tärkeimmiksi vertaisyrityksiksi, asiakkaiksi ja toimittajiksi. Raportteihin sisältyi vuosikertomuksia, rahoituslaskelmia (SEC filings, 10-Ks ja 20-Fs) ja yritysvastuuraportteja, jotka oli julkaistu vuonna 2019 tai 2018.
  • 1662 uutisartikkelia, jotka oli julkaistu ajanjaksolla toukokuu 2019 ja lokakuun 2019 välisenä aikana
  • Lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä, joihin joko sisältyy tiedonantovelvoitteita tai jotka ovat olennaisia nykyisen sääntelyn kehityksen ymmärtämiseksi. Näihin sisältyi yleistä sääntelyä, toimialakohtaista sääntelyä ja odotettavissa olevaa sääntelyä.
  • Yli 250 miljoonaa twiittiä, jotka oli julkaistu Twitterissä toukokuun 2019 ja lokakuun 2019 välisenä aikana ja sisälsivät mainintoja analysoinnin kohteena olevista ESG-teemoista.
  • Vastuullisuuteen liittyviä standardeja, jotka valittiin sillä perusteella, että niillä on merkitystä Huhtamäen liiketoimintasektorille: SASB:n (Sustainability Accounting Standard Board) standardi säiliöitä ja pakkauksia valmistavalle teollisuudelle, GRI:n standardi elintarviketeollisuudelle (elintarvikepakkausten edustajana), YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä RobecoSAM Dow Jones Sustainability Index.

Lisäksi lähetimme kyselyjä ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille. Vuonna 2019 laajensimme ulkoisten sidosryhmien kyselyä ja otimme kohderyhmäksi asiakkaat, teollisuusliitot, sijoittajat, toimittajat, kansalaisjärjestöt ja ajatusjohtajat. Heitä pyydettiin arvioimaan analyysin kohteena olevat 15 teemaa niiden yleisen tärkeyden perusteella. Sisäisiä sidosryhmiä edustivat Huhtamäen työntekijät, joita pyydettiin arvioimaan teemat sen perusteella, miten tärkeitä ne ovat Huhtamäelle yrityksenä. Onnistuimme kaksinkertaistamaan saatujen vastausten määrän verrattuna vuoden 2018 analyysiin. Yhteensä 44 ulkoisten ja 43 sisäisten sidosryhmien edustajaa vastasivat kyselyyn.

Käyttämällä tietokonelingvistiikka, joka mahdollistaa kvalitatiivisen tiedon kvantifioimisen, jokainen analysoitu ESG-teema sai tietyn pistemäärän kustakin analysoidusta lähteestä. Lisäksi pistemääriin sovellettiin ennalta määriteltyjä painoarvoja. Lopulta teemat järjestettiin olennaisuusmatriisiin niiden tärkeysjärjestyksen perusteella.