Olennaisuusanalyysi

Varmistaaksemme, että yritysvastuutyömme keskittyy yhä kaikkein olennaisimpiin teemoihin, päivitimme olennaisuusanalyysimme vuonna 2018. Laajentaaksemme analyysia käytimme Datamaranin keinoälyyn perustuvaa, datapohjaista työkalua. Datamaran seuraa noin sataa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää teemaa erilaisista lähteistä, mukaan lukien yritysvastuuraportit, lainsäädäntö ja muu sääntely, uutiset ja sosiaalinen media. Työkalu tarjoaa olennaisuusanalyysillemme laajemman ja ajantasaisemman lähdeaineiston kuin aiemmin oli mahdollista.

Olennaisuusmatriisi

Matriisi rakennettiin seuraavasti:

  • X-akseli edustaa teollisuuden näkökulmaa, sisältäen sisäisten sidosryhmien kyselyt ja yritysten raportit
  • Y-akseli edustaa ulkoista näkökulmaa, sisältäen ulkoisten sidosryhmien kyselyt, uutiset, lainsäädännön ja muun sääntelyn, Twitterin sekä kansainväliset standardit

Datamarin 44:n teeman yhdistäminen olennaisuusmatriisiin osoitti, että näistä 26 teemaa ovat olennaisia Huhtamäelle (merkittävyys on keskitason ja korkean välillä, sijoittuen yllä olevassa kuvassa kaariviivan yläpuolelle). Jotta teemat eivät olisi päällekkäisiä, Datamaran ryhmitteli vielä kyseiset 26 teemaa mukaillen GRI-standardien sisältämiä ryhmittelyjä. Ryhmittelyn jälkeen teemojen lukumäärä väheni viiteentoista. Yllä oleva matriisi kuvaa Huhtamäen lopullisen olennaisuusmatriisin.

Olennaisuusanalyysista käy ilmi, että Huhtamäelle olennaiset teemat ovat pysyneet vuosien aikana suurelta osin samoina. Analyysi vahvisti ”Packaging for Good” -ohjelmassa tehdyt valinnat ja sen, että Huhtamäen yritysvastuutyö on keskittynyt oikeisiin aihealueisiin.

Metodologia add_circle_outline

Olennaisuusanalyysin tavoitteena oli selvittää kunkin Datamaranin seuraaman ESG-teeman merkitys Huhtamäelle. Analyysissa tarkasteltiin seuraavia Datamaranin tarjoamia lähteitä:

  • 42:n yrityksen raportteja. Analyysiin valittiin mukaan yritykset, jotka identifioimme tärkeimmiksi vertaisyrityksiksi, asiakkaiksi ja toimittajiksi. Yhteensä analysoitiin 82 raporttia, joihin kuului vuosikertomuksia, rahoituslaskelmia (SEC filings, 10-Ks ja 20-Fs) ja yritysvastuuraportteja (julkaistu vuonna 2017, raportoiden vuoden 2016 toiminnasta).
  • 203 verkossa saatavilla olevaa uutislähdettä, tarkemmin sanottuna 4 732 artikkelia, jotka oli julkaistu heinäkuun 2017 ja joulukuun 2017 välisenä aikana.
  • Lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä, joihin joko sisältyy tiedonantovelvoitteita tai jotka ovat olennaisia nykyisen sääntelyn kehityksen ymmärtämiseksi. Näihin sisältyi yleistä sääntelyä, toimialakohtaista sääntelyä ja odotettavissa olevaa sääntelyä.
  • Yli 36 miljoonaa twiittiä, jotka oli julkaistu Twitterissä heinäkuun 2017 ja joulukuun 2017 välisenä aikana ja sisälsivät mainintoja analysoinnin kohteena olevista ESG-teemoista.

Lisäksi ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille lähetettiin kyselyjä, jotta analyysia saatiin täydennettyä sidosryhmien mielipiteillä. Ulkoisiin sidosryhmiin kuului asiakkaita, toimittajia ja sijoittajia. Sisäisiä sidosryhmiä edustivat johtotason työntekijät, jotka työskentelevät Huhtamäellä yritysvastuuasioiden parissa. Yhteensä 32:sta vastaajasta puolet olivat ulkoisista sidosryhmistä ja puolet sisäisistä.

Vahvistimme analyysia myös integroimalla mukaan vastuullisuuteen liittyviä standardeja. Standardit valittiin sillä perusteella, että niillä on merkitystä Huhtamäen liiketoimintasektorille: SASB:n (Sustainability Accounting Standard Board) standardi säiliöitä ja pakkauksia valmistavalle teollisuudelle, GRI:n standardi elintarviketeollisuudelle (elintarvikepakkausten edustajana), YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä RobecoSAM Dow Jones Sustainability Index.

Käyttämällä tietokonelingvistiikka, joka mahdollistaa kvalitatiivisen tiedon kvantifioimisen, jokainen analysoitu ESG-teema sai tietyn pistemäärän kustakin analysoidusta lähteestä. Lisäksi pistemääriin sovellettiin ennalta määriteltyjä painoarvoja. Lopulta teemat laitettiin järjestykseen sen perusteella, kuinka merkittäviä ne ovat Huhtamäelle. Alkuperäisestä 95:stä teemasta valittiin 44 tärkeintä teemaa, joiden pohjalta muodostettiin olennaisuusmatriisi.