Vastuullisuuden tuominen strategian ytimeen vaati johtamisen ja organisaation uudistamista – ”Huhtamäelle vastuullisuus on investointi tulevaisuuteen”

Huhtamäen henkilöstöjohtaja Teija Sarajärvi kertoo yhtiön muutosmatkasta, jonka myötä vastuullisuus tuodaan kattavasti ja systemaattisesti osaksi kaikkea Huhtamäen toimintaa.

Huhtamäen satavuotisjuhlavuonna 2020 yhtiön strategia uudistettiin niin, että vastuullisuus ankkuroitiin sen keskelle. Henkilöstöjohtaja Teija Sarajärven mukaan Huhtamäen kokoiselle yritykselle vastuullisuustyön johtamisen transformaatio on iso tehtävä, joka ei tule valmiiksi hetkessä. Yhtiö kuitenkin näkee sen investointien arvoisena kilpailuvalttina.

Kokonaisvaltainen muutos

”Huhtamäellä on ollut jo useamman vuoden yritysvastuutiimi tavoitteineen, toimintasuunnitelmineen ja etenemisen seurantoineen. Strategiatyön yhteydessä tunnistimme kuitenkin, että vastuullisuus on meille kilpailullinen erottautumistekijä, johon on syytä panostaa niin, että vaikutukset näkyvät selkeämmin”, Sarajärvi kertoo.

Strategian yhteydessä uudistettiin yhtiön arvot ja ambitio. Luotiin uudenlainen vastuullisuuden johtamisen malli, vastuullisuuteen panostettiin entistä enemmän resursseja, organisaatiota uudistettiin ja uusia teemaan keskittyviä rooleja luotiin. Uutta strategiaa ja vastuullisuuden kasvanutta roolia tehtiin näkyväksi monin tavoin sekä sisäisesti että ulkoisesti.

”Asetimme yhtiön toimintaa läpileikkaavat kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, joihin kuuluu muun muassa kokonaan uusiutuvaan energiaan siirtyminen, kierrätysmateriaalien käyttö ja päästöjen vähentäminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan sisäisten mittareiden avulla kvartaaleittain, ja tavoitteista viestitään myös ulos. Yhtiön kaikki yli 80 toimipistettä ympäri maailman käydään läpi ja kehityskohteet kartoitetaan. Kaikilla toimihenkilöillä  on vähintään yksi nimetty tavoite, joka liittyy vastuullisuuteen. Vastuullisuuteen liittyvistä onnistumisista jaetaan tunnustuspalkintoja tiimeille.”

Innovatiivinen yrityskulttuuri luo vastuullisia ratkaisuja

Vastuullisuuden nostaminen yritystoiminnan keskeiseksi ajuriksi vaatii tuoretta ajattelua ja innovointia. Sarajärvi uskoo, että suomalaisissa yhtiöissä on kyllä innovaatioiden luomiseen tarvittavaa osaamista, mutta rohkeuttakin tarvitaan.

”Innovatiivisuus näkyy monin eri tavoin: on pieniä, toimintaa parantavia arjen innovaatioita ja toisaalta liiketoimintaa mullistavia tuote- ja palveluinnovaatioita. Tuoretta ajattelua voi ruokkia esimerkiksi hieman yllättävien nimityspäätösten tekeminen, vaikka ne tuntuisivat riskialttiilta. Huomiota kannattaa kiinnittää myös päätöksenteon ja hierarkian kulttuuriin: kuinka paljon asiantuntijat pääsevät ääneen suhteessa johtajiin? Suurissa organisaatioissa tarvitaan jonkin verran hierarkioita, jotta vastuut ovat selvät, mutta yleensä hierarkia lisää etäisyyksiä ihmisten välillä. Miten virheisiin reagoidaan? Miten niistä otetaan opiksi? Tuodaanko uusia ideoita tarpeeksi näkyviin, jotta muutkin voivat oppia ja innostua niistä?”

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhteistyön avulla siellä, missä vaikutus on suurin

Sisäisten muutosten lisäksi Huhtamäki aloitti juhlavuonna useita yhteistyöprojekteja voittoa tavoittelemattomien toimijoiden kanssa eri maanosissa. Projekteissa edistetään kiertotaloutta ja vastuullisia innovaatioita ja kehitetään ratkaisuja jäteongelmiin kehittyvissä maissa.

”Esimerkiksi Intiassa autamme puhdistamaan Mithi-jokea yhteistyössä Earth5R-ympäristöliikkeen kanssa. Hankkeeseen kuuluu myös jätehuollon koulutusta ja kiertotalouteen perustuvien elinkeinojen kehittämistä paikallisesti. Tällaisten yhteistyöhankkeiden kautta pyritään kehittämään koko Huhtamäen arvoketjua vastuullisemmaksi ja luomaan arvoa paikallisyhteisöille siellä, missä panostuksilla on suurin vaikutus,” Sarajärvi selittää.

”Vastuullisuus on meille kilpailullinen erottautumistekijä, johon on syytä panostaa niin, että vaikutukset näkyvät selkeämmin.”

Huhtamäki on myös ottanut entistä aktiivisempaa roolia pakkausalan sisällä, jotta uusia, resurssiviisaita ratkaisuja löydettäisiin yhdessä.

”Elintarvikepakkaamiseen liittyy erityinen paradoksi: Pakkaukset ovat elintärkeitä ihmisten ja ympäristön kannalta, sillä pakkaus suojelee ruokaa pilaantumiselta ja laadun heikkenemiseltä ja siten auttaa pitämään ihmiset terveinä ja hyvinvoivina sekä ehkäisee ruokahävikkiä. Samalla pakkauksista syntyy globaalisti valtava määrä jätettä, joka päätyy herkästi vääriin paikkoihin yhteisöissä, joissa ei ole kehittyneitä jätteenkäsittelyjärjestelmiä ja infrastruktuuria. Tämä ongelma alan yritysten, kuluttajien ja lainsäätäjien on ratkaistava yhdessä. Huhtamäki haluaa olla aktiivinen tekijä tässä työssä.”

Tämä artikkeli on osa sarjaa, jossa keskustellaan globaalisti vastuullisesta ja vaikutusvaltaisesta Suomesta sekä yritysten roolista sen tulevaisuuden turvaamisessa. Artikkelisarja pohjustaa samasta aiheesta käytävää paneelikeskusteluamme.

Tilaa Think Circle Viewpoints saadaksesi lisää tietoa Think Circlestä ja tulevista tapahtumistamme. 

Latest articles