Huhtamäki Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 3.4.2009 klo 15.00 Helsingissä, Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa Mannerheimintie 13 e.

Osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,34 euroa osakkeelta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 17.4.2009 sille osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Ehdotus tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1. - 31.12.2009 valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Solveig Törnroos-Huhtamäen, KHT.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hyväksytyn laskun perusteella.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta seuraavin ehdoin:

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu luovuttaminen

Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

Osakkeet voidaan luovuttaa:
- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu luovutus voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5.061.089 kappaletta.

Merkintähinnan merkitseminen taseessa

Hallituksella on oikeus päättää siitä, että osakkeita luovutettaessa osakkeista maksettava määrä merkitään joko kokonaan tai osaksi osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.4.2012 saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2007 myöntämän valtuutuksen luovuttaa yhtiön omia osakkeita.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa 5.3.2009.

Lisätiedot:
Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Juha Salonen, puh. 010 686 7851


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä