Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 3.4.2009. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Vuodelta 2008 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Osinkoon on oikeutettu osakkeenomistaja, joka on merkittynä Suomen Arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2009. Osinko maksetaan 17.4.2009.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Robertus van Gestel, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen sekä uutena jäsenenä Siaou-Sze Lien.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa kokouspalkkiona 500 euroa niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin hallituksen jäsenet osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Solveig Törnroos-Huhtamäki, KHT.

Hallituksen valtuuttaminen luovuttamaan omia osakkeita

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2012 saakka.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Pekka Merilampi.

Lisätiedot:
Juha Salonen, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7851


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä get_app AGM2009 CEO Review FI