Huhtamäki Oyj:n yhtiökokouskutsu

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 08.00

 

Huhtamäki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 24. päivänä 2010 klo 14.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiivessä, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 

1. Kokouksen avaaminen

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

 

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 

Toimitusjohtajan katsaus

 

7. Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2010 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 7.4.2010.

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

 

Yhtiökokouksen 3.4.2009 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan.

 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Siaou-Sze Lien, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen.

 

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Robertus van Gestel on ilmoittanut yhtiölle, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin William R. Barker.

 

William R. Barker (s. 1949) on toiminut Rexam PLC:n hallituksen jäsenenä ja Beverage Can -liiketoiminnan Group Executive Directorin tehtävässä vuodesta 2005 lähtien helmikuuhun 2009 saakka, jolloin hän siirtyi eläkkeelle. Vuosina 2001-2004 hän työskenteli President & CEO, Rexam Beverage Can Americas -tehtävässä. Rexam PLC on maailmanlaajuisesti toimiva kuluttajapakkausyhtiö ja johtava virvokejuomatölkkien valmistaja. Ennen Rexam PLC:n palvelukseen siirtymistä William R. Barker toimi useissa eri tehtävissä Textron Inc., OEA Inc., Bosal International N.V. ja Gates Rubber Company -yhtiöissä. Hänen muihin keskeisiin luottamustehtäviinsä kuuluu Leeds School of Business, University of Coloradon hallituksen jäsenyys. William R. Barker on koulutukseltaan MBA ja B.Sc. (Chemical Engineering).

 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hyväksytyn laskun perusteella.

 

14. Tilintarkastajan valitseminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi kauppat. maist. Harri Pärssisen, KHT.

 

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamiseksi

 

Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ään sisältyvää yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevaa yhtiöjärjestys­määräystä muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

 

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhtiön 90-vuotisjuhlavuoden yhteydessä päättämään enintään 700 000 euron määräisestä lahjoituksesta Suomen Kulttuurirahaston hallinnoimaan nuorisoprojektiin "Myrsky" sekä enintään 500 000 euron määräisestä lahjoituksesta korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan. Lahjoitukset maksetaan hallituksen tarkemmin päättäminä ajankohtina vuoden 2010 aikana ja niiden kokonaismäärä on enintään 1 200 000 euroa.

 

17. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

 

Edellä mainitut yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Huhtamäki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi. Huhtamäki Oyj:n tilinpäätös ja sen sisältämä konsernitilinpäätös, toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 3.3.2010. Vuosikertomus on saatavilla viimeistään viikolla 10. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille postitse. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 7.4.2010 alkaen.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.3.2010 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 19.3.2010 klo 18.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

 

a) Huhtamäki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi noudattaen sivuilla annettuja ohjeita,

b) sähköpostitse osoitteeseen AGM@huhtamaki.com, tai

c) puhelimitse numeroon 0800 9 0026, arkisin kello 8.00-18.00.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

 

Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava ne osakkeet, joita kukin asiamies edustaa.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Huhtamäki Oyj, yhtiökokouspalvelut, Keilaranta 10, 02150 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 19.3.2010 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2010.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevat ohjeet.

 

4. Muut tiedot

 

Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 106 063 320 osaketta ja ääntä.

 

Espoossa helmikuun 11. päivänä 2010

 

 

HUHTAMÄKI OYJ

Hallitus

 

 

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka liikevaihto oli 2 miljardia euroa vuonna 2009. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 13 000 työntekijää 54 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 33 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.