Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010: Liikevaihto kasvoi ja tulos parani

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.7.2010 KLO 8.30

 

- Konsernin liikevaihto kasvoi valuuttakurssimuutosten suotuisan vaikutuksen sekä myynnin rakenteen ja hintojen myönteisen kehityksen ansiosta.
- Tulos parani onnistuneen kustannushallinnan johdosta.
- Rahavirta oli hyvällä tasolla.
- Strategiatyön etenemisen johdosta suurin osa kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan yksiköistä luokitellaan raportoinnissa myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja lopetetuiksi toiminnoiksi.
- Hyvän alkuvuoden tuloksen johdosta koko vuoden 2010 osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuoden 2009 osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia kuluja (0,74 euroa).

 

Avainluvut        
milj. euroa H1 2010 H1 2009 Q2 2010 Q2 2009
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto 970,2 939,3 522,3 492,7
Liiketulos (EBIT)* 73,2 64,1 44,3 34,6
Liiketulos-% 7,5 6,8 8,5 7,0
Osakekohtainen tulos (EPS) 0,47 0,33 0,30 0,20
Sisältäen lopetetut toiminnot        
Osakekohtainen tulos (EPS) 0,51 0,42 0,32 0,24
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI-% (12 kk, liukuva) 10,0 -3,2 - -

* Vuoden 2009 H1 ja Q2 liiketulokset sisältävät 3,8 milj. euroa kertaluonteisia kuluja.

 

Yleiskatsaus
Raaka-ainehintojen nousu vaikutti katsauskaudella kaikkiin segmentteihin. Haastavasta markkinatilanteesta ja vakaasta myyntivolyymistä huolimatta konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna valuuttakurssimuutosten suotuisan vaikutuksen sekä myynnin rakenteen ja hintojen myönteisen kehityksen ansiosta.

 

Liiketulosta paransivat onnistunut kustannushallinta, tehokas reagointi raaka-ainekustannusten kohoamiseen sekä myynnin rakenteen myönteinen kehitys. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos (EPS) kasvoi 0,47 euroon (0,33 euroa).

 

Rahavirta oli vahva etenkin North America -segmentissä, ja konsernin vapaa rahavirta oli
44 milj. euroa. Velkaantumisaste (gearing) aleni katsauskaudella vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 0,47 (0,68).

 

Kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arvioinnissa edistyttiin. Liiketoiminnan eriyttäminen saatiin päätökseen toisella vuosineljänneksellä. Tämän vuoksi suurin osa kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan yksiköistä luokitellaan myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja ne raportoidaan lopetettuina toimintoina. Strategisten vaihtoehtojen arviointia jatketaan.

 

 

Liiketoiminnan kehitys segmenteittäin, jatkuvat toiminnot
Myynti jakautui segmenteittäin seuraavasti: Flexible Packaging 26 % (25 %), Films 8 % (8 %), North America 28 % (30 %), Molded Fiber 12 % (11 %), Foodservice Europe-Asia-Oceania 23 % (23 %) ja Muut toiminnot 3 % (3 %).

 

Flexible Packaging
Joustopakkauksia käytetään kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden, kuten elintarvikkeiden, eläinruokien sekä hygienia- ja terveydenhoitotuotteiden, pakkaamiseen. Segmentti palvelee markkinoita maailmanlaajuisesti, ja sillä on tuotantoa Euroopassa, Aasiassa, Oseaniassa ja Etelä-Amerikassa.

 

milj. euroa H1 2010 H1 2009 Q2 2010 Q2 2009
Liikevaihto 257,2 239,3 130,4 119,0
Liiketulos (EBIT) 17,0 13,6 7,1 4,8
Liiketulos-% 6,6 5,7 5,4 4,0
RONA-% (12 kk, liukuva) 10,0 0,3 - -

 

Segmentin myyntivolyymi ja liikevaihto kasvoivat katsauskaudella vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kehitys oli myönteistä etenkin Aasiassa. Euroopassa kasvu hidastui toisella vuosineljänneksellä.

 

Segmentin tulosta paransivat myynnin rakenteen myönteinen kehitys ja Aasian volyymikasvu.

 

Films
Kalvoja käytetään etiketeissä, kiinnitysteipeissä ja hygienia- ja terveydenhoitotuotteissa sekä rakennus-, auto- ja pakkausteollisuuden ja graafisen alan teknisissä sovelluksissa. Segmentti palvelee markkinoita maailmanlaajuisesti, ja sillä on tuotantoa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

milj. euroa H1 2010 H1 2009 Q2 2010 Q2 2009
Liikevaihto 83,3 80,3 42,1 39,1
Liiketulos (EBIT)* 6,3 -2,9 3,8 -3,4
Liiketulos-% 7,6 -3,6 9,0 -8,7
RONA-% (12 kk, liukuva) 5,5 0,7 - -

* Vuoden 2009 H1 ja Q2 liiketulokset sisältävät 3,8 milj. euroa kertaluonteisia kuluja.

 

Segmentin liikevaihto kasvoi katsauskaudella vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myyntivolyymi kasvoi valituissa ydinsegmenteissä merkittävästi etenkin Pohjois-Amerikassa. Volyymikasvu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä.

 

Segmentin tulosta vahvistivat volyymikasvu ja kustannussäästöt.

 

North America
Segmentti tarjoaa paikallisille markkinoille Chinet®-kerta-astioita, kartonkisia jäätelöpakkauksia sekä muita kuluttajatuote- ja tarjoilupakkauksia. Segmentillä on tuotantoa Pohjois-Amerikassa ja Meksikossa.

 

milj. euroa H1 2010 H1 2009 Q2 2010 Q2 2009
Liikevaihto 271,4 282,2 157,8 153,1
Liiketulos (EBIT) 27,3 38,1 18,9 23,6
Liiketulos-% 10,1 13,5 12,0 15,4
RONA-% (12 kk, liukuva) 11,7 13,0 - -

 

Laimea kysyntä alavireisillä markkinoilla heikensi segmentin liikevaihtoa ja tulosta katsauskaudella vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vaimean alkuvuoden jälkeen vähittäiskauppamyynnin ja tarjoilupakkausten myynnin volyymit paranivat hieman.

 

Toisella vuosineljänneksellä tulosta vahvistivat alentuneet valmistus- ja jakelukustannukset sekä valuuttakurssimuutosten suotuisa vaikutus, jotka kompensoivat pienemmän myyntivolyymin ja kohonneiden raaka-ainekustannusten vaikutusta.

 

Molded Fiber
Kierrätetystä kuidusta valmistetaan pakkauksia tuoretuotteille, kuten kananmunille ja hedelmille. Segmentillä on tuotantoa Euroopassa, Oseaniassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

 

milj. euroa H1 2010 H1 2009 Q2 2010 Q2 2009
Liikevaihto 114,7 99,6 59,2 51,3
Liiketulos (EBIT) 10,3 8,1 5,7 4,3
Liiketulos-% 9,0 8,1 9,6 8,4
RONA-% (12 kk, liukuva) 11,6 6,1 - -

 

Segmentin liikevaihto kasvoi katsauskaudella vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna pääasiassa suotuisan myynnin rakenteen ja hintojen ansiosta.

 

Tulosparannus johtui lähinnä myynnin rakenteen ja hintojen myönteisestä kehityksestä.

 

Foodservice Europe-Asia-Oceania
Tarjoilupakkauksiin lukeutuvia kartonkisia ja muovisia kerta-astioita toimitetaan tarjoilupalveluyrityksille ja pikaruokaravintoloille. Segmentillä on tuotantoa Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Oseaniassa.

 

milj. euroa H1 2010 H1 2009 Q2 2010 Q2 2009
Liikevaihto 231,1 225,3 125,1 120,8
Liiketulos (EBIT) 11,7 8,8 8,2 6,4
Liiketulos-% 5,1 3,9 6,6 5,3
RONA-% (12 kk, liukuva) 8,3 -0,2 - -

Markkinat pysyivät alavireisinä ja myyntivolyymi laski katsauskaudella. Tulosparannus jatkui tuloksekkaan kustannushallinnan ansiosta.

 

 

Lopetetut toiminnot
Kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointi aloitettiin syksyllä 2008.

 

Vuonna 2009 kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan yksiköt Etelä-Amerikassa ja Australiassa myytiin. Euroopassa kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan eriyttäminen saatiin päätökseen toisella vuosineljänneksellä.  Yksiköt on eriytetty erillisiksi juridisiksi yhtiöiksi. Yhtiöiden varat ja velat sekä tuloslaskelman erät on erotettu erilliseksi kokonaisuudeksi. Tämän vuoksi Liettuassa, Puolassa, Ranskassa, Saksassa, Suomessa ja Turkissa sijaitsevat yhtiöt luokitellaan myytävänä oleviksi omaisuuseriksi. Italiassa sijaitseva yhtiö sisältyy raportoinnissa muihin toimintoihin. Strategisten vaihtoehtojen arviointia jatketaan kaikissa yksiköissä.

 

Myytävänä olevien liiketoimintojen tulos esitetään tässä katsauksessa omana eränään kohdassa "Lopetetut toiminnot". Vuoden 2009 ja vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen neljännesvuosittaiset tulokset esitetään vastaavalla tavalla. Myös vuonna 2009 myytyjen yksiköiden tulokset sisältyvät kohdassa "Lopetetut toiminnot" esitettäviin kyseisten vuosineljännesten lukuihin.

 

Lopetettujen toimintojen tulos oli katsauskaudella 4 milj. euroa (9 milj. euroa) ja toisella vuosineljänneksellä 2 milj. euroa (3 milj. euroa). Tuloksen heikkeneminen johtuu myytyjen liiketoimintojen vaikutuksesta sekä kasvaneista raaka-ainekustannuksista. Vuoden 2010 lukuihin sisältyy 2 milj. euroa kertaluonteisia kuluja, jotka aiheutuivat lopetettujen toimintojen strategisten vaihtoehtojen arvioinnista.

 

Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat ja velat esitetään taseessa erillään jatkuvien toimintojen varoista ja veloista.

 

 

Tuloskehitys
Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos katsauskaudella oli 73 milj. euroa (64 milj. euroa sisältäen 4 milj. euroa kertaluonteisia kuluja), joka oli 7,5 prosenttia (6,8 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 44 milj. euroa (35 milj. euroa sisältäen 4 milj. euroa kertaluonteisia kuluja), joka oli 8,5 prosenttia liikevaihdosta (7,0 %).

 

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 8 milj. euroa (15 milj. euroa) ja toisella vuosineljänneksellä 4 milj. euroa (6 milj. euroa). Verokuluja kirjattiin katsauskaudella 12 milj. euroa (11 milj. euroa) ja toisella vuosineljänneksellä 7 milj. euroa (6 milj. euroa).

 

Jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos oli 54 milj. euroa (38 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,33 euroa). Vastaavasti toisen vuosineljänneksen tulos oli 33 milj. euroa (23 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,30 euroa (0,20 euroa). Osakekohtaisissa laskelmissa käytetty liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä oli 101 131 905 (100 426 461). Lukuun eivät sisälly yhtiön hallussa olevat 4 826 089 (5 061 089) omaa osaketta.

 

Katsauskauden tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 57 milj. euroa (47 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,42 euroa). Vastaavasti toisen vuosineljänneksen tulos oli 35 milj. euroa (26 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,32 euroa (0,24 euroa). Vuoden 2010 lukuihin sisältyy 2 milj. euroa kertaluonteisia kuluja, jotka aiheutuivat lopetettujen toimintojen strategisten vaihtoehtojen arvioinnista.

 

 

Tase ja rahavirta
Katsauskauden vapaa rahavirta oli 44 milj. euroa (102 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä vapaa rahavirta oli 37 milj. euroa (65 milj. euroa). Investointien määrä oli 24 milj. euroa (18 milj. euroa), josta toisen vuosineljänneksen osuus oli 14 milj. euroa (10 milj. euroa).

 

Nettovelka oli kesäkuun 2010 lopussa 378 milj. euroa (487 milj. euroa). Tätä vastaava velkaantumisaste (gearing) oli 0,47 (0,68).

 

Taseen varat olivat yhteensä 1 966 milj. euroa (1 889 milj. euroa).

 

 

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2010 lopussa 13 049 (13 712) työntekijää.

 

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Raaka-aineiden ja energian nopeiden hinnanvaihtelujen sekä valuuttakurssimuutosten voidaan katsoa olevan konsernin liiketoimintaan liittyviä olennaisia lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä. Huomattavat muutokset yleisessä taloustilanteessa tai rahoitusmarkkinoilla saattavat vaikuttaa kielteisesti konsernin strategian täytäntöönpanoon sekä liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen.

 

 

Näkymät vuodelle 2010
Yleisen talous- ja markkinatilanteen epävarmuus jatkuu vuoden 2010 jälkimmäisellä puoliskolla. Hyvän alkuvuoden tuloksen johdosta koko vuoden 2010 osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuoden 2009 osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia kuluja (0,74 euroa). Konsernin hyvä taloudellinen asema luo perustan ydinliiketoimintojen kasvumahdollisuuksien hyödyntämiselle. Investointien määrän odotetaan olevan suurempi kuin vuonna 2009, mutta jäävän alle 100 milj. euron.

 

 

Tulosten julkistaminen vuonna 2010
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 21.10.

 

Espoossa 21.7.2010
Huhtamäki Oyj
Hallitus

 

 

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880
Sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7830
Media, puh. 010 686 7863

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään kello 11.00 pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 10, Espoo. Toimitusjohtaja Jukka Moisio ja talousjohtaja Timo Salonen esittelevät tuloksen, jonka jälkeen tarjoillaan buffet-lounas. Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään kello 14.00. Johdon tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Konferensiin voi osallistua soittamalla mielellään noin 5-10 minuuttia ennen aloitusta numeroon 0800 112 363 ja antamalla tunnuksen 86450682.

 

Kaikki tulosjulkistukseen liittyvä materiaali on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.huhtamaki.fi. Tulosesitys julkaistaan verkkosivuilla noin kello 11.00, ja puhelinkonferenssi on seurattavissa audio webcast -muodossa samana iltana pian puhelinkonferenssin päätyttyä.

 

 

Huhtamäki Oyj
1.1.-30.6.2010

 

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)
Tilintarkastamaton

  H1 H1 Q2 Q2 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009
Jatkuvat toiminnot          
           
           
Liikevaihto 970,2 939,3 522,3 492,7 1 831,8
Hankinnan ja valmistuksen kulut -805,1 -779,9 -429,4 -408,6 -1 530,0
Bruttokate 165,1 159,4 92,9 84,1 301,8
           
           
Liiketoiminnan muut tuotot 10,4 7,1 5,6 4,1 15,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -36,7 -36,0 -20,2 -19,9 -70,0
Tutkimus ja kehitys -7,7 -6,6 -4,2 -3,2 -14,7
Hallinnon kulut -53,6 -55,8 -28,0 -28,4 -111,3
Liiketoiminnan muut kulut -4,3 -4,0 -1,8 -2,1 -8,9
  -91,9 -95,3 -48,6 -49,5 -189,9
           
Liiketulos 73,2 64,1 44,3 34,6 111,9
           
           
Rahoitustuotot 2,4 14,0 0,9 10,7 24,1
Rahoituskulut -10,6 -29,5 -5,1 -17,2 -49,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,3 0,3 0,2 0,1 0,6
Tulos ennen veroja 65,3 48,9 40,3 28,2 86,7
           
           
Tuloverot -11,6 -10,9 -7,2 -5,6 -19,4
           
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 53,7 38,0 33,1 22,6 67,3
           
Lopetetut toiminnot          
           
Toimintojen tulos 5,5 9,1 3,8 3,5 6,2
Arvonalennus liittyen myytävissä olevan omaisuuden          
arvostamisesta käypään arvoon -2,0 - -2,0 - -
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 3,5 9,1 1,8 3,5 6,2
Tilikauden tulos 57,2 47,1 34,9 26,1 73,5
           
Jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille          
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 52,0 36,6 32,5 21,8 64,9
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 3,5 9,1 1,8 3,5 6,2
Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille 55,5 45,7 34,3 25,3 71,1
Määräysvallattomien omistajien osuus          
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,7 1,4 0,6 0,8 2,4
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista - - - - -
Tilikauden tulos määräysvallattomien omistajien osuudelle 1,7 1,4 0,6 0,8 2,4
           
euroa          
Jatkuvien toimintojen tilikauden tuloksen osakekohtainen tulos, 0,51 0,37 0,32 0,22 0,65
Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen tulos 0,04 0,04 0,02 0,02 0,08
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,47 0,33 0,30 0,20 0,57
Lopetettujen toimintojen tilikauden tuloksen osakekohtainen tulos 0,04 0,09 0,02 0,04 0,06
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos 0,51 0,42 0,32 0,24 0,63
           
Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos 0,55 0,46 0,34 0,26 0,71
           
Laimennusvaikutuksella oikaistu:          
Jatkuvien toimintojen tilikauden tuloksen osakekohtainen tulos, 0,51 0,37 0,32 0,22 0,65
Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen tulos 0,04 0,04 0,02 0,02 0,08
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,47 0,33 0,30 0,20 0,57
Lopetettujen toimintojen tilikauden tuloksen osakekohtainen tulos 0,04 0,09 0,02 0,04 0,06
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos 0,51 0,42 0,32 0,24 0,63
           
Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos 0,55 0,46 0,34 0,26 0,71

 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

  H1 H1 Q2 Q2 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009
           
Tilikauden tulos 57,2 47,1 34,9 26,1 73,5
           
Muut laajan tuloksen erät:          
Muuntoerot 59,4 3,8 34,7 -6,6 0,7
Arvonmuutos ja muut rahastot -1,9 -1,3 -1,2 1,8 1,2
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,4 0,1 0,2 -0,6 -0,5
           
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 57,9 2,6 33,7 -5,4 1,4
           
Laaja tulos 115,1 49,7 68,6 20,7 74,9
           
Jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 113,4 48,2 68,3 19,9 72,3
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,7 1,5 0,3 0,8 2,6

 

Konsernitase (IFRS)
Tilintarkastamaton

  30.6. 31.12. 30.6.
milj. euroa 2010 2009 2009
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 407,8 394,8 396,1
Muut aineettomat hyödykkeet 30,1 32,7 32,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 616,9 604,2 645,3
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 3,0 2,5 2,2
Myytävissä olevat sijoitukset 1,2 1,9 2,0
Pitkäaikaiset rahoitussaamiset 1,1 11,0 0,4
Laskennalliset verosaamiset 13,8 16,5 14,6
Eläkesaatavat 67,3 57,9 60,6
Muut saamiset 4,3 3,0 4,1
  1 143,5 1 124,5 1 157,8
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 264,4 236,1 263,8
Lyhytaikaiset rahoitussaamiset 34,6 19,4 12,5
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 3,2 9,1 8,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 349,4 305,5 362,4
Rahavarat 90,2 64,0 84,8
  741,8 634,1 731,6
       
Myytävänä olevat omaisuuserät 78,6 - -
       
Varat yhteensä 1 965,9 1 758,6 1 889,4
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Osakepääoma 360,6 360,6 358,7
Ylikurssirahasto 106,8 106,8 104,7
Omat osakkeet -44,4 -46,5 -46,5
Muuntoerot -72,9 -130,0 -126,8
Arvonmuutosrahastot -5,8 -4,3 -6,2
Voittovarat 366,0 354,8 334,6
Muihin laajan tuloslaskelman eriin kirjatut erät jotka liittyvät      
lopetetuihin toimintoihin 2,3 - -
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 712,6 641,4 618,5
       
Määräysvallattomien omistajien osuus 24,1 20,2 19,0
Oman pääoman ehtoinen laina 75,0 75,0 75,0
Oma pääoma yhteensä 811,7 736,6 712,5
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 283,3 294,3 466,3
Laskennalliset verovelat 51,4 42,5 37,9
Eläkevelvoitteet 106,2 102,8 103,4
Varaukset 57,2 55,9 56,1
Muut pitkäaikaiset velat 6,0 5,4 6,5
  504,1 500,9 670,2
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat      
- Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 94,7 67,3 26,5
- Lyhytaikaiset lainat 125,9 101,1 91,9
Varaukset 2,3 6,0 8,3
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 6,4 10,9 5,2
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 380,6 335,8 374,8
  609,9 521,1 506,7
       
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 40,2 - -
       
Velat yhteensä 1 154,2 1 022,0 1 176,9
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 965,9 1 758,6 1 889,4
       
  30.6. 31.12. 30.6.
  2010 2009 2009
       
Nettovelka 378,0 368,3 487,0
Velkaantumisaste (gearing) 0,47 0,5 0,68

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Tilintarkastamaton

 

      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

milj. Euroa
O-
sa-
ke-
pää-
oma

 
Yli-
kurs-
si-
rahas-
to
Omat
osak-
keet
Muun-
to-
erot
Ar-
von-
muu-
tos
ja
muut
ra-
has-
tot
Ker-
ty-
neet
voit-
to-
va-
rat
Lo-
pe-
te-
tut
toi-
min-
not
Yh-
teen-
Mää-
räys-
val-
lat-
to-
mi-
en
o-
mis-
ta-
ji-
en
o-
suus
Oman
pää-
o-
man
eh-
toi-
nen
lai-
na
Oma
pää-
o-
ma
yh-
teen-
Oma pääoma                      
31.12.                      
2008 358,7 104,7 -46,5 -130,5 -5,0 327,5 - 608,9 18,4 75,0 702,3
Osin-                      
gon-                      
ja-                      
ko           -34,1   -34,1     -34,1
Osa-                      
ke-                      
perus-                      
tei-                      
set                      
mak-                      
sut           1,5   1,5     1,5
Oman                      
pääoman                      
ehtoisen                      
lainan                      
ko-                      
rot           -4,7   -4,7     -4,7
Tili-                      
kau-                      
den                      
laaja                      
tu-                      
los       3,7 -1,2 45,7   48,2 1,5   49,7
Muut                      
muu-                      
tokset           -1,3   -1,3 -0,9   -2,2
Oma                      
pääoma                      
30.6.                      
2009 358,7 104,7 -46,5 -126,8 -6,2 334,6 - 618,5 19,0 75,0 712,5
                       
                       
                       
Oma                      
pääoma                      
31.12.                      
2009 360,6 106,8 -46,5 -130,0 -4,3 354,8 - 641,4 20,2 75,0 736,6
Osin-                      
gon-                      
jako           -38,5   -38,5     -38,5
O-                      
sa-                      
ke-                      
pe-                      
rus-                      
tei-                      
set                      
mak-                      
sut     2,1     -1,3   0,8     0,8
Oman                      
pääoman                      
ehtoisen                      
lainan                      
ko-                      
rot           -4,6   -4,6     -4,6
Tilikauden                      
laaja                      
tu-                      
los       59,4 -1,5 55,5   113,4 1,7   115,1
Lopetetut                      
toi-                      
min-                      
not       -2,3     2,3 0,0     0,0
Muut                      
muu-                      
tok-                      
set           0,1   0,1 2,2   2,3
Oma                      
pääoma                      
30.6.                      
2010 360,6 106,8 -44,4 -72,9 -5,8 366,0 2,3 712,6 24,1 75,0 811,7

 

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
Tilintarkastamaton

  H1 H1 Q2 Q2 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009
           
           
Tilikauden tulos* 57,2 47,1 34,9 26,1 73,5
Oikaisut* 51,6 68,1 28,0 36,3 134,2
- Poistot ja arvonalentumiset* 40,6 48,9 20,8 27,2 88,6
- Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta* -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 -0,6
- Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot* -2,7 0,7 -0,6 1,2 5,7
- Rahoitustuotot ja -kulut* 8,2 15,5 4,2 6,6 25,8
- Tuloverot* 11,7 11,8 7,1 6,6 20,4
- Muut oikaisut* -5,9 -8,5 -3,3 -5,2 -5,7
Vaihto-omaisuuden muutos* -24,1 32,3 -1,2 29,7 58,3
Korottomien saamisten muutos* -39,3 3,1 -26,0 -16,1 50,4
Korottomien velkojen muutos* 20,8 -16,4 13,1 5,5 -28,3
Saadut osingot* 0,1 0,1 - 0,0 0,5
Saadut korot* 2,1 1,0 1,0 0,6 2,2
Maksetut korot* -5,3 -10,0 -0,8 -1,2 -21,0
Muut rahoituserät* 0,8 -2,6 0,9 -2,4 -2,3
Maksetut verot* -0,8 -5,6 -1,5 -3,5 -12,5
Liiketoiminnan nettorahavirta 63,1 117,1 48,4 75,0 255,0
           
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin* -24,3 -17,7 -14,1 -9,7 -52,9
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot* 5,5 3,0 2,9 0,0 5,9
Tytäryhtiöiden myynnit - 35,3 - 35,3 69,0
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 12,2 0,4 10,6 0,0 1,3
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys -1,3 -0,7 - -0,3 -11,4
Lyhytaikaisten lainasaamisten vähennys 3,2 2,4 0,8 0,0 13,7
Lyhytaikaisten lainasaamisten lisäys -15,2 -12,0 -13,5 -11,3 -29,2
Investointien nettorahavirta -19,9 10,7 -13,3 14,0 -3,6
           
Pitkäaikaisten lainojen nostot 122,5 353,5 29,0 173,7 599,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -136,6 -365,4 -45,5 -181,0 -785,2
Lyhytaikaisten lainojen nostot 416,1 123,5 215,7 59,2 333,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -393,8 -189,7 -204,1 -85,0 -363,3
Maksetut osingot -38,4 -34,1 -38,4 -34,1 -34,1
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - - - -7,9
Osakepääoman korotus optioiden käytöstä - - - - 4,1
Rahoituksen nettorahavirta -30,2 -112,2 -43,3 -67,2 -253,3
           
Rahavirtojen muutos 26,2 17,0 2,1 21,5 -3,8
Rahavirrasta johtuva 13,0 15,6 -8,2 21,8 -1,9
Valuuttakurssivaikutus 13,2 1,4 10,3 -0,3 -1,9
           
Rahavarat tilikauden alussa 64,0 67,8 88,1 63,3 67,8
Rahavarat tilikauden lopussa 90,2 84,8 90,2 84,8 64,0
           
Vapaa rahavirta (sisältää tähdellä * merkityt erät) 44,3 102,4 37,2 65,1 208,0

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

 

Allamainittuja laadintaperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

 

Muutokset laatimisperiaatteissa
Konserni on 1.1.2010 alkaen ottanut käyttöön seuraavat IFRS:n standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan Huhtamäki konsernia:

 

- Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen.
- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.
- Muutos IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - suojauskohteeksi hyväksyttävät erät.
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille.
- IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta.
- IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (huhtikuu 2009).
- Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa.
- Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Classification of Rights Issues.

 

Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ei ole ollut vaikutusta tulokseen.

 

Segmentit
Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti. Liiketuloksen alapuolisia eriä - rahoituseriä ja veroja - ei kohdisteta segmenteille.

 

Liikevaihto

  Q2 Q1 H1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009
                 
Jatkuvat toiminnot                
Flexible Packaging 129,9 126,4 256,3 109,5 114,0 118,2 119,7 461,4
  - Segmenttien välinen liikevaihto 0,5 0,4 0,9 0,7 0,8 0,8 0,6 2,9
Films 41,0 40,0 81,0 32,1 40,4 38,3 40,0 150,8
  - Segmenttien välinen liikevaihto 1,1 1,2 2,3 0,7 0,9 0,8 1,2 3,6
North America 156,9 112,8 269,7 116,5 128,3 152,1 128,1 525,0
  - Segmenttien välinen liikevaihto 0,9 0,8 1,7 0,7 1,0 1,0 1,0 3,7
Molded Fiber 59,2 55,4 114,6 56,6 51,6 51,0 48,3 207,5
  - Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,1 0,1 -0,6 0,4 0,3 0,0 0,1
Foodservice Europe-Asia-Oceania 119,9 100,7 220,6 103,8 111,2 117,8 97,1 429,9
  - Segmenttien välinen liikevaihto 5,2 5,3 10,5 4,3 5,0 3,0 7,4 19,7
Muut 15,4 12,6 28,0 14,1 14,4 15,3 13,4 57,2
  - Segmenttien välinen liikevaihto 1,0 0,7 1,7 0,6 0,8 0,9 0,7 3,0
Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi -8,7 -8,5 -17,2 -6,4 -8,9 -6,8 -10,9 -33,0
Jatkuvat toiminnot yhteensä 522,3 447,9 970,2 432,6 459,9 492,7 446,6 1 831,8
                 
Lopetetut toiminnot                
Rigid consumer goods plastics myytävänä olevat yksiköt 40,2 37,1 77,3 43,6 47,2 55,1 60,0 205,9
  - Segmenttien välinen liikevaihto 3,5 2,8 6,3 3,7 4,1 5,0 3,6 16,4
Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi -3,5 -2,8 -6,3 -3,7 -4,1 -5,0 -3,6 -16,4
Lopetetut toiminnot yhteensä 40,2 37,1 77,3 43,6 47,2 55,1 60,0 205,9

 

Liiketulos

  Q2 Q1 H1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009
                 
Jatkuvat toiminnot                
Flexible Packaging 7,1 9,9 17,0 7,2 7,6 4,8 8,8 28,4
Films (1 3,8 2,5 6,3 -1,3 1,5 -3,4 0,5 -2,7
North America 18,9 8,4 27,3 2,9 14,5 23,6 14,5 55,5
Molded Fiber 5,7 4,6 10,3 4,8 4,7 4,3 3,8 17,6
Foodservice Europe-Asia-Oceania 8,2 3,5 11,7 0,7 6,8 6,4 2,4 16,3
Muut toiminnot 0,6 0,0 0,6 -0,7 -0,9 -1,1 -0,5 -3,2
Yhteensä jatkuvat toiminnot (1 44,3 28,9 73,2 13,6 34,2 34,6 29,5 111,9
                 
Lopetetut toiminnot                
Rigid consumer goods plastics myytävänä olevat yksiköt (2 1,7 1,9 3,6 -7,1 4,4 4,4 5,5 7,2

 

1) Q2 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 3,8 milj. euroa.
2) Q2 ja H1 2010 sisältää kertaluonteisia kuluja 2,0 milj. euroa, Q4 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 10,1 milj. euroa.

 

EBITDA

  Q2 Q1 H1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009
                 
Jatkuvat toiminnot                
Flexible Packaging 12,1 14,6 26,7 12,6 12,1 9,3 13,3 47,3
Films (1 5,3 3,9 9,2 0,3 3,0 -2,0 2,1 3,4
North America 23,8 12,9 36,7 7,7 20,4 29,4 19,8 77,3
Molded Fiber 8,7 7,6 16,3 8,6 7,5 7,0 6,5 29,6
Foodservice Europe-Asia-Oceania 13,3 8,2 21,5 6,7 11,9 11,0 7,2 36,8
Muut toiminnot 1,0 0,5 1,5 -0,2 -0,5 -0,6 -0,1 -1,4
Yhteensä jatkuvat toiminnot (1 64,2 47,7 111,9 35,7 54,4 54,1 48,8 193,0
                 
Lopetetut toiminnot                
Rigid consumer goods plastics myytävänä olevat yksiköt (2 2,6 2,9 5,5 -5,5 5,9 6,6 7,7 14,7

 

1) Q2 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 3,8 milj. euroa.
2) Q2 ja H1 2010 sisältää kertaluonteisia kuluja 2,0 milj. euroa, Q4 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 10,1 milj. euroa.

 

Poistot

  Q2 Q1 H1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009
                 
Jatkuvat toiminnot                
Flexible Packaging 5,0 4,7 9,7 5,4 4,5 4,5 4,5 18,9
Films 1,5 1,4 2,9 1,6 1,5 1,4 1,6 6,1
North America 4,9 4,5 9,4 4,8 5,9 5,8 5,3 21,8
Molded Fiber 3,0 3,0 6,0 3,8 2,8 2,7 2,7 12,0
Foodservice Europe-Asia-Oceania 5,1 4,7 9,8 6,0 5,1 4,6 4,8 20,5
Muut toiminnot 0,4 0,5 0,9 0,5 0,4 0,5 0,4 1,8
Yhteensä jatkuvat toiminnot 19,9 18,8 38,7 22,1 20,2 19,5 19,3 81,1
                 
Lopetetut toiminnot                
Rigid consumer goods plastics myytävänä olevat yksiköt 0,9 1,0 1,9 1,6 1,5 2,2 2,2 7,5

 

Segmenteille kohdistetut nettovarat (3

  Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
milj. euroa 2010 2010 2009 2009 2009 2009
             
Jatkuvat toiminnot            
Flexible Packaging 328,6 320,4 305,5 311,5 325,8 342,2
Films 125,0 119,3 111,0 117,5 125,2 135,8
North America 411,2 385,1 364,8 365,8 370,8 393,9
Molded Fiber 176,0 174,2 166,0 167,1 169,9 170,4
Foodservice Europe-Asia-Oceania 237,3 228,2 225,7 236,8 246,6 241,7
             
Lopetetut toiminnot            
Rigid consumer goods plastics myytävänä olevat yksiköt 42,5 47,3 41,2 72,9 71,8 104,6

 

3) Nettovarat sisältävät seuraavat tase-erät: aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, muut pitkäaikaiset saamiset, vaihto-omaisuuden, myynti- ja muut saamiset (poislukien kertyneet korkosaamiset), muut pitkäaikaiset velat sekä osto- ja muut lyhytaikaiset velat (poislukien kertyneet korkovelat).

 

Investoinnit

  Q2 Q1 H1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009
                 
Jatkuvat toiminnot                
Flexible Packaging 1,5 2,2 3,7 3,3 2,3 3,2 2,1 10,9
Films 1,1 0,4 1,5 0,4 0,2 0,3 0,2 1,1
North America 5,6 2,9 8,5 6,5 6,5 2,8 1,0 16,8
Molded Fiber 0,8 1,2 2,0 3,7 0,7 0,8 1,6 6,8
Foodservice Europe-Asia-Oceania 3,5 3,0 6,5 5,1 2,7 1,4 2,3 11,5
Muut toiminnot 1,0 0,2 1,2 0,7 0,4 0,4 0,1 1,6
Yhteensä jatkuvat toiminnot 13,5 9,9 23,4 19,7 12,8 8,9 7,3 48,7
                 
Lopetetut toiminnot                
Rigid consumer goods plastics myytävänä olevat yksiköt 0,6 0,3 0,9 1,5 1,2 0,8 0,7 4,2

 

RONA -% (12 kk liukuva)

  Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
  2010 2010 2009 2009 2009 2009
             
Jatkuvat toiminnot            
Flexible Packaging 10,0 % 9,3 % 8,8 % 1,4 % 0,3 % 0,4 %
Films 5,5 % -0,6 % -2,2 % -1,0 % 0,7 % 5,7 %
North America 11,7 % 13,3 % 14,8 % 14,3 % 13,0 % 10,7 %
Molded Fiber 11,6 % 10,9 % 10,5 % 6,8 % 6,1 % 5,3 %
Foodservice Europe-Asia-Oceania 8,3 % 7,4 % 6,9 % 0,2 % -0,2 % -0,6 %
             
Lopetetut toiminnot            
Rigid consumer goods plastics myytävänä olevat yksiköt 1,9 % 6,2 % 9,6 % -114,3 % -82,3 % -66,7 %

 

Operatiivinen rahavirta

  Q2 Q1 H1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009
                 
Jatkuvat toiminnot                
Flexible Packaging 7,7 1,2 8,9 21,1 17,3 23,4 20,0 81,8
Films -0,2 -4,8 -5,0 5,0 8,4 8,2 1,9 23,5
North America 18,4 12,6 31,0 8,9 9,6 22,9 14,5 55,9
Molded Fiber 7,3 2,3 9,6 6,1 4,3 8,6 -0,6 18,4
Foodservice Europe-Asia-Oceania 5,2 -0,3 4,9 9,6 18,3 7,1 -2,1 32,9
                 
Lopetetut toiminnot                
Rigid consumer goods plastics myytävänä olevat yksiköt 0,4 4,6 5,0 3,7 5,8 9,2 0,6 19,3

 

Täsmäytyslaskelmia ei ole esitetty, koska raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liiketulos muodostavat konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen.

 

Muita tietoja

  H1 H1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009
       
Oma pääoma osaketta kohti (EUR) 7,04 6,16 6,35
ROE -% (12kk liukuva) 11,2 -11,7 10,1
ROI -% (12kk liukuva) 10,0 -3,2 9,6
Henkilöstö 13 049 13 712 12 900
Tulos ennen veroja (12kk liukuva) 103,9 -88,2 93,9
       
Poistot aineellisista hyödykkeistä 37,5 40,3 82,6
Poistot aineettomista hyödykkeistä 3,1 2,9 5,9

 

Osakepääoma ja osakkeenomistajat
Katsauskauden lopussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 360 615 288,00 (358 657 670,00) euroa, jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 106 063 320 (105 487 550) sisältäen 4 826 089 (5 061 089) yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 16 408 702,60 euroa, ja ne edustavat 4,6 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Liikkeessä olevien osakkeiden määrä oli 101 237 231 (100 426 461).

 

Yhtiöllä oli 25 891 (22 058) rekisteröityä osakkeenomistajaa katsauskauden lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden osuus osakekannasta oli 24,0 prosenttia (26,4 %), mikä sisältää hallintarekisteröidyt osakkeet.

 

Osakkeen kehitys
Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pohjoismaiset keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) -listan perusteollisuusryhmässä.

 

Kesäkuun 2010 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 805,0 milj. euroa (775,3 milj. euroa) ja 768,4 milj. euroa (738,1 milj. euroa) ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Katsauskauden viimeisen päivän päätöskurssin ollessa 7,59 euroa (7,35 euroa) osakkeen kurssi laski vuoden alusta 22 prosenttia (nousi 67 %). Samanaikaisesti OMX Helsinki Cap PI indeksi nousi 1 prosenttia (9 %) ja OMX Helsinki Materials PI indeksi nousi 12 prosenttia (-7%). Katsauskaudella osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta oli 8,51 euroa (6,12 euroa). Korkein kaupantekokurssi oli 10,19 euroa 11.1.2010 ja alin 7,57 euroa 30.6.2010.

 

Katsauskauden aikana osakkeen kokonaisvaihto oli 422,1 milj. euroa (244,3 milj. euroa). Kaupankäynnin volyymi oli 49,6 milj. (39,9 milj.) osaketta, jota vastaavat  päiväkeskiarvot olivat 3,4 milj. euroa (2,0 milj. euroa) ja 403 510 (327 004) osaketta.

 

Yhtiön vuoden 2006 optio-ohjelman tunnuksella A ja B merkittyjä optio-oikeuksia vaihdettiin yhteensä 190 119 kappaletta, ja kauppojen arvo oli yhteensä 155 486 euroa.

 

Vastuut

  30.06. 31.12. 30.6.
  2010 2009 2009
milj. euroa      
       
Kiinnitykset 14,5 14,5 14,5
Takaukset 0,4 2,5 3,2
Leasing-vastuut 56,6 54,0 49,1
Investointisitoumukset 32,2 10,2 24,4

 

Johdannaissopimusten nimellisarvot

  30.06. 31.12. 30.6.
  2010 2009 2009
milj. euroa      
       
       
Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus 54 25 33
Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus 27 29 24
Valuuttaswapit, rahoituksen suojaus 127 123 104
Valuuttaoptiot - 3 1
Koronvaihtosopimukset 162 167 174
Korko-optiot - - 8
Sähkösuojat 1 1 -

 

Seuraavia kursseja on käytetty valuuttojen muuttamisessa euroiksi:

    H1/10 H1/09
Tuloslaskelma, keskikurssi: GBP 1 = 1,149 1,118
  INR 1 = 0,016 0,015
  AUD 1 = 0,673 0,532
  USD 1 = 0,753 0,751
    Q2/10 Q2/09
Tase, kuukauden lopun kurssi: GBP 1 = 1,223 1,174
  INR 1 = 0,018 0,015
  AUD 1 = 0,694 0,576
  USD 1 = 0,815 0,708

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

 

Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen laimentamaton tulos (EUR) =
Tilikauden tulos - määräysvallattomien omistajien osuus / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen laimennettu tulos (EUR) = Laimennettu tilikauden tulos - määräysvallattomien omistajien osuus / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen laimentamaton tulos (EUR) =
Oman pääoman ehtoisen lainan korot / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen laimennettu tulos (EUR) =
Oman pääoman ehtoisen lainan korot / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) = Tilikauden tulos - määräysvallattomien omistajien osuus  - oman pääoman ehtoisen lainan korot / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) = Laimennettu tilikauden tulos - määräysvallattomien omistajien osuus - oman pääoman ehtoisen lainan korot / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Velkaantumisaste (gearing) = Korolliset nettovelat / Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus + oman pääoman ehtoinen laina

 

RONA -% = 100 x liiketulos (12 kk liukuva) / Nettovarallisuus (12 kk liukuva)

 

Operatiivinen rahavirta = Liiketulos + Poistot (sisältäen arvonalennukset) - Investoinnit + Käyttöomaisuuden myynnit +/-  Vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten ja ostovelkojen muutos

 

Oma pääoma osaketta kohti = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeanti korjattu kappalemäärä kauden lopussa

 

Oman pääoman tuotto (ROE) = 100 x (tilikauden tulos) (12 kk liukuva) / Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus + oman pääoman ehtoinen laina (keskimääräisinä)

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = 100 x (tulos ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) (12 kk liukuva) / Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimääräisinä)

 

get_app Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010 (PDF)