Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: Myyntivolyymit ja katteet pysyivät vakaina, osakekohtainen tulos nousi

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2010 KLO 8.30

 

 

- Konsernin myynti pysyi ennallaan, liikevaihtoa alensivat toteutuneet liiketoimintojen myynnit ja lakkauttamiset.

- Myyntivolyymi kasvoi Flexible Packaging-, Films- ja Molded Fiber -segmenteissä.

- Rahoituskulut laskivat huomattavasti.

- Onnistunut kustannushallinta ja vakaat katteet paransivat osakekohtaista tulosta.

 

Avainluvut

milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 485,0 506,6
Liiketulos (EBIT) 30,8 35,0
Liiketulos-% 6,4 6,9
Osakekohtainen tulos (EPS) 0,19 0,18
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI-%

(12 kk, liukuva)
9,5 -3,9

 

Yleiskatsaus

Konsernin myynti tasaantui, mutta vuonna 2009 toteutetut divestoinnit laskivat raportoitua liikevaihtoa vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myyntivolyymi kasvoi Flexible Packaging-, Films- ja Molded Fiber -segmenteissä. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin myyntivolyymi pysyi ennallaan. North America -segmentissä markkinat olivat edelleen alavireiset, joskin myynti elpyi jonkin verran katsauskauden lopulla.

 

Volyymikasvulla oli positiivinen vaikutus tulokseen. Divestointien ja lakkautettujen liiketoimintojen sekä kohonneiden raaka-ainekustannusten seurauksena konsernin liiketulos oli kuitenkin alempi kuin edellisvuonna. Tämä näkyi etenkin Rigid Consumer Goods Plastics -segmentin tuloksessa. North America -segmentin kannattavuutta heikensivät vaimea volyymikehitys, korkeat markkinointikustannukset ja raaka-ainekustannusten kohoaminen.

 

Rahoituskulut laskivat huomattavasti vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna nettovelan määrän vähenemisen ja korkojen laskun ansiosta. Konsernin tulos ennen veroja ja osakekohtainen tulos paranivat edellisvuoteen verrattuna.

 

Jäljellä olevan Rigid Consumer Goods Plastics -liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointia jatketaan.

 

 

Liiketoiminnan kehitys segmenteittäin

Myynti jakautui segmenteittäin seuraavasti: Flexible Packaging 26 % (23 %), Films 8 % (8 %), North America 23 % (25 %), Molded Fiber 11 % (10 %), Foodservice Europe-Asia-Oceania 21 % (19 %) ja Rigid Consumer Goods Plastics 11 % (14 %).

 

Flexible Packaging

Joustopakkauksia käytetään kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden, kuten elintarvikkeiden, eläinruokien sekä hygienia- ja terveydenhoitotuotteiden pakkaamiseen. Segmentti palvelee markkinoita maailmanlaajuisesti, ja sillä on tuotantoa Euroopassa, Aasiassa, Oseaniassa ja Etelä-Amerikassa.

milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 126,8 120,2
Liiketulos (EBIT) 9,9 8,8
Liiketulos-% 7,8 7,3
RONA-% (12 kk, liukuva) 9,3 0,4

 

Segmentin myyntivolyymi ja liikevaihto kasvoivat vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kehitys oli myönteistä sekä Euroopassa että Aasiassa.

 

Segmentin tulosparannus jatkui volyymikasvun myötä. Myynnin rakenteen myönteinen kehitys sekä onnistunut kustannushallinta vähensivät raaka-ainehintojen nousun negatiivista vaikutusta tulokseen.

 

Films

Kalvoja käytetään etiketeissä, kiinnitysteipeissä ja hygienia- ja terveydenhoitotuotteissa sekä rakennus-, auto- ja pakkausteollisuuden ja graafisen alan teknisissä sovelluksissa. Segmentti palvelee markkinoita maailmanlaajuisesti, ja sillä on tuotantoa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 41,2 41,2
Liiketulos (EBIT) 2,5 0,5
Liiketulos-% 6,1 1,2
RONA-% (12 kk, liukuva) -0,6 5,7

 

Segmentin liiketoimintoja uudelleen järjesteltiin ja keskitettiin vuonna 2009. Segmentin liikevaihto oli vuoden 2009 vastaavan ajanjakson liikevaihdon tasolla irrokepaperiliiketoiminnan divestoinnista huolimatta. Myyntivolyymi elpyi katsauskaudella lähes viidenneksellä laskettuaan koko edellisvuoden. Kysyntä elpyi selvimmin teollisten sovellusten markkinoilla, mutta tilanne parani myös hygienia- ja terveydenhoitotuotteiden sekä itseliimautuvien tuotteiden markkinoilla.

 

Segmentin positiivinen volyymikehitys vahvisti tulosta. Liiketulosta paransivat myös tehokas toiminnanohjaus sekä vuonna 2009 toteutetuilla liiketoimintojen uudelleenjärjestely- ja keskittämistoimilla saavutetut kustannussäästöt.

 

Saksan Forchheimin irrokepaperiliiketoiminnan tuotannon siirto liiketoiminnan ostaneelle B. Laufenberg GmbH:lle saatettiin päätökseen vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana.

 

North America

Segmentti tarjoaa paikallisille markkinoille Chinet®-kerta-astioita, kartonkisia jäätelöpakkauksia sekä muita kuluttajatuote- ja tarjoilupakkauksia. Segmentillä on tuotantoa Pohjois-Amerikassa ja Meksikossa.

 

milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 113,6 129,1
Liiketulos (EBIT) 8,4 14,5
Liiketulos-% 7,4 11,2
RONA-% (12 kk, liukuva) 13,3 10,7

 

Segmentin liikevaihto aleni katsauskaudella. Lasku johtui yleisesti heikosta kysynnästä alavireisillä markkinoilla ja tiettyjen muovipakkausten valmistuksen lopettamisesta. Myynti elpyi hieman katsauskauden lopulla. Myös valuuttakurssimuutokset vaikuttivat negatiivisesti segmentin raportoituun liikevaihtoon vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

 

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tulos jäi vuoden 2009 vastaavan ajanjakson tuloksesta lähinnä raaka-ainekustannusten kohoamisen johdosta. Tätä negatiivista vaikutusta kompensoivat jonkin verran tehokas kustannusten ja katteiden hallinta sekä myynnin rakenteen ja hinnoittelun myönteinen kehitys.

 

Chinet®-tuotemerkin vahvistamiseen liittyviä markkinointi- ja myynninedistämistoimia jatkettiin katsauskaudella, mutta niiden kustannusvaikutus oli pienempi kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä.

 

Molded Fiber

Kierrätetystä kuidusta valmistetaan pakkauksia tuoretuotteille, kuten kananmunille ja hedelmille. Segmentillä on tuotantoa Euroopassa, Oseaniassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

 

milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 55,5 48,3
Liiketulos (EBIT) 4,6 3,8
Liiketulos-% 8,3 7,9
RONA-% (12 kk, liukuva) 10,9 5,3

 

Segmentin liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna pääasiassa voimakkaamman kysynnän sekä suotuisan myynnin rakenteen ja hinnoittelun ansiosta.

 

Tulos parani tuloksekkaan kustannushallinnan, tehokkaan toiminnan sekä myynnin rakenteen ja hinnoittelun myönteisen kehityksen ansiosta.

 

Foodservice Europe-Asia-Oceania

Tarjoilupakkauksiin lukeutuvia kartonkisia ja muovisia kerta-astioita toimitetaan tarjoilupalveluyrityksille ja pikaruokaravintoloille. Segmentillä on tuotantoa Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Oseaniassa.

 

milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 106,0 104,5
Liiketulos (EBIT) 3,5 2,4
Liiketulos-% 3,3 2,3
RONA-% (12 kk, liukuva) 7,4 -0,6

 

Segmentin liikevaihto pysyi vakaana vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Valuuttakurssimuutosten positiivinen vaikutus kompensoi pienehköä volyymilaskua.

 

Liiketulosta vahvistivat tehostunut toiminnanohjaus ja onnistunut kustannushallinta.

 

Rigid Consumer Goods Plastics

Kovia muovipakkauksia toimitetaan tuoretuote-, meijeri-, jäätelö- ja leviteteollisuudelle Euroopassa. Segmentti on strategisen arvioinnin kohteena.

 

milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 53,1 77,7
Liiketulos (EBIT) 1,1 5,7
Liiketulos-% 2,1 7,3
RONA-% (12 kk, liukuva) 5,6 -59,3

 

Segmentin liikevaihto aleni vuonna 2009 toteutettujen divestointien johdosta edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Divestointien vaikutuksesta myös liiketulos oli alempi. Raaka-ainehintojen nousu supisti segmentin katteita.

 

Jäljellä olevan liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointia jatketaan.

 

 

Tuloskehitys

Konsernin liiketulos katsauskaudella oli 31 milj. euroa (35 milj. euroa), joka oli 6,4 prosenttia (6,9 %) liikevaihdosta.

 

Nettorahoituskulut olivat 4 milj. euroa (9 milj. euroa). Verokuluja kirjattiin 5 milj. euroa (5 milj. euroa).

Katsauskauden tulos oli 22 milj. euroa (21 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,19 euroa (0,18 euroa). Osakekohtaisissa laskelmissa käytetty liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä oli 101 023 681 (100 426 461). Lukuun eivät sisälly yhtiön hallussa olevat 4 847 089 (5 061 089) omaa osaketta.

 

Tase ja rahavirta

Katsauskauden vapaa rahavirta oli 7 milj. euroa (37 milj. euroa). Investointien määrä oli 10 milj. euroa (8 milj. euroa).

 

Nettovelka oli maaliskuun 2010 lopussa 371 milj. euroa (561 milj. euroa). Tätä vastaava velkaantumisaste (gearing) oli 0,50 (0,77).

 

Taseen varat olivat yhteensä 1 877 milj. euroa (1 930 milj. euroa).

 

 

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli maaliskuun 2010 lopussa 12 923 (14 294) työntekijää.

 

 

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24.3.2010. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2009 päätettiin maksaa osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Vuodelta 2008 osinkoa maksettiin 0,34 euroa osakkeelta.

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kahdeksan jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Siaou-Sze Lien, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen sekä uutena jäsenenä William R. Barker. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen valiokuntien jäsenet toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Harri Pärssinen, KHT.

 

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Raaka-aineiden ja energian nopeiden hinnanvaihtelujen sekä valuuttakurssimuutosten voidaan katsoa olevan konsernin liiketoimintaan liittyviä olennaisia lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä. Huomattavat muutokset yleisessä taloustilanteessa tai rahoitusmarkkinoilla saattavat vaikuttaa kielteisesti konsernin strategian täytäntöönpanoon sekä liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen.

 

 

Näkymät vuodelle 2010

Yleisen talous- ja markkinatilanteen epävarmuus jatkuu vuonna 2010. Konsernin hyvä taloudellinen asema luo perustan ydinliiketoimintojen kasvumahdollisuuksien hyödyntämiselle. Investointien määrän odotetaan olevan suurempi kuin vuonna 2009, mutta jäävän alle 100 milj. euron.

 

 

Tulosten julkistaminen vuonna 2010

Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 22.7. ja tammi-syyskuun katsaus 21.10.

 

 

Espoossa 21.4.2010

Huhtamäki Oyj

Hallitus

 

 

Lisätietoja:

Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801

Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

Marika Lindell, sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7818 tai 050 577 4019

Minna Kylänpää, konserniviestintä, puh. 010 686 7863

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään kello 11.00 pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 10, Espoo. Toimitusjohtaja Jukka Moisio ja talousjohtaja Timo Salonen esittelevät tuloksen, jonka jälkeen tarjoillaan buffet-lounas. Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään kello 14.00. Johdon tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Konferensiin voi osallistua soittamalla mielellään noin 5-10 minuuttia ennen aloitusta numeroon 0923 114 173 ja antamalla tunnuksen 67554454.

 

Kaikki tulosjulkistukseen liittyvä materiaali on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.huhtamaki.fi. Tulosesitys julkaistaan verkkosivuilla noin kello 11.00, ja puhelinkonferenssi on seurattavissa audio webcast -muodossa samana iltana pian puhelinkonferenssin päätyttyä.

 

 

Huhtamäki Oyj

1.1.-31.3.2010

 

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

Tilintarkastamaton

 

  Q1 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009
       
Liikevaihto 485,0 506,6 2 037,7
Hankinnan ja valmistuksen kulut -407,1 -420,2 -1 699,1
Bruttokate 77,9 86,4 338,6
       
       
Liiketoiminnan muut tuotot 5,5 3,6 19,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -17,7 -17,8 -75,7
Tutkimus ja kehitys -4,0 -4,0 -16,5
Hallinnon kulut -27,3 -30,1 -120,8
Liiketoiminnan muut kulut -3,6 -3,1 -25,5
  -47,1 -51,4 -219,5
       
Liiketulos 30,8 35,0 119,1
       
       
Rahoitustuotot 1,5 3,3 24,1
Rahoituskulut -5,5 -12,3 -49,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 0,2 0,6
Tulos ennen veroja 26,9 26,2 93,9
       
       
Tuloverot -4,6 -5,2 -20,4
       
Tilikauden tulos 22,3 21,0 73,5
       
       
Jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 21,2 20,4 71,1
Vähemmistölle 1,1 0,6 2,4
       
Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (EUR) 0,21 0,20 0,71
Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen tulos (EUR) 0,02 0,02 0,08
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos (EUR) 0,19 0,18 0,63
       
Laimennusvaikutuksella oikaistu:      
Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (EUR) 0,21 0,20 0,71
Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen tulos (EUR) 0,02 0,02 0,08
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos (EUR) 0,19 0,18 0,63

 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

 

  Q1 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009
       
Tilikauden tulos 22,3 21,0 73,5
       
Muut laajan tuloksen erät:      
Muuntoerot 24,7 10,4 0,7
Arvonmuutos ja muut rahastot -0,7 -3,1 1,2
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,2 0,7 -0,5
       
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 24,2 8,0 1,4
       
Laaja tulos 46,5 29,0 74,9
       
Jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 45,1 28,3 72,3
Vähemmistölle 1,4 0,7 2,6

 

Konsernitase (IFRS)

Tilintarkastamaton

 

  31.3. 31.12. 31.3.
milj. euroa 2010 2009 2009
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 400,0 394,8 406,0
Muut aineettomat hyödykkeet 32,7 32,7 35,0
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 622,7 604,2 672,9
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 2,7 2,5 2,2
Myytävissä olevat sijoitukset 2,0 1,9 1,9
Pitkäaikaiset rahoitussaamiset 11,6 11,0 0,1
Laskennalliset verosaamiset 16,6 16,5 14,6
Eläkesaatavat 61,4 57,9 64,7
Muut saamiset 4,1 3,0 4,3
  1 153,8 1 124,5 1 201,7
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 269,8 236,1 299,4
Lyhytaikaiset rahoitussaamiset 19,5 19,4 0,6
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 4,1 9,1 7,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 341,5 305,5 356,9
Rahavarat 88,1 64,0 63,3
  723,0 634,1 728,0
       
Varat yhteensä 1 876,8 1 758,6 1 929,7
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Osakepääoma 360,6 360,6 358,7
Ylikurssirahasto 106,8 106,8 104,7
Omat osakkeet -44,5 -46,5 -46,5
Muuntoerot -105,6 -130,0 -120,2
Arvonmuutosrahastot -4,8 -4,3 -7,3
Voittovarat 332,9 354,8 347,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 645,4 641,4 636,5
       
Vähemmistöosuus 23,4 20,2 19,0
Oman pääoman ehtoinen laina 75,0 75,0 75,0
Oma pääoma yhteensä 743,8 736,6 730,5
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 297,9 294,3 471,4
Laskennalliset verovelat 46,6 42,5 32,5
Eläkevelvoitteet 104,8 102,8 105,0
Varaukset 57,3 55,9 58,3
Muut pitkäaikaiset velat 4,8 5,4 8,3
  511,4 500,9 675,5
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat      
- Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 66,4 67,3 26,9
- Lyhytaikaiset lainat 125,9 101,1 127,1
Varaukset 4,9 6,0 7,7
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 7,9 10,9 7,5
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 416,5 335,8 354,5
  621,6 521,1 523,7
       
Velat yhteensä 1 133,0 1 022,0 1 199,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 876,8 1 758,6 1 929,7
       
  31.3. 31.12. 31.3.
  2010 2009 2009
       
Nettovelka 371,0 368,3 561,4
Velkaantumisaste (gearing) 0,50 0,50 0,77

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Tilintarkastamaton

 

      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

milj. euroa
O-

sa-

ke-

pää-

oma

 
Yli-

kurs-

si-

rahas-

to
Omat

osak-

keet
Muun-

to-

erot
Ar-

von-

muu-

tos

ja

muut

ra-

has-

tot
Ker-

ty-

neet

voit-

to-

va-

rat
Yh-

teen-

Vä-

hem-

mis-

tö-

o-

suus
Oman

pää-

o-

man-

eh-

toi-

nen

lai-

na
Oma

pää-

o-

ma

yh-

teen-

Oma pääoma                    
31.12.                    
2008 358,7 104,7 -46,5 -130,5 -5,0 327,5 608,9 18,4 75,0 702,3
Osin-                    
gon-                    
ja-                    
ko           - -     -
Osa-                    
ke-                    
perus-                    
tei-                    
set                    
mak-                    
sut           0,5 0,5     0,5
Tili-                    
kau-                    
den                    
laaja                    
tu-                    
los       10,3 -2,3 20,3 28,3 0,7   29,0
Muut                    
muu-                    
tokset           -1,2 -1,2 -0,1   -1,3
Oma                    
pääoma                    
31.3.                    
2009 358,7 104,7 -46,5 -120,2 -7,3 347,1 636,5 19,0 75,0 730,5
                     
                     
                     
Oma                    
pääoma                    
31.12.                    
2009 360,6 106,8 -46,5 -130,0 -4,3 354,8 641,4 20,2 75,0 736,6
Osin-                    
gon-                    
jako           -38,5 -38,5     -38,5
O-                    
sa-                    
ke-                    
pe-                    
rus-                    
tei-                    
set-                    
mak-                    
sut     2,0     -1,7 0,3     0,3
Oman                    
pääoman                    
ehtoisen                    
lainan                    
ko-                    
rot           -2,7 -2,7     -2,7
Tilikauden                    
laaja                    
tu-                    
los       24,4 -0,5 21,2 45,1 1,4   46,5
Muut                    
muu-                    
tok-                    
set           -0,2 -0,2 1,8   1,6
Oma                    
pääoma                    
31.3.                    
2010 360,6 106,8 -44,5 -105,6 -4,8 332,9 645,4 23,4 75,0 743,8

 

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

Tilintarkastamaton

 

    Q1 Q1 Q1-Q4
milj. euroa   2010 2009 2009
         
Tilikauden tulos*   22,3 21,0 73,5
Oikaisut*   23,6 31,8 134,2
- Poistot ja arvonalentumiset*   19,8 21,7 88,6
- Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta*   -0,1 -0,2 -0,6
- Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot*   -2,1 -0,5 5,7
- Rahoitustuotot ja -kulut*   4,0 8,9 25,8
- Tuloverot*   4,6 5,2 20,4
- Muut oikaisut*   -2,6 -3,3 -5,7
Vaihto-omaisuuden muutos*   -22,9 2,6 58,3
Korottomien saamisten muutos*   -13,3 19,2 50,4
Korottomien velkojen muutos*   7,7 -22,0 -28,3
Saadut osingot*   0,1 0,1 0,5
Saadut korot*   1,1 0,4 2,2
Maksetut korot*   -4,5 -8,8 -21,0
Muut rahoituserät*   -0,1 -0,1 -2,3
Maksetut verot*   0,7 -2,1 -12,5
Liiketoiminnan nettorahavirta   14,7 42,1 255,0
         
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin*   -10,2 -8,0 -52,9
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot*   2,6 3,0 5,9
Tytäryhtiöiden myynnit   - - 69,0
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys   1,6 0,4 1,3
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys   -1,3 -0,4 -11,4
Lyhytaikaisten lainasaamisten vähennys   2,4 2,4 13,7
Lyhytaikaisten lainasaamisten lisäys   -1,7 -0,7 -29,2
Investointien nettorahavirta   -6,6 -3,3 -3,6
         
Pitkäaikaisten lainojen nostot   93,5 179,8 599,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -91,1 -184,4 -785,2
Lyhytaikaisten lainojen nostot   200,4 64,3 333,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -189,7 -104,7 -363,3
Maksetut osingot   - - -34,1
Oman pääoman ehtoisen lainan korot   - - -7,9
Osakepääoman korotus optioiden käytöstä   - - 4,1
Rahoituksen nettorahavirta   13,1 -45,0 -253,3
         
Rahavirtojen muutos   24,1 -4,5 -3,8
Rahavirrasta johtuva   21,2 -6,2 -1,9
Valuuttakurssivaikutus   2,9 1,7 -1,9
         
Rahavarat tilikauden alussa   64,0 67,8 67,8
Rahavarat tilikauden lopussa   88,1 63,3 64,0
         
Vapaa rahavirta (sisältää tähdellä * merkityt erät)   7,1 37,1 208,0

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

 

Allamainittuja laadintaperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

 

Muutokset laatimisperiaatteissa

 

Konserni on 1.1.2010 alkaen ottanut käyttöön seuraavat IFRS:n standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan Huhtamäkeä:

 

- Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen.

- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.

- Muutos IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - suojauskohteeksi hyväksyttävät erät.

- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille.

- IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta.

- IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (huhtikuu 2009).

- Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa.

- Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Classification of Rights Issues.

 

Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ei ole ollut vaikutusta tulokseen.

 

Segmentit

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti. Liiketuloksen alapuolisia eriä - rahoituseriä ja veroja - ei kohdisteta segmenteille.

 

Liikevaihto

 

  Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009 2009
             
Flexible Packaging 126,4 109,5 114,0 118,2 119,7 461,4
  - Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,7 0,8 0,8 0,6 2,9
Films 40,0 32,1 40,4 38,3 40,0 150,8
  - Segmenttien välinen liikevaihto 1,2 0,7 0,9 0,8 1,2 3,6
North America 112,8 116,5 128,3 152,1 128,1 525,0
  - Segmenttien välinen liikevaihto 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 3,7
Molded Fiber 55,4 56,6 51,6 51,0 48,3 207,5
  - Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 -0,6 0,4 0,3 0,0 0,1
Foodservice Europe-Asia-Oceania 100,7 103,8 111,2 117,8 97,1 429,9
  - Segmenttien välinen liikevaihto 5,3 4,3 5,0 3,0 7,4 19,7
Rigid Consumer Goods Plastics 49,7 57,7 61,6 70,4 73,4 263,1
  - Segmenttien välinen liikevaihto 3,4 4,2 4,9 5,7 4,3 19,1
Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi -11,2 -10,0 -13,0 -11,6 -14,5 -49,1
Yhteensä 485,0 476,2 507,1 547,8 506,6 2 037,7

 

Liiketulos

 

  Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009 2009
             
Flexible Packaging 9,9 7,2 7,6 4,8 8,8 28,4
Films (1 2,5 -1,3 1,5 -3,4 0,5 -2,7
North America 8,4 2,9 14,5 23,6 14,5 55,5
Molded Fiber 4,6 4,8 4,7 4,3 3,8 17,6
Foodservice Europe-Asia-Oceania 3,5 0,7 6,8 6,4 2,4 16,3
Rigid Consumer Goods Plastics (2 1,1 -6,6 4,5 6,0 5,7 9,6
Muut toiminnot 0,8 -1,2 -1,0 -2,7 -0,7 -5,6
Yhteensä (3 30,8 6,5 38,6 39,0 35,0 119,1

 

1) Q2 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 3,8 milj. euroa.

2) Q4 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 10,1 milj. euroa.

3) Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 10,1 milj. euroa, Q2 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 3,8 milj. euroa, Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja yhteensä 13,9 milj. euroa.

 

EBITDA

 

  Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009 2009
             
Flexible Packaging 14,6 12,6 12,1 9,3 13,3 47,3
Films 3,9 0,3 3,0 -2,0 2,1 3,4
North America 12,9 7,7 20,4 29,4 19,8 77,3
Molded Fiber 7,6 8,6 7,5 7,0 6,5 29,6
Foodservice Europe-Asia-Oceania 8,2 6,7 11,9 11,0 7,2 36,8
Rigid Consumer Goods Plastics 2,4 -4,8 6,3 8,5 8,1 18,1
Muut toiminnot 1,0 -0,9 -0,9 -2,5 -0,5 -4,8
Yhteensä 50,6 30,2 60,3 60,7 56,5 207,7

 

Poistot

 

  Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009 2009
             
Flexible Packaging 4,7 5,4 4,5 4,5 4,5 18,9
Films 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6 6,1
North America 4,5 4,8 5,9 5,8 5,3 21,8
Molded Fiber 3,0 3,8 2,8 2,7 2,7 12,0
Foodservice Europe-Asia-Oceania 4,7 6,0 5,1 4,6 4,8 20,5
Rigid Consumer Goods Plastics 1,3 1,8 1,8 2,5 2,4 8,5
Muut toiminnot 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,8
Yhteensä 19,8 23,7 21,7 21,7 21,5 88,6

 

Segmenteille kohdistetut nettovarat (4

 

  Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009
           
Flexible Packaging 320,4 305,5 311,5 325,8 342,2
Films 119,3 111,0 117,5 125,2 135,8
North America 385,1 364,8 365,8 370,8 393,9
Molded Fiber 174,2 166,0 167,1 169,9 170,4
Foodservice Europe-Asia-Oceania 228,2 225,7 236,8 246,6 241,7
Rigid Consumer Goods Plastics 76,8 72,6 103,3 103,8 137,3

 

4) Nettovarat sisältävät seuraavat tase-erät: aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, muut pitkäaikaiset saamiset, vaihto-omaisuuden, myynti- ja muut saamiset (poislukien kertyneet korkosaamiset), muut pitkäaikaiset velat sekä osto- ja muut lyhytaikaiset velat (poislukien kertyneet korkovelat).

 

Investoinnit

 

  Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009 2009
             
Flexible Packaging 2,2 3,3 2,3 3,2 2,1 10,9
Films 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 1,1
North America 2,9 6,5 6,5 2,8 1,0 16,8
Molded Fiber 1,2 3,7 0,7 0,8 1,6 6,8
Foodservice Europe-Asia-Oceania 3,0 5,1 2,7 1,4 2,3 11,5
Rigid Consumer Goods Plastics 0,4 2,1 1,6 1,0 0,8 5,5
Muut toiminnot 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3
Yhteensä 10,2 21,2 14,0 9,7 8,0 52,9

 

RONA -% (12 kk liukuva)

 

  Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
  2010 2009 2009 2009 2009
           
Flexible Packaging 9,3 % 8,8 % 1,4 % 0,3 % 0,4 %
Films -0,6 % -2,2 % -1,0 % 0,7 % 5,7 %
North America 13,3 % 14,8 % 14,3 % 13,0 % 10,7 %
Molded Fiber 10,9 % 10,5 % 6,8 % 6,1 % 5,3 %
Foodservice Europe-Asia-Oceania 7,4 % 6,9 % 0,2 % -0,2 % -0,6 %
Rigid Consumer Goods Plastics 5,6 % 9,2 % -85,6 % -67,9 % -59,3 %

 

Operatiivinen rahavirta

 

  Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009 2009
             
Flexible Packaging 1,2 21,1 17,3 23,4 20,0 81,8
Films -4,8 5,0 8,4 8,2 1,9 23,5
North America 12,6 8,9 9,6 22,9 14,5 55,9
Molded Fiber 2,3 6,1 4,3 8,6 -0,6 18,4
Foodservice Europe-Asia-Oceania -0,3 9,6 18,3 7,1 -2,1 32,9
Rigid Consumer Goods Plastics 4,2 4,7 7,9 11,1 0,7 24,4

 

Täsmäytyslaskelmia ei ole esitetty, koska raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liiketulos muodostavat konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen.

 

Muita tietoja

 

  Q1 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009
       
Oma pääoma osaketta kohti (EUR) 6,37 6,34 6,35
ROE -% (12kk liukuva) 10,2 -13,3 10,1
ROI -% (12kk liukuva) 9,5 -3,9 9,6
Henkilöstö 12 923 14 294 12 900
Tulos ennen veroja (12kk liukuva) 94,6 -105,0 93,9
       
Poistot aineellisista hyödykkeistä 18,2 20,0 82,6
Poistot aineettomista hyödykkeistä 1,6 1,5 5,9

 

Osakepääoma ja osakkeenomistajat

 

Katsauskauden lopussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 360 615 288,00 (358 657 670,00) euroa, jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 106 063 320 (105 487 550) sisältäen 4 847 089 (5 061 089) yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 16 480 102,60 euroa, ja ne edustavat 4,6 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Liikkeessä olevien osakkeiden määrä oli 101 216 231 (100 426 461).

 

Yhtiöllä oli 25 840 (22 186) rekisteröityä osakkeenomistajaa katsauskauden lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden osuus osakekannasta oli 23,6 prosenttia (23,0 %), mikä sisältää hallintarekisteröidyt osakkeet.

 

Osakkeen kehitys

 

Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pohjoismaiset keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) -listan perusteollisuusryhmässä.

 

Maaliskuun 2010 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 855,9 milj. euroa (540,1 milj. euroa) ja 816.8 milj. euroa (514.2 milj. euroa) ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Katsauskauden viimeisen päivän päätöskurssin ollessa 8,07 euroa (5,12 euroa) osakkeen kurssi laski vuoden alusta 17 prosenttia (nousi 16 %). Samanaikaisesti OMX Helsinki Cap PI indeksi nousi 14 prosenttia (-13 %) ja OMX Helsinki Materials PI indeksi nousi 11 prosenttia (-34%). Katsauskaudella osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta oli 8,67 euroa (5,32 euroa). Korkein kaupantekokurssi oli 10,19 euroa 11.1.2010 ja alin 7,72 euroa 7.2.2010.

Katsauskauden aikana osakkeen kokonaisvaihto oli 219.6 milj. euroa (83.9 milj. euroa). Kaupankäynnin volyymi oli 25,3 milj. (15,7 milj.) osaketta, jota vastaavat päiväkeskiarvot olivat 3,5 milj. euroa (1.4 milj. euroa) ja 408 701 (253 101) osaketta.

 

Yhtiön vuoden 2006 optio-ohjelman tunnuksella A ja B merkittyjä optio-oikeuksia vaihdettiin yhteensä 142 165 kappaletta, ja kauppojen arvo oli yhteensä 115 626 euroa.

 

Vastuut

 

  31.03. 31.12. 31.3.
  2010 2009 2009
milj. euroa      
       
Kiinnitykset 14,5 14,5 14,5
Takaukset 0,4 2,5 2,7
Leasing-vastuut 53,1 54,0 49,5
Investointisitoumukset 16,2 10,2 13,0

 

Vastuut johdannaissopimuksista

 

  31.03. 31.12. 31.3.
  2010 2009 2009
milj. euroa      
       
       
Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus 32 25 55
Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus 24 29 24
Valuuttaswapit, rahoituksen suojaus 127 123 97
Valuuttaoptiot 2 3 -
Koronvaihtosopimukset 173 167 187
Sähkösuojat 1 1 -

 

Seuraavia kursseja on käytetty valuuttojen muuttamisessa euroiksi:

 

    Q1/10 Q1/09
Tuloslaskelma, keskikurssi: GBP 1 = 1,128 1,101
  INR 1 = 0,016 0,015
  AUD 1 = 0,653 0,509
  USD 1 = 0,723 0,768
       
    Q1/10 Q1/09
Tase, kuukauden lopun kurssi: GBP 1 = 1,124 1,074
  INR 1 = 0,017 0,015
  AUD 1 = 0,678 0,520
  USD 1 = 0,742 0,751

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

 

Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen laimentamaton tulos (EUR) = Tilikauden tulos - vähemmistöosuus / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen laimennettu tulos (EUR) = Laimennettu tilikauden tulos - vähemmistöosuus / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen laimentamaton tulos (EUR) = Oman pääoman ehtoisen lainan korot / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen laimennettu tulos (EUR) = Oman pääoman ehtoisen lainan korot / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) = Tilikauden tulos - vähemmistöosuus  - oman pääoman ehtoisen lainan korot / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) = Laimennettu tilikauden tulos - vähemmistöosuus - oman pääoman ehtoisen lainan korot / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Velkaantumisaste (gearing) = Korolliset nettovelat / Oma pääoma + vähemmistöosuus + oman pääoman ehtoinen laina

 

RONA -% = 100 x liiketulos (12 kk liukuva) / Nettovarallisuus (12 kk liukuva)

 

Operatiivinen rahavirta = Liiketulos + Poistot (sisältäen arvonalennukset) - Investoinnit + Käyttöomaisuuden myynnit +/-  Vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten ja ostovelkojen muutos

 

Oma pääoma osaketta kohti = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeanti korjattu kappalemäärä kauden lopussa

 

Oman pääoman tuotto (ROE) = 100 x (tilikauden tulos) (12 kk liukuva) / Oma pääoma + vähemmistöosuus + oman pääoman ehtoinen laina (keskimääräisinä)

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = 100 x (tulos ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) (12 kk liukuva) / Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimääräisinä)

 

get_app Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010 (PDF)