Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2010-31.12.2010: Parempi kannattavuus ja vahva rahavirta

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2011 KLO 08.30
  
- Suotuisat valuuttakurssimuutokset ja volyymikehitys kasvattivat konsernin liikevaihtoa. 
- Konsernin kannattavuus parani sekä tuotantokustannusten että nousevien raaka-ainekustannusten onnistuneen hallinnan ansiosta. Toisella vuosipuoliskolla myös kasvaneet myyntivolyymit paransivat kannattavuutta. 
- Rahavirta oli vahva ja nettovelka supistui huomattavasti. 
- Suurin osa kovien muovipakkausten liiketoiminnasta Euroopassa myytiin. 
- Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,44 euroa (0,38 euroa vuonna 2009) osakkeelta. 

 

Avainluvut        
milj. euroa 2010 2009 Q4 2010 Q4 2009
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto 1 951,8 1 831,8 481,8 432,6
Liiketulos (EBIT) 134,4 111,9* 27,7 13,4
Liiketulos-% 6,9 6,1 5,7 3,1
Osakekohtainen tulos (EPS) 0,92 0,57* 0,22 0,05
Mukaan lukien lopetetut toiminnot        
Osakekohtainen tulos (EPS) 1,02 0,63 0,25 -0,02
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI-%     12,0 9,6 - -
Vapaa rahavirta 112,9 208,0 36,7 40,1
Nettovelka 269,9 368,3 - -
Velkaantumisaste-% (gearing) 0,32 0,50 - -

 

* Sisältää kertaluonteisia kuluja 3,8 milj. euroa.

 

Toimitusjohtaja Jukka Moisio: "Huhtamäellä oli vahva vuosi, ja olemme erittäin tyytyväisiä tulokseen. Konsernin 90-vuotisjuhlavuonna tulos on yksi parhaimmista yhtiön keskityttyä yksinomaan kuluttajapakkausteollisuuteen. Tämän seurauksena taloudellinen asemamme on erittäin hyvä. Olemme myös tyytyväisiä saatuamme päätökseen kovien muovipakkausten liiketoiminnan strategisen arvioinnin.

 

Keskitymme nyt ydinliiketoimintojemme kasvattamiseen kohdennettujen investointien, tuotekehityksen ja yritysostojen avulla. Kaikkien liiketoimintasegmenttien suotuisa kehitys vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä vahvistaa uskoamme toimintaedellytysten paranemiseen. Henkilöstömme on sitoutunut kasvutavoitteiden toteuttamiseen."

 

Yleiskatsaus
Kuluttajapakkausten kysyntä oli vakaata vuonna 2010. Kysyntä kasvoi vuoden loppua kohti erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Pohjois-Amerikan markkinatilanne pysyi kuitenkin epävarmana koko vuoden ajan. Konsernin liikevaihto kasvoi kiihtyen vuoden loppua kohti. Liikevaihdon kasvua vauhditti suotuisa volyymikehitys erityisesti Flexible Packaging- ja Films -liiketoimintasegmenteissä. Lisäksi valuuttakurssimuutokset kasvattivat euromääräistä liikevaihtoa. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella oli 1 952 milj. euroa (1 832 milj. euroa vuonna 2009).

 

Konsernin kannattavuus koheni merkittävästi erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä. Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos katsauskaudella oli 134 milj. euroa (112 milj. euroa sisältäen 4 milj. euroa kertaluonteisia kuluja). Liiketulos parani volyymikasvun, raaka-ainekustannusten onnistuneen hallinnan, tehokkaan kustannushallinnan ja suotuisten valuuttakurssimuutosten johdosta. Myynnin kasvun vaikutus kannattavuuteen oli voimakkainta viimeisellä vuosineljänneksellä, jolloin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 28 milj. euroa (13 milj. euroa).

 

Rahavirta pysyi vahvana koko vuoden. Sitä vahvisti tehostunut käyttöpääoman hallinta kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Nettovelka supistui huomattavasti vahvan rahavirran ja kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten Euroopan liiketoiminnan myynnin vaikutuksesta. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 12,0 prosenttia (9,6 %).

 

Kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten Euroopan liiketoiminnan myynti saatettiin päätökseen viimeisellä vuosineljänneksellä. Ostajana oli Island Acquisitions S.à. r.l., joka kuuluu samaan konserniin Sun European Partners, LLP:n kanssa. Kaupan arvo oli 52 milj. euroa. Strategisten vaihtoehtojen arviointia Italian kovien muovipakkausten liiketoiminnan osalta jatketaan ja liiketoiminta raportoidaan osana muita toimintoja.

 

Näkymät vuodelle 2011
Vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla havaittavissa olleen konsernin liiketoimintaedellytysten paranemisen odotetaan jatkuvan vuonna 2011. Olosuhteet Pohjois-Amerikan markkinoilla jatkuvat kuitenkin epävarmoina. Kannattavuuteen kohdistunee edelleen paineita raaka-aineiden, erityisesti muovin, hintojen nousun jatkuessa. Rahoitus- ja verokulujen odotetaan kohoavan vuoden 2010 poikkeuksellisen alhaiselta tasolta.

 

Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky luoda positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien odotetaan olevan vuositasolla noin 100 milj. euroa.

 

Muutos osinkopolitiikassa
Yhtiön hallitus päätti 10.2.2011 pidetyssä kokouksessaan muuttaa konsernin osingonjakopolitiikkaa siten, että aiemman 40 prosentin osinkosuhteen sijaan osinkoa pyritään jakamaan 40-50 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta.

 

Uusi julkistamismenettely
Huhtamäki siirtyy noudattamaan Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

 

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat 2011
Tilinpäätös vuodelta 2010 julkaistaan viikolla 8 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

 

Vuoden 2011 aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: tammi-maaliskuu 20.4., tammi-kesäkuu 21.7. ja tammi-syyskuu 20.10.

 

Lisätietoja:
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

 

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

 

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto oli 2 miljardia euroa vuonna 2010. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 12 000 työntekijää 53 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

 

 

get_app Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2010