Huhtamäki Oyj:n yhtiökokouskutsu

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2011 KLO 8.00

 

Huhtamäki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun 20. päivänä 2011 klo 13.00 Finlandia-talon kongressisiivessä, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 

1. Kokouksen avaaminen

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

 

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 

Toimitusjohtajan katsaus

 

7. Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,44 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.5.2011.

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

 

Yhtiökokouksen 24.3.2010 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 

Hallituksen jäsenten palkkioita on korotettu viimeksi 12.4.2007. Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 600 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen puheenjohtajalle myönnetään matkapuhelinetu.

 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan uudelleen Eija Ailasmaa, William R. Barker, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Siaou-Sze Lien, Mikael Lilius ja Jukka Suominen.

 

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Anthony J.B. Simon on ilmoittanut yhtiölle, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Sandra Turner.

 

Sandra Turner (s. 1952) on työskennellyt useissa eri Tesco PLC:n tehtävissä Englannissa ja Irlannissa 21 vuoden ajan. Hänen viimeisin tehtävänsä oli Commercial Director, Tesco Ireland Limited vuosina 2003-2009. Tesco PLC on maailmanlaajuisesti toimiva vähittäiskauppayhtiö. Sandra Turnerin keskeisimmät luottamustehtävät ovat Northern Foods PLC, hallitus, Carpetright PLC, hallitus, ja Berkhamsted School, School Governor. Hän on koulutukseltaan BA (Marketing).

 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi kaikki ehdokkaat ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Jukka Suomisen.

 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hyväksytyn laskun perusteella.

 

14. Tilintarkastajan valitseminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi kauppatieteiden maisteri Harri Pärssisen, KHT.

 

15. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

 

Edellä mainitut yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Huhtamäki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi. Huhtamäki Oyj:n tilinpäätös ja sen sisältämä konsernitilinpäätös, toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, tilintarkastuskertomus sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille postitse. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 4.5.2011 alkaen.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.4.2011 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 15.4.2011 klo 18.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

 

a) Huhtamäki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi noudattaen sivuilla annettuja ohjeita,
b) sähköpostitse osoitteeseen AGM@huhtamaki.com, tai
c) puhelimitse numeroon 0800 9 0026, arkisin kello 8.00-18.00.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa kyetä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 15.4.2011 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.4.2011. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevat ohjeet.

 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

 

Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava ne osakkeet, joita kukin asiamies edustaa.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Huhtamäki Oyj, yhtiökokouspalvelut, Keilaranta 10, 02150 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

4. Muut tiedot

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 106 063 320 osaketta ja ääntä.

 

Espoossa helmikuun 10. päivänä 2011

 

HUHTAMÄKI OYJ
HALLITUS

 

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2010 oli 2 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 12 000 työntekijää 53 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.