Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012: Vahvaa tuloskasvua

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2012 KLO 08.30

- Kannattavuuden paraneminen jatkui
- North America -segmentin liikevaihto ja liiketulos kasvoivat voimakkaasti ja yrityshankinnat tukivat myönteistä kehitystä
- Molded Fiber -segmentin hyvä kehitys jatkui
- Huhtamäki Oyj vastaanotti Euroopan komission väitetiedoksiannon koskien mahdollista kilpailijoiden välistä yhteistyötä

Avainluvut

milj. euroa Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Q3 2012 Q3 2011 FY 2011
Liikevaihto 1 756,3 1 521,8 588,1 515,8 2 043,6
Liiketulos (EBIT)* 126,4 100,0 43,2 32,6 127,6
Liiketulos-%* 7,2 6,6 7,3 6,3 6,2
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,96 0,69 0,32 0,24 0,87
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,6 10,2     9,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,5 11,8     11,0
Vapaa rahavirta 56,9 1,1 33,1 20,3 64,9
Nettovelka 455,9 351,3     393,4
Velkaantumisaste (gearing) 0,53 0,41     0,49

*Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -7,0 milj. euroa (netto) vuonna 2011 ja -7,8 milj. euroa kausilla Q1-Q3 2011 ja Q3 2011.

Yleiskatsaus
Konsernin liiketoimintaedellytykset pysyivät suhteellisen vakaina koko katsauskauden ajan, joskin markkinoiden alavireisyys oli ilmeistä kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Varovaisuus lisääntyi asiakkaiden välttäessä varastotasojen kasvattamista. Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat positiivisesti konsernin liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Konsernin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia katsauskauden aikana. Hieman yli puolet liikevaihdon kasvusta tuli ostetuista liiketoiminnoista orgaanisen kasvun hidastuessa kolmannella vuosineljänneksellä. North America- ja Molded Fiber -segmentit myötävaikuttivat eniten saavutettuun neljän prosentin orgaaniseen kasvuun. Konsernin liikevaihto oli 1 756 milj. euroa (1 522 milj. euroa) ja kolmannella vuosineljänneksellä 588 milj. euroa (516 milj. euroa).

Konsernin liiketulos (EBIT) nousi liikevaihdon kasvun ansiosta 126 milj. euroon (100 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä) ja kolmannella vuosineljänneksellä 43 milj. euroon (33 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä). Tuloskehitys oli vahvinta North America -segmentissä. Hankitut liiketoiminnot vaikuttivat konsernin liiketulokseen positiivisesti.

Konsernin vapaa rahavirta parani ja oli 57 milj. euroa (1 milj. euroa) ja kolmannella vuosineljänneksellä 33 milj. euroa (20 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 11,6 prosenttia (10,2 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 14,5 prosenttia (11,8 %). Molemmat tunnusluvut jatkoivat paranemistaan edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Yhdysvaltalaisen Winterfield, LLC:n liiketoiminta ostettiin kolmannella vuosineljänneksellä.

Euroopan komission väitetiedoksianto
Huhtamäki Oyj vastaanotti 28.9.2012 Euroopan komissiolta väitetiedoksiannon koskien mahdollista kilpailijoiden välistä yhteistyötä tuoretuotteiden, kuten lihan ja kanan, pakkaamisessa käytettävien muovialustojen markkinoilla Lounais- ja Luoteis-Euroopassa sekä Ranskassa. Eräissä konserniin kuuluvissa yhtiöissä epäillään rikotun EU:n kilpailuoikeudellista sääntelyä vuosina 2000 - 2008. Väitetiedoksiannon kohteena olevat toiminnot olivat osa konsernin kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten Euroopan liiketoimintoja. Väitetiedoksiannossa epäiltyjen rikkomusten kohteena olleen liiketoiminnan vuosiliikevaihto oli Euroopan komission väittämien perusteella 40 - 50 miljoonaa euroa ja väitettyjen rikkomusten ajallinen kesto keskimäärin 4 - 5 vuotta markkina-alueesta riippuen. Pääosa väitetiedoksiannon kohteena olevista liiketoiminnoista on lopetettu tai divestoitu vuosina 2006 ja 2010. Konsernissa vielä jäljellä olevan liiketoiminnan vuosiliikevaihto on noin 2 miljoonaa euroa ja se raportoidaan osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä. Väitetiedoksianto ei koske konsernin muita liiketoimintoja eli Flexible Packaging, Films, North America ja Molded Fiber -segmenttejä. Väitetiedoksianto on osoitettu Huhtamäki Oyj:lle sekä sen eräille tytäryhtiöille.

Väitetiedoksianto on Euroopan komission epäilemien EU:n kilpailuoikeudellista sääntelyä koskevien rikkomusten selvittämiseen liittyvä tiedonanto. Huhtamäki Oyj perehtyy Euroopan komission toimittamaan aineistoon, vastaa väitetiedoksiantoon Euroopan komission ohjeiden mukaisesti ja käyttää oikeuttaan puolustautua asiassa. Väitetiedoksiannon perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä Euroopan komission tutkimusten lopputuloksesta. Näin ollen asian johdosta ei ole myöskään tehty varauksia konsernitaseeseen. Euroopan komission tutkimusten odotetaan kestävän useita kuukausia.

Näkymät vuodelle 2012
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina loppuvuoden ajan. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky luoda positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa edelleen kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan, ja osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan merkittävästi verrattuna vuoden 2011 osakekohtaiseen tulokseen (0,87 euroa ilman kertaluonteisia eriä). Investointien määrän odotetaan olevan alle 100 milj. euroa.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2013
Vuoden 2012 tilinpäätöstiedote julkaistaan 13.2.2013. Lisäksi vuonna 2013 julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset:
- Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013            25.4.2013
- Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013            19.7.2013
- Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013            25.10.2013
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 25.4.2013

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2012. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat koskevat katsauskautta, ellei toisin mainita. Esitetyt vertailut liittyvät edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Osavuosikatsauksessa esitetyt ROI-, ROE- ja RONA-tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2011 oli 2 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 000 työntekijää 62 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012