Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2012 KLO 15.45

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24.4.2012. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Vuodelta 2011 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,46 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2012 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.5.2012.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, William R. Barker, Rolf Börjesson, Mikael Lilius, Jukka Suominen ja Sandra Turner sekä uusina jäseninä Pekka Ala-Pietilä ja Maria Mercedes Corrales.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa kokouspalkkiona 600 euroa niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin hallituksen jäsenet osallistuvat kuitenkin siten, että hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 2 000 euron kokouspalkkio ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 1 000 euron kokouspalkkio niistä tarkastusvaliokunnan kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle myönnettiin matkapuhelinetu.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilikaudelle 1.1.-31.12.2012 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Harri Pärssinen, KHT.

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:n kuulumaan seuraavasti:

"9 § Yhtiökokouskutsu

Kokouskutsu yhtiökokoukseen julkaistaan joko yhdessä valtakunnallisessa päivälehdessä tai yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuu­kautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokouk­seen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

Hallituksen valtuuttaminen luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2015 saakka.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla 8.5.2012 alkaen Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Sami Pauni, lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2011 oli 2 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 000 työntekijää 61 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.