Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013: Tulosten paraneminen jatkui

HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2014 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013: Tulosten paraneminen jatkui

  • Liikevaihdon kasvu kiihtyi kehittyvillä markkinoilla loppuvuotta kohden vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
  • Tulosparannus Molded Fiber- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenteissä
  • North America -segmentin liikevaihto kasvoi, mutta meneillään olevat investoinnit heikensivät liiketulosta
  • Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttivat negatiivisesti konsernin liikevaihtoon 84 milj. euroa ja liikevoittoon 6 milj. euroa
  • Strategian toteuttamista jatkettiin: Italian tarjoilupakkausliiketoiminta myytiin ja Isossa-Britanniassa ostettiin take away -pakkauksiin erikoistunut kartonkipakkausvalmistaja
  • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,57 euroa (0,56 euroa vuonna 2012) osakkeelta

Avainluvut ilman kertaluonteisia eriä

milj. euroa FY 2013 FY 2012 Q4 2013 Q4 2012
         
Liikevaihto 2 342,2 2 321,2 568,4 575,6
Liikevoitto (EBIT)* 166,7 163,5 38,0 35,9
Liikevoitto- % * 7,1 7,0 6,7 6,2
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 1,21 1,19 0,32 0,26
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)*, % 12,1 12,6    
Oman pääoman tuotto (ROE)*, % 15,8 15,8    
Vapaa rahavirta 56,0 102,6 18,3 45,7
Nettovelka 404,6 405,9    
Velkaantumisaste (gearing) 0,50 0,50    

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -18,1 milj. euroa kaudella Q4 2013 ja -30,6 milj. euroa vuonna 2013.

Raportoidut avainluvut

milj. euroa FY 2013 FY 2012 Q4 2013 Q4 2012
         
Liikevaihto 2 342,2 2 321,2 568,4 575,6
Liikevoitto (EBIT) 136,1 163,5 19,9 35,9
Liikevoitto- % 5,8 7,0 3,5 6,2
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,91 1,19 0,14 0,26
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,9 12,6    
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,0 15,8    
Vapaa rahavirta 56,0 102,6 18,3 45,7
Nettovelka 404,6 405,9    
Velkaantumisaste (gearing) 0,50 0,50    

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:
"Suoriuduimme hyvin vuonna 2013. Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,21 euroa, ja hallitus ehdottaa jaettavaksi 0,57 euron osinkoa. Saavutimme tärkeimmän tavoitteemme, eli paransimme tulostamme vuonna 2012 saavutetusta ennätyksellisestä tasosta. Epäsuotuisista valuuttakurssimuutoksista ja heikosti käynnistyneestä alkuvuodesta huolimatta tuloksemme parani liikevaihdon orgaanisen kasvun ja keskeisten toimintojen tehostamisen ansiosta. Myynnin vire koheni vuoden aikana ja on edelleen kohtalaisen vahva vuotta 2014 aloitettaessa.

Jatkamme tänä vuonna kannattavaan kasvuun panostamista. Keskipitkän tähtäimen tavoitteemme on saavuttaa 3 miljardin euron liikevaihto ja parempi kannattavuus. Huolellisen taloudenhoidon ja orgaanisen kasvun lisäksi kartoitamme aktiivisesti yritysostomahdollisuuksia."

Yleiskatsaus
Konsernin liiketoimintaedellytykset pysyivät vuonna 2013 suhteellisen vakaina yleisen taloustilanteen epävarmuudesta ja asiakkaiden varovaisuudesta huolimatta. Alkuvuosi käynnistyi heikosti, mutta kuluttajapakkausten kysyntä voimistui vuoden kuluessa ja oli kohtalaisen hyvällä tasolla vuoden lopussa. Valuuttakurssivaihtelut olivat epäsuotuisia koko vuoden ajan ja erityisesti vuoden jälkipuoliskolla. Raaka-aineiden hinnat pysyivät suhteellisen vakaina.

Konsernin raportoitu liikevaihto oli 2 342 milj. euroa (2 321 milj. euroa). Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kolme prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä Films-segmenttiä lukuun ottamatta. Orgaaninen kasvu oli voimakkainta Molded Fiber -segmentissä. Kehittyvillä markkinoilla orgaaninen kasvu oli vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kahdeksan prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen raportoitu liikevaihto oli 568 milj. euroa (577 milj. euroa) ja liikevaihdon orgaaninen kasvu oli vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kuusi prosenttia. Kasvu kiihtyi myös kehittyvillä markkinoilla, joilla liikevaihdon orgaaninen kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oli viimeisellä vuosineljänneksellä 14 prosenttia. Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttivat negatiivisesti konsernin liikevaihtoon ja niiden translaatiovaikutus pienensi liikevaihtoa 84 milj. euroa katsauskaudella ja 33 milj. euroa viimeisellä vuosineljänneksellä.

Konsernin liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 167 milj. euroa (164 milj. euroa) ja viimeisellä vuosineljänneksellä 38 milj. euroa (36 milj. euroa). Katsauskauden 31 milj. euron ja viimeisen vuosineljänneksen 18 milj. euron kertaluonteiset kulut mukaan lukien raportoitu liikevoitto oli 136 milj. euroa ja viimeisellä vuosineljänneksellä 20 milj. euroa. Tulosparannus jatkui Molded Fiber- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenteissä. Liikevaihdon voimakkaasta kasvusta huolimatta North America -segmentin liikevoitto ei ollut tyydyttävällä tasolla, koska tulosta heikensivät meneillään olevat investoinnit. Epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset pienensivät konsernin liikevoittoa 6 milj. euroa ja viimeisellä vuosineljänneksellä 2 milj. euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) ilman kertaluonteisia eriä oli 1,21 euroa (1,19 euroa) ja viimeisellä vuosineljänneksellä 0,32 euroa (0,26 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,91 euroa (1,19 euroa) ja viimeisellä vuosineljänneksellä 0,14 euroa (0,26 euroa).

Konsernin vapaa rahavirta oli 56 milj. euroa (103 milj. euroa) ja viimeisellä vuosineljänneksellä 18 milj. euroa (46 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ilman kertaluonteisia eriä oli 12,1 prosenttia (12,6 %), ja oman pääoman tuotto (ROE) ilman kertaluonteisia eriä oli 15,8 prosenttia (15,8 %).

Vuonna 2013 jatkettiin konsernin kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian toteuttamista. Yhdysvalloissa Bataviasta Ohiosta hankittuun tehdaskiinteistöön perustettiin maailmanluokan tuotanto- ja jakeluyksikkö. Yksikkö aloitti toimintansa vuoden lopulla. Euroopassa tarjoilupakkausvalikoimaa laajennettiin ostamalla Isossa-Britanniassa erityiskartonkipakkausten valmistaja.

Vuoden aikana toteutettiin tehostamistoimia, joilla pyritään parantamaan konsernin kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Näiden tehostamistoimien seurauksena Norjan Viulissa ja Etelä-Afrikan Eppingissä sijaitsevat tuotantolaitokset suljettiin. Lisäksi saatettiin päätökseen Italian tappiollisen tarjoilupakkausliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointi ja liiketoiminta myytiin.

Näkymät vuodelle 2014
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2014. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen jatkamisen. Investointien määrän odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013. Huomattavan osan investoinneista odotetaan kohdistuvan kasvun vahvistamiseen kehittyvillä markkinoilla.

Osinkoehdotus
Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2013 oli 786 milj. euroa (830 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,57 euroa (0,56 euroa) osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2014
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.4.2014 kello 13.00 alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2014
Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 julkaistaan viikolla 8 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Vuoden aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset:

- Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 24.4.2014
- Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 18.7.2014
- Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014 23.10.2014

                                                                                      
Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2013. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2013 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 400 työntekijää 61 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 30 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2013