Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2014 KLO 14.35


Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24.4.2014. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Vuodelta 2013 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,57 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.5.2014.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, William R. Barker, Rolf Börjesson, Maria Mercedes Corrales, Jukka Suominen ja Sandra Turner.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja jäsenille maksetaan siten palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa kokouspalkkiot osallistuttujen kokousten mukaisesti seuraavasti: hallituksen kokouksista 600 euroa kaikille jäsenille, tarkastusvaliokunnan kokouksista 2 000 euroa puheenjohtajalle ja 1 000 euroa muille jäsenille, henkilöstövaliokunnan kokouksista 1 200 euroa puheenjohtajalle ja 600 euroa muille jäsenille sekä nimitysvaliokunnan kokouksista 1 200 euroa puheenjohtajalle ja 600 euroa muille jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilikaudelle 1.1.-31.12.2014 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Harri Pärssinen, KHT.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla 8.5.2014 alkaen Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Sami Pauni, lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2013 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 400 työntekijää 61 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 30 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.