Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016: Vakaata kasvua orgaanisesti ja yritysostoin

HUHTAMÄKI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 22.7.2016 KLO 8.35

Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016: Vakaata kasvua orgaanisesti ja yritysostoin

Q2 2016 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 742 milj. euroon (714 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 77,8 milj. euroon (69,7 milj. euroa); liikevoitto 77,6 milj. euroa (51,2 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,54 euroa (0,52 euroa); osakekohtainen tulos 0,53 euroa (0,33 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 9 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 28 milj. euroa ja liikevoittoa 3 milj. euroa.

H1 2016 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 1 414 milj. euroon (1 344 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 135,6 milj. euroon (119,4 milj. euroa); liikevoitto 135,4 milj. euroa (96,8 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,94 euroa (0,85 euroa); osakekohtainen tulos 0,93 euroa (0,62 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 8 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 39 milj. euroa ja liikevoittoa 4 milj. euroa.
 • Vapaa rahavirta vahvistui 38 milj. euroon (11 milj. euroa)

Avainluvut

milj. euroa Q2 2016 Q2 2015 Muutos H1 2016 H1 2015 Muutos  2015
Liikevaihto 742,0 713,6 4 % 1 414,3 1 343,7 5 % 2 726,4
Oikaistu käyttökate1 105,9 96,2 10 % 190,5 171,0 11 % 342,0
Prosentti1 14,3 % 13,5 %   13,5 % 12,7 %   12,5 %
Käyttökate 105,7 77,7 36 % 190,3 148,4 28 % 319,4
Oikaistu liikevoitto1 77,8 69,7 12 % 135,6 119,4 14 % 237,5
Prosentti1 10,5 % 9,8 %   9,6 % 8,9 %   8,7 %
Liikevoitto 77,6 51,2 52 % 135,4 96,8 40 % 214,9
Oikaistu osakekohtainen tulos1, euroa 0,54 0,52 4 % 0,94 0,85 11 % 1,65
Osakekohtainen tulos, euroa 0,53 0,33 61 % 0,93 0,62 50 % 1,43
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)1       14,9 % 13,4 %   14,7 %
Oman pääoman tuotto (ROE)1       18,3 % 17,5 %   18,1 %
Investoinnit 31,7 36,9 -14 % 56,0 61,6 -9 % 146,9
Vapaa rahavirta 12,0 30,4 -61 % 37,6 11,0 242 % 91,2

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa kausilla Q2 2016 ja H1 2016, -18,5 milj. euroa kaudella Q2 2015, -22,6 milj. euroa kaudella H1 2015 ja vuonna 2015.

Ellei toisin mainita, kaikki tässä raportissa esitetyt luvut, mukaan lukien vuoden 2015 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America, Flexible Packaging ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit. Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2015 osalta joulukuun 2014 lopussa myyty Films -liiketoimintasegmentti. Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon. Raportissa esitetyt ROI-, ROE- ja RONA- tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

ESMA:n uuden ohjeistuksen vaikutus

Noudattaakseen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevaa uutta ohjeistusta Huhtamäki Oyj on muuttanut taloudellisessa raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaa. Termi "vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät" korvaa termin "kertaluonteiset erät". Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät merkittävät voitot ja tappiot, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot sekä viranomaisten langettamat merkittävät sakot ja rangaistusmaksut.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuiksi. Näin ollen termi "oikaistu käyttökate" korvaa termin "käyttökate ilman kertaluonteisia eriä", termi "oikaistu liikevoitto" korvaa termin "liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä" ja termi "oikaistu osakekohtainen tulos" korvaa termin "osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä".

Huhtamäki käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS -tunnuslukujen lisäksi.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Liiketoimintamme kehittyi hyvin toisella vuosineljänneksellä, joka on meille perinteisesti sesonkiaikaa. Konsernin vertailukelpoinen kasvu oli 6 % toimintaympäristömme ollessa suhteellisen vakaa Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan kehittyneillä markkinoilla. Kehittyvien markkinoiden 9 %:n vertailukelpoista kasvua vauhditti hyvä kysyntä Intiassa, Itä-Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa, kun taas olosuhteet tietyillä Afrikan markkinoilla olivat haasteellisemmat. Myynnin kehitys Kiinassa oli varovaisen positiivista.

Jatkoimme liiketoimintastrategiamme toteuttamista ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja panostimme tulevaan kasvuun tekemällä sekä orgaanisia investointeja että yrityskauppoja. Saatoimme päätökseen kolme yritysostoa, joista viimeisin, Delta Print and Packaging, avasi meille ovet myös Euroopan taivekartonkipakkausten markkinoille. Deltan tuotevalikoima täydentää nykyistä tarjoilupakkaustarjontaamme Euroopassa ja tukee asiakkaitamme tulevien kasvutavoitteiden saavuttamisessa.

Kannattavuutemme parani toisella vuosineljänneksellä etupäässä North America -segmentin vahvana jatkuneen kehityksen myötä. Myös Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Flexible Packaging -segmenttien kannattavuus kehittyi hyvin. Vuosineljänneksen aikana aloitimme toimenpiteet Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin kilpailukyvyn parantamiseksi Kiinassa ja Uudessa-Seelannissa. Toisella vuosineljänneksellä kannattavuutemme oli ennätystasolla oikaistun osakekohtaisen tuloksen ollessa 0,54 euroa, liukuvan 12 kuukauden oikaistun liikevoittoprosentin 9,1 % ja sijoitetun pääoman tuoton 14,9 %.

Kannattavuutemme on kehittynyt myönteisesti vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja keskitymme kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen tulevaisuudessa."

Tuloskehitys Q2 2016

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 6 %. Kasvu jatkui vahvana North America- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenteissä. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 9 %. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa ja Etelä-Aasiassa erityisesti Venäjän ja Intian hyvän kehityksen ansiosta. Kiinassa liikevaihdon kehitys kääntyi hienoisesti positiiviseksi. Konsernin liikevaihto kasvoi 742 milj. euroon (714 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -28 milj. euroa (67 milj. euroa) vuoden 2015 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta aiheutui kehittyvien markkinoiden valuuttojen, Yhdysvaltain dollarin ja Englannin punnan heikkenemisestä suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q2 2016 Q2 2015 Muutos Osuus konsernista

Q2 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 193,9 175,4  11 %  26 %
North America 265,7 252,5  5 %  35 %
Flexible Packaging 220,5 224,8  -2 %  30 %
Molded Fiber 66,2 66,2  0 %  9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -4,3 -5,3    
Konserni 742,0 713,6  4 %  


Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 7 % 7 % 8 % 6 %
North America 8 % 10 % 5 % 7 %
Flexible Packaging 2 % 1 % -1 % 5 %
Molded Fiber 5 % 4 % 6 % 5 %
Konserni 6 % 6 % 4 % 6 %

Konsernin liikevoitto kasvoi North America -liiketoimintasegmentin edelleen vahvana jatkuneen tuloskehityksen vauhdittamana. Liikevoiton kasvua tuki myös Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttien hyvä kehitys, kun taas Molded Fiber -liiketoimintasegmentin liikevoitto laski. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 77,8 milj. euroa (69,7 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 77,6 milj. euroa (51,2 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin kannattavuuteen oli -3 milj. euroa (6 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q2 2016 Q2 2015 Muutos Osuus konsernista

Q2 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania1 17,6 16,4 7 % 21 %
North America 37,2 26,2 42 % 46 %
Flexible Packaging 19,1 17,8 7 % 23 %
Molded Fiber 8,2 9,0 -9 % 10 %
Muut toiminnot2 -4,3 0,3    
Konserni 77,8 69,7 12 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa kaudella Q2 2016.
2
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -18,5 milj. euroa kaudella Q2 2015.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät -8,0 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 7,8 milj. euron suuruisen liiketoiminnan hankintaan liittyvän voiton. Uudelleenjärjestelykuluihin sisältyvät 27.6.2016 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti kulut, joiden odotetaan aiheutuvan toimenpiteistä Kiinan ja Uuden-Seelannin tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi, sekä varaus liittyen ympäristön kunnostamiseen Huhtamäen entisessä tuotantolaitoksessa Norjassa. Liiketoiminnan hankintaan liittyvä voitto liittyy Huhtamäen omistusosuuden kasvattamiseen Arabian Paper Products Company -nimisessä yrityksessä 22.3.2016 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjattiin toisella vuosineljänneksellä Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentissä.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q2 2016 Q2 2015
Oikaistu liikevoitto 77,8 69,7
Uudelleenjärjestelykulut -8,0  
Liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot 7,8 -0,2
Viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut   -18,3
Liikevoitto 77,6 51,2

 Nettorahoituskulut laskivat 8 milj. euroon (9 milj. euroa). Verokulut kasvoivat ja olivat 14 milj. euroa (7 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 57 milj. euroa (36 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,52 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,53 euroa (0,33 euroa).

Tuloskehitys H1 2016

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli katsauskaudella 6 %. Kasvu oli vahvinta North America- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenteissä koko katsauskauden ajan. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 8 %. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa ja Etelä-Aasiassa, ja hienoisesti positiivista Kiinassa. Konsernin liikevaihto kasvoi 1 414 milj. euroon (1 344 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -39 milj. euroa (120 milj. euroa) vuoden 2015 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta aiheutui kehittyvien markkinoiden valuuttojen heikkenemisestä suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa H1 2016 H1 2015 Muutos Osuus konsernista

H1 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 352,8 329,3 7 % 25 %
North America 500,9 463,2 8 % 35 %
Flexible Packaging 438,2 430,8 2 % 31 %
Molded Fiber 131,7 131,4 0 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -9,3 -11,0    
Konserni 1 414,3 1 343,7 5 %  

Konsernin liikevoitto kasvoi. Liikevoittoa kasvatti erityisesti North America -liiketoimintasegmentin vahva tuloskehitys. Myös Flexible Packaging- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttien hyvä kehitys tuki liikevoiton kasvua. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 135,6 milj. euroa (119,4 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 135,4 milj. euroa (96,8 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin kannattavuuteen oli -4 milj. euroa (10 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa H1 2016 H1 2015 Muutos Osuus konsernista

H1 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania1 29,6 28,3 5 % 21 %
North America 58,0 40,0 45 % 41 %
Flexible Packaging 38,0 34,8 9 % 27 %
Molded Fiber 16,4 17,6 -7 % 11 %
Muut toiminnot2 -6,4 -1,3    
Konserni 135,6 119,4 14 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa kaudella H1 2016.
2
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -22,6 milj. euroa kaudella H1 2015.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät -8,0 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 7,8 milj. euron suuruisen liiketoiminnan hankintaan liittyvän voiton. Uudelleenjärjestelykuluihin sisältyvät 27.6.2016 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti kulut, joiden odotetaan aiheutuvan toimenpiteistä Kiinan ja Uuden-Seelannin tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi, sekä varaus liittyen ympäristön kunnostamiseen Huhtamäen entisessä tuotantolaitoksessa Norjassa. Liiketoiminnan hankintaan liittyvä voitto liittyy Huhtamäen omistusosuuden kasvattamiseen Arabian Paper Products Company -nimisessä yrityksessä 22.3.2016 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjattiin toisella vuosineljänneksellä Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentissä.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa H1 2016 H1 2015
Oikaistu liikevoitto 135,6 119,4
Uudelleenjärjestelykulut -8,0  
Liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot 7,8 -4,3
Viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut   -18,3
Liikevoitto 135,6 96,8

Nettorahoituskulut laskivat 13 milj. euroon (18 milj. euroa). Verokulut kasvoivat ja olivat 23 milj. euroa (13 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 19 % (16 %).

Katsauskauden voitto oli 99 milj. euroa (66 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,94 euroa (0,85 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,93 euroa (0,62 euroa).

Näkymät vuodelle 2016

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2016. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2015 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2016

Vuoden 2016 aikana julkaistaan seuraava osavuosikatsaus:

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016                26.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2016. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 72 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 000 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 2,7 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016