Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2015: Hyvä kehitys jatkui koko vuoden

HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2016 KLO 8.30


Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2015: Hyvä kehitys jatkui koko vuoden


Q4 2015 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 691 milj. euroon (581 milj. euroa)
 • Liikevoitto kasvoi 56 milj. euroon (45 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,39 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut kasvattivat konsernin liikevaihtoa 34 milj. eurolla ja liikevoittoa 3 milj. eurolla

Vuosi 2015 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 2 726 milj. euroa (2 236 milj. euroa)
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 238 milj. euroa (175 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,65 euroa (1,24 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 6 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut kasvattivat konsernin liikevaihtoa 194 milj. eurolla ja liikevoittoa 16 milj. eurolla
 • Vapaa rahavirta vahvistui 91 milj. euroon (65 milj. euroa)
 • Intiassa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja Afrikassa toimivan joustopakkauksia valmistavan Positive Packaging -yhtiön hankinta saatettiin päätökseen tammikuun 2015 lopussa ja liiketoiminta liitettiin osaksi Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 1.2.2015 alkaen
 • Euroopan komissio määräsi Huhtamäelle 15,6 miljoonan euron sakon vuosina 2002-2006 tapahtuneiden EU:n kilpailuoikeudellisen sääntelyn rikkomusten perusteella. Huhtamäki on hakenut päätökseen muutosta.
 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,66 euroa (0,60 euroa) osakkeelta

Avainluvut

milj. euroa Q4 2015 Q4 2014 Muutos FY 2015 FY 2014 Muutos
Liikevaihto 690,5 580,5 19 % 2 726,4 2 235,7 22 %
Käyttökate (EBITDA)* 82,5 67,6 22 % 342,0 259,0 32 %
Käyttökateprosentti* 11,9 % 11,6 %   12,5 % 11,6 %  
Liikevoitto (EBIT)* 55,7 45,3 23 % 237,5 174,9 36 %
Liikevoittoprosentti* 8,1 % 7,8 %   8,7 % 7,8 %  
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,38 0,39 -3 % 1,65 1,24 33 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)**       14,7 % 12,6 %  
Oman pääoman tuotto (ROE)**       18,1 % 16,1 %  
Investoinnit 50,5 49,8 1 % 146,9 127,0 16 %
Vapaa rahavirta 53,0 54,1 -2 % 91,2 64,6 41 %
             
Lopetetut toiminnot mukaan lukien
Osakekohtainen tulos (EPS)**, euroa 0,38 0,35 9 % 1,65 1,28 29 %
Osakekohtainen tulos (EPS), raportoitu, euroa 0,38 0,40 -5 % 1,42 1,33 7 %

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -22,6 milj. euroa vuonna 2015.
** Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -23,9 milj. euroa vuonna 2015 ja 5,1 milj. euroa kaudella Q4 2014 ja vuonna 2014.


Ellei toisin mainita, kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut, mukaan lukien vuoden 2014 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America, Flexible Packaging ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit. Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2014 ja 2015 osalta joulukuun 2014 lopussa myyty Films -liiketoimintasegmentti. Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ROI-, ROE- ja RONA-tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"2015 oli Huhtamäelle jälleen erinomainen vuosi. Olemme tyytyväisiä kannattavuutemme vahvaan paranemiseen, jonka ansiosta liikevoittomme, liikevoittoprosenttimme ja osakekohtainen tuloksemme saavuttivat ennätystason. North America -liiketoimintasegmentin kehitys oli erinomaista segmentin liikevaihdon kasvaessa orgaanisesti ja kannattavuuden parantuessa. Myös Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin kehitys oli hyvää: segmentti kasvoi sekä orgaanisesti että yritysoston myötä, kun Positive Packaging integroitiin Huhtamäkeen. Oli palkitsevaa huomata, että molemmat segmentit onnistuivat omilla toimillaan parantamaan kannattavuuttaan.

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu koko vuodelta oli 4 %. Kasvu oli epätasaista maantieteellisten alueiden välillä heijastellen kasvavaa taloudellista epävarmuutta. Selvimmin epävarmuus oli nähtävissä kehittyvillä markkinoilla, missä vertailukelpoinen kasvumme oli 6 % verrattuna 10 %:n kasvuun vuonna 2014. Kasvu oli laimeaa suurilla markkinoilla, kuten Kiinassa ja Intiassa, kun taas myyntimme vertailukelpoisin valuuttakurssein kehittyi hyvin Venäjällä, Etelä-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa ja tietyillä alueilla Afrikassa. Muoviraaka-aineiden hintojen lasku vuoden aikana johti alhaisempiin myyntihintoihin vaikuttaen siten myös vertailukelpoiseen kasvuumme vuonna 2015.

Merkittävistä orgaanisista kasvuinvestoinneista huolimatta vapaa rahavirtamme kasvoi 26 miljoonaa euroa (41 %) 91 miljoonaan euroon. Vapaan rahavirran kasvu yhdessä 14,7 %:n sijoitetun pääoman tuoton (ilman kertaluonteisia eriä) ja 18,1 %:n oman pääoman tuoton (ilman kertaluonteisia eriä) kanssa täydentävät hyviä saavutuksiamme vuonna 2015. Olemme hyvää vauhtia matkalla kohti maaliskuussa 2015 asettamiamme keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitetasoja.

Vuoden 2016 alkua on leimannut lisääntynyt volatiliteetti ja epävarmuus markkinoilla. Suhtaudumme edelleen optimistisesti ruuan pakkaamisen tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin pitkällä aikavälillä ja jatkamme investointeja kolmeen liiketoiminta-alueeseemme; tarjoilupakkauksiin, joustopakkauksiin ja kuitupakkauksiin. Läsnäolomme kasvumarkkinoilla auttaa meitä kohdentamaan investointimme parhaisiin kohteisiin. Tarkka taloudenpito ja panostukset toimintamme jatkuvaan parantamiseen tukevat kasvusuunnitelmiamme."

Tuloskehitys Q4 2015

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 4 %. Kasvu oli vahvinta Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentissä ja hyvää myös Molded Fiber- ja North America -liiketoimintasegmenteissä. Vertailukelpoinen kasvu oli hieman negatiivinen Flexible Packaging -liiketoimintasegmentissä johtuen pääasiassa alentuneiden raaka-ainehintojen vaikutuksesta myyntihintoihin. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu säilyi edellisen vuosineljänneksen tasolla ja oli 7 %. Kasvu oli edelleen vahvinta Itä-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa, kun taas Intiassa ja Kiinassa liikevaihdon kehitys oli laimeaa. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 691 milj. euroa (581 milj. euroa). Positive Packagingin osuus konsernin liikevaihdosta oli 54 milj. euroa. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 34 milj. euroa vuoden 2014 valuuttakursseihin verrattuna. Valuuttakurssivaikutus oli pääosin seurausta Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta suhteessa euroon, kun taas monien muiden valuuttojen kurssit suhteessa euroon heikentyivät.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q4 2015 Q4 2014 Muutos Osuus konsernista Q4 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 168,7 155,6 8 % 24 %
North America 244,2 205,7 19 % 35 %
Flexible Packaging 214,5 159,8 34 % 31 %
Molded Fiber 66,5 63,2 5 % 10 %
Sisäisen myynnin eliminointi -3,4 -3,8    
Konserni 690,5 580,5 19 %  


Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 8 % 6 % 2 % 3 %
North America 5 % 7 % -2 % 7 %
Flexible Packaging -1 % 5 % 4 % 5 %
Molded Fiber 6 % 5 % 5 % 5 %
Konserni 4 % 6 % 1 % 5 %


Konsernin liikevoitto kasvoi North America -liiketoimintasegmentin vahvan tuloskehityksen vauhdittamana. Liikevoiton kasvua tuki myös Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin hyvä kehitys, johon Positive Packaging myötävaikutti. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -liiketoimintasegmenttien liikevoitot laskivat. Muiden toimintojen vaikutus liikevoittoon johtui pääasiassa konsernin pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin liittyneistä kuluista. Konsernin liikevoitto oli 56 milj. euroa (45 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 3 milj. euroa.


Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q4 2015 Q4 2014 Muutos Osuus konsernista Q4 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 10,3 13,0 -21 % 17 %
North America 23,2 8,6 170 % 39 %
Flexible Packaging 18,3 12,4 48 % 31 %
Molded Fiber 8,0 10,0 -20 % 13 %
Muut toiminnot -4,1 1,3    
Konserni 55,7 45,3 23 %  


Nettorahoituskulut olivat 7 milj. euroa (8 milj. euroa). Verokulut olivat 8 milj. euroa (4 milj. euroa positiiviset).

Vuosineljänneksen voitto oli 40 milj. euroa (42 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,39 euroa ja 0,40 euroa sisältäen lopetetut toiminnot).

Tuloskehitys vuonna 2015

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuoden aikana 4 %. Kaikki liiketoimintasegmentit myötävaikuttivat suhteellisen tasaisesti liikevaihdon kasvuun. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 6 %. Sitä vauhditti hyvänä jatkunut kehitys Itä-Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Intiassa liikevaihto oli suunnilleen edellisvuoden tasolla ja Kiinassa se laski. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 2 726 milj. euroa (2 236 milj. euroa). Positive Packagingin osuus konsernin liikevaihdosta oli 203 milj. euroa. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 194 milj. euroa vuoden 2014 valuuttakursseihin verrattuna ja se oli pääosin seurausta Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta suhteessa euroon. Vaikutus heikkeni vuoden loppua kohti.


Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa FY 2015 FY 2014 Muutos Osuus konsernista FY 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 667,5 620,4 8 % 24 %
North America 947,7 769,4 23 % 35 %
Flexible Packaging 868,9 618,0 41 % 32 %
Molded Fiber 260,3 247,0 5 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -18,0 -19,1    
Konserni 2 726,4 2 235,7 22 %  


Konsernin tulos oli hyvällä tasolla ja liikevoitto kasvoi läpi vuoden. Eniten tulos parani North America -liiketoimintasegmentissä. Myös Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin tulos kehittyi myönteisesti hyvän orgaanisen ja Positive Packagingin tuoman kasvun myötä. Liiketulos heikkeni Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -liiketoimintasegmenteissä. Muiden toimintojen vaikutus liikevoittoon johtui pääasiassa konsernin pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin liittyneistä kuluista. Konsernin liikevoitto oli 238 milj. euroa ilman -23 milj. euron kertaluonteisia eriä (175 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 16 milj. euroa.

Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa FY 2015 FY 2014 Muutos Osuus konsernista FY 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 52,4 57,4 -9 % 22 %
North America 88,2 38,4 130 % 36 %
Flexible Packaging 68,8 45,5 51 % 28 %
Molded Fiber 33,5 35,0 -4 % 14 %
Muut toiminnot -5,4 -1,4    
Konserni 237,5 174,9 36 %  

Muiden toimintojen liikevoittoon ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat -22,6 milj. euroa vuonna 2015.

Nettorahoituskulut kasvoivat 34 milj. euroon (29 milj. euroa). Positive Packagingin kauppahinnan maksu johti nettovelan ja siten myös rahoituskulujen kasvuun. Verokulut olivat 29 milj. euroa (15 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 16 % (10 %).

Katsauskauden voitto oli 151 milj. euroa sisältäen -23 milj. euroa kertaluonteisia eriä (132 milj. euroa). Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,65 euroa (1,24 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,43 euroa (1,24 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 1,42 euroa (1,33 euroa).

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Euroopan komissio ilmoitti 24.6.2015 päätöksestä, joka koski kilpailijoiden välistä yhteistyötä tuoretuotteiden pakkaamisessa käytettävien muovialustojen markkinoilla. Huhtamäki Oyj oli vastaanottanut syyskuussa 2012 Euroopan komissiolta väitetiedoksiannon koskien mahdollista kilpailijoiden välistä yhteistyötä tuoretuotteiden pakkaamisessa käytettävien muovialustojen markkinoilla vuosina 2000-2008. Euroopan komissio totesi, että eräissä Huhtamäkeen aiemmin kuuluneissa yksiköissä on rikottu EU:n kilpailuoikeudellista sääntelyä. Kyseiset yksiköt eivät enää ole osa Huhtamäkeä, sillä ne olivat osa konsernin kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten Euroopan liiketoimintoja, jotka on lopetettu tai divestoitu vuosina 2006 ja 2010. Euroopan komissio määräsi Huhtamäelle 15,6 miljoonan euron sakon Luoteis-Euroopassa ja Ranskassa vuosina 2002-2006 tapahtuneiden rikkomusten perusteella. Sakko sekä tutkimukseen ja muutoksenhakuprosessiin liittyvät 3 miljoonan euron lakiasiainkulut kirjattiin kertaluonteisena kuluna vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen tulokseen ja sakko maksettiin vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä. Huhtamäki on hakenut päätökseen muutosta Euroopan unionin tuomioistuimelta.

Näkymät vuodelle 2016


Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2016. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2015 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Osinkoehdotus

Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2015 oli 696 milj. euroa (743 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,66 euroa (0,60 euroa) osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2016


Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.4.2016 kello 13.00 alkaen Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2016


Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 julkaistaan viikolla 8 Huhtamäen verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2016 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016            21.4.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016            22.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016            26.10.


Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2015. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 71 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 15 800 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 2,7 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2015