Huhtamäki Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2020 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.9.2017 KLO 11.00

Huhtamäki Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2020 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ), TAKAISINOSTOTARJOUS (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Huhtamäki Oyj harkitsee uusien, euromääräisten, kiinteäkorkoisten velkakirjojen ("Uudet velkakirjat") liikkeeseenlaskua. Uusien velkakirjojen liikkeeseenlasku voi toteutua lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa. Lisäksi OP Yrityspankki Oyj ("Tarjouksentekijä") kutsuu tänään Huhtamäki Oyj:n liikkeeseen laskemien 14.5.2020 erääntyvien 200 miljoonan euron 3,375 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000064050) ("Velkakirjat") haltijat myymään Velkakirjansa käteistä vastaan 18.9.2017 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti ("Takaisinostotarjous"). 

Tarjouksentekijä esittää hyväksyvänsä ostettavaksi yhteenlasketulta pääomamäärältään enintään 150 miljoonaa euroa vastaavan määrän Takaisinostotarjouksessa pätevästi tarjottuja Velkakirjoja. Tarjouksentekijä kuitenkin pidättää oikeuden harkintansa mukaan päättää Velkakirjojen ostettavaksi hyväksymisestä, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään Velkakirjaa ostettavaksi. Jos Tarjouksentekijä hyväksyy ostettavaksi Velkakirjoja ja yhteenlaskettu pätevästi ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen pääomamäärä ylittää Takaisinostotarjouksen kohteena olevan määrän ("Lopullinen hyväksyttävä määrä"), Tarjouksentekijä aikoo hyväksyä tällaisia Velkakirjoja ostettavaksi pro rata -perusteisesti. 

Velkakirjojen takaisinostohinta on 1 086,70 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000,00 euron suuruista Velkakirjaa kohti. Kaikille pätevästi ostettavaksi tarjotuille, toimitetuille ja hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksattomat korot.

Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu sekä pääjärjestäjien ja Huhtamäki Oyj:n välisen liikkeeseenlaskusopimuksen toteuttaminen. 

Tarjousaika alkaa 18.9.2017 ja päättyy 26.9.2017 klo 16.00. Takaisinostotarjouksen alustava tulos julkistetaan arviolta 27.9.2017, ja Takaisinostotarjouksen lopullinen tulos ja toteutuspäivä julkistetaan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 5.10.2017. Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on viimeistään 12.10.2017 ja se on ehdollinen Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun toteutumiselle. 

Velkakirjojen haltijalle, joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjota Velkakirjojaan ostettavaksi käteistä vastaan ja lisäksi merkitä Uusia velkakirjoja, voidaan myöntää etusija Uusien velkakirjojen allokoinnissa ("Allokaatioetusija"). Allokaatioetusija voidaan myöntää Uusien velkakirjojen kokonaisnimellismäärän osalta sille määrälle, joka vastaa niiden Velkakirjojen kokonaisnimellismäärää, joiden osalta Velkakirjojen haltija on toimittanut pätevän tarjousilmoituksen, jossa pyydetään myös Uusien velkakirjojen allokaatiota. Kyseisen tarjousilmoituksen tulee koskea yhteenlasketulta nimellisarvoltaan vähintään 100 000 euron Velkakirjoja täyttääkseen Uusien velkakirjojen vähimmäismerkintämäärän. Allokaatioetusijoihin sovelletaan samaa pro rata -perusteista skaalausta kuin Velkakirjoihin Takaisinostotarjouksessa, jolloin Allokaatioetusijat eivät ylitä Lopullista hyväksyttävää määrää. 

Mikäli Velkakirjojen haltija haluaa merkitä Uusia velkakirjoja, tulee Velkakirjojen haltijan toimittaa Uusia velkakirjoja koskeva merkintä Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjälle. Pääjärjestäjinä Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskussa toimivat Nordea Bank AB (publ) sekä OP Yrityspankki Oyj. 

OP Yrityspankki Oyj toimii tarjouksentekijänä, takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla OP Yrityspankki Oyj:ltä, sähköposti: liabilitymanagement@op.fi / puh. +358 10 252 1668. 

Lisätietoja antaa:
Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. 010 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 77 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 400 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 2,9 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.