Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2017: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2017 KLO 8:00

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2017: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Q1 2017 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 739 milj. euroon (672 milj. euroa)
  • Liikevoitto kasvoi 63 milj. euroon (58 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos kasvoi 0,43 euroon (0,40 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 3 % ja kehittyvillä markkinoilla 2 %
  • Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 20 milj. euroa ja liikevoittoa 2 milj. euroa

Avainluvut

milj. euroa Q1 2017 Q1 2016 Muutos 2016
Liikevaihto 739,4 672,3 10 % 2 865,0
Käyttökate1 94,0 84,6 11 % 381,8
  Prosentti1 12,7 % 12,6 %   13,3 %
Liikevoitto1 62,8 57,8 9 % 267,9
  Prosentti1 8,5 % 8,6 %   9,4 %
Osakekohtainen tulos1, euroa 0,43 0,40 8 % 1,83
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)1 14,6 % 14,8 %   14,7 %
Oman pääoman tuotto (ROE)1 17,4 % 18,3 %   17,7 %
Investoinnit 47,0 24,3 93 % 199,1
Vapaa rahavirta -8,8 25,6 -134 % 100,3

1 Tilikauden 2016 luvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,7 milj. euroa; raportoitu käyttökate oli 380,1 milj. euroa, liikevoitto 266,2 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 1,81 euroa tilikaudella 2016.

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Huhtamäki julkaisi Molded Fiber -liiketoimintasegmentin nimen muutoksen 24.4.2017. Segmentin uusi nimi Fiber Packaging otetaan käyttöön 27.4.2017 alkaen ja sitä käytetään tässä raportissa.

Tässä raportissa Huhtamäki käyttää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeistuksen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuiksi. Huhtamäki käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Vuotemme alkoi hyvin ja liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu oli 3 % kaikkien liiketoimintasegmenttien kasvaessa orgaanisesti. Kasvu oli hyvää erityisesti Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä, jonka orgaanista kasvua vahvistivat vuonna 2016 tehdyt yritysostot. Lisäksi Flexible Packaging -segmentti palasi positiivisen kasvun uralle. Konsernin vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla laski 2 %:iin Intian hallituksen vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä toteuttaman seteliuudistuksen vaikuttaessa kuluttajakysyntään. Ilman Intian vaikutusta vastaava kasvu olisi ollut n. 6-7 %.

Käyttökatteemme, liikevoittomme ja osakekohtainen tuloksemme paranivat marginaalien ollessa edellisvuoden tasolla. Kannattavuus parani eniten Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä hyvän volyymikasvun, tuottavien yrityskauppojen ja onnistuneiden, Kiinassa ja Uudessa-Seelannissa tehtyjen uudelleenjärjestelytoimien ansiosta. Vapaa rahavirta oli negatiivinen korkeampien investointien ja sesonkiluontoisen varastojen kasvun seurauksena. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) pysyivät hyvällä tasolla.

Vuosi 2017 on Huhtamäelle merkittävien investointien vuosi. Käynnissä olevat investointimme uusiin tuotantolaitoksiin Yhdysvalloissa, Egyptissä ja Ukrainassa etenevät. Vuosineljänneksen aikana aloitimme pakkausvalmistuksen kahdessa uudessa joustopakkausyksikössä Koillis-Intiassa ja laajennamme tehdastamme Kiinan Guangzhoussa. Nämä merkittävät kasvuinvestoinnit auttavat meitä tarttumaan ruuan ja juomien pakkaamisen tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja palvelemaan asiakkaitamme paremmin."

Tuloskehitys Q1 2017

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 3 % kaikkien liiketoimintasegmenttien liikevaihdon kasvaessa. Konsernin vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 2 %. Kasvu oli vahvaa Itä-Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa. Liikevaihto laski Intiassa ja Etelä-Amerikassa sekä Kiinassa, jossa Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentti luopui ydintuotevalikoimaan kuulumattomista tuotteista suunnitelman mukaisesti. Konsernin liikevaihto kasvoi 739 milj. euroon (672 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon kääntyi positiiviseksi ja oli 20 milj. euroa (-11 milj. euroa) vuoden 2016 valuuttakursseihin verrattuna. Positiivinen vaikutus johtui suurimmaksi osaksi Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta suhteessa euroon, kun taas Englannin punnan heikkeneminen vaikutti negatiivisesti.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1 2017 Q1 2016 Muutos Osuus konsernista
Q1 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 192,5 158,9 21 % 26 %
North America 247,3 235,2 5 % 33 %
Flexible Packaging 232,3 217,7 7 % 31 %
Fiber Packaging 72,3 65,5 10 % 10 %
Sisäisen myynnin eliminointi -5,0 -5,0    
Konserni 739,4 672,3 10 %  

 
Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 3 % 3 % 5 % 7 %
North America 2 % 5 % 2 % 8 %
Flexible Packaging 3 % -3 % -3 % 2 %
Fiber Packaging 4 % 6 % 6 % 5 %
Konserni 3 % 3 % 2 % 6 %

Konsernin liikevoitto kasvoi. Kasvua vauhdittivat erityisesti Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin kannattavuuden vahva kehitys ja North America -liiketoimintasegmentin hyvänä jatkunut kehitys. Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin liikevoitto säilyi edellisvuoden tasolla ja Fiber Packaging -liiketoimintasegmentin liikevoitto laski. Konsernin liikevoitto oli 63 milj. euroa (58 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 2 milj. euroa (-1 milj. euroa).

Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q1 2017 Q1 2016 Muutos Osuus konsernista
Q1 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 15,4 12,0 28 % 24 %
North America 22,5 20,8 8 % 35 %
Flexible Packaging 18,9 18,9 0 % 30 %
Fiber Packaging 7,3 8,2 -11 % 11 %
Muut toiminnot -1,3 -2,1    
Konserni 62,8 57,8 9 %  

Nettorahoituskulut olivat 5 milj. euroa (6 milj. euroa). Verokulut olivat 13 milj. euroa (9 milj. euroa) ja vastaava veroaste 22 % (18 %).

Vuosineljänneksen voitto oli 45 milj. euroa (43 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,40 euroa).

Näkymät vuodelle 2017

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2017. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2016 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2017

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.4.2017 kello 11.00 alkaen Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2017

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2017 seuraavasti:

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017              21.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017               26.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2017. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 76 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 300 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 2,9 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Q1 2017 Osavuosikatsaus