Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017: Vertailukelpoinen kasvu jatkui


HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2017 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017: Vertailukelpoinen kasvu jatkui

Q3 2017 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 732 milj. euroon (719 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 64,3 milj. euroa (66,9 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,46 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 5 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 21 milj. euroa ja liikevoittoa 2 milj. euroa

Q1-Q3 2017 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2 243 milj. euroon (2 134 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 202,7 milj. euroa (202,5 milj. euroa); liikevoitto 202,7 milj. euroa (202,3 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,39 euroa (1,39 euroa); osakekohtainen tulos 1,39 euroa (1,39 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 3 % ja kehittyvillä markkinoilla 2 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 16 milj. euroa ja liikevoittoa 2 milj. euroa
 • Investoinnit kasvoivat 144 milj. euroon (95 milj. euroa) ja vapaa rahavirta laski 5 milj. euroon (79 milj. euroa)

Avainluvut

milj. euroa Q3 2017 Q3 2016 Change Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 Change FY 2016
Liikevaihto 732,0 719,2 2 % 2 243,3 2 133,5 5 % 2 865,0
Oikaistu käyttökate1 94,0 96,1 -2 % 294,4 286,6 3 % 381,8
Prosentti1 12,8 % 13,4 %   13,1 % 13,4 %   13,3 %
Käyttökate 94,0 96,1 -2 % 294,4 286,4 3 % 380,1
Oikaistu liikevoitto1 64,3 66,9 -4 % 202,7 202,5 0 % 267,9
Prosentti1 8,8 % 9,3 %   9,0 % 9,5 %   9,4 %
Liikevoitto 64,3 66,9 -4 % 202,7 202,3 0 % 266,2
Oikaistu osakekohtainen tulos1, euroa 0,44 0,46 -4 % 1,39 1,39 0 % 1,83
Osakekohtainen tulos, euroa 0,44 0,46 -4 % 1,39 1,39 0 % 1,81
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)1       13,9 % 14,7 %   14,7 %
Oman pääoman tuotto (ROE)1       16,4 % 18,0 %   17,7 %
Investoinnit 48,7 39,2 24 % 144,1 95,2 51 % 199,1
Vapaa rahavirta 17,0 41,0 -59 % 5,2 78,6 -93 % 100,3

1 Luvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa kausilla Q1-Q3 2016 ja -1,7 milj. euroa vuonna 2016.

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Huhtamäki julkaisi Molded Fiber -liiketoimintasegmentin nimen muutoksen 24.4.2017. Segmentin uusi nimi Fiber Packaging otettiin käyttöön 27.4.2017 alkaen ja sitä käytetään tässä raportissa.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu kolmannella vuosineljänneksellä oli 4 %. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 5 % huolimatta liikevaihdon edelleen jatkuneesta laskusta Intiassa. Liikevaihto Intiassa kääntyi kasvuun vuosineljänneksen lopulla, kun tavaroiden ja palveluiden verouudistuksen myötä heikentynyt joustopakkausten kysyntä elpyi.

Kannattavuutemme pysyi hyvällä tasolla, mutta sitä heikensivät korkeammat kustannukset erityisesti North America -liiketoimintasegmentissä. Isoihin investointeihin liittyvien kustannusten lisäksi segmentin jakeluun ja muoviraaka-aineeseen liittyvät kustannukset nousivat hurrikaanien seurauksena. Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin kannattavuus pysyi hyvällä tasolla huolimatta epäsuotuisasta myynnin rakenteesta ja punnan heikon kurssin vaikutuksista liiketoimintaamme Isossa-Britanniassa. Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin kasvu kiihtyi vuosineljänneksen lopulla.

Kolme isoa pikaruokaketjua myönsi North America -segmentillemme tunnustuksen erinomaisesta palvelusta ja pakkaussuunnittelusta. Nämä merkittävät tunnustukset North America -segmenttimme tarjoilupakkaustiimille kertovat pitkäjänteisestä panostuksestamme henkilöstöön ja sen osaamiseen ja vahvistavat luottamustamme siihen, että päätöksemme lisätä tuotantokapasiteettia on tehty oikeaan aikaan. Uuden tuotantolaitoksen perustaminen Goodyeariin, Arizonaan etenee suunnitellusti ja tuotannon odotetaan käynnistyvän asteittain neljännen vuosineljänneksen aikana. Kiinassa International Paperin tarjoilupakkausliiketoimintojen osto saatettiin päätökseen vuosineljänneksen aikana ja toimintojen yhdistäminen on aloitettu. Tämä yhdessä Etelä-Kiinan tuotantomme modernisoinnin kanssa luo hyvät edellytykset Suur-Kiinan markkinoiden palvelemiselle.

Vuoden loppua kohden olemme saattamassa päätökseen merkittävät kasvuhankkeemme Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Samanaikaisesti merkittävä markkina-alueemme Intia on alkanut toipua uudistusten toimeenpanosta. Työtä on paljon, mutta perusta tulevalle kehitykselle on hyvä."

Tuloskehitys Q3 2017

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 4 % kaikkien segmenttien vertailukelpoisen kasvun ollessa positiivista. Kasvu jatkui vahvana Foodservice Europe-Asia-Oceania ja North America -liiketoimintasegmenteissä. Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7 %, huolimatta negatiivisesta kehityksestä Intiassa vuosineljänneksen aikana. Konsernin vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 5 %. Kasvu oli vahvaa erityisesti Itä-Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa, mutta myös Afrikka ja Lähi-itä kehittyivät hyvin. Konsernin liikevaihto kasvoi 732 milj. euroon (719 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -21 milj. euroa (-10 milj. euroa) vuoden 2016 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin, Kiinan yanin, Englannin punnan ja Egyptin punnan kautta.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q3 2017 Q3 2016 Muutos Osuus konsernista
Q3 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 202,6 195,2 4 % 28 %
North America 235,3 244,4 -4 % 32 %
Flexible Packaging 229,7 216,5 6 % 31 %
Fiber Packaging 68,6 67,1 2 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -4,2 -4,0    
Konserni 732,0 719,2 2 %  


Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 4 % 2 % 3 % 3 %
North America 2 % 1 % 2 % 5 %
Flexible Packaging 7 % -2 % 3 % -3 %
Fiber Packaging 5 % 8 % 4 % 6 %
Konserni 4 % 1 % 3 % 3 %

Konsernin liikevoitto laski, mutta oli edelleen hyvällä tasolla. Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin liikevoitto säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas kaikkien muiden liiketoimintasegmenttien liikevoitot laskivat. Muiden toimintojen positiivinen vaikutus konsernin liikevoittoon liittyy pääasiassa muutoksiin konsernin pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvissä kuluissa. Konsernin liikevoitto oli 64,3 milj. euroa (66,9 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -2 milj. euroa (-1 milj. euroa).

Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q3 2017 Q3 2016 Muutos Osuus konsernista
Q3 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 18,4 18,3 1 % 29 %
North America 20,2 24,5 -18 % 32 %
Flexible Packaging 17,7 18,2 -3 % 28 %
Fiber Packaging 7,3 8,3 -12 % 11 %
Muut toiminnot 0,7 -2,4    
Konserni 64,3 66,9 -4 %  

Nettorahoituskulut laskivat 5 milj. euroon (7 milj. euroa). Verokulut olivat 13 milj. euroa (12 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 46 milj. euroa (48 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,46 euroa).

Tuloskehitys Q1-Q3 2017

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli katsauskaudella 3 % kaikkien liiketoimintasegmenttien liikevaihdon kasvaessa. Vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 2 %. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa, kun taas Intiassa liikevaihto laski. Konsernin liikevaihto kasvoi 2 243 milj. euroon (2 134 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 16 milj. euroa (-49 milj. euroa) vuoden 2016 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa positiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta tuli Venäjän ruplan, Intian rupian ja Yhdysvaltain dollarin kautta, kun taas Englannin punnan ja tiettyjen kehittyvien markkinoiden valuuttojen vaikutus oli negatiivinen.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 Muutos Osuus konsernista
Q1-Q3 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 600,5 548,0 10 % 27 %
North America 756,9 745,3 2 % 33 %
Flexible Packaging 686,0 654,7 5 % 31 %
Fiber Packaging 212,7 198,8 7 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -12,8 -13,3    
Konserni 2 243,3 2 133,5 5 %  


Konsernin liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla. Konsernin liikevoittoa tuki Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin hyvä tuloskehitys, kun muiden segmenttien liikevoitot laskivat. Muiden toimintojen positiivinen vaikutus konsernin liikevoittoon liittyy pääasiassa muutoksiin konsernin pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvissä kuluissa. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 202,7 milj. euroa (202,5 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 202,7 milj. euroa (202,3 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 2 milj. euroa (-5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 Muutos Osuus konsernista
Q1-Q3 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania1 52,2 47,9 9 % 26 %
North America 75,3 82,5 -9 % 38 %
Flexible Packaging 50,6 56,2 -10 % 25 %
Fiber Packaging 22,7 24,7 -8 % 11 %
Muut toiminnot 1,9 -8,8    
Konserni1 202,7 202,5 0 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa kausilla Q1-Q3 2016; kaudella Q1-Q3 2016 konsernin raportoitu liikevoitto oli 202,3 milj. euroa ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin 47,7 milj. euroa.

Nettorahoituskulut laskivat 16 milj. euroon (20 milj. euroa). Verokulut kasvoivat ja olivat 41 milj. euroa (35 milj. euroa). Vastaava efektiivinen veroaste oli 22 % (19 %).

Katsauskauden voitto oli 146 milj. euroa (148 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,39 euroa (1,39 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,39 euroa (1,39 euroa).

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Huhtamäki ilmoitti 3.3.2017 perustavansa kartonkikuppien tuotantolaitoksen Kiovaan, Ukrainaan. Uusi yksikkö valmistaa jatkossa laajan valikoiman kuppeja sekä kylmille että kuumille juomille. Tuotannon on määrä alkaa vuoden 2018 aikana, ja yksikön arvioidaan työllistävän n. 50 henkeä. Yksiköstä tulee osa Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä.

Huhtamäki ilmoitti 21.4.2017 sopineensa yhden Guangzhoussa, Kiinassa sijaitsevan tuotantorakennuksensa ja siihen liittyvien maankäyttöoikeuksien myynnistä. Ostajana on Guangzhou Yashao Investment Co. Ltd. Kauppa on osa käynnissä olevaa Etelä-Kiinan tarjoilupakkausyksiköiden yhdistämistä yhdeksi tehokkaaksi ja moderniksi tuotantolaitokseksi. Kauppahinta on n. 14 milj. euroa. Kaupan toteutuessa Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin tulokseen kirjataan n. 6 milj. euron voitto vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Huhtamäki ilmoitti 25.4.2017 allekirjoittaneensa vapaasti siirrettävän lainasopimuksen (Schuldschein), joka koostuu 117 milj. euron ja 35 milj. Yhdysvaltain dollarin (n. 33 milj. euroa) lainoista. Lainasopimus käsittää useita kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia eriä, joiden maturiteetit ovat 5, 7 ja 10 vuotta, ja se on suunnattu institutionaalisille sijoittajille. Huhtamäki käyttää varat jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

3.10.2017 hyväksyttiin ostettavaksi takaisin ja mitätöitäväksi yhteensä 135 008 000 euron pääomamäärällä velkakirjoja Huhtamäen vuonna 2013 liikkeeseen laskemasta 200 milj. euron suuruisesta ja 14.5.2020 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta, jonka velkakirjojen kuponkikorko on 3,375 prosenttia. Kaikki velkakirjat, joita ei ostettu jäivät voimaan.

4.10.2017 laskettiin liikkeeseen 150 milj. euron suuruinen kiinteäkorkoinen vakuudeton joukkovelkakirjalaina, jonka laina-aika on seitsemän (7) vuotta ja kuponkikorko 1,625 prosenttia.

Näkymät vuodelle 2017

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2017. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2016 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2018

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2018 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2017                                     14.2.
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018                      25.4.
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018                     20.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018                      25.10.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 julkaistaan viikolla 8.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 25.4.2018.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2017. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 78 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 600 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 2,9 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamaki Q3 2017 Osavuosikatsaus