Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017: Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus oli hyvällä tasolla

HUHTAMÄKI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 21.7.2017 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017: Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus oli hyvällä tasolla

Q2 2017 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 772 milj. euroon (742 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 75,6 milj. euroa (77,8 milj. euroa); liikevoitto 75,6 milj. euroa (77,6 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,54 euroa); osakekohtainen tulos 0,52 euroa (0,53 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 1 % ja kehittyvillä markkinoilla -1 %; Kasvua heikensi liikevaihdon huomattava lasku Intiassa, jossa tavaroiden ja palveluiden verouudistus heikensi kysyntää tilapäisesti
 • Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 17 milj. euroa ja liikevoittoa 2 milj. euroa

H1 2017 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 1 511 milj. euroon (1 414 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 138,4 milj. euroa (135,6 milj. euroa); liikevoitto 138,4 milj. euroa (135,4 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,95 euroa (0,94 euroa); osakekohtainen tulos 0,95 euroa (0,93 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 2 % ja kehittyvillä markkinoilla 1 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 36 milj. euroa ja liikevoittoa 4 milj. euroa
 • Investoinnit kasvoivat 95 milj. euroon (56 milj. euroa) ja vapaa rahavirta heikkeni -12 milj. euroon (38 milj. euroa)

Avainluvut

milj. euroa Q2 2017 Q2 2016 Muutos H1 2017 H1 2016 Muutos  2016
Liikevaihto 771,9 742,0 4 % 1 511,3 1 414,3 7 % 2 865,0
Oikaistu käyttökate1 106,4 105,9 0 % 200,4 190,5 5 % 381,8
Prosentti1 13,8 % 14,3 %   13,3 % 13,5 %   13,3 %
Käyttökate 106,4 105,7 1 % 200,4 190,3 5 % 380,1
Oikaistu liikevoitto1 75,6 77,8 -3 % 138,4 135,6 2 % 267,9
Prosentti1 9,8 % 10,5 %   9,2 % 9,6 %   9,4 %
Liikevoitto 75,6 77,6 -3 % 138,4 135,4 2 % 266,2
Oikaistu osakekohtainen tulos1, euroa 0,52 0,54 -4 % 0,95 0,94 1 % 1,83
Osakekohtainen tulos, euroa 0,52 0,53 -2 % 0,95 0,93 2 % 1,81
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)1       14,2 % 14,9 %   14,7 %
Oman pääoman tuotto (ROE)1       16,9 % 18,3 %   17,7 %
Investoinnit 48,4 31,7 53 % 95,4 56,0 70 % 199,1
Vapaa rahavirta -3,0 12,0 -125 % -11,8 37,6 -131 % 100,3

1Luvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa kausilla Q2 2016 ja H1 2016 ja -1,7 milj. euroa vuonna 2016.

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Huhtamäki julkaisi Molded Fiber -liiketoimintasegmentin nimen muutoksen 24.4.2017. Segmentin uusi nimi Fiber Packaging otettiin käyttöön 27.4.2017 alkaen ja sitä käytetään tässä raportissa.

Tässä raportissa Huhtamäki käyttää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeistuksen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuiksi. Huhtamäki käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu toisella vuosineljänneksellä oli 1 %. Euroopassa kysyntä oli hyvää ja liiketoimintamme kasvoi. Pohjois-Amerikassa kasvuamme rajoitti valmistuskapasiteetti ja investoimmekin parhaillaan lisäkapasiteettiin tulevan kasvun varmistamiseksi. Flexible Packaging -segmentin liikevaihto pieneni johtuen merkittävästä liikevaihdon laskusta Intiassa, jossa tavaroiden ja palveluiden verouudistus heikensi kysyntää tilapäisesti. Konsernin vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -1 %, kun se ilman Intian vaikutusta olisi ollut n. 5 %.

Kannattavuutemme oli hyvällä tasolla ja vuosineljännes oli yhtiön historian toiseksi paras kautta aikojen, vaikka jäimmekin hieman vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä saavuttamastamme kaikkien aikojen ennätyksestä. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin kannattavuus parani, kun taas Fiber Packaging -segmentin tulos säilyi edellisen vuoden tasolla. North America -segmentin tulos oli hyvä, vaikka ei saavuttanutkaan edellisen vuoden toisen vuosineljänneksen tasoa. Liikevaihdon lasku Intiassa vaikutti Flexible Packaging -segmentin kannattavuuteen.

Toteutamme kasvustrategiaamme tänä vuonna investoimalla uusiin tuotantolaitoksiin, joiden avulla voimme tulevaisuudessa palvella asiakkaitamme paremmin. Tehdasprojektimme Goodyearissa, Yhdysvaltain Arizonassa, etenee suunnitellusti. Valmistustoiminnan odotetaan alkavan kuluvan vuoden loppupuolella. Yksikön kartonkisten tarjoilupakkausten tuotevalikoima on laaja ja se palvelee erityisesti Yhdysvaltain lounais- ja länsiosien markkinoita. Panostamme kasvuun myös Kiinassa. Investoimme tarjoilupakkausvalmistukseen Etelä-Kiinassa ja ostamme International Paperilta kaksi tarjoilupakkauksia valmistavaa yksikköä Shanghaissa ja Tianjinissä. Huolimatta tilapäisestä vastatuulesta erityisesti Intiassa uskomme ruuan ja juomien pakkaamisen tarjoavan jatkossa hyviä kasvumahdollisuuksia."

Tuloskehitys Q2 2017

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 1 %. Kasvu jatkui vahvana Fiber Packaging -liiketoimintasegmentissä. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja North America -liiketoimintasegmenttien hyvä kehitys tuki konsernin kasvua. Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin liikevaihto pieneni liikevaihdon laskiessa huomattavasti Intiassa, jossa tavaroiden ja palveluiden verouudistus heikensi joustopakkausten kysyntää tilapäisesti. Konsernin vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -1 % johtuen liikevaihdon laskusta Intiassa. Kasvu oli vahvaa Itä-Euroopassa ja hyvällä tasolla myös Kaakkois-Aasiassa. Konsernin liikevaihto kasvoi 772 milj. euroon (742 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 17 milj. euroa (-28 milj. euroa) vuoden 2016 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa positiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin ja Intian rupian kautta, kun taas Englannin punnan ja tiettyjen kehittyvien markkinoiden valuuttojen vaikutus oli negatiivinen.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q2 2017 Q2 2016 Muutos Osuus konsernista

Q2 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 205,4 193,9 6 % 27 %
North America 274,3 265,7 3 % 35 %
Flexible Packaging 224,0 220,5 2 % 29 %
Fiber Packaging 71,8 66,2 8 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -3,6 -4,3    
Konserni 771,9 742,0 4 %  

Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 2 % 3 % 3 % 5 %
North America 1 % 2 % 5 % 2 %
Flexible Packaging -2 % 3 % -3 % -3 %
Fiber Packaging 8 % 4 % 6 % 6 %
Konserni 1 % 3 % 3 % 2 %

Konsernin liikevoitto laski, mutta oli edelleen hyvällä tasolla. Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin liikevoitto kehittyi hyvin, kun taas North America ja Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttien liikevoitot laskivat. Muiden toimintojen positiivinen vaikutus konsernin liikevoittoon liittyy pääasiassa muutoksiin konsernin pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvissä kuluissa. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 75,6 milj. euroa (77,8 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 75,6 milj. euroa (77,6 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 2 milj. euroa (-3 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q2 2017 Q2 2016 Muutos Osuus konsernista

Q2 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania1 18,4 17,6 5 % 25 %
North America 32,6 37,2 -12 % 45 %
Flexible Packaging 14,0 19,1 -27 % 19 %
Fiber Packaging 8,1 8,2 -1 % 11 %
Muut toiminnot 2,5 -4,3    
Konserni1 75,6 77,8 -3 %  

1Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa kaudella Q2 2016; kaudella Q2 2016 konsernin raportoitu liikevoitto oli 77,6 milj. euroa ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin 17,4 milj. euroa.

Nettorahoituskulut laskivat 6 milj. euroon (8 milj. euroa). Verokulut olivat 15 milj. euroa (14 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 55 milj. euroa (57 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,54 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,52 euroa (0,53 euroa).

Tuloskehitys H1 2017

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli katsauskaudella 2 % kaikkien liiketoimintasegmenttien liikevaihdon kasvaessa. Konsernin vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 1 %. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa, kun taas Intiassa liikevaihto laski huomattavasti. Konsernin liikevaihto kasvoi 1 511 milj. euroon (1 414 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 36 milj. euroa (-39 milj. euroa) vuoden 2016 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa positiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin, Venäjän ruplan ja Intian rupian kautta, kun taas Englannin punnan ja tiettyjen kehittyvien markkinoiden valuuttojen vaikutus oli negatiivinen.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa H1 2017 H1 2016 Muutos Osuus konsernista

H1 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 397,9 352,8 13 % 26 %
North America 521,6 500,9 4 % 34 %
Flexible Packaging 456,3 438,2 4 % 30 %
Fiber Packaging 144,1 131,7 9 % 10 %
Sisäisen myynnin eliminointi -8,6 -9,3    
Konserni 1 511,3 1 414,3 7 %  

Konsernin liikevoitto kasvoi. Liikevoittoa kasvatti erityisesti Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin hyvä tuloskehitys. Muiden toimintojen positiivinen vaikutus konsernin liikevoittoon liittyy pääasiassa muutoksiin konsernin pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvissä kuluissa. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 138,4 milj. euroa (135,6 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 138,4 milj. euroa (135,4 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 4 milj. euroa (-4 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa H1 2017 H1 2016 Muutos Osuus konsernista

H1 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania1 33,8 29,6 14 % 25 %
North America 55,1 58,0 -5 % 40 %
Flexible Packaging 32,9 38,0 -13 % 24 %
Fiber Packaging 15,4 16,4 -6 % 11 %
Muut toiminnot 1,2 -6,4    
Konserni1 138,4 135,6 2 %  

1Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa kaudella H1 2016; kaudella H1 2016 konsernin raportoitu liikevoitto oli 135,4 milj. euroa ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin 29,4 milj. euroa.

Nettorahoituskulut laskivat 11 milj. euroon (13 milj. euroa). Verokulut kasvoivat ja olivat 28 milj. euroa (23 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 22 % (19 %).

Katsauskauden voitto oli 100 milj. euroa (99 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,95 euroa (0,94 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,95 euroa (0,93 euroa).

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Huhtamäki ilmoitti 3.3.2017 perustavansa kartonkikuppien tuotantolaitoksen Kiovaan, Ukrainaan. Uusi yksikkö valmistaa jatkossa laajan valikoiman kuppeja sekä kylmille että kuumille juomille. Tuotannon on määrä alkaa vuoden 2018 aikana, ja yksikön arvioidaan työllistävän n. 50 henkeä. Yksiköstä tulee osa Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä.

Huhtamäki ilmoitti 21.4.2017 sopineensa yhden Guangzhoussa, Kiinassa sijaitsevan tuotantorakennuksensa ja siihen liittyvien maankäyttöoikeuksien myynnistä. Ostajana on Guangzhou Yashao Investment Co. Ltd. Kauppa on osa käynnissä olevaa Etelä-Kiinan tarjoilupakkausyksiköiden yhdistämistä yhdeksi tehokkaaksi ja moderniksi tuotantolaitokseksi. Kauppahinta on n. 14 milj. euroa. Kaupan toteutuessa Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin tulokseen kirjataan n. 6 milj. euron voitto vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Huhtamäki ilmoitti 25.4.2017 allekirjoittaneensa vapaasti siirrettävän lainasopimuksen (Schuldschein), joka koostuu 117 milj. euron ja 35 milj. Yhdysvaltain dollarin (n. 33 milj. euroa) lainoista. Lainasopimus käsittää useita kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia eriä, joiden maturiteetit ovat 5, 7 ja 10 vuotta, ja se on suunnattu institutionaalisille sijoittajille. Huhtamäki käyttää varat jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Näkymät vuodelle 2017

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2017. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2016 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2017 

Vuoden 2017 aikana julkaistaan seuraava osavuosikatsaus:

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017                        26.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2017. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 76 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 400 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 2,9 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki 2017 puolivuosikatsaus