Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2018: Vertailukelpoinen kasvu vahvaa, valuuttakurssien vaikutukset negatiiviset

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2018 KLO 8.00

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2018: Vertailukelpoinen kasvu vahvaa, valuuttakurssien vaikutukset negatiiviset

Q1 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 725 milj. euroa (739 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 60 milj. euroa (63 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,43 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 5 % ja kehittyvillä markkinoilla 8 %
  • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 59 milj. euroa ja liikevoittoa 4 milj. euroa

Avainluvut

milj. euroa Q1 2018 Q1 2017 Muutos 2017
Liikevaihto 725,2 739,4 -2 % 2 988,7
Käyttökate 90,1 94,0 -4 % 389,71
  Prosentti 12,4 % 12,7 %   13,0 %1
Liikevoitto 60,0 62,8 -4 % 267,71
  Prosentti 8,3 % 8,5 %   9,0 %1
Osakekohtainen tulos, euroa 0,40 0,43 -7 % 1,902
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 13,3 %1 14,6 %   13,6 %1
Oman pääoman tuotto (ROE) 16,7 %2 17,4 %   17,0 %2
Investoinnit 33,3 47,0 -29 % 214,8
Vapaa rahavirta -18,0 -8,8 -105 % 55,5

1 Tilikauden 2017 luvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,4 milj. euroa; raportoitu käyttökate oli 386,3 milj. euroa ja liikevoitto 264,3 milj. euroa.
2 Tilikauden 2017 luvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,8 milj. euroa. Tilikauden 2017 raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,86 euroa.

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli hyvä 5 %. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi 8 % kasvun ollessa vahvinta Itä-Euroopaassa ja Intiassa. Goodyearin tehtaan käynnistyminen siivitti North America -segmentin 5 % vertailukelpoiseen kasvuun ja muissa segmenteissä jatkui jo vuonna 2017 näkyvissä ollut hyvä vire. Valuuttakurssien aiheuttama vastatuuli oli voimakasta ja valuuttakurssien vaihteluilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus raportoituun liikevaihtoon. Isoin vaikutus oli Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä suhteessa euroon, mutta myös muut avainvaluutat heikkenivät suhteessa euroon.

Kiintein valuuttakurssein laskettuna kannattavuutemme oli hieman edellisvuotta paremmalla tasolla, mutta raportoitu liiketuloksemme laski. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin liiketulos parani ja Fiber Packaging eteni myös hyvin. North America -segmentin kannattavuus heikkeni  valuuttakurssivaihtelusta, korkeammista jakelukustannuksista ja Goodyearin tehtaan käynnistämisestä johtuen. Flexible Packaging -segmentin kannattavuus heikkeni hieman Euroopan tiukan hinnoittelu- ja kilpailutilanteen seurauksena. Intiassa sekä myynti että kannattavuus kehittyivät hyvin.

Vuosineljänneksen aikana käynnistimme uutta kapasiteettia Goodyearin tehtaassa Pohjois-Amerikassa. Projekti etenee suunnitelmiemme mukaan ja on täyttänyt ensimmäiselle vuosineljännekselle asetetut tekniset ja operatiiviset tavoitteet. Myöhemmin vuoden aikana tulemme käynnistämään uusia linjoja ja koneita, joihin olemme investoineet vuonna 2017 ja alkuvuonna 2018. Lisäkapasiteetin myötä voimme tarttua uusiin kasvumahdollisuuksiin.

Vuosineljänneksen aikana ilmoitimme ostavamme Intiassa etikettivalmistaja Ajanta Packagingin. Ostolla laajennamme tuotevalikoimaamme ja parannamme kilpailuasemaamme tällä meille tärkeällä markkinalla. Perustimme myös yhteisyrityksen Smith Anderson Groupin kanssa pikaruokaravintoloiden käyttämien paperipussien valmistamiseksi Itä-Euroopassa ja vahvistimme asemaamme täyden palvelun tarjoilupakkaustalona.
Huippusesonkimme alkaessa olemme luottavaisia liiketoimintamme kasvuvauhdin suhteen."

Tuloskehitys Q1 2018

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 5 % kaikkien liiketoimintasegmenttien edistyessä hyvin. Vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 8 %. Kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa, Intiassa sekä Lähi-idässä ja Afrikassa. Konsernin raportoitu liikevaihto laski 725 milj. euroon (739 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -59 milj. euroa (20 milj. euroa) vuoden 2017 valuuttakursseihin verrattuna. Negatiivinen vaikutus johtui suurimmaksi osaksi Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä suhteessa euroon. Negatiiviseen translaatiovaikutukseen myötävaikutti myös muiden avainvaluuttojen heikkeneminen suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1 2018 Q1 2017 Muutos Osuus konsernista
Q1 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 198,8 192,5 3 % 27 %
North America 226,8 247,3 -8 % 31 %
Flexible Packaging 234,0 232,3 1 % 32 %
Fiber Packaging 69,7 72,3 -4 % 10 %
Sisäisen myynnin eliminointi -4,1 -5,0    
Konserni 725,2 739,4 -2 %  

Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 5 % 6 % 4 % 2 %
North America 5 % 2 % 2 % 1 %
Flexible Packaging 6 % 9 % 7 % -2 %
Fiber Packaging 5 % 4 % 5 % 8 %
Konserni 5 % 5 % 4 % 1 %

Konsernin raportoitu liikevoitto laski, mutta vertailukelpoisilla valuutoilla tarkasteltuna konsernin liikevoitto kasvoi hieman edellisvuodesta. Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin liikevoitto kasvoi merkittävästi myynnin kasvun ja  operatiivisen tehokkuuden myötä. Myös Fiber Packaging  liiketoimintasegmentin liikevoitto kasvoi, kun taas Flexible Packaging ja North America  liiketoimintasegmenttien liikevoitto laski. Liikevoiton lasku North America  liiketoimintasegmentissä johtui negatiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta, korkeammista kuljetuskustannuksista ja Goodyearin tehtaan käynnistämisen aiheuttamista kustannuksista. Konsernin liikevoitto oli 60 milj. euroa (63 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -4 milj. euroa (2 milj. euroa).

Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q1 2018 Q1 2017 Muutos Osuus konsernista
Q1 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 19,2 15,4 25 % 32 %
North America 16,2 22,5 -28 % 26 %
Flexible Packaging 17,5 18,9 -7 % 29 %
Fiber Packaging 7,9 7,3 9 % 13 %
Muut toiminnot -0,9 -1,3    
Konserni 60,0 62,8 -4 %  

Nettorahoituskulut olivat 7 milj. euroa (5 milj. euroa). Verokulut olivat 11 milj. euroa (13 milj. euroa) ja vastaava veroaste 21 % (22 %).

Vuosineljänneksen voitto oli 42 milj. euroa (45 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,43 euroa).

Yritysostot

Huhtamäki ilmoitti 23.3.2018 sopineensa ostavansa yksityisomistuksessa olevan itseliimautuvia etikettejä valmistavan Ajanta Packagingin Intian liiketoiminnot. Yritysostolla Huhtamäki vahvistaa etikettiliiketoimintaansa Intiassa tuomalla sen valikoimiin uusia painotekniikoita sekä parantamalla sen innovaatiokyvykkyyttä. Yritysosto täydentää Huhtamäen nykyistä etikettivalikoimaa. Ostettavan liiketoiminnan vuosiliikevaihto on noin 10 milj. euroa. Liiketoiminnan palveluksessa on yhteensä 170 henkilöä ja sillä on kaksi modernia tuotantolaitosta. Velaton kauppahinta on noin 13 milj. euroa. Kaupan arvioidaan toteutuvan huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Liiketoiminta liitetään osaksi Flexible Packaging  liiketoimintasegmenttiä.

Näkymät vuodelle 2018

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2018. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2017 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2018

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.4.2018 kello 11.00 alkaen Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2018

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2018 seuraavasti:

Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2018                     20.7.
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2018                      25.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2018. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 76 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 600 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli 3,0 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Q1 2018 Interim Report FI