Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017: Kasvuinvestoinnit jatkuivat

HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2018 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017: Kasvuinvestoinnit jatkuivat

Q4 2017 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 745 milj. euroon (732 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 65 milj. euroa (65 milj. euroa); liikevoitto 62 milj. euroa (64 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos parani 0,51 euroon (0,44 euroa); osakekohtainen tulos 0,47 euroa (0,42 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 5 % ja kehittyvillä markkinoilla 9 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 35 milj. euroa ja liikevoittoa 3 milj. euroa

Vuosi 2017 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2 989 milj. euroon (2 865 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 268 milj. euroa (268 milj. euroa); liikevoitto 264 milj. euroa (266 milj. euroa)
 • Ennätyksellinen oikaistu osakekohtainen tulos 1,90 euroa (1,83 euroa); ennätyksellinen osakekohtainen tulos 1,86 euroa (1,81 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 3 % ja kehittyvillä markkinoilla 4 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 19 milj. euroa ja liikevoittoa 1 milj. euroa
 • Investoinnit 215 milj. euroa kasvun vauhdittamiseksi
 • Vapaa rahavirta oli 56 milj. euroa (100 milj. euroa)
 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,80 euroa (0,73 euroa) osakkeelta

Avainluvut

milj. euroa Q4 2017 Q4 2016 Muutos 2017 2016 Muutos
Liikevaihto 745,4 731,5 2 % 2 988,7 2 865,0 4 %
Oikaistu käyttökate1 95,3 95,2 0 % 389,7 381,8 2 %
Prosentti1 12,8 % 13,0 %   13,0 % 13,3 %  
Käyttökate 91,9 93,7 -2 % 386,3 380,1 2 %
Oikaistu liikevoitto1 65,0 65,4 -1 % 267,7 267,9 -0 %
Prosentti1 8,7 % 8,9 %   9,0 % 9,4 %  
Liikevoitto 61,6 63,9 -4 % 264,3 266,2 -1 %
Oikaistu osakekohtainen tulos2, euroa 0,51 0,44 16 % 1,90 1,83 4 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,47 0,42 12 % 1,86 1,81 3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)1       13,6 % 14,7 %  
Oman pääoman tuotto (ROE)1       17,0 % 17,7 %  
Investoinnit 70,7 103,9 -32 % 214,8 199,1 8 %
Vapaa rahavirta 50,3 21,7 132 % 55,5 100,3  -45 %

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,4 milj. euroa kaudella Q4 2017 (-1,5 milj. euroa kaudella Q4 2016) ja -3,4 milj. euroa vuonna 2017 (-1,7 milj. euroa vuonna 2016).

2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,8 milj. euroa kaudella Q4 2017 (-1,5 milj. euroa kaudella Q4 2016) ja -4,8 milj. euroa vuonna 2017 (-1,7 milj. euroa vuonna 2016).

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Huhtamäki julkaisi Molded Fiber -liiketoimintasegmentin nimen muutoksen 24.4.2017. Segmentin uusi nimi Fiber Packaging otettiin käyttöön 27.4.2017 alkaen ja sitä käytetään tässä raportissa. Tässä raportissa Huhtamäki käyttää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeistuksen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuiksi. Huhtamäki käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen oikeamman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Huhtamäen vuosi oli hyvä. Vertailukelpoinen kasvu oli 3 % ja oikaistu osakekohtainen tulos parani 4 % ennätykselliseen 1,90 euroon. Huolimatta haasteista Intiassa, kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 4 % ja se kiihtyi 9 %:iin viimeisen vuosineljänneksen aikana. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän hyvästä panoksestaan vuonna 2017.

Foodservice Europa-Asia-Oceania ja North America -liiketoimintasegmentit hyötyivät markkinoiden positiivisesta vireestä kasvattaen liikevaihtoaan ja pitäen kannattavuutensa hyvällä tasolla. Haasteet Intiassa vaikuttivat Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin liikevaihtoon ja kannattavuuteen, mutta vuoden loppua kohti kaupankäynti alkoi jälleen elpyä.

Toteutimme aktiivista investointiohjelmaamme investoiden 215 milj. euroa, joka oli 55 % oikaistusta käyttökatteesta. Merkittävin kasvuinvestointimme vuonna 2017 oli uuden huippuluokan tuotantolaitoksen rakentaminen Goodyeariin, Arizonaan palvelemaan Yhdysvaltain lounaisosien ja länsirannikon markkinoita. Arizonan tehtaan ohella uusimme ja laajensimme tarjoilupakkausyksiköitämme Kiinassa, Puolassa, Espanjassa ja Venäjällä. Flexible Packaging -liiketoimintasegmentissä avasimme kaksi uutta tehdasta Itä-Intiaan, aloitimme uuden tuotantolaitoksen rakentamisen Egyptissä sekä laajensimme nykyisiä toimintojamme Thaimaassa ja Vietnamissa.

Kykymme ja halumme tehdä lisäarvoa tuottavia yrityskauppoja on edelleen vahva ja olemme valmiina yritysostoihin, kun sekä strategiset että taloudelliset kriteerimme täyttyvät. Vuonna 2017 tärkeä strateginen yritysostomme oli International Paperin tarjoilupakkausliiketoimintojen osto Kiinassa. Yritysoston sekä Etelä- ja Pohjois-Kiinan liiketoimintojen yhdistämisten jälkeen tuotantoverkostomme Kiinassa koostuu kolmesta sijainniltaan hyvästä ja tehokkaasta tuotantoyksiköstä. Tämä antaa meille erinomaiset mahdollisuudet tukea asiakkaitamme Suur-Kiinan kasvavilla markkinoilla.

Aktiivisen investointiohjelmamme seurauksena vapaa rahavirta oli 56 milj. euroa. ROI oli 13,6 % ja ROE 17,0 %.

Liiketoimintaympäristömme oli pääosin myönteinen vuonna 2017 ja odotamme optimistisina vuotta 2018. Megatrendit tukevat mukaan otettavien ja valmiiksi pakattujen ruokien kysyntää ja olemme hyvää vauhtia rakentamassa parasta maailmanlaajuista elintarvikepakkausten tuotantoverkostoa. Uskomme jatkuvaan parantamiseen ja siksi kehitämmekin henkilöstöämme, toimintojamme ja liiketoimintaosaamistamme tehdäksemme Huhtamäestä maailmanluokan yhtiön. Vuonna 2018 tärkein tavoitteemme on kiihdyttää kasvuamme jo tehtyjen investointien avulla pitäen kuitenkin samalla kiinni kannattavuustavoitteistamme."

Tuloskehitys Q4 2017

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu katsauskaudella oli 5 %. Kasvu oli vahvinta Flexible Packaging ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenteissä hyvän volyymikehityksen vauhdittamana. Konsernin vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 9 %. Kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Liikevaihto kasvoi myös Intiassa. Konsernin liikevaihto kasvoi 745 milj. euroon (732 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -35 milj. euroa (-2 milj. euroa) vuoden 2016 valuuttakursseihin verrattuna.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q4 2017 Q4 2016 Muutos Osuus konsernista
Q4 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 207,0 193,0 7 % 28 %
North America 243,4 259,8 -6 % 32 %
Flexible Packaging 226,7 213,9 6 % 30 %
Fiber Packaging 72,4 69,0 5 % 10 %
Sisäisen myynnin eliminointi -4,2 -4,2    
Konserni 745,4 731,5 2 %  


Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 6 % 4 % 2 % 3 %
North America 2 % 2 % 1 % 2 %
Flexible Packaging 9 % 7 % -2 % 3 %
Fiber Packaging 4 % 5 % 8 % 4 %
Konserni 5 % 4 % 1 % 3 %

Konsernin oikaistu liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla raportoidun liikevoiton laskiessa hieman. Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin liikevoitto parani merkittävästi hyvän volyymikasvun ja segmentin kilpailukykyä Kiinassa ja Uudessa-Seelannissa parantavien toimenpiteiden seurauksena. Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin liikevoitto parani liikevaihdon kasvun myötä. North America -liiketoimintasegmentin liikevoiton kasvu johtui tavanomaisista vuodenvaihteeseen liittyvistä jaksotuksista. Fiber Packaging -liiketoimintasegmentin liikevoitto laski merkittävästi pääasiassa Euroopan liiketoimintojen negatiivisen volyymikehityksen vuoksi. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 65 milj. euroa (65 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 62 milj. euroa (64 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -3 milj. euroa (kaudella Q4 2016 valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin liikevoittoon).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q4 2017 Q4 2016 Muutos Osuus konsernista
Q4 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 1 17,9 15,3 17 % 25 %
North America 28,8 25,1 15 % 40 %
Flexible Packaging 19,1 17,6 9 % 27 %
Fiber Packaging 5,5 9,9 -44 % 8 %
Muut toiminnot -6,3 -2,5    
Konserni 1 65,0 65,4 -1 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,4 milj. euroa kaudella Q4 2017 ja -1,5 milj. euroa kaudella Q4 2016.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,4 milj. euroa. Erät käsittävät 17 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 13 milj. euron myyntivoiton. Uudelleenjärjestelykulut liittyvät Kiinan tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseen 28.12.2017 ilmoitetun mukaisesti. Voitto liittyy tyhjäksi jääneen tuotantorakennuksen ja siihen liittyvien maankäyttöoikeuksien myyntiin Guangzhoussa, Kiinassa 21.4.2017 ilmoitetun mukaisesti.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q4 2017 Q4 2016
Oikaistu liikevoitto 65,0 65,4
Uudelleenjärjestelykulut -16,7 -1,5
Liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot 13,3 -
Liikevoitto 61,6 63,9

Nettorahoituskulut olivat 2 milj. euroa (7 milj. euroa). Verokulut olivat 9 milj. euroa (13 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 51 milj. euroa (44 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,44 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,47 euroa (0,42 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä 28.12.2017 ilmoitettuja Kiinan tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseen liittyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,4 milj. euroa, eikä uudelleenjärjestelyihin liittyviä veroja, jotka olivat -1,4 milj. euroa.

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q4 2017 Q4 2016
Vuosineljänneksen oikaistu voitto 55,6 45,5
Oikaistuun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -3,4 -1,5
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät verot -1,4 -
Vuosineljänneksen voitto 50,8 44,0

Tuloskehitys vuonna 2017

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu vuonna 2017 oli 3 %. Kasvu oli voimakkainta Fiber Packaging -liiketoimintasegmentissä Itä-Euroopan ja erityisesti Venäjän hyvän kasvun vauhdittamana. Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi hyvin vuoden toisella puoliskolla kärsittyään ensimmäisen vuosipuoliskon ajan negatiivisesta kehityksestä Intiassa. Konsernin vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 4 %. Kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa. Konsernin liikevaihto kasvoi 2 989 milj. euroon (2 865 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -19 milj. euroa (-51 milj. euroa) vuoden 2016 valuuttakursseihin verrattuna. Negatiivinen valuuttakurssivaikutus johtui suurimmaksi osaksi Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa 2017 2016 Muutos Osuus konsernista
2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 807,5 741,0 9 % 27 %
North America 1 000,4 1 005,1 -1 % 33 %
Flexible Packaging 912,7 868,6 5 % 31 %
Fiber Packaging 285,1 267,8 6 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -17,0 -17,5    
Konserni 2 988,7 2 865,0 4 %  


Konsernin kannattavuus oli edellisvuoden tasolla. Liikevoitto kasvoi merkittävästi Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentissä pääosin liikevaihdon hyvän kehityksen ja segmentin kilpailukykyä parantavien toimenpiteiden onnistuneen toteutuksen seurauksena. Muut toiminnot heikensivät konsernin liikevoittoa 4 milj. euroa (11 milj. euroa). Muutos edellisvuoteen verrattuna johtui lähinnä pienemmistä konsernin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään ja projekteihin liittyvistä kuluista. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 268 milj. euroa (268 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 264 milj. euroa (266 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -1 milj. euroa (-5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa 2017 2016 Muutos Osuus konsernista
 2017
Foodservice Europe-Asia-Oceania 1 70,1 63,2 11 % 26 %
North America 104,1 107,6 -3 % 38 %
Flexible Packaging 69,7 73,8 -6 % 26 %
Fiber Packaging 28,2 34,6 -18 % 10 %
Muut toiminnot -4,4 -11,3    
Konserni 1, 267,7 267,9 0 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,4 milj. euroa vuonna 2017 ja -1,7 milj. euroa vuonna 2016.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,4 milj. euroa. Erät käsittävät 17 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 13 milj. euron myyntivoiton. Uudelleenjärjestelykulut liittyvät Kiinan tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseen 28.12.2017 ilmoitetun mukaisesti. Voitto liittyy tyhjäksi jääneen tuotantorakennuksen ja siihen liittyvien maankäyttöoikeuksien myyntiin Guangzhoussa, Kiinassa 21.4.2017 ilmoitetun mukaisesti. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjattiin neljännellä vuosineljänneksellä Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentissä.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa 2017 2016
Oikaistu liikevoitto 267,7 267,9
Uudelleenjärjestelykulut -16,7 -9,5
Liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot 13,3 7,8
     
Liikevoitto 264,3 266,2

Nettorahoituskulut pienenivät 18 milj. euroon (27 milj. euroa). Verokulut kasvoivat 50 milj. euroon (48 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 20 % (20 %).

Katsauskauden voitto oli 197 milj. euroa (192 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,90 euroa (1,83 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,86 euroa (1,81 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä 28.12.2017 ilmoitettuja Kiinan tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseen liittyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,4 milj. euroa, eikä uudelleenjärjestelyihin liittyviä veroja, jotka olivat -1,4 milj. euroa.

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa 2017 2016
Katsauskauden oikaistu voitto 201,3 193,2
Oikaistuun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -3,4 -1,7
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät verot -1,4 -
Katsauskauden voitto 196,5 191,5

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

3.3.2017 Huhtamäki ilmoitti perustavansa kartonkikuppien tuotantolaitoksen Kiovaan, Ukrainaan. Uusi yksikkö valmistaa jatkossa laajan valikoiman kuppeja sekä kylmille että kuumille juomille. Yksiköstä tulee osa Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä.

21.4.2017 Huhtamäki ilmoitti sopineensa yhden Guangzhoussa, Kiinassa sijaitsevan tuotantorakennuksensa ja siihen liittyvien maankäyttöoikeuksien myynnistä. Ostajana on Guangzhou Yashao Investment Co. Ltd. Kauppa oli osa käynnissä olevaa Etelä-Kiinan tarjoilupakkausyksiköiden yhdistämistä yhdeksi tehokkaaksi ja moderniksi tuotantolaitokseksi. Kauppahinta oli n. 14 milj. euroa.

25.4.2017 Huhtamäki ilmoitti allekirjoittaneensa vapaasti siirrettävän lainasopimuksen (Schuldschein), joka koostuu 117 milj. euron ja 35 milj. Yhdysvaltain dollarin (n. 33 milj. euroa) lainoista. Lainasopimus käsittää useita kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia eriä, joiden maturiteetit ovat 5, 7 ja 10 vuotta, ja se on suunnattu institutionaalisille sijoittajille. Huhtamäki käyttää varat jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

29.6.2017 Huhtamäki ilmoitti sopineensa International Paperin tarjoilupakkausliiketoimintojen ostamisesta Kiinassa. Yritysosto saatettiin päätökseen 7.9.2017 ja ostetut toiminnot liitettiin osaksi Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä 1.9.2017 alkaen.

3.10.2017 hyväksyttiin ostettavaksi takaisin ja mitätöitäväksi yhteensä 135 008 000 euron pääomamäärällä velkakirjoja Huhtamäen vuonna 2013 liikkeeseen laskemasta 200 milj. euron suuruisesta ja 14.5.2020 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta, jonka velkakirjojen kuponkikorko on 3,375 prosenttia. Kaikki velkakirjat, joita ei ostettu, jäivät voimaan.

4.10.2017 laskettiin liikkeeseen 150 milj. euron suuruinen kiinteäkorkoinen vakuudeton joukkovelkakirjalaina, jonka laina-aika on seitsemän (7) vuotta ja kuponkikorko 1,625 prosenttia.

13.11.2017 Huhtamäki ilmoitti investoivansa 11 milj. euroa Hämeenlinnaan rakennettavaan uuteen tuotantolaitokseen. Tuotantolaitos korvaa nykyisen 1960-luvulla rakennetun kiinteistön. Tuotantolaitoksen odotetaan aloittavan toimintansa keväällä 2019. Investointi ajoittuu pääosin vuodelle 2018.

28.12.2017 Huhtamäki ilmoitti kilpailukyvyn edelleen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Kiinassa. Saavuttaakseen synergiaetuja International Paperin Kiinan tarjoilupakkausliiketoimintojen ostosta tuotantotoiminta Tianjinissa päätettiin yhdistää yhteen yksikköön. Siirron odotetaan olevan valmis vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Huhtamäki ilmoitti myös saattaneensa päätökseen Guangzhoussa, Kiinassa sijaitsevan tyhjäksi jääneen tuotantorakennuksen ja siihen liittyvien maankäyttöoikeuksien myynnin 21.4.2017 ilmoitetun mukaisesti. Lisäksi, päättääkseen Etelä-Kiinan tarjoilupakkausyksiköiden yhdistämisen, Huhtamäki sulki Shandongissa, Kiinassa sijaitsevan tuotantolaitoksen, mikä vaikutti n. 200 työpaikkaan. Ilmoitettuihin toimenpiteisiin liittyen Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin tulokseen kirjattiin vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä n. 3 milj. euron suuruinen vertailukelpoisuuteen vaikuttava kulu. 

Näkymät vuodelle 2018

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2018. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2017 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Osinkoehdotus

Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2017 oli 666 milj. euroa (664 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,80 euroa (0,73 euroa) osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2018

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.4.2018 kello 11.00 alkaen Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2018

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2018 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018                        25.4.
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018                     20.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018                        25.10.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 julkaistaan viikolla 8 Huhtamäen verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2017. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 76 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 400 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli 3,0 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2017