Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019: Vakaa liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ja kannattavuus

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2019 KLO 8.00

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019: Vakaa liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ja kannattavuus

Q1 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 802 milj. euroon (725 milj. euroa) 
  • Oikaistu liikevoitto oli 68 milj. euroa (61 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 68 milj. euroa (61 milj. euroa)
  • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,40 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,44 euroa (0,40 euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 5 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %
  • Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 19 milj. euroa ja liikevoittoa 1 milj. euroa
Avainluvut
milj. euroa Q1 2019 Q1 2018 Muutos 2018
Liikevaihto 802,1 725,2 11 % 3 103,6
Oikaistu käyttökate1 107,0 95,6 12 % 398,7
Prosentti1 13,3 % 13,2 %   12,8 %
Käyttökate 106,8 95,6 12 % 390,3
Oikaistu liikevoitto2 67,8 60,6 12 % 251,0
Prosentti2 8,5 % 8,4 %   8,1 %
Liikevoitto 67,7 60,6 12 % 225,5
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,44 0,40 10 % 1,69
Osakekohtainen tulos, euroa 0,44 0,40 10 % 1,49
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2,4 11,5 % 13,3 %   11,6 %
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3,4 14,6 % 16,7 %   14,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)4 10,4 % 13,1 %   10,4 %
Oman pääoman tuotto (ROE)4 13,0 % 16,3 %   12,8 %
Investoinnit 39,7 33,3 19 % 196,9
Vapaa rahavirta -18,3 -13,5 -35 % 79,6

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa kaudella Q1 2019 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kaudella Q1 2018) ja -8,4 milj. euroa vuonna 2018.
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa kaudella Q1 2019 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kaudella Q1 2018) ja -25,5 milj. euroa vuonna 2018.
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa kaudella Q1 2019 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kaudella Q1 2018) ja -20,6 milj. euroa vuonna 2018.
4 Sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) ja oman pääoman tuottoa (ROE) kaudella Q1 2018 ei ole oikaistu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä.

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi on otettu käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen täysin takautuvaa menetelmää. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu lukuun ottamatta tunnuslukuja ROI, ROE, RONA ja nettovelan suhde käyttökatteeseen vuosineljänneksille Q1 2018, Q2 2018 ja Q3 2018. Lisätietoja liitetiedoissa.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11 % ja oli 802 milj. euroa. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 5 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %. Myös myynti globaaleille avainasiakkaillemme kehittyi hyvin. Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus oli positiivinen 3 % pääasiassa Yhdysvaltain vahvan dollarin ansiosta. Vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana hankitut liiketoiminnot vahvistivat konsernin kasvua 3 % ja kasvattivat vuosineljänneksen liikevaihtoa 25 milj. eurolla. 

Liikevoittomme kasvoi 12 % 68 milj. euroon. Liikevoitto parani liikevaihdon hyvän kasvun, myynnin suotuisan rakenteen ja parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta. Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America ja Flexible Packaging  segmentit kasvattivat liikevaihtoaan ja paransivat liikevoittoaan, kun taas Fiber Packaging  segmentin liikevoitto laski pääasiassa johtuen panostuksista käynnissä olevaan Fresh-valmisruokapakkauksen kehitysprojektiin.

Useat innovaatioprojektimme, kuten paperipillit ja kuitupohjainen Fresh-valmisruokapakkaus, sekä äskettäin julkistettu kierrätettävien joustopakkausten Huhtamaki blueloop-konseptimme, etenivät hyvin. Nämä ovat kaikki hyviä esimerkkejä kehittämistämme ratkaisuista ruuan pakkaamiseksi ja tarjoilemiseksi turvallisesti ja helposti, ympäristöä aiempaa vähemmän kuormittaen. 

Vuosi on alkanut hyvin ja liikevaihtomme ja liikevoittomme ovat ennätyksellisen hyvät ensimmäiselle vuosineljännekselle. Odotamme viime vuosien aikana tehtyjen merkittävien investointien tukevan orgaanista kasvua jatkossakin. Viimeisimmät tuotantolaitoksen avajaiset pidettiin huhtikuun alussa Egyptissä, missä uuden joustopakkauksia valmistavan yksikkömme tuotantoa ajetaan parhaillaan ylös." 

Tuloskehitys Q1 2019

Konsernin liikevaihdon kasvu oli vuosineljänneksellä vahvaa kaikkien segmenttien myötävaikuttaessa. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vakaat 5 % Flexible Packaging- ja North America  liiketoimintasegmenttien johdolla. Kehittyvillä markkinoilla kasvu oli 7 %. Konsernin liikevaihto kasvoi 802 milj. euroon (725 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 19 milj. euroa (-59 milj. euroa) vuoden 2018 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa positiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin kautta.

Liikevaihto segmenteittäin
milj. euroa Q1 2019 Q1 2018 Muutos Osuus konsernista

Q1 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania 227,9 198,8 15 % 28 %
North America 255,7 226,8 13 % 32 %
Flexible Packaging 251,8 234,0 8 % 31 %
Fiber Packaging 71,5 69,7 3 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -4,9 -4,1    
Konserni 802,1 725,2 11 %  
 Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin
  Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 4 % 3 % 5 % 5 %
North America 5 % 11 % 2 % 2 %
Flexible Packaging 5 % 4 % 6 % 11 %
Fiber Packaging 4 % 5 % 4 % 3 %
Konserni 5 % 6 % 4 % 6 %

Konsernin liikevoitto parani merkittävästi ja kannattavuus oli hyvällä tasolla. Liikevoitto parani merkittävästi Flexible Packaging -segmentissä Intian hyvän kehityksen ansiosta ja North America -segmentissä onnistuneiden hinnoittelutoimenpiteiden seurauksena. Fiber Packaging -segmentin liikevoiton lasku johtui Fresh-valmisruokapakkauksen kaupallistamiseen liittyvistä panostuksista. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 68 milj. euroa (61 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 68 milj. euroa (61 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 1 milj. euroa (-4 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin
milj. euroa Q1 2019 Q1 2018 Muutos Osuus konsernista

Q1 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania 20,1 19,5 3 % 28 %
North America 20,6 16,3 26 % 29 %
Flexible Packaging 23,0 17,6 31 % 33 %
Fiber Packaging 6,9 8,0 -15 % 10 %
Muut toiminnot1 -2,7 -0,8    
Konserni 67,8 60,6 12 %  
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa Q1 2019 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1 2018).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa ja liittyivät liiketoimintojen hankintoihin. 

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa Q1 2019 Q1 2018
Oikaistu liikevoitto 67,8 60,6
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,1 -
Liikevoitto 67,7 60.6

Nettorahoituskulut olivat 8 milj. euroa (8 milj. euroa). Verokulut olivat 12 milj. euroa (11 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 21 % (21 %). Vuosineljänneksen voitto oli 47 milj. euroa (42 milj. euroa). 

Oikaistu ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,40 euroa) Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa, eikä näihin liittyviä veroja.

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa Q1 2019 Q1 2018
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 45,5 41,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -0,1 -
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 0,0 -
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 45,4 41,2

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat 

Euroopan komission ilmoitti 7.3.2019 aloittavansa tutkinnan Luxemburgin verotuskäytännöstä, joka liittyy Huhtamäkeä koskeviin ennakkoratkaisuihin vuosilta 2009, 2012 ja 2013. Tutkinta ei kohdistu Huhtamäkeen eikä komissio ole ollut yhteydessä Huhtamäkeen.

Näkymät vuodelle 2019

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2019. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen. 

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2019

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.4.2019 kello 11.00 alkaen Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2019

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2019 seuraavasti:

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019: 19.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019: 23.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2019. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:

Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880
Katariina Hietaranta, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7863

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 78 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 700 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Osavuosikatsaus Q1 2019