Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018: Liikevaihdon kasvu vahvaa vuosineljänneksellä, korkeat kustannukset vaikuttivat vielä katteisiin

HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2018 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018: Liikevaihdon kasvu vahvaa vuosineljänneksellä, korkeat kustannukset vaikuttivat vielä katteisiin

Q4 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 813 milj. euroon (745 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 62 milj. euroa (65 milj. euroa); liikevoitto 27 milj. euroa (62 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,51 euroa); osakekohtainen tulos 0,18 euroa (0,47 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 5 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 3 milj. euroa ja liikevoittoa 1 milj. euroa

Vuosi 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 3 104 milj. euroon (2 989 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 248 milj. euroa (268 milj. euroa); liikevoitto 223 milj. euroa (264 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,70 euroa (1,90 euroa); osakekohtainen tulos 1,50 euroa (1,86 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 5 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %
 • Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 120 milj. euroa ja liikevoittoa 9 milj. euroa
 • Investoinnit olivat 197 milj. euroa (215 milj. euroa)
 • Vapaa rahavirta oli 59 milj. euroa (56 milj. euroa)
 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,84 euroa (0,80 euroa) osakkeelta

Avainluvut

milj. euroa Q4 2018 Q4 2017 Muutos 2018 2017 Muutos
Liikevaihto 812,8 745,4 9 % 3 103,6 2 988,7 4 %
Oikaistu käyttökate1 95,2 95,3 -0 % 373,6 389,7 -4 %
Prosentti1 11,7 % 12,8 %   12,0 % 13,0 %  
Käyttökate 75,3 91,9 -18 % 365,2 386,3 -5 %
Oikaistu liikevoitto2 61,6 65,0 -5 % 248,4 267,7 -7 %
Prosentti2 7,6 % 8,7 %   8,0 % 9,0 %  
Liikevoitto 26,8 61,6 -57 % 222,9 264,3 -16 %
Oikaistu osakekohtainen tulos3, euroa 0,45 0,51 -13 % 1,70 1,90 -11 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,18 0,47 -62 % 1,50 1,86 -19 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2       11,9 % 13,6 %  
Oman pääoman tuotto (ROE)3       14,6 % 17,0 %  
Investoinnit 70,4 70,7 -0 % 196,9 214,8 -8 %
Vapaa rahavirta 35,4 50,3 -30 % 58,9 55,5 6 %

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -19,9 milj. euroa kaudella Q4 2018 (-3,4 milj. euroa kaudella Q4 2017) ja -8.4 milj. euroa vuonna 2018 (-3.4 milj. euroa vuonna 2017).
2
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -34,9 milj. euroa kaudella Q4 2018 (-3,4 milj. euroa kaudella Q4 2017) ja -25,5 milj. euroa vuonna 2018 (-3,4 milj. euroa vuonna 2017).
3
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -28,2 milj. euroa kaudella Q4 2018 (-4,8 milj. euroa kaudella Q4 2017) ja -20,6 milj. euroa vuonna 2018 (-4,8 milj. euroa vuonna 2017).

Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

Vuosi 2018 oli Huhtamäelle haastava kustannusten nousun ja negatiivisen valuuttavaihtelun heikentäessä kasvuamme ja kannattavuuttamme. Tästä huolimatta koko vuoden liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 5 % ja toisen vuosineljänneksen aikana loppuun saatetut kolme yrityskauppaa lisäsivät vuosiliikevaihtomme kasvuun vielä 3 %. Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 6 % ja liikevaihto 813 milj. euroa ovat Huhtamäen historian korkeimmat

Liikevoiton lasku johtui valuuttakurssien negatiivisesta translaatiovaikutuksesta, kohonneista kustannuksista, joita vuoden aikana tehdyt hintojen korotukset eivät täysin kattaneet, sekä uusien tehtaiden käynnistämiseen liittyvistä kustannuksista. Vuoden aikana toteutimme toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi ja myyntihintojemme parantamiseksi. Toimenpiteiden positiivinen vaikutus alkoi näkyä vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. Suurin osa kustannusten alentamiseen tähtäävistä toimista ja uudelleenjärjestelyistä saatettiin valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä ja täysi hyöty niistä saadaan vuosien 2019 ja 2020 aikana. Jatkamme toimenpiteitä tuottavuuden ja hintojen sekä myynnin rakenteen parantamiseksi tavoitteenamme kattaa raaka-aineiden ja kuljetusten hintojen sekä muiden tuotantokustannusten nousu.

Arizonassa sijaitsevan Goodyearin tehtaan tuotannon käynnistäminen merkitsi vuoden 2016 loppupuolella aloitetun investointisyklin tärkeimmän projektin loppuunsaattamista. Vuoden 2016 lopulla tehtiin investointipäätös myös joustopakkaustehtaan rakentamisesta Egyptiin. Tehtaan käynnistäminen Egyptissä aloitettiin vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä. Investoinnit vahvistavat konsernin asemia Pohjois-Amerikassa ja Afrikassa mahdollistaen uusiin kasvumahdollisuuksiin tarttumisen. Kaikkien segmenttien liikevaihto kehittyi hyvin vuonna 2018. North America -segmentin saavuttama koko vuoden 5 % orgaaninen kasvu auttoi Huhtamäkeä saavuttamaan pitkän aikavälin kasvutavoitteensa sekä viimeisen vuosineljänneksen että koko tilikauden osalta.

North America -segmentin liikevoitto heikkeni 30 milj. euroa. Tämä johtui pääasiassa merkittävästi korkeammista kuljetuskustannuksista, Goodyearin tehtaan käynnistämiseen liittyvistä kustannuksista sekä negatiivisesta valuuttakurssitranslaatiosta. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Fiber Packaging -segmenttien positiivinen kehitys ja konsernin yleinen kustannustehokkuus eivät riittäneet kattamaan North America -segmentin kohtaamaa vastatuulta.

Loppuun saatettujen yrityskauppojen ja merkittävien investointien - yhteisarvoltaan 256 milj. euroa - seurauksena nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 2,2. Valmiutemme tehdä yrityskauppoja on siis edelleen hyvä ja voimme jatkossakin tavoitella kasvua niin orgaanisesti kuin yrityskauppojen kautta. Viime aikoina toteutetut investoinnit alkavat vaikuttaa positiivisesti vuonna 2019. Lisäksi jatkamme mahdollisuuksien etsimistä lisäarvoa tuottaviin yrityskauppoihin sekä investoimme uusiin pakkausratkaisuihin.

Tuotekehitystyömme keskittyi entistä vastuullisempien pakkausratkaisujen kehittämiseen elintarvikkeille. Kokemuksemme uusiutuvien raaka-aineiden, kuten paperin ja kuidun, käyttämisestä yhdistettynä osaamiseemme muoviraaka-aineiden parissa antaa meille erittäin vahvan tietopohjan vastata kuluttajien ja asiakkaidemme odotuksiin ja kysynnän muutoksiin. Kiinnostavimmat tuotekehitysprojektit koskevat muovin korvaamista paperi- ja kuitupohjaisilla ratkaisuilla sekä muovista valmistettujen elintarvikepakkausten kehittämistä helpommin kierrätettäviksi. Eniten kiinnostusta on herättänyt kompostoituva valmisruokapakkauksemme Fresh, joka on suunniteltu korvaamaan mustasta muovista valmistettuja tuotteita. Monia vastaavanlaisia muovia korvaavia tuotteita, kuten paperipilli, on suunnitteluvaiheessa tai jo tuotannossa.

Vastatuulet vuoden 2018 liiketoimintaympäristössä eivät hidastaneet kasvuamme, mutta niillä oli negatiivinen vaikutus kannattavuuteemme. Nyt uuden vuoden alkuvaiheessa voimme todeta, että kannattavuutemme parantamiseksi tehdyt toimenpiteet vaikuttavat ja arvioimme kannattavuutemme kehittyvän positiivisesti vuoden 2019 aikana. Korkealaatuisten, vastuullisten ja turvallisten elintarvikepakkausten kysyntä kasvaa ja Huhtamäki on erinomaisessa asemassa myötävaikuttaakseen tähän trendiin. Asiakkaidemme tavoin uskomme kehityksen vuonna 2019 olevan positiivista.

Tuloskehitys Q4 2018

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä vahvaa kaikkien segmenttien myötävaikuttaessa. Kasvu oli vahvinta North America ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenteissä. Vertailukelpoinen kasvu oli 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 5 %. Konsernin liikevaihto kasvoi 813 milj. euroon (745 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -3 milj. euroa (-35 milj. euroa) vuoden 2017 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Intian rupian ja Venäjän ruplan kautta.

Liikevaihto segmenteittäin
milj. euroa Q4 2018 Q4 2017 Muutos Osuus konsernista
Q4 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 231,6 207,0 12 % 28 %
North America 276,6 243,5 14 % 34 %
Flexible Packaging 235,5 226,7 4 % 29 %
Fiber Packaging 72,9 72,4 1 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -3,8 -4,2    
Konserni 812,8 745,4 9 %  
Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin
  Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 3 % 5 % 5 % 5 % 4 %
North America 11 % 2 % 2 % 5 % 5 %
Flexible Packaging 4 % 6 % 11 % 6 % 7 %
Fiber Packaging 5 % 4 % 3 % 5 % 4 %
Konserni 6 % 4 % 6 % 5 % 5 %

Konsernin liikevoitto laski Fiber Packaging -segmentin liikevoiton merkittävästä kasvusta ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin hyvänä jatkuneesta kehityksestä huolimatta. North America -segmentin liikevoiton lasku johtui korkeista jakelu- ja tuotantokustannuksista sekä Goodyearin tehtaan käynnistämiseen liittyvistä kustannuksista. Lisäksi vertailujakso Q4 2017 oli vahva North America -segmentille. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 62 milj. euroa (65 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 27 milj. euroa (62 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -1 milj. euroa (-3 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin
milj. euroa Q4 2018 Q4 2017 Muutos Osuus konsernista
Q4 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 1 17,6 17,9 -2 % 28 %
North America2 19,3 28,8 -33 % 31 %
Flexible Packaging3 16,8 19,1 -12 % 27 %
Fiber Packaging4 8,6 5,5 56 % 14 %
Muut toiminnot5 -0,7 -6,3    
Konserni 61,6 65,0 -5 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -12,0 milj. euroa Q4 2018 (-3,4 milj. euroa Q4 2017).
2
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -10,7 milj. euroa Q4 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q4 2017).
3
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -8,2 milj. euroa Q4 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q4 2017).
4
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,5 milj. euroa Q4 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q4 2017).
5
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -2,5 milj. euroa Q4 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q4 2017).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -35 milj. euroa. Erät käsittävät 33 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja niihin liittyviä käyttöomaisuuden alaskirjauksia sekä 2 milj. euroa liiketoimintojen hankintoihin liittyviä kuluja. Uudelleenjärjestelykulut liittyvät pääosin 2.10.2018 ilmoitettuun toimintojen tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävään ohjelmaan. Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan parantavan kannattavuutta vuositasolla noin 15-18 milj. euroa, täysimääräisenä vuodesta 2020 alkaen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kirjattiin kaikissa segmenteissä.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa Q4 2018 Q4 2017
Oikaistu liikevoitto 61,6 65,0
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -33,0 -16,7
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -1,9 -
Liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot - 13,3
Liikevoitto 26,8 61,6

Nettorahoituskulut kasvoivat 7 milj. euroon (2 milj. euroa). Verokulut olivat 1 milj. euroa (9 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 19 milj. euroa (51 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,51 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,47 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -35 milj. euroa eikä näihin liittyviä veroja, jotka olivat 7 milj. euroa.

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa Q4 2018 Q4 2017
Vuosineljänneksen oikaistu voitto 47,3 55,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -34,9 -3,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 6,6 -1,4
Vuosineljänneksen voitto 19,0 50,8

Tuloskehitys vuonna 2018

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 5 % kaikkien liiketoimintasegmenttien myötävaikuttaessa. Vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 7 %. Kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Intiassa. Konsernin liikevaihto kasvoi 3 104 milj. euroon (2 989 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -120 milj. euroa (-19 milj. euroa). Pääosa negatiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin, Intian rupian ja Venäjän ruplan kautta.

Liikevaihto segmenteittäin
milj. euroa 2018 2017 Muutos Osuus konsernista
2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 881,7 807,5 9 % 28 %
North America 1 002,7 1 000,4 0 % 32 %
Flexible Packaging 952,3 912,7 4 % 31 %
Fiber Packaging 283,0 285,1 -1 % 9 %
Sisäisen myynnin eliminointi -16,1 -17,0    
Konserni 3 103,6 2 988,7 4 %  

Konsernin liikevoitto laski johtuen North America -liiketoimintasegmentin heikentyneestä kannattavuudesta. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Fiber Packaging -segmenttien liikevoitto parani huomattavasti. Flexible Packaging -segmentin raportoitu liikevoitto laski, mutta vertailukelpoisin valuutoin tarkasteltuna liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 248 milj. euroa (268 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -9 milj. euroa (-1 milj. euroa). Raportoitu liikevoitto 223 milj. euroa (264 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin
milj. euroa 2018 2017 Muutos Osuus konsernista
 2018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 1 75,8 70,1 8 % 31 %
North America2 72,7 104,1 -30 % 29 %
Flexible Packaging3 67,2 69,7 -4 % 27 %
Fiber Packaging4 30,9 28,2 9 % 13 %
Muut toiminnot5 1,8 -4,4    
Konserni 248,4 267,7 -7 %  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -13,3 milj. euroa vuonna 2018 (-3,4 milj. euroa vuonna 2017).
2
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -10,7 milj. euroa vuonna 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä vuonna 2017).
3
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -9,7 milj. euroa vuonna 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä vuonna 2017).
4
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -2,1 milj. euroa vuonna 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä vuonna 2017).
5
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 10,3 milj. euroa vuonna 2018 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä vuonna 2017).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -25 milj. euroa. Erät käsittävät 36 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja niihin liittyviä käyttöomaisuuden alaskirjauksia, 3 milj. euroa liiketoimintojen hankintoihin liittyviä kuluja sekä 14 milj. euron voiton. Uudelleenjärjestelykulut liittyvät pääosin 2.10.2018 ilmoitettuun toimintojen tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävään ohjelmaan. Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan parantavan kannattavuutta vuositasolla noin 15-18 milj. euroa, täysimääräisenä vuodesta 2020 alkaen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kirjattiin kaikissa segmenteissä. Voitto liittyy konsernin makeisliiketoimintaan liittyvän tavaramerkkiportfolion myyntiin 30.4.2018 ilmoitetun mukaisesti. Huhtamäen makeisliiketoiminta divestoitiin vuonna 1996.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa 2018 2017
Oikaistu liikevoitto 248,4 267,7
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -36,2 -16,7
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -3,4 -
Tavaramerkkiportfolion myyntiin liittyvät voitot 14,2 -
Liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot - 13,3
Liikevoitto 222,9 264,3

Nettorahoituskulut kasvoivat 27 milj. euroon (18 milj. euroa) kasvaneesta nettovelasta johtuen. Verokulut olivat 38 milj. euroa (50 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 19 % (20 %).

Katsauskauden voitto oli 158 milj. euroa (197 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,70 euroa (1,90 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,50 euroa (1,86 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella, mikä ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -25 milj. euroa eikä näihin liittyviä veroja, jotka olivat 5 milj. euroa.

Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa 2018 2017
Katsauskauden oikaistu voitto 178,7 201,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -25,5 -3,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 4,9 -1,4
Katsauskauden voitto 158,1 196,5

Yritysostot ja divestoinnit

Huhtamäki ilmoitti 23.3.2018 sopineensa ostavansa yksityisomistuksessa olevan itseliimautuvia etikettejä valmistavan Ajanta Packagingin Intian liiketoiminnot. Yritysostolla Huhtamäki vahvisti etikettiliiketoimintaansa Intiassa tuoden sen valikoimiin uusia painotekniikoita sekä parantamalla sen innovaatiokyvykkyyttä. Yritysosto täydentää Huhtamäen nykyistä etikettivalikoimaa. Hankitun liiketoiminnan vuosiliikevaihto on noin 10 milj. euroa. Liiketoiminnan palveluksessa on yhteensä 170 henkilöä ja sillä on kaksi modernia tuotantolaitosta. Velaton kauppahinta oli noin 13 milj. euroa. Kauppa toteutui toukokuun 2018 lopussa. Liiketoiminta liitettiin osaksi Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 1.6.2018 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 30.4.2018 hankkineensa enemmistöomistuksen australialaisesta tarjoilupakkausjakelijasta ja tukkumyyjästä, Tailored Packagingistä. Yrityskaupan myötä Huhtamäki pystyy hyödyntämään Australiassa valtakunnallista jakelukeskusverkostoa ja palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja joustavammin. Tailored Packaging on yksi Australian suurimmista tarjoilupakkausten maahantuojista ja jakelijoista. Sen vuosiliikevaihto on noin 85 milj. euroa ja se työllistää noin 130 henkilöä. Velaton kauppahinta 65 %:n omistusosuudesta yhteisyrityksessä oli noin 35 milj. euroa. Suurimpana osakkeenomistajana Huhtamäki liittää yhteisyrityksen tytäryhtiökseen konsernin taloudellisessa raportoinnissa. Liiketoiminta on raportoitu osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä 1.5.2018 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 30.4.2018 myyneensä makeisliiketoimintaan liittyvän tavaramerkkiportfolionsa yhdysvaltalaiselle sijoitusyhtiölle Highlander Partnersille. Myynnin seurauksena vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen tulokseen verojen jälkeen kirjattiin noin 16 milj. Yhdysvaltain dollarin suuruinen vertailukelpoisuuteen vaikuttava tulo. Myyty tavaramerkkiportfolio liittyi Huhtamäen vuonna 1996 divestoimaan makeisliiketoimintaan.

Huhtamäki ilmoitti 31.5.2018 ostaneensa enemmistön yksityisomistuksessa olleesta irlantilaisesta kartonkipikarien valmistajasta Cup Print Unlimited Companysta. Yrityskauppa paransi Huhtamäen asemaa lyhyissä sarjoissa valmistettavien asiakaspainettujen kuppien kasvavilla markkinoilla sekä vahvisti Huhtamäen verkkokauppatoimintoja. Lyhyet tuotantosarjat mahdollistavat myös Huhtamäen nykyisten asiakkaiden kampanjoiden paremman tukemisen. CupPrintin vuosiliikevaihto on noin 14 miljoonaa euroa, ja se työllistää yhteensä noin 110 henkilöä. Velaton kauppahinta 70 % omistusosuudesta CupPrintistä oli noin 22 milj. euroa. Liiketoiminta on raportoitu osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä 1.6.2018 alkaen.

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Euroopan komissio julkaisi 28.5.2018 lakiesityksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden, joiden katsotaan vaikuttavan erityisesti merten roskaantumiseen, aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseksi ("the Single Use Plastics Directive" tai "SUP direktiivi"). Direktiivin odotetaan astuvan voimaan EU-tasolla vuoden 2019 puolivälissä ja jäsenvaltioiden tulee sen jälkeen ottaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään vuoden 2021 puoliväliin mennessä. SUP direktiivi kattaa useita joko kokonaan tai osin muovista valmistettuja kertakäyttöisiä tuotteita ja koskee osaa Huhtamäen tuotevalikoimasta. Se sisältää useita toimenpiteitä, mm. tiettyjen muovituotteiden kieltämisen EU:ssa, tavoitteiden asettamisen tuotteiden käytön vähentämiselle, tuottajavastuun laajentamisen ja merkintävaatimusten asettamisen. Nykyisellään valtaosa Huhtamäen tuotteista on kuitupohjaisia ja kiellettävien tuotteiden osuus konsernin liikevaihdosta on alle 0,4 %. Huhtamäki tukee merten roskaamisen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja kiertotalouden kehittämistä. Konserni keskittyy jatkossakin innovaatioihin, uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden käyttöön, sekä yhteistyöhön lainsäätäjien, teollisuusjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa varmistaakseen, että direktiivin tavoitteet saavutetaan ruuan turvallisuudesta ja hygieniasta tinkimättä.

Huhtamäki ilmoitti 2.10.2018 suunnittelevansa kilpailukyvyttömien tuotantolinjojen sulkemisia ja alaskirjauksia, sekä aikovansa nopeuttaa tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä investoimalla lisää automaatioon. Alaskirjausten ja muiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksen arvioitiin olevan noin -30 milj. euroa, mikä kirjattaisiin vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan parantavan kannattavuutta vuositasolla noin 15-18 milj. euroa, täysimääräisenä vuodesta 2020 alkaen.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Hallitus ilmoitti 7.1.2019 valmistelleensa toimitusjohtajan vaihdosta ja nimitti Charles Héaulmén Huhtamäen toimitusjohtajaksi. Héaulmé aloittaa tehtävässään yhtiökokouksen jälkeen 26.4.2019. Jukka Moisio jatkaa toimitusjohtajana 25.4.2019 asti.

Näkymät vuodelle 2019

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2019. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Osinkoehdotus

Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2018 oli 654 milj. euroa (666 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,84 euroa (0,80 euroa) osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2019

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.4.2019 kello 11.00 alkaen Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2019

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2019 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019        25.4.
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019        19.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019        23.10.   

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 julkaistaan viikolla 8 Huhtamäen verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2018. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 77 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 700 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2018