Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Parantunut kannattavuus kysynnän asteittaisen elpymisen myötä

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.4.2021 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Parantunut kannattavuus kysynnän asteittaisen elpymisen myötä

Q1 2021 lyhyesti

  •      Liikevaihto laski 5 % 802 milj. euroon (845 milj. euroa)
  •      Oikaistu liikevoitto oli 77 milj. euroa (74 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 72 milj. euroa (83 milj. euroa)
  •      Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,46 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,45 euroa (0,53 euroa)
  •      Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -0 % ja kehittyvillä markkinoilla 4 %
  •      Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -46 milj. euroa ja liikevoittoon -5 milj. euroa

Avainluvut

milj. euroa  Q1 2021 Q1 2020 Muutos2020 
Liikevaihto  801,9 844,6 -5 %3 301,8 
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu  -0 % 3 %  -2 % 
Oikaistu käyttökate1  117,8 117,0 1 %473,1 
Prosentti1  14,7 % 13,9 %  14,3 % 
Käyttökate   114,8 130,1 -12 %464,5 
Oikaistu liikevoitto2  77,0 73,6 5 %302,1 
Prosentti2  9,6 % 8,7 %  9,1 % 
Liikevoitto  71,6 82,6 -13 %265,3 
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3  0,49 0,46 7 %1,95 
Osakekohtainen tulos, euroa  0,45 0,53 -14 %1,69 
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2  11,7 % 12,1 %  11,7 % 
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3  14,9 % 15,0 %  14,8 % 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)  9,8 % 12,1 %  10,3 % 
Oman pääoman tuotto (ROE)  12,3 % 15,1 %  12,9 % 
Investoinnit  33,0 39,4 -16 %223,5 
Vapaa rahavirta  7,6 -24,5 >100 %207,1 
          
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä  -3,0 13,1  -8,6 
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä  -5,3 8,9  -36,8 
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä  -4,1 6,9  -26,2 

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

"Koronaviruspandemia vaikutti edelleen ruokapakkausmarkkinoihin maailmanlaajuisesti. Pandemiaan liittyvä epävarmuus on nähtävissä useimmilla markkinoilla. Huhtamäen liiketoiminta on kestänyt hyvin koronarajoitusten vaikutuksia elintarvikepakkausten kysynnän pysyessä vakaana, vaikkakin vaikutukset näkyvät edelleen noutoruokapakkausten kysynnässä. Rokotusten eteneminen ja rajoitusten osittainen purkaminen ovat selvästi parantaneet tilannetta. 

Huhtamäen vuoden 2021 ensimmäinen neljännes oli tyydyttävä. Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta tarjoilupakkausten kysyntä on jatkanut asteittaista parantumista, jääden kuitenkin normaalia alhaisemmalle tasolle. Vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 802 miljoonaa euroa, vertailukelpoisen liikevaihdon ollessa edellisvuoden tasolla. Oikaistu liikevoittomarginaali parani 0,9 prosenttiyksikköä ollen 9.6 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, myynnin suotuisan rakenteen sekä jatkuneen tehokkuuden parantamisen ansiosta. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoomme oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä negatiivinen. Taseemme on edelleen vahva ja se tukee kasvustrategiaamme.

Keskitymme edelleen vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme toteuttamiseen. Huhtamäki on poikkeusolojen aikana valmistautunut pandemian jälkeiseen uuteen normaaliin. Valmistautumiseen on kuulunut muun muassa kilpailukykyä parantavat toimet, investoinnit toiminnan laajentamiseksi sekä vastuullisten tuotteiden ja pakkausratkaisujen innovointi. Lanseerasimme hiljattain palkitut muovikansia korvaavat Future Smart -kuitukannet. Nämä uusiutuvasta materiaalista valmistetut kuitukannet ovat kierrätettäviä ja kompostoitavia. Keskitymme myös aiempaa enemmän digitalisaatioon strategisten painopisteidemme mahdollistajana ja yhdistäjänä. Digitalisaatio luo arvoa tuotantotoiminnassamme sekä ulkoisessa arvoketjussa parantaen kiertotaloudessa tarvittavaa tehokkuutta.”

Tuloskehitys Q1 2021

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1 2021 Q1 2020Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania 207,4 217,6-5 %
North America 256,0 286,2-11 %
Flexible Packaging 267,1 271,0-1 %
Fiber Packaging 78,6 74,55 %
Sisäisen myynnin eliminointi -7,1 -4,6 
Konserni  801,9 844,6-5 %


Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q1 2021 Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020
Foodservice Europe-Asia-Oceania -2 % -7 %-1 %-28 %-4 %
North America -2 % -2 %4 %-5 %9 %
Flexible Packaging 0 % 0 %1 %2 %2 %
Fiber Packaging 4 % 8 %7 %10 %9 %
Konserni -0 % -2 %2 %-8 %3 %


Konsernin liikevaihto laski 5 % ja oli 802 milj. euroa (845 milj. euroa) vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -0 %. Koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti tarjoilupakkausten kysyntään, kun taas elintarvikepakkausten kysyntä jatkui vakaana. Kasvu oli vahvinta Fiber Packaging -segmentissä ja sitä tuki koronaviruspandemian vauhdittama kotikulutuksen kasvu. Vähittäiskaupassa myytävien kertakäyttöastioiden kysyntä jatkui vahvana North America -segmentissä. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 4 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -46 milj. euroa (10 milj. euroa) vuoden 2020 valuuttakursseihin verrattuna.


Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa Q1 2021 Q1 2020Muutos  Q1 2021 Q1 2020
Foodservice Europe-Asia-Oceania  17,6 17,51 %  -4,2 -1,6
North America 31,2 30,42 %  - -3,4
Flexible Packaging 21,7 20,94 %  -1,1 -4,7
Fiber Packaging 9,5 8,215 %  0,0 -0,7
Muut toiminnot -3,0 -3,4   -0,0 19,3
Konserni  77,0 73,65 %  -5,3 8,9


Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  Q1 2021 Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020
Foodservice Europe-Asia-Oceania 8,5 % 7,3 %9,4 %3,7 %8,0 %
North America 12,2 % 11,8 %12,7 %12,8 %10,6 %
Flexible Packaging 8,1 % 7,2 %8,5 %7,3 %7,7 %
Fiber Packaging 12,1 % 14,8 %11,1 %11,2 %11,0 %
Konserni 9,6 % 9,0 %10,1 %8,8 %8,7 %


Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 77 milj. euroon (74 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 72 milj. euroa (83 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto parani myynnin suotuisan jakauman sekä jatkuneen toiminnan tehostamisen ansiosta. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali parani ja oli 9,6 % (8,7 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -5 milj. euroa (1 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -5,3 milj. euroa (8,9 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q1 2021 Q1 2020
Oikaistu liikevoitto 77,0 73,6
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,3 -0,2
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -5,0 -11,1
Teollisen kiistan ratkaisu -0,0 -
Laminorin yritysostoon liittyvä kertaluonteinen tulo - 20,2
Liikevoitto 71,6 82,6


Nettorahoituskulut olivat 8 milj. euroa (9 milj. euroa). Verokulut olivat 15 milj. euroa (16 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 23 % (23 %). Ensimmäisen vuosineljänneksen voitto oli 48 milj. euroa (57 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,46 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,53 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,1 milj. euroa (6,9 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q1 2021 Q1 2020
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 51,1 47,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -5,3 8,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 1,2 -2,0
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 47,0 54,9


Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Huhtamäki ilmoitti 21.4.2021 sopineensa ostavansa johtavan kiinalaisen paperipussien, käärepapereiden ja taivekartonkipakkausten valmistajan Jiangsu Hihio-Art Packaging Co. Ltd:n. Yritysoston myötä Huhtamäki vahvistaa edelleen asemaansa Aasian johtavana elintarvikepakkausten toimittajana, sekä laajentaa tuotevalikoimaansa palvellakseen paremmin nykyisiä ja uusia asiakkaitaan Kiinan kasvavilla markkinoilla. Jiangsu Hihio-Art Packaging työllistää noin 200 työntekijää tuotantoyksikössään Xuzhoun kaupungissa Jiangsussa. Yksityisomisteisen yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 20 miljoonaa euroa. Yrityskaupan velaton kauppahinta on 27 miljoonaa euroa. Kaupan loppuun saattaminen edellyttää tavanomaisten kaupanehtojen täyttymistä ja se odotetaan saatettavan päätökseen vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Yritysoston toteutumisen jälkeen liiketoiminta raportoidaan osana Foodservice Europe-Asia-Oceania raportointisegmenttiä.

Näkymät vuodelle 2021

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2020, vaikka toimintaympäristössä onkin edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2021

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous (yhtiökokous) pidetään torstaina 22.4.2021. Yhtiökokouksessa noudatetaan poikkeuksellisia kokousmenettelyjä COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaislain (677/2020) nojalla. Yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai heidän edustajiensa läsnäoloa, jotta yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa. Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokouksen jälkeen videolähetystä, jossa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja käyvät läpi yhtiön ajankohtaisia asioita.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2021

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2021 seuraavasti:

Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021                                       22.7.
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2021                                         21.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2021. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:

Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Tietoja Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets ‑aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 100 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liite


get_app Huhtamäki Oyj Osavuosikatsaus Q1 2021