Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020: Vakaata kehitystä koronapandemiasta huolimatta

HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2021 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020: Vakaata kehitystä koronapandemiasta huolimatta

Q4 2020 lyhyesti

 •      Liikevaihto laski 7 % 813 milj. euroon (875 milj. euroa)
 •      Oikaistu liikevoitto oli 73 milj. euroa (75 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 48 milj. euroa (72 milj. euroa)
 •      Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,48 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,30 euroa (0,46 euroa)
 •      Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -2 % ja kehittyvillä markkinoilla -7 %
 •      Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -52 milj. euroa ja liikevoittoon -5 milj. euroa

Q1-Q4 2020 lyhyesti

 •      Liikevaihto laski 3 % 3 302 milj. euroon (3 399 milj. euroa)
 •      Oikaistu liikevoitto oli 302 milj. euroa (293 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 265 milj. euroa (286 milj. euroa)
 •      Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,95 euroa (1,88 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 1,69 euroa (1,82 euroa)
 •      Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -2 % ja kehittyvillä markkinoilla -6 %
 •      Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -89 milj. euroa ja liikevoittoon -8 milj. euroa
 •      Investoinnit olivat 223 milj. euroa (204 milj. euroa)
 •      Vapaa rahavirta oli 207 milj. euroa (226 milj. euroa)
 •      Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,92 euroa (0,89 euroa) osakkeelta

Avainluvut

milj. euroa Q4 2020Q4 2019Muutos20202019Muutos
Liikevaihto 812,8874,6-7 %3 301,83 399,0-3 %
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu -2 %5 % -2 %6 % 
Oikaistu käyttökate1 116,8117,3-0 %473,1456,34 %
Prosentti1 14,4 %13,4 % 14,3 %13,4 % 
Käyttökate  101,4115,0-12 %464,5448,84 %
Oikaistu liikevoitto2 72,874,7-2 %302,1293,13 %
Prosentti2 9,0 %8,5 % 9,1 %8,6 % 
Liikevoitto 47,972,3-34 %265,3285,5-7 %
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,480,481 %1,951,884 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,300,46-36 %1,691,82-7 %
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2    11,7 %12,3 % 
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3    14,8 %15,2 % 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)    10,3 %11,9 % 
Oman pääoman tuotto (ROE)    12,9 %14,8 % 
Investoinnit 103,271,045 %223,5203,910 %
Vapaa rahavirta 57,5108,7-47 %207,1225,8-8 %
        
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -15,4-2,3 -8,6-7,6 
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -24,9-2,3 -36,8-7,6 
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -19,3-1,8 -26,2-5,9 

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

”Vuotta 2020 leimasi koronaviruspandemia. Koko kriisin ajan tärkeimpänä tavoitteenamme on ollut turvata työntekijöidemme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi sekä varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus poikkeusolosuhteiden vallitessa. Koronaviruspandemian aiheuttamasta haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta kehityksemme oli vakaata, mikä kertoo paljon monipuolisen tuotevalikoimamme tarjoamasta suojasta sekä organisaatiomme kyvystä toimia haastavissa olosuhteissa.

Pandemiasta aiheutuneet rajoitustoimet vaikuttivat negatiivisesti globaalin noutoruokapakkausten kysyntään, kun taas elintarvikepakkausten kulutus lisääntyi. Nopeasti kasvava ruokatoimitusten ja take away -myynnin määrä kompensoi osittain ravintolaruokailun vähenemistä. Erityisesti tarjoilupakkausliiketoimintamme kärsi pandemian negatiivisista vaikutuksista. Kotikulutuksen kasvu puolestaan tuki kuluttajapakkausten myynnin kasvua. Pohjois-Amerikassa kotona ruokailun lisääntyminen vauhditti entisestään vähittäiskaupassa myytävien kerta-astioiden myynnin kasvua. Flexible Packaging -segmentissä kokonaiskysyntä pysyi hyvänä useimmilla markkina-alueilla. Koronaviruspandemian aiheuttamat häiriöt toimitusketjussa kuitenkin varjostivat erityisesti Intian ja Lähi-idän markkinoita toisella vuosineljänneksellä. Fiber Packaging -segmentin kysyntä pysyi vahvana koko vuoden, mikä johtui pääasiassa kananmunapakkausten korkeasta kysynnästä ja muovipakkausten jatkuneesta korvaamisesta kuitupohjaisilla vaihtoehdoilla.

Liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa koko vuodelta. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli -2 % viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2020 kannattavuuttamme tuki myynnin suotuisa rakenne, myönteinen kustannusympäristö sekä jatkunut toiminnan tehostaminen. Oikaistu liikevoittomarginaali parani 0,5 prosenttiyksikköä ollen 9,0 % viimeisellä vuosineljänneksellä ja 9,1 % koko katsauskaudella. Vuonna 2020 Huhtamäki keskittyi valmistautumaan koronaviruspandemian jälkeiseen aikaan pyrkien parantamaan kilpailukykyään sekä investoimalla laajentumiseen ja automaatioon. Taseemme on edelleen vahva ja meillä on hyvät mahdollisuudet panostaa tulevaan kasvuun sekä orgaanisten investointien että yritysostojen kautta.

Vuoden 2020 aikana saimme myös viettää Huhtamäen 100-vuotisjuhlaa. Marraskuun aikana järjestettiin ”Founder’s week” -teemalla sarja virtuaalisia sidosryhmätapahtumia. Julkaisimme myös uuden, vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme ja määrittelimme uudet vastuullisuustavoitteet tulevalle vuosikymmenelle. Painopisteinämme on luoda arvoa kasvun, kilpailukyvyn sekä osaamisen kehittämisen kautta huomioiden vastuullisuus kaikessa toiminnassamme. Päämäärämme on olla vastuullisten elintarvikepakkausratkaisujen ykkösvalinta. Olemme vahvistaneet sitoutumistamme kestävän kehityksen saralla ja käynnistäneet paikallisia hankkeita, joiden tavoitteena on pienentää toimintamme hiilijalanjälkeä esimerkiksi lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä.

Olemme kuluneen ja haastavaksi osoittautuneen vuoden aikana mukauttaneet toimintaamme alan muutossuuntausten mukaisesti ja vastanneet koronaviruspandemian mukanaan tuomiin haasteisiin. Koko tiimimme on tehnyt erinomaista työtä ja osallistunut aktiivisesti tavoitteidemme saavuttamiseen. He ovat osoittaneet kestävyyttä koronaviruspandemian aikana ja matkallamme kohti uuden, vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme toteuttamista.”

Tuloskehitys Q4 2020

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q4 2020Q4 2019Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania 213,5245,3-13 %
North America 274,0303,6-10 %
Flexible Packaging 250,8255,1-2 %
Fiber Packaging 85,476,112 %
Sisäisen myynnin eliminointi -10,8-5,5 
Konserni  812,8874,6-7 %

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania -7 %-1 %-28 %-4 %4 %
North America -2 %4 %-5 %9 %6 %
Flexible Packaging 0 %1 %2 %2 %3 %
Fiber Packaging 8 %7 %10 %9 %8 %
Konserni -2 %2 %-8 %3 %5 %

Konsernin liikevaihto laski 7 % 813 milj. euroon (875 milj. euroa) vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -2 %. Liikevaihto laski pääosin koronaviruspandemian aiheuttamasta tarjoilupakkausten heikentyneestä kysynnästä johtuen. Elintarvikepakkausten kysyntä jatkui vakaana. Fiber Packaging -segmentin kasvu oli vahvaa ja sitä tuki koronaviruspandemian vauhdittama kotikulutuksen kasvu. Vähittäiskaupassa myytävien kertakäyttöastioiden kysyntä jatkui vahvana North America -segmentissä, vaikka myyntiä rajoitti normaalia heikompi varastotilanne edeltävän vuosineljänneksen vahvan kysynnän seurauksena. Konsernin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -7 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -52 milj. euroa (23 milj. euroa) vuoden 2019 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

      Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa Q4 2020Q4 2019Muutos Q4 2020Q4 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania  15,520,9-26 % -10,5-0,2
North America 32,233,1-3 % 0,1-0,1
Flexible Packaging 17,918,8-5 % -0,5-0,6
Fiber Packaging 12,77,570 % -3,5-0,2
Muut toiminnot -5,5-5,6  -10,5-1,2
Konserni  72,874,7-2 % -24,9-2,3

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019
Foodservice Europe-Asia-Oceania 7,3 %9,4 %3,7 %8,0 %8,5 %
North America 11,8 %12,7 %12,8 %10,6 %10,9 %
Flexible Packaging 7,2 %8,5 %7,3 %7,7 %7,4 %
Fiber Packaging 14,8 %11,1 %11,2 %11,0 %9,8 %
Konserni 9,0 %10,1 %8,8 %8,7 %8,5 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 73 milj. euroon (75 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 48 milj. euroa (72 milj. euroa). Liikevoitto laski pääosin koronaviruspandemian aiheuttamasta Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin heikosta kysynnästä johtuen. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali parani ja oli 9,0 % (8,5 %). Oikaistu liikevoittomarginaali parani myynnin suotuisan rakenteen, myönteisen kustannusympäristön sekä jatkuneen toiminnan tehostamisen vuoksi. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -5 milj. euroa (2 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -24,9 milj. euroa (-2,3 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q4 2020Q4 2019
Oikaistu liikevoitto 72,874,7
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,4-1,0
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -14,0-
Teollisen kiistan ratkaisu -10,5-
Ympäristöön liittyvät varaukset --1,0
Tappiot omaisuusvahingoista --0,3
Liikevoitto 47,972,3

Nettorahoituskulut olivat 6 milj. euroa (6 milj. euroa). Verokulut olivat 9 milj. euroa (15 milj. euroa). Neljännen vuosineljänneksen voitto oli 32 milj. euroa (51 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,48 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,46 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -19,3 milj. euroa (-1,8 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q4 2020Q4 2019
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 50,450,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -24,9-2,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin (lisäkauppahinnan purku) --
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 5,60,5
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 31,048,2

Tuloskehitys 2020

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa 20202019Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania 829,1956,7-13 %
North America 1 138,91 152,7-1 %
Flexible Packaging 1 050,81 016,43 %
Fiber Packaging 307,8293,45 %
Sisäisen myynnin eliminointi -24,8-20,2 
Konserni  3 301,83 399,0-3 %

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  202020192018
Foodservice Europe-Asia-Oceania -10 %4 %4 %
North America 1 %9 %5 %
Flexible Packaging 1 %3 %7 %
Fiber Packaging 9 %6 %4 %
Konserni -2 %6 %5 %

Konsernin liikevaihto laski 3 % 3 302 milj. euroon (3 399 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailu­kelpoinen kasvu oli -2 %. Liikevaihto laski erityisesti Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä koronavirus­pandemian vaikutusten seurauksena. Konsernin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -6 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -89 milj. euroa (90 milj. euroa) vuoden 2019 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

      Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa 20202019Muutos 20202019
Foodservice Europe-Asia-Oceania  60,985,7-29 % -30,0-0,5
North America 136,6111,423 % -6,5-3,1
Flexible Packaging 80,782,6-2 % -6,2-0,7
Fiber Packaging 37,429,029 % -5,2-1,2
Muut toiminnot -13,5-15,6  11,0-2,0
Konserni  302,1293,13 % -36,8-7,6

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  202020192018
Foodservice Europe-Asia-Oceania 7,3 %9,0 %8,7 %
North America 12,0 %9,7 %7,3 %
Flexible Packaging 7,7 %8,1 %7,1 %
Fiber Packaging 12,2 %9,9 %11,0 %
Konserni 9,1 %8,6 %8,1 %

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 302 milj. euroon (293 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 265 milj. euroa (286 milj. euroa). Liikevoiton kasvua tuki North America- ja Fiber Packaging -segmentit. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali parani ja oli 9,1 % (8,6 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -8 milj. euroa (8 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -36,8 milj. euroa (-7,6 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa 20202019
Oikaistu liikevoitto 302,1293,1
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -1,0-2,2
Uudelleenjärjestelykulut sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -47,6-
Teollisen kiistan ratkaisu -10,5-
Laminorin yritysostoon liittyvä kertaluonteinen tulo 22,4-
Ympäristöön liittyvät varaukset --1,0
Tappiot omaisuusvahingoista --4,3
Liikevoitto 265,3285,5

Nettorahoituskulut olivat 28 milj. euroa (29 milj. euroa). Verokulut olivat 53 milj. euroa (58 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 23 % (23 %). Katsauskauden voitto oli 184 milj. euroa (199 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,95 euroa (1,88 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,69 euroa (1,82 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -26,2 milj. euroa (-5,9 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa 20202019
Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 203,0196,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -36,8-7,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin (lisäkauppahinnan purku) 3,0-
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 7,61,7
Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 176,8190,1

Yritysostot ja divestoinnit

Huhtamäki ilmoitti 30.9.2019 sopineensa ostavansa yksityisomisteisen Mohan Mutha Polytech Private Limitedin (MMPPL) liiketoiminnot Sri Cityssä, Andhra Pradeshin osavaltiossa, Intiassa. Yritysosto parantaa Huhtamäen kykyä palvella asiakkaita eteläisessä Intiassa ja siten vauhdittaa yhtiön kasvua Intiassa. MMPPL:n palveluksessa on noin 160 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 9 milj. euroa. Velaton ostohinta oli noin 10 milj. euroa. Kauppa saatettiin päätöksen 10.1.2020 ja liiketoiminta on raportoitu osana Flexible Packaging ‑liiketoimintasegmenttiä 10.1.2020 alkaen.

Huhtamäki ilmoitti 23.12.2019 sopineensa hankkivansa Brasiliassa toimivan yhteisyrityksensä Laminor S.A:n kokonaan omistukseensa. Laminor on erikoistunut korkealaatuisten suuhygieniatuotteissa käytettävien tuubilaminaattien valmistukseen ja se perustettiin vuonna 2002 50/50 yhteisyrityksenä Bemis Companyn kanssa, josta on nyt tullut osa Amcoria. Tuubilaminaatit ovat tärkeä osa Huhtamäen joustopakkausvalikoimaa ja kauppa mahdollistaa tuubilaminaattiliiketoimintojen laajentamisen. Laminorin palveluksessa on noin 130 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 25 milj. euroa. Osakkeista maksettava kauppahinta oli noin 28 milj. euroa ja kauppa saatettiin päätöksen 31.3.2020. Kaupan myötä Laminor liitettiin tytäryhtiönä konsernin taloudelliseen raportointiin ja se on raportoitu osana Huhtamäen Flexible Packaging liiketoimintasegmenttiä 1.4.2020 alkaen. Kaupan seurauksena kauppahinnan mukaisen uudelleenarvostuksen ja aiemman oman pääoman ehtoisen osuuden välinen positiivinen erotus noin 22 milj. euroa on tuloutettu ja kirjattu Q1-Q4 2020 tulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat

Huhtamäki julkisti 23.3.2020 vuoteen 2030 tähtäävän pitkän aikavälin strategiansa ylläpitääkseen kasvua ja valmistautuakseen tulevaisuuden muutoksiin. Huhtamäki keskittyy jatkossa kasvuun, kilpailukykyyn, osaamisen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen. Yhtiö tähtää vastuullisten ruokapakkausten ykkösvalinnaksi. Huhtamäki myös määritteli pitkän aikavälin taloudelliset päämääränsä ja esitteli uudet kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030. Strategia painottaa yhtiön arvojen Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi, tärkeyttä strategian menestyksekkäässä toimeenpanossa. Uudistetun strategiansa toteuttamiseksi Huhtamäki on päättänyt yhdistää Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Fiber Packaging -liiketoimintasegmenttinsä. Liiketoiminnot raportoidaan kuitenkin erikseen. Eric Le Lay jatkaa yhdistetyn Fiber and Foodservice EAO (Europe-Asia-Oceania) ‑segmentin johtajana. Yhdistäminen tuli voimaan 1.6.2020.

Huhtamäki tiedotti 26.3.2020 päättäneensä perua 13.2.2020 julkaisemansa näkymät vuodelle 2020 koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeuksellisen ja heikentyneen tilanteen ja sen yhtiön liiketoimintaedellytyksiin aiheuttamien muutosten vuoksi. Huhtamäki ilmoitti päivittävänsä näkymänsä, kun liiketoimintaympäristön muutosten vaikutukset sen liiketoiminnan edellytyksiin voidaan arvioida luotettavasti. Huhtamäki julkisti 23.7.2020 uudet näkymänsä vuodelle 2020 puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2020 yhteydessä.

Huhtamäki tiedotti 26.3.2020, että hallitus muutti ehdotustaan taseen osoittaman voiton käyttämisestä. Hallituksen uuden ehdotuksen mukaisesti osinkoa ei jaettaisi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,89 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Huhtamäki tiedotti 17.9.2020 hallituksen päättäneen varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,89 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.9.2020 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 25.9.2020.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

7.1.2021 Huhtamäki ilmoitti allekirjoittaneensa 400 miljoonan euron määräisen syndikoidun monivaluuttaisen luottolimiittisopimuksen (syndicated multicurrency revolving credit facility). Järjestely on voimassa kolme vuotta. Uusi luottolimiitti korvaa nykyisen tammikuussa 2015 allekirjoitetun 400 miljoonan euron luottolimiitin ja sitä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Luottolimiittiä on mahdollista jatkaa kaksi kertaa yksi vuosi kerrallaan ja sen marginaali on sidottu kolmeen vastuullisuusindikaattoriin: uusiutuvan tai kierrätettävän materiaalin osuus tuotteissa, kierrätetyn vaarattoman jätteen osuus sekä EcoVadis-luokitus.

Näkymät vuodelle 2021

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2020, vaikka toimintaympäristössä onkin edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Osinkoehdotus

Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2020 oli 542 milj. euroa (630 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,92 euroa (0,89 euroa) osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2021

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous (yhtiökokous) pidetään torstaina 22.4.2021. Yhtiökokouksessa noudatetaan poikkeuksellisia kokousmenettelyjä COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaislain (677/2020) nojalla. Yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai heidän edustajiensa läsnäoloa, jotta yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa. Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokouksen jälkeen videolähetystä, jossa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja käyvät läpi yhtiön ajankohtaisia asioita.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2021

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2021 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021                                         22.4.
Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021                                        22.7.
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2021                                         21.10.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan 1.3.2021 alkavalla viikolla.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2020. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:

Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets ‑aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 200 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.


Liite


get_app Huhtamaki Oyj Tilinpäätöstiedote 2020