Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2022 KLO 11.45

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2022 Espoossa. COVID-19-pandemian vuoksi yhtiökokouksessa noudatettiin poikkeuksellisia kokousmenettelyjä väliaikaislain nojalla, eivätkä osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä voineet saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli kuitenkin mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokouksessa oli edustettuna 702 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 64 176 399 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2021, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Yhtiökokous hyväksyi myös sille esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona yhteensä 0,94 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,47 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 29.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 6.5.2022. Osingon toinen erä 0,47 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 3.10.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 10.10.2022.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän (9). Hallituksen jäseniksi valittiin nykyisistä jäsenistä Pekka Ala-Pietilä, Doug Baillie, William R. Barker, Anja Korhonen, Kerttu Tuomas, Sandra Turner ja Ralf K. Wunderlich, sekä uusina jäseninä Mercedes Alonso ja Heikki Takala seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomaksen.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa valiokuntiensa jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Anja Korhonen ja jäseniksi Heikki Takala, Kerttu Tuomas ja Sandra Turner. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ala-Pietilä ja jäseniksi Mercedes Alonso, Doug Baillie, William R. Barker ja Ralf K. Wunderlich.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa, varapuheenjohtajalle 75 000 euroa ja muille jäsenille 62 000 euroa kullekin. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 000 euroa sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa ja muille henkilöstövaliokunnan jäsenille 2 500 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että kokouspalkkioita maksetaan osallistuttujen hallituksen ja sen valiokuntien kokousten mukaisesti 1 500 euroa kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2022 valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Henrik Holmbom.

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankintoja voidaan valtuutuksen nojalla toteuttaa myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista, ja luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,7 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla antaa myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Seppo Kymäläinen.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 11.5.2022 alkaen Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.com.


Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872


Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets ‑aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 38 maassa ja 114 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 19 800 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.