Huhtamäki Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2023 KLO 9.00

Huhtamäki Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Huhtamäki Oyj:n (“Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.4.2023 klo 11.00 Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetys on saatavilla niille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet seuraamaan verkkolähetystä ja jotka ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2023. Ohjeet verkkolähetykseen ilmoittautumisesta ja verkkolähetyksen seuraamisesta ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com). Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

A.  VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona yhteensä 1,00 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,50 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 2.5.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 9.5.2023.

Osingon toinen erä 0,50 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 2.10.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 9.10.2023.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön maksukykyä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan väliaikaiselle sijaiselle

10. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen

Yhtiön palkitsemisraportti 2022 esitetään yhtiökokouksen hyväksyttäväksi neuvoa-antavalla päätöksellä. Palkitsemisraportti 2022 on saatavilla Yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com).

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa hyväksyntää varten Yhtiön muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan, joka esitettiin edellisen kerran varsinaiselle yhtiökokoukselle 29.4.2020. Palkitsemispolitiikan olennaiset muutokset ovat toimitusjohtajan ansaintamahdollisuuden enimmäismäärän korotukset lyhyen aikavälin kannustinohjelmissa (enintään 150 % kiinteästä peruspalkasta, aiemmin 100 %) ja pitkän aikavälin kannustinohjelmissa (enintään 400 % kiinteästä peruspalkasta, aiemmin 300 %). Muutoksilla halutaan varmistaa, että toimitusjohtajan ansaintamahdollisuudet voidaan asettaa markkinoiden mukaiselle kilpailukykyiselle tasolle.

Päivitetty palkitsemispolitiikka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com) ja tämän yhtiökokouskutsun liitteenä.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksettaisiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 170 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille jäsenille 65 000 euroa kullekin. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten vuosipalkkiot maksettaisiin seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 16 000 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 500 euroa sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 500 euroa ja muille henkilöstövaliokunnan jäsenille 2 750 euroa. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkioita maksettaisiin osallistuttujen hallituksen ja sen valiokuntien kokousten mukaisesti 1 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee kaikkien hallituksen jäsenten omistavan Huhtamäki Oyj:n osakkeita.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhdeksän (9).

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyisistä jäsenistä Pekka Ala-Pietilä, Mercedes Alonso, Doug Baillie, William R. Barker, Anja Korhonen, Kerttu Tuomas ja Ralf K. Wunderlich sekä uusina jäseninä Pauline Lindwall ja Pekka Vauramo seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Pekka Ala-Pietilä valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Kerttu Tuomas hallituksen varapuheenjohtajaksi. Kaksi hallituksen nykyisistä jäsenistä, Heikki Takala ja Sandra Turner, ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Pauline Lindwall (s. 1961) on toiminut Mondelez Internationalilla tehtävässä Category Director Coffee, France and Southern Europe (2012–2015). Tätä ennen hän on työskennellyt Nestléllä useissa johtotehtävissä (1984–2012) Aasiassa ja Euroopassa, viimeisimpänä tehtävänään Country Business Manager, Nestlé Nutrition, Germany and Austria. Lindwallin keskeisimmät luottamustehtävät ovat hallituksen jäsenyys Duni AB (publ.):ssa ja hallintoneuvoston jäsenyys Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin EIT Food:ssa. Lindwall on koulutukseltaan B.Sc. (Business Administration and Economics). Hän on riippumaton Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Pekka Vauramo (s. 1957) toimii Metso Outotec Oyj:n toimitusjohtajana (2020–). Tätä ennen hän on toiminut Metso Oyj:n toimitusjohtajana (2018–2020), Finnair Oyj:n toimitusjohtajana (2013–2018) sekä useissa johtotehtävissä Cargotec Oyj:ssä (2007–2013), Sandvik AB:ssa (1995–2007) ja Tamrock Oyj:ssä (1985–1995). Vauramon keskeisimmät luottamustehtävät ovat hallituksen jäsenyys Nokian Renkaat Oyj:ssä, Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Uuden lastensairaalan tukisäätiössä sekä hallintoneuvoston jäsenyys Turun Yliopistosäätiössä. Vauramo on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on riippumaton Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com).

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2023 valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henrik Holmbomin.

Tarkastusvaliokunnan suositus sisältyy hallituksen ehdotukseen, joka on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com).

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 10 776 038 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta kuitenkin siten, että Yhtiön hallussa kulloinkin olevien osakkeiden määrä ei ylitä 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,3 prosenttia Yhtiön nykyisistä osakkeista, ja luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,7 prosenttia Yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

19. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että se mahdollistaisi yhtiökokouksen järjestämisen etäkokouksena ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysisesti pidettävälle kokoukselle tai hybridikokoukselle. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa yhtiökokousten järjestäminen etäkokouksena Yhtiön osakkeenomistajien läsnäolon ja osallistumisen helpottamiseksi, erityisesti ennakoimattomissa tai poikkeuksellisissa olosuhteissa. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat voivat etäkokouksessa käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että heillä on samat oikeudet kuin yhtiökokouksessa, johon osallistutaan kokouspaikalla. Muutos ei estä yhtiökokousten järjestämistä fyysisinä kokouksina tai hybridikokouksina.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 8 §:n ensimmäinen kappale kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

“Yhtiökokous pidetään Espoossa tai Helsingissä sen mukaan kuin hallitus päättää. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Yhtiöjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan on saatavilla Yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com).

20. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2 muutetaan siten, että osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään vuosittain Euroclear Finland Oy:n 31. toukokuuta (aiemmin 31. elokuuta) ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella.

Työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan on saatavilla Yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com).

21. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, Yhtiön palkitsemisraportti, päivitetty toimielinten palkitsemispolitiikka, yhtiöjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan  ovat saatavilla Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla (www.huhtamaki.com). Vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on myös saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouspaikalla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 11.5.2023 alkaen.

C. OHJEITA VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on merkitty heidän henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, ovat rekisteröitynä Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 29.3.2023. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 21.4.2023 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a. Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.com

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b. sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi

c. puhelimitse numeroon 010 281 8909 maanantaista perjantaihin klo 09.00–12.00 ja 13.00-16.00

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika taikka yhteisö- tai yksilöintitunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan taikka valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan syntymäaika. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajien tai heidän valtuutettujen edustajiensa tai valtuutettujen asiamiestensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella heillä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön internetsivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

Lisätietoa asiasta on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com).

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Mikäli asiamies ilmoittautuu sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com).

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitteenä sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Huhtamäki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Ilmoittautuessaan yhtiökokoukseen Yhtiön internetsivuilla valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus englannin ja tarvittaessa suomen kielille.

Kokouspaikalle ei ole järjestetty ilmaista pysäköintiä.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com). Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Huhtamäki Oyj:llä on tämän yhtiökokouskutsun julkistushetkellä 29.3.2023 yhteensä 107 760 385 osaketta ja ääntä, joista 3 222 204 osaketta on Yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa. Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 17.4.2023 jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Espoossa, 29.3.2023

Lisätietoja:

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Hallitus


Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Vastuulliset blueloop™ pakkausratkaisumme ovat maailmanlaajuisesti johtavia ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi. 

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets -aloitteen mukaiset varmennetut tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.  

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Toimimme 37 maassa ja 116 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja mahdollistavat noin 19 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com

Liite


get_app Toimielinten palkitsemipolitiikka