Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.– 30.9.2023 Hyvä operatiivinen kannattavuus haastavassa markkinassa

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2023 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.– 30.9.2023 Hyvä operatiivinen kannattavuus haastavassa markkinassa

Q3 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 12 % 1 037 milj. euroon (1 178 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 100 milj. euroa (101 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 93 milj. euroa (137 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,59 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,42 euroa (0,89 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -4 % ja kehittyvillä markkinoilla -7 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -70 milj. euroa ja liikevoittoon -7 milj. euroa

Q1-Q3 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 7 % 3 136 milj. euroon (3 375 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 285 milj. euroa (302 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 235 milj. euroa (327 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,64 euroa (1,84 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 1,14 euroa (2,11 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -1 % ja kehittyvillä markkinoilla -3 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -108 milj. euroa ja liikevoittoon -9 milj. euroa
 • Investoinnit olivat 204 milj. euroa (185 milj. euroa)
 • Vapaa rahavirta oli 193 milj. euroa (-60 milj. euroa)


Avainluvut

milj. euroa   Q3 2023 Q3 2022   Muutos   Q1-Q3 2023   Q1-Q3 2022 Muutos 2022
Liikevaihto   1 037,2 1 178,4   -12%   3 136,0   3 375,4 -7% 4 479,0
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu   -4 % 17 %       -1 %   18 %   15 %
Oikaistu käyttökate1   149,0 153,2   -3%   430,6   453,6 -5% 596,9
Prosentti1   14,4 % 13,0 %       13,7 %   13,4 %   13,3 %
Käyttökate   145,4 190,6   -24%   415,6   484,4 -14% 614,9
Oikaistu liikevoitto2   100,3 101,5   -1%   285,1   301,7 -6% 395,1
Prosentti2   9,7 % 8,6 %       9,1 %   8,9 %   8,8 %
Liikevoitto   92,8 137,1   -32%   234,9   327,2 -28% 405,3
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3   0,57 0,59   -2%   1,64   1,84 -11% 2,49
Osakekohtainen tulos, euroa   0,42 0,89   -52%   1,14   2,11 -46% 2,65
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2             10,6 %   11,0 %   11,0 %
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3             12,9 %   14,9 %   14,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)             8,8 %   11,9 %   11,4 %
Oman pääoman tuotto (ROE)             9,6 %   16,6 %   15,7 %
Investoinnit   69,7 57,4   21%   203,9   185,3 10% 318,5
Vapaa rahavirta   122,2 5,6   >100%   193,1   -60,2 >100% 11,1
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä   -3,5 37,3       -15,1   30,8   18,0
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä   -7,5 35,6       -50,2   25,4   10,2
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä   -15,7 31,8       -51,9   27,6   16,0

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot, viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut sekä poikkeukselliset verot.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.


Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

”Markkinaympäristö parani hieman vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Asiakkaiden varastojen merkittävä purkautuminen, joka vaikutti kahteen edelliseen vuosineljännekseen, hiipui kolmannella vuosineljänneksellä. Kaiken kaikkiaan inflaatio vaikutti edelleen negatiivisesti kulutukseen sekä eri tuotekategorioissa että maantieteellisillä alueilla.

Kannattavuutemme ja kassavirtamme paranivat kolmannella vuosineljänneksellä merkittävästi vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna, vaikka myyntimäärät pysyivät vaimeina ja hinnoittelun tuki heikkeni. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 4 % verrattuna vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevaihto laski 1 %. Valuuttakurssimuutoksilla oli edelleen negatiivinen vaikutus, joka kiihtyi edelleen kolmannella neljänneksellä. Oikaistu liiketulos laski 1 % kolmannella neljänneksellä ja 6 % vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana, sisältäen negatiivisen vaikutuksen viime vuonna myydyistä Venäjän toiminnoista. Olemme vuoden aikana tehneet toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi, ja näiden toimenpiteiden tulokset alkavat näkyä. Vapaa kassavirta parani laskeneen käyttöpääoman ansiosta ollen 122 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä ja 193 miljoonaa euroa vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Kaikki liiketoimintasegmentit paransivat kannattavuuttaan vuoden 2023 ensimmäiseen puoliskoon ja vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Kolmannen vuosineljänneksen kannattavuuden parantuminen johtui ensisijaisesti Fiber ja North America -segmenttien vahvasta suorituskyvystä. Myös Flexible Packaging-segmentin tulos parani kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin kannattavuus pysyi viime vuoden tasolla.

Jatkamme 2030-strategiamme toteuttamista. Olemme edistyneet johdonmukaisesti kestävän kehityksen sitoumustemme täyttämisessä, erityisesti työterveyden ja -turvallisuuden, uusiutuvan energian sekä absoluuttisten kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Lisäksi investoimme kasvuun ja innovaatioihin, Aloitimme kolmannen vuosineljänneksen lopussa kaupallisen tuotannon ylösajon laajennetussa kuitutehtaassa Hammondissa, Yhdysvalloissa. Investoinnin myötä laajennamme toimintaamme maan kasvaville kananmunakartonkien markkinoille. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden hyödyntää nopeaa markkinamuutosta, kun lakimuutosten myötä kuidusta valmistetut kananmunakartonkipakkaukset korvaavat vaahtomuovipakkaukset useissa Yhdysvaltain osavaltioissa. Euroopassa kuitukansien käyttöönoton nopeutuminen perinteisten muovikansien korvaamiseksi mahdollistaa merkittävän myyntimäärien kasvun hyödyttäen Saksan Alfissa sijaitsevan tehtaan hiljattain valmistunutta lisäkapasiteettia. Panostuksemme teknologiaan ja kapasiteettiin tukevat jatkossa entistä enemmän suorituskykyämme.”


Tuloskehitys Q3 2023

Liikevaihto segmenteittäin

milj, euroa Q3 2023 Q3 2022 Muutos  
Foodservice Europe-Asia-Oceania 259,9 300,5 -14 %  
North America 348,4 372,4 -6 %  
Flexible Packaging 344,2 420,6 -18 %  
Fiber Packaging 81,4 89,3 -9 %  
Sisäisen myynnin eliminointi 3,4 -4,4    
Konserni 1 037,2 1 178,4 -12 %  


Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania -3 % 5 % 11 % 15 % 22 %
North America 1 % 1 % 2 % 10 % 10 %
Flexible Packaging -11 % -11 % -5 % 1 % 20 %
Fiber Packaging 4 % 7 % 17 % 17 % 19 %
Konserni -4 % -2 % 2 % 9 % 17 % 

Konsernin liikevaihto laski 12 % ja oli 1 037 milj. euroa (1 178 milj. euroa) vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -4 %. Kokonaiskysyntä oli vaisua inflaatiosta johtuen, mutta merkkejä liikevaihdon parantumisesta on alkanut näkyä tietyissä tuotekategorioissa ja maantieteellisillä alueilla. Liikevaihtoa painoi myyntimäärien lasku ja muutokset valuuttakursseissa, kun taas hinnoittelulla oli positiivinen vaikutus. Venäjän toimintojen myymisellä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -7 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -70 milj. euroa (83 milj. euroa) vuoden 2022 valuuttakursseihin verrattuna.


Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Milj. euroa Q3 2023 Q3 2022 Muutos Q3 2023 Q3 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania 26,7 30,6 -13 % -0,1 24,4
North America 45,9 41,8 10 % - -
Flexible Packaging 24,7 26,3 -6 % -3,0 -4,8
Fiber Packaging 10,2 8,5 19 % -4,4 16,7
Muut toiminnot -7,2 -5,7   -0,1 -0,7
Konserni 100,3 101,5 -1 % -7,5 35,6


Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania 10,3 % 9,2 % 8,3 % 9,1 % 10,2 %
North America 13,2 % 12,2 % 11,9 % 12,8 % 11,2 %
Flexible Packaging 7,2 % 4,9 % 6,1 % 4,2 % 6,2 %
Fiber Packaging 12,5 % 10,8 % 12,1 % 12,7 % 9,6 %
Konserni 9,7 % 8,8 % 8,8 % 8,5 % 8,6 %


Konsernin oikaistu liikevoitto laski 100 milj. euroon (101 milj, euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 93 milj. euroa (137 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto laski pääasiassa alhaisempien myyntimäärien ja Venäjän toimintojen myymisen takia, kun taas hinnoittelulla oli positiivinen vaikutus. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali nousi ja oli 9,7 % (8,6 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -7 milj. euroa (7 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -7,5 milj. euroa (35,6 milj. euroa).


Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

     
Milj. euroa Q3 2023 Q3 2022
Oikaistu liikevoitto 100,3 101,5
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,1 -0,1
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -5,4 2,6
PPA poistot -2,2 -1,6
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,1 -2,7
Prahan tehtaan sulkemiseen liittyvä kulu 0,2 -
Tappiot omaisuusvahingoista - -
Tytäryhtiöiden divestoinnit - 37,5
Liikevoitto 92,8 137,1


Nettorahoituskulut olivat 17 milj. euroa (22 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Verokulut olivat 29 milj. euroa (20 milj. euroa). Verokulujen kasvu johtui Turkin liiketoiminnasta, jonka toimintavaluuttana on Yhdysvaltain dollari. Koska verot lasketaan merkittävästi devalvoituneissa Turkin liiroissa, kasvoivat sekä kauden verovelka että laskennallinen verovelka merkittävästi. Toiminnallisen valuutan uudelleen arvostukseen liittyvät laskennalliset verovelat (pääosin Turkista) eivät ole kassavirtavaikutteisia ja ne käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Vuosineljänneksen voitto oli 47 milj. euroa (95 milj, euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,59 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,89 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -15,7 milj. euroa (31,8 milj. euroa).


Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj, euroa Q3 2023 Q3 2022
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 60,0 61,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -7,5 35,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin 1,2 -4,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, verot -9,4 1,0
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 44,3 93,0


Tuloskehitys Q1-Q3 2023

Liikevaihto segmenteittäin

Milj. euroa Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Muutos  
Foodservice Europe-Asia-Oceania 787,0 844,0 -7 %  
North America 1 079,8 1 084,7 -0 %  
Flexible Packaging 1 021,2 1 189,1 -14 %  
Fiber Packaging 254,3 275,6 -8 %  
Sisäisen myynnin eliminointi -6,2 -18,0    
Konserni 3 136,0 3 375,4 -7 %  


Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Q1-Q3 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania 4 % 20 % 11 %
North America 1 % 16 % 4 %
Flexible Packaging -9 % 19 % 4 %
Fiber Packaging 9 % 14 % 2 %
Konserni -1 % 18 % 6 %

Konsernin liikevaihto laski 7 % ja oli 3 136 milj. euroa (3 375 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailu­kelpoinen kasvu oli -1 %. Kokonaiskysyntä oli vaisu inflaatiosta johtuen. Liikevaihdon lasku johtui myyntimäärien laskusta ja valuuttakurssimuutoksista, kun taas hinnoittelulla oli positiivinen vaikutus, Venäjän toimintojen myymisellä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.  Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -3 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -108 milj, euroa (186 milj. euroa) vuoden 2022 valuuttakursseihin verrattuna.


Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Milj. euroa Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Muutos Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania 73,0 81,5 -10 % -2,1 20,9
North America 133,8 122,6 9 % -0,0 -0,0
Flexible Packaging 62,0 82,6 -25 % -42,3 -9,9
Fiber Packaging 30,0 28,8 4 % -5,5 16,4
Muut toiminnot -13,7 -13,7   -0,3 -1,9
Konserni 285,1 301,7 -6 % -50,2 25,4


Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Q1-Q3 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania 9,3 % 9,7 % 8,5 %
North America 12,4 % 11,3 % 12,4 %
Flexible Packaging 6,1 % 6,9 % 6,7 %
Fiber Packaging 11,8 % 10,5 % 10,6 %
Konserni 9,1 % 8,9 % 9,1 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 285 milj. euroon (302 milj. euroa), ja raportoitu liikevoitto oli 235 milj. euroa (327 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto laski alhaisempien myyntimäärien ja Venäjän liiketoiminnan myynnin vuoksi. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali nousi ja oli 9,1% (8,9 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli
-9 milj. euroa (16 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -50,2 milj. euroa (25,4 milj, euroa). Merkittävin muutos vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä on Flexible Packaging -segmentin suunniteltu tuotantolaitoksen sulkeminen Prahassa, Tšekin tasavallassa.


Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Milj. euroa Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022
Oikaistu liikevoitto 285,1 301,7
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,4 -0,7
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -10,7 -2,4
PPA poistot -6,6 -5,0
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,2 -3,0
Prahan tehtaan sulkemiseen liittyvä kulu -32,3 -
Tappiot omaisuusvahingoista - -1,0
Tytäryhtiöiden divestoinnit - 37,5
Liikevoitto 234,9 327,2

Nettorahoituskulut olivat 51 milj. euroa (37 milj. euroa), ja niiden nousun syynä olivat korkeammat korot ja muut rahoituskustannukset. Verokulut olivat 57 milj. euroa (64 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 31 % (22 %). Turkin liiketoiminta vaikutti veroasteen kasvuun, sillä sen toimintavaluuttana on Yhdysvaltain dollari. Koska verot lasketaan merkittävästi devalvoituneissa Turkin liiroissa, kasvoivat sekä maksetut verot että laskennallinen verovelka merkittävästi. Toiminnallisen valuutan uudelleen arvostukseen liittyvät laskennalliset verovelat (pääosin Turkista) eivät ole kassavirtavaikutteisia ja ne käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Lisäksi Flexible Packaging -segmentin suunniteltuun tuotantolaitoksen sulkemiseen Prahassa liittyvä vähennyskelvoton liikearvon alaskirjaus vaikutti veroasteeseen. Katsauskauden voitto oli 126 milj. euroa (226 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,64 euroa (1,84 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,14 euroa (2,11 euroa), Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -51,9 milj. euroa (27,6 milj. euroa).


Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Milj. euroa Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022
Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 171,0 192,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -50,2 25,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin 0,8 -0,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, verot -2,5 2,4
Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 119,1 219,8


Näkymät vuodelle 2023 (muuttumaton)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina toimintaympäristön jatkuvasta epävakaudesta huolimatta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.


Puhelinkonferenssi

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin samana päivänä kello 9.30. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja talousjohtaja Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata reaaliajassa osoitteessa: https://huhtamaki.videosync.fi/2023-q3.

Linkki puhelinkonferenssiin on osoitteessa: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010472. Konferenssiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen saa puhelinnumerot ja PIN-koodin puheluun.


Huhtamäen taloudellinen raportointi vuonna 2024

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2024 seuraavasti:                        

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023         8.2.

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2024        25.4.

Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2024       25.7.

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2024        24.10.

Vuoden 2023 vuosikertomus julkaistaan 26.2.2024 alkavalla viikolla.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 25.4.2024.


Lisätietoja:

Kristian Tammela, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +358 10 686 7058


HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Meidän blueloopTM:n vastuulliset pakkausratkaisut ovat johtavia maailmassa ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 116 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat noin 18 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liite


get_app Interim Report_Finnish Q3