Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2023 KLO 13.30

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27.4.2023. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan väliaikaiselle sijaiselle sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Yhtiökokous hyväksyi myös sille esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona yhteensä 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 2.5.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 9.5.2023. Osingon toinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 2.10.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 9.10.2023.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän (9). Hallituksen jäseniksi valittiin nykyisistä jäsenistä Pekka Ala-Pietilä, Mercedes Alonso, Doug Baillie, William R. Barker, Anja Korhonen, Kerttu Tuomas ja Ralf K. Wunderlich sekä uusina jäseninä Pauline Lindwall ja Pekka Vauramo seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomaksen.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa valiokuntiensa jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Anja Korhonen ja jäseniksi Mercedes Alonso, Kerttu Tuomas ja Pekka Vauramo. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Doug Baillie ja jäseniksi Pekka Ala-Pietilä, William R. Barker, Pauline Lindwall ja Ralf K. Wunderlich.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 170 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille jäsenille 65 000 euroa kullekin. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 16 000 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 500 euroa sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 500 euroa ja muille henkilöstövaliokunnan jäsenille 2 750 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että kokouspalkkioita maksetaan osallistuttujen hallituksen ja sen valiokuntien kokousten mukaisesti 1 500 euroa kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2023 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Henrik Holmbom.

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankintoja voidaan valtuutuksen nojalla toteuttaa myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista, ja luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,7 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla antaa myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että se mahdollistaa yhtiökokouksen järjestämisen etäkokouksena ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysisesti pidettävälle kokoukselle tai hybridikokoukselle. Muutoksella mahdollistetaan yhtiökokousten järjestäminen etäkokouksena yhtiön osakkeenomistajien läsnäolon ja osallistumisen helpottamiseksi, erityisesti ennakoimattomissa tai poikkeuksellisissa olosuhteissa. Muutos ei estä yhtiökokousten järjestämistä fyysisinä kokouksina tai hybridikokouksina.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti siten, että osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään vuosittain Euroclear Finland Oy:n 31. toukokuuta (aiemmin 31. elokuuta) ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Antti Ihamuotila.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 11.5.2023 alkaen Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872


Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Meidän blueloopTM:n vastuulliset pakkausratkaisut ovat johtavia maailmassa ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi. 

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.  

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 116 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat noin 19 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.