Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024: Operatiivinen kannattavuus parani

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2024 KLO 8.30

Q1 2024 lyhyesti

  • Liikevaihto laski 4 % 1 004 milj. euroon (1 047 milj. euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -2 %
  • Raportoitu liikevoitto 78 milj. euroa (87 milj. euroa), oikaistu liikevoitto oli 99 milj. euroa (92 milj. euroa)
  • Raportoitu osakekohtainen tulos 0,35 euroa (0,47 euroa), oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,51 euroa)
  • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -17 milj. euroa ja liikevoittoon -2 milj. euroa


Avainluvut

milj. euroa Q1 2024 Q1 2023 Muutos 2023
Liikevaihto 1 003,9 1 047,1 -4 % 4 168,9
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu -2 % 2 %   -2 %
Oikaistu käyttökate1 149,0 140,5 6 % 590,1
Prosentti1 14,8 % 13,4 %   14,2 %
Käyttökate 137,7 138,1 -0 % 621,2
Oikaistu liikevoitto2 98,8 92,1 7 % 392,6
Prosentti2 9,8 % 8,8 %   9,4 %
Liikevoitto 77,6 87,4 -11 % 380,9
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,55 0,51 7 % 2,32
Osakekohtainen tulos, euroa 0,35 0,47 -27 % 1,97
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2 11,5 % 10,7 %   11,2 %
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3 13,3 % 13,7 %   13,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 10,7 % 11,0 %   10,9 %
Oman pääoman tuotto (ROE) 11,0 % 14,3 %   11,8 %
Investoinnit 36,6 65,2 -44 % 318,7
Vapaa rahavirta 38,2 42,6 -10 % 321,4
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -11,3 -2,4   31,1
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -21,2 -4,7   -11,7
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -20,9 -3,9 -4 % -35,9

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot, käyttöönottomenot isoissa projekteissa jossa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa, viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut sekä poikkeukselliset verot.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä korkojen laskun viivästyminen ja inflaation hidas heikkeneminen vaikuttivat edelleen negatiivisesti kuluttajakysyntään. Näimme merkkejä kysynnän kasvusta, vaikkakin tuotekategorioiden ja maantieteellisten alueiden välillä oli eroja. Samalla arvoketjussa paine laskea hintoja kasvoi. Raaka-ainekustannukset ja energian hinta kehittyivät edelleen suotuisasti, kun taas työvoimakustannukset kasvoivat.

Myyntimäärät pysyivät vuosineljänneksen aikana edellisvuoden tasolla, mutta paranivat vuoden 2023 toiseen puoliskoon verrattuna. Tämä kehitys on rohkaisevaa, yleisen markkinatilanteen ollessa edelleen vaimea. Tilannettamme edesauttaa myös innovatiivisten tuotteiden ja kapasiteettimme kasvattamisen tuomat hyödyt. Samalla Gazan sodalla ja Punaisenmeren kriisillä oli negatiivinen vaikutus myyntimääriin Foodservice E-A-O- ja Flexible Packaging -segmenteissä. Liikevaihto laski 4 prosenttia epäsuotuisan valuuttakehityksen ja laskeneiden myyntihintojen vuoksi. Oikaistu liikevoitto kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta ja oikaistu liikevoittomarginaali parani 9,8 prosenttiin edellisvuoden 8,8 prosentista.

Olemme edistyneet vuonna 2023 käynnistämässämme tehokkuusohjelmassa. Tavoiteltujen 100 miljoonan euron kustannussäästöjen saavuttaminen kolmessa vuodessa vauhdittaa kannattavuuspäämääräämme yltämistä. Olemme sulkemassa joustopakkausmateriaalin tuotantolaitoksen Prahassa, Tšekin tasavallassa, mistä ilmoitimme vuonna 2023. Maaliskuussa ilmoitimme Kiinan toimintojemme tehostamisesta. Tulemme sulkemaan kaksi tuotantolaitosta Kiinassa, säilyttäen kykymme palvella asiakkaitamme alueella kahdesta jäljelle jäävästä tehtaasta käsin. Huhtikuussa ilmoitimme sulkevamme tehtaamme Klangissa, Malesiassa. Toimenpiteen tavoitteena on optimoida tarjoilupakkaustuotantoamme Aasiassa. Olemme myös vauhdittaneet prosessiparannuksia alentaaksemme tuotantokustannuksia hankinnassa, materiaalin käytössä ja työn tehokkuudessa. Toimenpiteillä oli positiivinen vaikutus vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokseemme. 

Pidämme alkuvuoden parantunutta kannattavuutta ja merkkejä kysynnän kasvusta rohkaisevina. Odotamme liiketoimintaedellytysten paranevan vuodesta 2023, vaikka toimintaympäristössä on edelleen epävakautta. Kasvustrategiamme toteutusta tukevat innovatiivisten tuotteidemme ja kapasiteettimme kasvattaminen, kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävän ohjelmamme toimeenpano sekä hyvä taloudellinen tilanteemme.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Tuloskehitys Q1 2024

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1 2024 Q1 2023 Muutos  
Foodservice Europe-Asia-Oceania 241,1 256,2 -6 %  
North America 344,1 358,1 -4 %  
Flexible Packaging 335,2 349,1 -4 %  
Fiber Packaging 85,0 86,9 -2 %  
Sisäisen myynnin eliminointi -1,6 -3,1    
Konserni 1 003,9 1 047,1 -4 %  

                                                                                                                

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023
Foodservice Europe-Asia-Oceania -5 % -5 % -3 % 5 % 11 %
North America -3 % 4 % 1 % 1 % 2 %
Flexible Packaging -1 % -9 % -11 % -11 % -5 %
Fiber Packaging 1 % 2 % 4 % 7 % 17 %
Konserni -2 % -3 % -4 % -2 % 2 %


Konsernin liikevaihto laski 4 % ja oli 1 004 milj. euroa (1 047 milj. euroa) ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Myyntihinnat laskivat matalampien raaka-ainekustannusten takia, kun taas myyntimäärät olivat edellisvuoden tasolla. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -2 %. Inflaatiolla oli edelleen negatiivinen vaikutus kysyntään, mutta kysyntä parani hieman tietyissä tuotekategorioissa ja maantieteellisillä alueilla. Vertailukelpoinen kasvu oli vahvinta Fiber Packaging -segmentissä. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -3 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -17 milj. euroa (-0 milj. euroa) vuoden 2023 valuuttakursseihin verrattuna.


Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa Q1 2024 Q1 2023 Muutos Q1 2024 Q1 2023
Foodservice Europe-Asia-Oceania 22,0 21,2 4 % -16,3 -1,5
North America 47,9 42,5 13 % -1,0 -
Flexible Packaging 21,6 21,4 1 % -2,4 -2,8
Fiber Packaging 8,6 10,5 -18 % -1,2 -0,3
Muut toiminnot -1,3 -3,5   -0,3 -0,1
Konserni 98,8 92,1 7 % -21,2 -4,7

                                                                                                                

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023
Foodservice Europe-Asia-Oceania 9,1 % 10,0 % 10,3 % 9,2 % 8,3 %
North America 13,9 % 14,3 % 13,2 % 12,2 % 11,9 %
Flexible Packaging 6,4 % 8,1 % 7,2 % 4,9 % 6,1 %
Fiber Packaging 10,1 % 10,9 % 12,5 % 10,8 % 12,1 %
Konserni 9,8 % 10,4 % 9,7 % 8,8 % 8,8 %


Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 99 milj. euroon (92 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 78 milj. euroa (87 milj. euroa). Oikaistua liikevoittoa tukivat laskeneet raaka-aine-, logistiikka- ja energiakustannukset sekä yhtiön toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi. Toisaalta laskeneilla myyntihinnoilla ja nousseilla henkilöstökustannuksilla oli negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali parani ja oli 9,8 % (8,8 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -2 milj. euroa (1 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -21,2 milj. euroa (-4,7 milj. euroa), sisältäen toiminnan tehostamiseen liittyviä kuluja.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q1 2024 Q1 2023
Oikaistu liikevoitto 98,8 92,1
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,0 -0,1
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -17,2 -2,3
PPA poistot -2,2 -2,2
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,1 -0,1
Tappiot omaisuusvahingoista -0,5 -
Käyttöönottomenot isoissa projekteissa jossa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa -1,2 -
Liikevoitto 77,6 87,4


Nettorahoituskulut olivat 21 milj. euroa (19 milj. euroa). Kulujen kasvu johtui korkeammista koroista ja muista rahoituskustannuksista, liittyen osittain Egyptin punnan heikkenemiseen. Verokulut olivat 18 milj. euroa (16 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 32 % (24 %). Veroasteen nousu johtui tietyistä tehostamisohjelmaan liittyvistä vähennyskelvottomista eristä. Ensimmäisen vuosineljänneksen voitto oli 39 milj. euroa (52 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,51 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,47 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -20,9 milj. euroa (-3,9 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q1 2024 Q1 2023
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 57,2 53,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -21,2 -4,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -0,5 -0,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, verot 0,8 1,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät määräysvallattomille omistajille 0,1 -
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 36,3 49,5


Kolmivuotinen ohjelma strategian toteuttamisen vauhdittamiseksi ja 100 miljoonan euron säästöjen saavuttamiseksi

Huhtamäki ilmoitti 31.11.2023 aloittavansa strategiansa toimeenpanon vauhdittamiseksi ohjelman, jonka odotetaan parantavan selvästi liiketoiminnan kannattavuutta. Tehostamistoimenpiteiden odotetaan tuovan noin 100 miljoonan euron säästöt tulevien kolmen vuoden aikana. Ohjelma keskittyy kaikkiin kustannuseriin mukaan lukien mahdolliset uudelleenjärjestelyt tuotantorakenteen optimoimiseksi, kustannusrakenteen kehittäminen aiempaa tehokkaammaksi ja tuottavuuden parantaminen maailmanlaajuisesti. Ohjelmasta aiheutuvien kustannusten odotetaan olevan noin 80 miljoonaa euroa ja ne kirjataan toteutuessaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

Säästötoimenpiteitä on käynnistetty kaikilla neljällä ohjelman osa-alueella: hankinnassa, jätteiden vähentämisessä, työvoiman tehokkuudessa ja tuotantojalanjäljen optimoinnissa. Säästöjen odotetaan kertyvä asteittain kolmen vuoden aikana. Toimenpiteillä oli positiivinen vaikutus yhtiön vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokseen, ja säästöjä on kertynyt nopeampaa vauhtia kuin mitä ohjelma keskimäärin lineaarisesti jaettuna tuottaisi. Säästöt vaikuttivat yhtiön vertailukelpoisen liikevoiton 7 miljoonan euron parannukseen, myös kompensoiden inflaation ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutusta. Ohjelmaan liittyviä kustannuksia kertyi 16 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Näkymät vuodelle 2024 (muuttumaton)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2023, vaikka toimintaympäristössä on edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta. Yhtiön toimenpiteiden, kuten säästö- ja tehostamisohjelman odotetaan tukevan yhtiön suoritusta. Konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.


Varsinainen yhtiökokous vuonna 202
4

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.4.2024 klo 11.00 Scandic Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.


Puhelinkonferenssi

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin 25.4.2024 klo 9.00 (huomioi poikkeuksellinen ajankohta). Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja CFO Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata reaaliajassa.

Linkki audiocastiin on osoitteessa https://huhtamaki.videosync.fi/q1-2024

Linkki puhelinkonferenssiin on osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048357. Konferenssiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen saa puhelinnumerot ja PIN-koodin puheluun.

Audiocast-tallenne on saatavilla pian puhelun päätyttyä osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat.


Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 202
4

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2024 seuraavasti:

Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2024             25.7.

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2024              24.10.


Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2024. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä


Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Vastuulliset blueloopTM -pakkausratkaisumme ovat johtavia maailmassa ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 107 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat noin 18 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 4,2 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liite


get_app Q1 2024 Interim Report_fin