Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2023: Vahva kassavirta ja marginaalin parannus

HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 8.2.2024 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2023: Vahva kassavirta ja marginaalin parannus

Q4 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 6 % 1 033 milj. euroon (1 104 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 108 milj. euroa (93 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 146 milj. euroa (78 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,65 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,83 euroa (0,54 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -3 % ja kehittyvillä markkinoilla -5 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -44 milj. euroa ja liikevoittoon -5 milj. euroa

Q1-Q4 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 7 % 4 169 milj. euroon (4 479 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 393 milj. euroa (395 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 381 milj. euroa (405 milj. euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,32 euroa (2,49 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 1,97 euroa (2,65 euroa)
 • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -2 % ja kehittyvillä markkinoilla -4 %
 • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -153 milj. euroa ja liikevoittoon -15 milj. euroa
 • Investoinnit olivat 319 milj. euroa (318 milj. euroa)
 • Vapaa rahavirta oli 321 milj. euroa (11 milj. euroa)
 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,05 euroa (1,00 euroa) osakkeelta

Avainluvut

             
milj. euroa Q4 2023 Q4 2022 Muutos 2023 2022 Muutos
Liikevaihto 1 032,9 1 103,6 -6% 4 168,9 4 479,0 -7%
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu -3 % 9 %   -2 % 15 %  
Oikaistu käyttökate1 159,5 143,3 11% 590,1 596,9 -1%
Prosentti1 15,4 % 13,0 %   14,2 % 13,3 %  
Käyttökate 205,7 130,5 58% 621,2 614,9 1%
Oikaistu liikevoitto2 107,5 93,3 15% 392,6 395,1 -1%
Prosentti2 10,4 % 8,5 %   9,4 % 8,8 %  
Liikevoitto 146,0 78,1 87% 380,9 405,3 -6%
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,68 0,65 5% 2,32 2,49 -7%
Osakekohtainen tulos, euroa 0,83 0,54 55% 1,97 2,65 -25%
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2       11,2 % 11,0 %  
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3       13,2 % 14,9 %  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)       10,9 % 11,4 %  
Oman pääoman tuotto (ROE)       11,8 % 15,7 %  
Investoinnit 114,8 133,2 -14% 318,7 318,5 0%
Vapaa rahavirta 128,4 71,3 80% 321,4 11,1 >100%
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 46,2 -12,7   31,1 18,0  
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 38,5 -15,3   -11,7 10,2  
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 16,0 -11,6   -35,9 16,0  

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot, käyttöönottomenot isoissa projekteissa jossa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa, viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut sekä poikkeukselliset verot.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtajan katsaus

Voimme olla tyytyväisiä moniin saavutuksiimme ja innostuneita tulevaisuuden suunnitelmistamme. Olemme osoittaneet kykymme saada aikaan tulosta epävakaassa markkinaympäristössä monipuolisen portfoliomme ja organisaatiomme ketteryyden ansiosta. Kasvuinvestointimme alkoivat tuottaa tulosta ja olemme parantaneet kilpailukykyämme yltääksemme kannattavuuspäämääräämme.

Vuoden 2023 alussa julkistimme vuoteen 2030 ulottuvan päivitetyn kasvustrategiamme ja asetimme pitkän aikavälin taloudelliset päämäärämme entistä korkemmalle. Keskitymme kannattavien ydinliiketoimintojemme kasvattamiseen, omien innovatiivisten ja vastuullisten pakkausratkaisujemme kehittämiseen sekä kilpailukykymme edistämiseen. Pitkän aikavälin taloudellisina päämäärinämme on saavuttaa 5-6 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu yltäen 10-12 %:n oikaistuun liikevoittomarginaaliin ja 13-15 %:n oikaistun sijoitetun pääoman tuottoon.

Vuoden 2023 tulos oli vakaa huolimatta inflaatiosta johtuvasta matalasta kuluttajakysynnästä eri kategorioissa ja eri maantieteellisillä alueilla. Asiakkaiden varastojen purkautuminen vaikutti negatiivisesti myyntimääriin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, varsinkin Flexible Packaging -segmentin vientimarkkinoilla. Vuoden loppupuolella kysyntä alkoi hieman kohentua.

Tuloksemme oli vahva loppuvuodesta, ja oikaistu liikevoittomme kasvoi merkittävästi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Ylsimme tähän, vaikka vertailukelpoinen liikevaihto laski 3 % alhaisemmista myyntimääristä johtuen. Kassavirta pysyi vahvana, mitä tuki käyttöpääoman vapautuminen. Samalla olemme jatkaneet strategiamme mukaisia investointeja kasvuun ja innovaatioihin.

Koko vuoden 2023 vertailukelpoinen liikevaihtomme laski 2 %, ja oikaistu liikevoittomme laski 1 %. Oikaistu liikevoitto-marginaalimme (9,4 %) oli vahva myyntimäärien laskusta, Venäjän toimintojemme myymisestä (syyskuussa 2022) sekä valuuttakurssien vaikutuksista huolimatta. Vapaa kassavirta nousi 321 miljoonaan euroon, pääosin matalamman käyttöpääoman myötä. Tämä on merkittävä parannus viime vuoteen verrattuna. Kassavirran parantumisen myötä pystyimme vähentämään nettovelkaamme ja siten laskemaan nettovelkaa suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen 2,5:stä 2,2:n tasolle.

Lisäsimme tuotantokapasiteettiamme muun muassa kerta-astioiden tuotannossa Pohjois-Amerikassa sekä kananmunapakkausten tuotannossa Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa. Lisäksi ilmoitimme laajentavamme North America -segmenttimme tarjoilupakkausten tuotantokapasiteettiamme Parisissa, Teksasin osavaltiossa  tarkoituksenamme vastata taivekartonkipakkausten kasvavaan kysyntään. Lisäsimme myös kuitukansien tuotantokapasiteettia Euroopassa. Lisäksi käynnistimme Nespresson kotona kompostoitavien paperipohjaisten kahvikapseleiden tuotannon. Nämä hankkeet kuvaavat strategiaamme, jonka mukaan laajennamme kannattavia ydinliiketoimintojamme ja innovoimme vastuullisia pakkausratkaisuja.

Vuoden 2023 aikana otimme useita askeleita kohti tuotantomme optimointia ja tuottavuuden selvää parantamista. Toimenpiteisiin kuuluu Euroopassa ja Intiassa sijaitsevan valmistuskapasiteetin keskittäminen suurempiin yksiköihin. Marraskuussa julkistimme strategiamme toteuttamista nopeuttavan ohjelman, jonka on tarkoitus tukea kannattavuuttamme olennaisesti. Otamme toimenpiteissä huomioon kaikki kustannustekijät, mukaan lukien tuotantorakenteen optimointiin tähtäävät mahdolliset uudelleenjärjestelyt, tuotantokustannusten alentamisen ja tuottavuuden parantamisen maailmanlaajuisesti. Tehostamistoimien odotetaan johtavan noin 100 miljoonan euron säästöihin seuraavien kolmen vuoden aikana.

Jatkoimme myös tärkeää tuotekehitystyötä vastuullisten pakkausratkaisujen saralla. Tavoitteenamme on tehdä yhtiön kaikista tuotteista kierrätettäviä, kompostoitavia tai uudelleenkäytettäviä. Otimme merkittävän harppauksen kohti tavoitetta tuomalla markkinoille uusia, vastuullisia ratkaisuja kierrätettäviksi suunnitelluissa monomateriaalisissa joustopakkauksissa ja jatkamalla kuitu- ja paperipohjaisten ratkaisujen käyttöönottoa. Näiden avulla tarjoamme vastuullisempia ratkaisuja tarjoilupakkauksiin ja päivättäistavarayhtiöille. Olemme ottamassa näitä ratkaisuja käyttöön maailmanlaajuisesti.

Strategiamme toteutus eteni hyvin vuonna 2023. Toimenpiteidemme ansiosta meillä on hyvät valmiudet hyödyntää muuttuvien pakkausmarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet. Kysynnän odotetaan palautuvan lähitulevaisuudessa kasvuun, ja uskon, että tuotantokapasiteetin laajennusten, innovaatioiden ja operatiivisen suorituskyvyn parannusten ansiosta olemme hyvin valmistautuneet saavuttamaan taloudelliset päämäärämme.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja toimittajiamme luottamuksesta ja yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Haluan myös kiittää koko tiimiämme hienosta työstä ja  sitoutumisesta arvon tuottamiseen kaikille sidosryhmillemme.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Tuloskehitys Q4 2023

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q4 2023 Q4 2022 Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania 250,2 266,7 -6 %
North America 378,1 383,6 -1 %
Flexible Packaging 319,8 369,1 -13 %
Fiber Packaging 88,8 87,4 2 %
Sisäisen myynnin eliminointi -4,1 -3,2  
Konserni 1 032,9 1 103,6 -6 %


Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin         

  Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania -5 % -3 % 5 % 11 % 15 %
North America 4 % 1 % 1 % 2 % 10 %
Flexible Packaging -9 % -11 % -11 % -5 % 1 %
Fiber Packaging 2 % 4 % 7 % 17 % 17 %
Konserni -3 % -4 % -2 % 2 % 9 %

Konsernin liikevaihto laski 6 % ja oli 1 033 milj. euroa (1 104 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -3 %. Kokonaiskysyntä oli vaisua inflaatiosta johtuen, mutta elpymisen merkkejä alkoi näkyä tietyissä tuotekategorioissa ja maantieteellisillä alueilla, etenkin Pohjois-Amerikassa. Liikevaihtoa painoi myyntimäärien lasku ja muutokset valuuttakursseissa. Hinnoittelulla oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -5 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -44 milj. euroa (46 milj. euroa) vuoden 2022 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa Q4 2023 Q4 2022 Muutos Q4 2023 Q4 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania 25,0 24,2 3 % -7,8 -4,9
North America 54,1 49,0 10 % - -5,6
Flexible Packaging 26,0 15,5 68 % 48,2 -6,0
Fiber Packaging 9,7 11,1 -13 % -0,7 1,7
Muut toiminnot -7,2 -6,5   -1,1 -0,4
Konserni 107,5 93,3 15 % 38,5 -15,3


Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania 10,0 % 10,3 % 9,2 % 8,3 % 9,1 %
North America 14,3 % 13,2 % 12,2 % 11,9 % 12,8 %
Flexible Packaging 8,1 % 7,2 % 4,9 % 6,1 % 4,2 %
Fiber Packaging 10,9 % 12,5 % 10,8 % 12,1 % 12,7 %
Konserni 10,4 % 9,7 % 8,8 % 8,8 % 8,5 %

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 108 milj. euroon (93 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 146 milj. euroa (78 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto kasvoi laskeneiden raaka-ainekustannusten ja yhtiön tehostamistoimenpiteiden myötä, kun taas alhaisemmat myyntimäärät vaikuttivat liikevoittoon negatiivisesti. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali nousi ja oli 10,4 % (8,5 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -5 milj. euroa (5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 38,5 milj. euroa (-15,3 milj. euroa). Merkittävimmät muutokset vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä olivat kiinteistöjen myynnit Thanessa, Intiassa ja Prahassa, Tšekin tasavallassa.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q4 2023 Q4 2022
Oikaistu liikevoitto 107,5 93,3
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,1 -1,5
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset 28,0 -7,5
PPA poistot -2,2 -3,1
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut 0,0 -1,5
Prahan tehtaan sulkemiseen liittyvä kulu 13,5 -
Tappiot omaisuusvahingoista -0,1 -0,1
Käyttöönottomenot isoissa projekteissa jossa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa -0,6 -
Tytäryhtiöiden divestoinnit - 7,0
Ympäristövaraus - -8,4
Liikevoitto 146,0 78,1

Nettorahoituskulut olivat 18 milj. euroa (16 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Verokulut olivat 29 milj. euroa (3 milj. euroa). Vertailukauden verot olivat alhaisemmat johtuen kertaluonteisesta käyttöomaisuuden arvonkorotuksesta Turkissa, mikä pienensi laskennallista verovelkaa. Vuosineljänneksen voitto oli 99 milj. euroa (59 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,65 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa (0,54 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 16,0 milj. euroa (-11,6 milj. euroa).


Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q4 2023 Q4 2022
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 71,2 68,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon 38,5 -15,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -0,9 0,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot -13,0 3,4
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille -8,6 -


Tuloskehitys 2023

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa 2023 2022 Muutos
Foodservice Europe-Asia-Oceania 1 037,2 1 110,7 -7 %
North America 1 457,9 1 468,3 -1 %
Flexible Packaging 1 341,0 1 558,2 -14 %
Fiber Packaging 343,1 363,0 -5 %
Sisäisen myynnin eliminointi -10,3 -21,1  
Konserni 4 168,9 4 479,0 -7 %


Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

  2023 2022 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania 2 % 18 % 11 %
North America 2 % 14 % 6 %
Flexible Packaging -9 % 14 % 7 %
Fiber Packaging 7 % 15 % 2 %
Konserni -2 % 15 % 7 %

Konsernin liikevaihto laski 7 % ja oli 4 169 milj. euroa (4 479 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailu-kelpoinen kasvu oli -2 %. Kokonaiskysyntä oli vaisua inflaatiosta johtuen. Liikevaihdon lasku johtui alhaisemmista myyntimääristä ja valuuttakurssimuutoksista. Hinnoittelulla oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Venäjän toimintojen myymisellä vuonna 2022 oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -4 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -153 milj. euroa (234 milj. euroa) vuoden 2022 valuuttakursseihin verrattuna.


Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

        Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa 2023 2022 Muutos 2023 2022
Foodservice Europe-Asia-Oceania 98,0 105,7 -7 % -9,9 16,0
North America 187,9 171,6 9 % -0,0 -5,6
Flexible Packaging 88,0 98,1 -10 % 5,8 -15,9
Fiber Packaging 39,6 40,0 -1 % -6,2 18,1
Muut toiminnot -20,9 -20,3   -1,4 -2,4
Konserni 392,6 395,1 -1 % -11,7 10,2


Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

  2023 2022 2021
Foodservice Europe-Asia-Oceania 9,4 % 9,5 % 8,3 %
North America 12,9 % 11,7 % 12,0 %
Flexible Packaging 6,6 % 6,3 % 6,8 %
Fiber Packaging 11,6 % 11,0 % 10,9 %
Konserni 9,4 % 8,8 % 8,8 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 393 milj. euroon (395 milj. euroa), ja raportoitu liikevoitto oli 381 milj. euroa (405 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto laski ainoastaan 1 % siitä huolimatta, että alhaisemmat myyntimäärät, Venäjän liiketoiminnan myyminen vuonna 2022 ja valuuttakurssien muutokset vaikuttivat siihen negatiivisesti. Oikaistua liikevoittoa tukivat laskeneet raaka-ainekustannukset ja yhtiön tehostamistoimenpiteet. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali nousi ja oli 9,4% (8,8 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -15 milj. euroa (22 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -11,7 milj. euroa (10,2 milj. euroa). Merkittävimmät muutokset vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä olivat kiinteistön myynti Thanessa, Intiassa sekä Flexible Packaging -segmentin suunniteltu tuotantolaitoksen sulkeminen Prahassa, Tšekin tasavallassa.


Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa 2023 2022
Oikaistu liikevoitto 392,6 395,1
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,5 -2,2
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset 17,3 -9,9
PPA poistot -8,9 -8,2
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,2 -4,5
Prahan tehtaan sulkemiseen liittyvä kulu -18,8 -
Tappiot omaisuusvahingoista -0,1 -1,1
Käyttöönottomenot isoissa projekteissa jossa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa -0,6 -
Tytäryhtiöiden divestoinnit - 44,5
Ympäristövaraus - -8,4
Liikevoitto 380,9 405,3

Nettorahoituskulut olivat 69 milj. euroa (53 milj. euroa), ja niiden nousun syynä olivat korkeammat korot ja muut rahoituskustannukset. Verokulut olivat 87 milj. euroa (67 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 28 % (19 %). Veroasteen kasvuun vaikutti Turkin liiketoiminta, jonka toimintavaluuttana on Yhdysvaltain dollari. Koska verot lasketaan merkittävästi devalvoituneessa Turkin liiroissa, kasvoivat sekä maksetut verot että laskennallinen verovelka merkittävästi. Toiminnallisen valuutan uudelleen arvostukseen liittyvät laskennalliset verovelat (pääosin Turkista) eivät ole kassavirtavaikutteisia ja ne käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Lisäksi Flexible Packaging -segmentin suunniteltuun tuotantolaitoksen sulkemiseen Prahassa, Tšekin tasavallassa liittyvä vähennyskelvoton liikearvon alaskirjaus vaikutti veroasteeseen. Katsauskauden voitto oli 225 milj. euroa (285 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,32 euroa (2,49 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,97 euroa (2,65 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -35,9 milj. euroa (16,0 milj. euroa).


Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa 2023 2022
Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 242,3 260,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -11,7 10,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -0,1 0,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot -15,5 5,8
Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille -8,6 -


Näkymät vuodelle 2024

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2023, vaikka toimintaympäristössä on edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta. Yhtiön toimenpiteiden, kuten säästö- ja tehostamisohjelman odotetaan tukevan yhtiön suoritusta. Konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Osinkoehdotus

Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2023 oli 836 miljoonaa euroa (908 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,05 euroa (1,00 euroa) osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2024

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.4.2024 klo 11.00 Scandic Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Puhelinkonferenssi

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin 9.2.2023 kello 9.30. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja CFO Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata reaaliajassa osoitteessa:

https://huhtamaki.videosync.fi/2023-q4

Linkki puhelinkonferenssiin on osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10012436. Konferenssiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen saa puhelinnumerot ja PIN-koodin puheluun.

Audiocast-tallenne on saatavilla pian puhelun päätyttyä osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2024

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2024 seuraavasti:                         

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2024               25.4.
Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2024            25.7.
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2024              24.10.

Vuoden 2023 vuosikertomus on suunniteltu julkaistavan 26.2.2024 alkavalla viikolla..

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2023. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.


Lisätietoja:
Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ 
Konserniviestintä

Huhtamäestä 

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Vastuulliset blueloopTM -pakkausratkaisumme ovat johtavia maailmassa ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 116 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat noin 18 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 4,2 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liite


get_app Q4 2023_final_fin