Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2024 KLO 13.30

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25.4.2024. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2023, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Yhtiökokous hyväksyi myös sille esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona yhteensä 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,53 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 29.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 7.5.2024. Osingon toinen erä 0,52 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 1.10.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 8.10.2024.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi valittiin nykyisistä jäsenistä Mercedes Alonso, Doug Baillie, Anja Korhonen, Pauline Lindwall, Kerttu Tuomas, Pekka Vauramo ja Ralf K. Wunderlich sekä uutena jäsenenä Robert K. Beckler seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Vauramon ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Kerttu Tuomaksen.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa valiokuntiensa jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Anja Korhonen ja jäseniksi Mercedes Alonso, Robert K. Beckler ja Kerttu Tuomas. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Doug Baillie ja jäseniksi Pauline Lindwall, Pekka Vauramo ja Ralf K. Wunderlich.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 175 000 euroa, varapuheenjohtajalle 82 000 euroa ja muille jäsenille 67 000 euroa kullekin. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 16 500 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 700 euroa sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euroa ja muille henkilöstövaliokunnan jäsenille 4 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että kokouspalkkioita maksetaan osallistuttujen hallituksen ja sen valiokuntien kokousten mukaisesti 1 500 euroa kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2024 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT, KRT Henrik Holmbom. KPMG Oy Ab toimii myös yhtiön kestävyystarkastusyhteisönä ja Henrik Holmbom päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Tilintarkastajalle ja kestävyystarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankintoja voidaan valtuutuksen nojalla toteuttaa myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista, ja luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,7 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla antaa myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Antti Ihamuotila.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 9.5.2024 alkaen Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7167


Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Vastuulliset blueloopTM -pakkausratkaisumme ovat johtavia maailmassa ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 107 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat noin 18 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 4,2 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.