Code of Conduct

Tämä on lyhennelmä Huhtamäen toimintaohjeiden (”toimintaohjeet”) keskeisistä kohdista, jotka ovat merkityksellisiä Huhtamäen asiakkaille, sijoittajille ja muille sidosryhmille. Toimintaohjeet koskevat Huhtamäki Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä sekä muita konserniyhtiöitä (jäljempänä ”Huhtamäki”).

Lakien ja säännösten noudattaminen add_circle_outline

Huhtamäki on sitoutunut noudattamaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä sekä toimimaan yleisesti hyväksyttyjen parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Lakien tai säännösten rikkominen taikka laittomaan tai epäeettiseen toimintaan osallistuminen ei ole hyväksyttävää.


Huhtamäki-konsernin emoyhtiön Huhtamäki Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiö noudattaa Suomessa voimassa olevia hyvään hallintotapaan liittyviä lakeja, säännöksiä ja suosituksia.

Lahjonta, korruptio ja lahjat add_circle_outline

Huhtamäki ja sen työntekijät eivät maksa tai vastaanota liiketoiminnan turvaamiseen tai lisäämiseen tähtääviä lahjuksia tai muita vastaavia maksusuorituksia.


Säännösten vastaisten maksujen tarjoaminen tai suorittaminen viranomaisille, yhteistyökumppaneille, asiakkaille tai mille tahansa muulle taholle on kiellettyä kaikissa tilanteissa. Liiketoimintaa pyritään lisäämään ainoastaan Huhtamäen tuotteiden ja palvelujen ansioiden perusteella.

Eturistiriidat add_circle_outline

Huhtamäen työntekijöiden on pyrittävä välttämään eturistiriitoja. Eturistiriitatilanne syntyy, jos työntekijän henkilökohtainen etu tai toiminta voi vaikuttaa tämän kykyyn suoriutua tehtävistään objektiivisesti, puolueettomasti ja tehokkaasti.

Rahanpesu ja vientivalvonta add_circle_outline

Huhtamäki ei osallistu rahanpesuun tai terrorismin, sotatoimien tai rikollisen toiminnan
rahoittamiseen millään tavoin. Varojen alkuperä ja käyttötarkoitus on varmistettava ja hyväksyttävä ennen kuin asiassa voidaan edetä. Huhtamäen tuotteisiin tai palveluihin liittyvän käteissuorituksen vastaanottaminen on kielletty. Konserniyhtiöiden on noudatettava soveltuvia vientivalvontasäännöksiä. Säännöksiin voivat kuulua esimerkiksi kaupparajoitteet, jotka kieltävät tiettyihin liiketoimiin ryhtymisen eräissä valtioissa tai tiettyjen henkilöiden tai tahojen kanssa.

Tietojen luottamuksellisuus add_circle_outline

Kaikki Huhtamäkeä koskevat julkistamattomat tiedot on pidettävä luottamuksellisina.
Julkistamattomiin tietoihin luetaan kaikki arkaluontoiset tiedot, jotka koskevat Huhtamäkeä ja sen tuotteita, tuotantotiloja ja -tekniikoita, asiakkaita, toimittajia, muita liikekumppaneita tai työntekijöitä.

Viestintä yleisön kanssa add_circle_outline

Huhtamäki Oyj on listayhtiönä sitoutunut julkistamaan täydellisiä, oikeita, tarkkoja, oikea-aikaisia ja helposti ymmärrettäviä taloudellisia ja muita tietoja ja noudattaa listayhtiön tiedonantovelvollisuutta koskevia lakeja, määräyksiä ja ohjeita.

Tuotteiden soveltuvuus käyttötarkoitukseensa, tuoteturvallisuus ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus add_circle_outline

Huhtamäki pyrkii varmistamaan, että sen valmistamat ja toimittamat tuotteet valmistetaan soveltuvien spesifikaatioiden ja säännösten sekä laatustandardien ja -kontrollien mukaisesti.

Kilpailulainsäädännön noudattaminen add_circle_outline

Kartelli- ja kilpailulainsäädäntöä ja -säännöksiä on ehdottomasti noudatettava. Liiketoimintaan liittyvän kilpailun on oltava oikeudenmukaista ja rehellistä. Vapaata kilpailua vääristävät toimenpiteet ovat kiellettyjä.

Oikeudenmukainen toiminta ja markkinointikäytännöt add_circle_outline

Huhtamäki kohtelee asiakkaitaan, toimittajiaan ja kilpailijoitaan oikeudenmukaisesti ja reilusti. Huhtamäki ei pyri saamaan epäreilua kilpailuetua muokkaamalla, salaamalla tai väärinkäyttämällä luottamuksellisia tietoja, antamalla valheellista kuvaa keskeisistä tiedoista tai muun epärehellisen toiminnan kautta.


Huhtamäen tuotteista ja palveluista tulee antaa totuudenmukainen ja täsmällinen kuva. Asiakkaiden harhaanjohtaminen harhauttavien toimien tai menettelyjen avulla, asiaton mainonta, Huhtamäen tai sen kilpailijoiden tuotteiden tai palvelujen epärehellinen kuvaaminen tai muiden epärehellisten kilpailukeinojen käyttö on kiellettyä.

Poliittinen ja yhteiskunnallinen toiminta sekä lahjoitukset add_circle_outline

Huhtamäki ei yhtiönä osallistu poliittiseen toimintaan tai tue sitä. Huhtamäki voi lahjoittaa
kohtuullisia summia rahaa tai tavaroita koulutusta, tieteitä, taiteita, kulttuuria tai sosiaalista hyvinvointia tukeakseen, mikäli yhtiön päätöksentekoelimet ovat tämän hyväksyneet.

Ympäristö ja kestävä kehitys add_circle_outline

Ympäristön kunnioittaminen on Huhtamäelle tärkeää. Konsernissa on sitouduttu noudattamaan Kansainvälisen kauppakamarin kestävän kehityksen peruskirjan periaatteita. Huhtamäki pyrkii minimoimaan luonnonvarojen käyttöä, tehostamaan tuotantoprosesseja, käyttämään parhaita soveltuvia tekniikoita ja käytäntöjä sekä vähentämään kiinteitä jätteitä, vesistökuormitusta ja päästöjä ilmakehään.

Ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisten työolojen kunnioittaminen add_circle_outline

Huhtamäki kunnioittaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) periaatteita, joilla pyritään edistämään työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia ja ihmisoikeuksia, joihin kuuluvat muun muassa oikeudenmukainen kompensaatio, yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus. Huhtamäki ei käytä pakkotyövoimaa tai tahdonvastaista työvoimaa, kuten vanki-, orja- tai riistotyövoimaa. Huhtamäki ei myöskään käytä lapsityövoimaa. Huhtamäki kunnioittaa työntekijöiden yksityisyyttä. Huhtamäki kannustaa työntekijöitään huolehtimaan työn ja vapaa-ajan välisestä tasapainosta. Konsernissa noudatetaan vähintään soveltuvien lakien mukaisia perhevapaita ja luontoisetuja koskevia säännöksiä.

Yksilöiden erilaisuus ja yhtäläiset työmahdollisuudet add_circle_outline

Huhtamäki on sitoutunut kunnioittamaan yksilöiden erilaisuutta ja edistämään yhtäläisiä
työmahdollisuuksia. Jokaisen työntekijän yksilöllisiä ominaisuuksia ja näkemyksiä arvostetaan. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja kaikilla on yhtäläiset työmahdollisuudet rodusta, ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kansallisesta alkuperästä, iästä, vammaisuudesta, siviilisäädystä, kansalaisuudesta, perhesuhteista tai muista vastaavista ominaispiirteistä riippumatta.

Palkitseminen ja ammattitaidon kehittäminen add_circle_outline

Huhtamäen periaatteena on maksaa työntekijöilleen paikallisten työmarkkinoiden mukainen kilpailukykyinen korvaus. Huhtamäki on sitoutunut noudattamaan soveltuvia työlakeja ja -säännöksiä muun muassa vähimmäispalkkaan, työtuntien määrään ja muihin työstä suoritettaviin korvauksiin kuten luontoisetuihin liittyen.


Huhtamäki pyrkii varmistamaan organisaation jatkuvan menestyksen ja kehittymisen, mikä onnistuu vain henkilöstön ja sen ammattitaidon, motivaation ja sitoutumisen avulla. Tämän vuoksi konserni kannustaa työntekijöitään ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan tarjoamalla heille kouluttautumismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia tavoitella haasteellisempia tehtäviä.

Työturvallisuus add_circle_outline

Huhtamäki on sitoutunut varmistamaan työntekijöilleen terveellisen ja turvallisen työympäristön soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Huhtamäen tavoitteena on estää työtapaturmat sekä minimoida työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä riskejä erinäisten toimintaohjelmien avulla. Onnettomuuksista, uhista ja vaarallisista tilanteista on aina tehtävä ilmoitus sisäisten ohjeistusten mukaisesti. Huumausaineiden tai alkoholin käyttö, hallussapito ja päihtyneenä oleminen Huhtamäen tiloissa työaikana on ehdottomasti kielletty.

Työpaikkaväkivalta ja ahdistelu add_circle_outline

Huhtamäki ei hyväksy työpaikkaväkivaltaa missään muodossa. Myös pelottava ja uhkaava
käyttäytyminen on kiellettyä. Jotta työympäristö olisi turvallinen kaikille työntekijöille, työntekijät eivät saa käyttää tai pitää hallussaan tuliaseita tai muuta aseistusta Huhtamäen tiloissa tai toimiessaan Huhtamäen puolesta.

Huhtamäki ei hyväksy ahdistelua missään muodossa, mukaan lukien seksuaalinen ahdistelu, rotuun kohdistuva häirintä ja muu vihamielinen, epäkunnioittava, loukkaava ja/tai nöyryyttävä käyttäytyminen.

Toimitusketju add_circle_outline

Huhtamäki edellyttää, että sen toimittajat noudattavat vastaavia eettisiä toimintaohjeita ja periaatteita kuin näissä toimintaohjeissa on kuvattu. Voimassa oleva toimintaohjeistus toimittajille (”Code of Conduct for Suppliers”) on saatavilla Huhtamäen verkkosivuilta, ja se on kommunikoitava kaikille toimittajille.

Toimintaohjeiden rikkominen ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen add_circle_outline

Näiden toimintaohjeiden vastainen toiminta voi johtaa kurinpidollisten toimenpiteiden ja jopa työsuhteen päättämisen lisäksi myös rikosoikeudellisiin rangaistuksiin, vahingonkorvauksiin ja/tai muihin siviilioikeudellisiin seuraamuksiin. Jos työntekijä saa tietoonsa, että toinen Huhtamäen työntekijä rikkoo näitä toimintaohjeita, Huhtamäen muita politiikkoja tai soveltuvia lakeja tai säännöksiä, työntekijän tulee ilmoittaa rikkomuksista. Rikkomuksista voi ilmoittaa lähimmälle esimiehelle, ylemmälle esimiehelle tai paikallisen henkilöstöosaston edustajalle. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi rikkomuksista voi raportoida joko konsernin Compliance-yksikölle tai Huhtamaki Speak Up -ilmoituskanavan kautta, jossa ilmoituksen voi myös tehdä anonyymisti, mikäli soveltuvat lait ja säännökset sen sallivat. Vilpittömässä mielessä mahdollisesta rikkomuksesta ilmoittaneen työntekijän ahdistelua tai muita tähän kohdistuvia kostotoimenpiteitä ei suvaita. Myös toimittajat, asiakkaat, muut yhteistyökumppanit ja sidosryhmät voivat tehdä ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tämän kanavan kautta.

Huhtamaki Speak Up -ilmoituskanavan kautta voi tehdä ilmoituksen osoitteessa: report.whistleb.com/Huhtamaki.  

Yhdysvallat: Huhtamäki-konsernin Yhdysvalloissa toimivat työntekijät, toimittajat, asiakkaat, muut yhteistyökumppanit ja sidosryhmät voivat tehdä näiden toimintaohjeiden, Huhtamäen muiden politiikkojen tai lakien ja säännösten rikkomuksia koskevat ilmoitukset myös Alertline®-ilmoituskanavan kautta. Alertline®-ilmoituskanavan kautta voi tehdä ilmoituksen puhelimitse numeroon 1-877-874-8416 tai osoitteessa www.ALERTLINE.com, kirjoittamalla organisaatiokenttään ”Huhtamaki” ja valitsemalla kohdat ”Huhtamaki” ja ”Report your concern”.