Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys

Päivitetty 13.2.2019

Tämä selvitys palkitsemisesta sisältää kuvaukset yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä sekä palkitsemisen keskeisistä periaatteista. Palkka- ja palkkioselvitystä päivitetään aina, kun palkitsemista koskevat tiedot muuttuvat merkittävästi. Palkitsemisraportti, jossa selostetaan edellisen tilikauden aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet, sisältyy yhtiön palkka- ja palkkioselvitykseen ja on saatavilla myös erillisenä.

Päätöksentekoprosessi palkitsemiseen liittyvissä asioissa

Hallitus add_circle_outline

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista sekä kulujen korvausperusteista. Nimitysvaliokunta tekee näistä asioista ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota sekä kokouspalkkioita niistä kokouksista joihin he osallistuvat. Varsinainen yhtiökokous 25.4.2018 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

Vuosipalkkiot 2018

  euroa
Puheenjohtaja 120 000
Varapuheenjohtaja 68 000
Jäsenet 57 000

 

Kokouspalkkiot/osallistuttu hallituksen kokous 2018

  euroa
Puheenjohtaja 1 000
Jäsenet 1 000

 

Kokouspalkkiot/osallistuttu hallituksen valiokunnan kokous 2018

  euroa
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2 000
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 1 200
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja 1 200
Jäsenet 1 000

 

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on matkapuhelinetu.

Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön eikä toimi yhtiön neuvonantajana eivätkä he näin ollen saa palkkaa, eläke-etuja, työ- tai toimisuhteeseen kuuluvia muita taloudellisia etuja tai muita hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia tai palkkioita yhtiöltä. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien piirissä, eikä heille makseta palkkiona yhtiön osakkeita.

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä add_circle_outline

Päätöksentekoprosessi palkitsemiseen liittyvissä asioissa

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja taloudellisista etuuksista vuosittain. Hallitus päättää myös toimisuhteen päättymisen perusteella mahdollisesti maksettavista korvauksista toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille. Ennen hallituksen päätöksentekoa asiakokonaisuus valmistellaan aina henkilöstövaliokunnassa.

Yleistä

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen perustuu konsernin yhtenäisiin palkitsemisperiaatteisiin, joita sovellettaessa paikalliset säännökset ja käytännöt huomioidaan tarvittavilta osin. Palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, luontoiseduista sekä vuosittain erikseen päätettävästä lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Lisäksi toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat pitkän aikavälin kannustinjärjestelmänä toimivan osakepalkkiojärjestelmän piiriin.

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisen perusteena käytettyjä kriteerejä seurataan ja seurannan tuloksista raportoidaan henkilöstövaliokunnalle ja hallitukselle säännöllisesti. Seurannan tavoitteena on selvittää, miten palkitsemisen perusteena käytetyt kriteerit vaikuttavat konsernin pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio perustuu konsernin tulokseen. Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot perustuvat konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Liiketoimintasegmenteistä vastaavien konsernin johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinpalkkioiden määräytymiseen vaikuttaa konsernin tuloksen lisäksi myös kyseisen liiketoimintasegmentin tulos. Taloudellisten tavoitteiden painoarvo on toimitusjohtajalla 100 prosenttia ja muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä 80 tai 90 prosenttia. Henkilökohtaisten tavoitteiden painoarvot ovat vastaavasti muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä 20 tai 10 prosenttia lyhyen aikavälin kannustinpalkkioiden määrästä. Tulostavoitteiden määrittelemisessä käytetään seuraavia tunnuslukuja: osakekohtainen tulos (EPS) ennen veroja ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI). Liiketoimintasegmenteistä vastaavien konsernin johtoryhmän jäsenten tulostavoitteiden määrittelyyn vaikuttavat lisäksi kyseisen liiketoimintasegmentin sidotun pääoman tuotto (RONA) ja kannattava kasvu (VA). Tämä tavoitekokonaisuus on valittu tukemaan konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita ja taloudellista menestystä.

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkioiden tavoitteet asetetaan ja niiden toteutuminen arvioidaan vuosittain. Mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan yleensä kalenterivuoden pituista ansaintajaksoa seuraavan vuoden maaliskuussa. Maksun edellytyksenä on, että henkilön työsuhde on edelleen voimassa eikä hän ole irtisanoutunut. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on enintään 100 prosenttia kiinteän vuosipalkan määrästä. Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkioiden enimmäismäärä on tehtävästä riippuen 50–75 prosenttia kiinteän vuosipalkan määrästä. Konsernin vakiintuneen käytännön mukaan liiketoimintasegmenteistä vastaaville konsernin johtoryhmän jäsenille ei makseta lainkaan kannustinpalkkioita (ei myöskään henkilökohtaisten tavoitteiden osalta), mikäli kyseisen liiketoimintasegmentin tulokseen sidonnaisia taloudellisia tavoitteita ei saavuteta.

Osakepalkkiojärjestelmä

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten pitkän aikavälin kannustimena toimii osakepalkkiojärjestelmä. Hallitus päätti 12.3.2010 osakepalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita palkkiona asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmen vuoden pituisista osakeohjelmista. Mahdollinen palkkio maksetaan kolmen vuoden osakeohjelman päättymistä seuraavana kalenterivuonna. Hallitus päättää erikseen kustakin kolmen vuoden osakeohjelmasta. Alla on kuvattu yhtiön osakeohjelmat, joiden ansaintajaksot ovat vuosi 2016 tai sen jälkeiset vuodet ja joiden perusteella voidaan maksaa palkkiota vuonna 2017 tai sen jälkeen:

Osana palkkiota yhtiö suorittaa rahana sen määrän, jolla suoritetaan palkkioista avainhenkilöille aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen määrä. Osakkeita vastaanottavien konsernin johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään puolet (50 prosenttia) osakeohjelman perusteella saamistaan osakkeista, kunnes osakepalkkiojärjestelmiin kuuluvista osakeohjelmista ansaittujen osakkeiden yhteenlaskettu arvo vastaa vuosittaisen palkkatulon määrää. Omistusvaatimus on voimassa työ- tai toimisuhteen päättymiseen saakka.

Muut keskeiset ehdot

Toimitusjohtajan eläke- ja eroamisikä on 60 vuotta, ellei toisin sovita. Lakisääteisen eläkeiän alentaminen järjestetään siten, että yhtiö suorittaa lakisääteisten työeläkemaksujen lisäksi lisäeläkejärjestelmään vuosittain enintään 150 000 euroa. Edellytyksenä yhtiön suorittamille lisäeläkemaksuille on, että toimitusjohtaja varaa itse vastaavan määrän lisäeläkejärjestelmään. Mikäli toimitusjohtajasopimus päättyy ennen eläke- ja eroamisikää, toimitusjohtajan oikeus lisäeläkejärjestelmään siirrettyihin varoihin säilyy. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen määrä muodostuu yhtiön ja toimitusjohtajan järjestelmään suorittamista varoista ja näiden varojen tuotoista.

Muut konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat kukin asuinvaltionsa kulloinkin voimassa olevan eläkejärjestelmän piiriin. Vuoden lopussa toimitusjohtajan lisäksi kuusi konsernin johtoryhmän jäsentä kuuluivat Suomen työeläkejärjestelmän piiriin ja yksi konsernin johtoryhmän jäsen vastaavan eläkejärjestelmän piiriin Yhdysvalloissa. Lisäksi konsernin johtoryhmän jäsenillä on oikeus paikallisia käytäntöjä noudattaviin, osittain lisäeläkejärjestelmiin rinnastuviin eläke-etuihin, mikäli hallitus niin erikseen päättää.

Yhtiön ja toimitusjohtajan välisen toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtaja ja yhtiö voivat irtisanoa sopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisajalta toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan normaalit palkkaedut. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, yhtiö suorittaa toimitusjohtajalle erokorvauksena 18 kuukauden peruspalkkaa vastaavan määrän kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi. Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten irtisanomisajasta ja mahdollisten toimisuhteen päättymisen perusteella maksettavien korvausten ehdoista on sovittu kunkin konsernin johtoryhmän jäsenen työsopimuksessa.

Palkitsemista koskevat valtuutukset add_circle_outline

Varsinainen yhtiökokous päätti 25.4.2018 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 13 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista kuitenkin siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 10 000 000 kappaletta ja omia osakkeita luovuttaa enintään 4 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Vuoden 2018 aikana hallitus päätti valtuutuksen perusteella luovuttaa yhteensä 222 609 yhtiön omaa osaketta osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmää (suunnattu anti).

Palkitsemisraportti add_circle_outline

Palkitsemisraportti, jossa selostetaan edellisen tilikauden aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet, sisältyy yhtiön palkka- ja palkkioselvitykseen ja on saatavilla myös erillisenä.