Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus Q1 2020

Q1 2020 tulospuhelun tallenne (englanniksi)

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihtomme kasvoi 5 % vertailukelpoisen kasvumme ollessa 3 % ja kannattavuutemme parantuessa. Suorituksemme oli vakaata vuosineljänneksellä, jota voi luonnehtia kaksijakoiseksi – ruokapakkausten kysyntä jatkui hyvänä, mutta koronaviruspandemian puhkeamisen myötä toimintaympäristö muuttui nopeasti. Kiinan karanteenitoimia ja niistä johtunutta pudotusta kysynnässä seurasivat maaliskuussa vaikutukset muualla maailmassa koronaviruskriisin levitessä. Tämä kehitys oli havaittavissa Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissämme, kun taas kysyntä muissa segmenteissämme kasvoi.  

Työntekijöidemme ja sidosryhmiemme terveys ja turvallisuus pysyvät tärkeimpänä painopisteenämme ja prioriteettinamme koronaviruspandemian aikana. Noudatamme hallitusten sekä kansainvälisten ja paikallisten terveysviranomaisten ohjeita ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin liiketoimintamme jatkuvuuden turvaamiseksi. Olemme myös tehneet tarvittavia toimia kassatilanteemme turvaamiseksi ja uudelleenpriorisoineet kulujamme ja investointejamme.

Vaikka osa liiketoiminnastamme on kohdannut merkittäviä häiriöitä, olen vakuuttunut, että yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa selviydymme tästä kriisistä ja olemme entistä vahvempia sen seurauksena. Meillä on laaja tuotevalikoima, terve tase ja jatkamme suunniteltuja investointeja sekä toimia tehokkuuden parantamiseksi. Nämä ovat avainasemassa tulevaisuuden menestyksemme kannalta.

Uudistimme vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme ylläpitääksemme viime vuosien kasvua ja valmistautuaksemme tulevaisuuden muutoksiin. Olemme jatkossakin kasvuyhtiö ja keskitymme lisäksi kilpailukykyyn, osaamisen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen. Olemme ottamassa johtavan roolin elintarvikepakkausteollisuudessa kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen asettamien maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi. Olemme asettaneet kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteemme korkealle ja kestävästä kehityksestä tulee osa kaikkea toimintaamme.

Haluan kiittää kaikkia Huhtamäen työntekijöitä sitoutuneisuudesta, jota he ovat osoittaneet arvojamme kohtaan tänä ennalta näkemättömänä ja kokemattomana aikana. Olen vaikuttunut nopeudesta, millä organisaatiomme on mukautunut tekemään yhteisvoimin töitä näissä uusissa olosuhteissa. Tämä on mahdollistanut muun muassa kriisin vuoksi pysäytettyinä olleiden koneidemme ennätysnopean käyttöönoton sertifioitujen henkilösuojainten valmistamiseen terveydenhuollon työntekijöille. Olen vakuuttunut, että tämä henki ja sitoutuneisuus kantaa meidät tämän kriisin lävitse.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Huhtikuu 2020

Tilinpäätöstiedote 2019 add_circle_outline

Kasvumme jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan, Brexitin ja kestävään kehitykseen liittyvien kasvavien huolien leimaamassa taloudellisessa ympäristössä. Tarjoilupakkausten ja pakattujen elintarvikkeiden kysyntä oli vuonna 2019 hyvää maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta. Liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa vuonna 2019, kasvaen 10 prosenttia ja vertailukelpoisen kasvun ollessa 6 prosenttia. Kaikki liiketoimintasegmenttimme myötävaikuttivat tähän, erityisesti North America -segmentti. Liikevaihto kasvoi myönteisen volyymikehityksen ja hinnoittelun hallinnan johdosta. Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat liikevaihtoa vuoden aikana.

Kannattavuutemme parani sekä viimeisellä vuosineljänneksellä että koko vuonna, erityisesti hinnoittelun ja operatiivisen tehokkuuden parantumisesta johtuen. Oikaistu liikevoittomme kasvoi 8,5 prosenttiin viimeisellä neljänneksellä ja 8,6 prosenttiin vuonna 2019.

Myönteinen kehitys jatkui monella rintamalla vuonna 2019. Tuotannon lisääminen uudella Goodyearin tehtaalla Arizonassa, Yhdysvalloissa, kehittyi hyvin. Huhtikuussa uusi huippuluokan joustopakkausyksikkö otettiin käyttöön Egyptissä ja lokakuussa uusin kuitupakkauslinjamme käynnistettiin Venäjällä. Uusiin yksiköihin ja pakkauslinjoihin suunnattujen investointien lisäksi tiedotimme myös kolmesta yrityshankinnasta vuonna 2019: Everest Flexibles Etelä-Afrikassa, Mohan Mutha Polytech Intiassa ja yhteisyrityksemme Laminorin hankinta kokonaan omistukseemme Brasiliassa. Kaikki kolme yritysostoa tukevat kasvuamme kehittyvillä markkinoilla.

Tärkeät yhteiskunnalliset asiat ovat vahvistuneet erityisesti kestävän kehityksen, arvoketjun digitalisoitumisen ja kulutuksen muutosten ympärillä. Näiden vaikutukset toimialaamme ovat tärkeimpiä muuttujia, jotka otetaan huomioon käynnissä olevassa strategian kehittämisessämme. Jatkoimme vuonna 2019 investointeja kuitupohjaisiin ja kierrätettäviin pakkauksiin vastataksemme ympäristöystävällisten pakkaustuotteiden kasvavaan kysyntään. Näihin kuuluvat muun muassa paperipillit, valmisruokapakkaukset ja kierrätettävät blueloop™ -monomateriaaleista valmistetut joustopakkaukset.

Olemme tehneet investointeja olemassa oleviin ja uusiin yksiköihin, uusiin tuotteisiin ja innovaatioihin sekä tehneet yrityshankintoja. Myös näiden jälkeen taseemme on terve. Nettovelan ja käyttökatteen suhde on 2,0 ja olemme edelleen hyvässä asemassa investoidaksemme tulevaan kasvuun. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti kasvun etsimistä sekä orgaanisesti että yrityshankintojen kautta.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Helmikuu 2020

Osavuosikatsaus Q3 2019 add_circle_outline

Kasvumme jatkui vahvana vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 855 miljoonaan euroon ja liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 7 prosenttia. Kehittyvillä markkinoilla kasvumme jatkui vahvana ja oli 8 prosenttia. Saimme valuuttakursseista hieman myötätuulta kolmannella vuosineljänneksellä translaatiovaikutuksen liikevaihtoon ollessa 3 prosenttia.

Jatkoimme kannattavuutemme parantamista vuosineljänneksen aikana. Oikaistu liikevoittomme kasvoi 26 prosenttia 72 miljoonaan euroon, liikevoittoprosentin noustessa 8,5 prosenttiin. Oikaistu liikevoitto kasvoi merkittävästi North America -segmentissä ja vahvasti Flexible Packaging- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania ‑segmenteissä. Parantuneen kannattavuuden taustalla ovat vuoden 2018 lopulla suoritetut toimenpiteet hinnoittelun ja tehokkuuden parantamiseksi.

Jatkamme ympäristöystävällisten pakkausten kehittämistä ja tuomista markkinoille. Kuitupohjainen valmisruokapakkauksemme, Fresh, on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Isossa-Britanniassa Waitrosen kanssa toteutetut pilottihankkeet ovat osoittaneet, että asiakkaat ja kuluttajat ovat hyvin kiinnostuneita tuotteesta ja että se suoriutuu hyvin läpi toimitusketjun. Huhtamäen ensimmäinen teollisen mittakaavan Fresh-tuotantolinja käynnistetään vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen aikana Lurganissa, Pohjois-Irlannissa. Myös kaksi muuta viimeaikaista tuotelanseeraustamme, kierrätettävien joustopakkausten Huhtamaki blueloop -konsepti ja paperipillimme, etenivät hyvin vuosineljänneksen aikana.

Ilmoitimme vuosineljänneksen lopulla kahdesta yritysostosta, jotka tukevat kasvuamme kehittyvillä markkinoilla. Kahdesta joustopakkausvalmistajasta toinen sijaitsee Etelä-Afrikassa ja toinen Intiassa. Yritysostojen myötä laajennamme joustopakkausten valmistusverkostoamme Etelä-Afrikkaan ja vauhditamme kasvuamme Intiassa parantamalla kykyämme palvella asiakkaita maan eteläosissa.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Lokakuu 2019

Puolivuosikatsaus 2019 add_circle_outline

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä saavutimme vahvan 10 % kasvun ja raportoimme 867 milj. euroa liikevaihtoa. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %. Myös myynti globaaleille avainasiakkaillemme kehittyi edelleen hyvin. Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus oli positiivinen 3 %. Viimeisen 12 kuukauden aikana hankitut liiketoiminnot vahvistivat konsernin kasvua 2 % kasvattaen liikevaihtoa 13 milj. eurolla.

Oikaistu liikevoittomme kasvoi toisella vuosineljänneksellä 11 % 78 milj. euroon. Kaikki segmentit paransivat oikaistua liikevoittoaan. North America segmentin johdolla saavuttamamme vahva liikevaihdon kasvu yhdistettynä viime vuonna toteuttamiimme hinnankorotuksiin ja tehostamistoimenpiteisiin johtivat oikaistun liikevoiton kasvuun. Kurinalainen työmme asiakasportfolion ja katteiden parissa, etenkin Intian joustopakkausliiketoiminnassa, paransi kannattavuuttamme.

On ilahduttavaa nähdä, että viime vuosina tehdyt suuret investoinnit alkavat tuottaa tulosta. North America -segmentti raportoi poikkeuksellisen vahvan vuosineljänneksen. Tuotevalikoiman laajentamiseksi tehdyt investoinnit taivekartonkituotteisiin, pusseihin, kääreisiin ja paperipilleihin näkyivät Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä hyvänä myynnin kasvuna pikaruokaravintoloille. Lisäkapasiteetti Fiber Packaging -segmentissä kasvattaa volyymejä. Lisäksi avasimme vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen aikana valmistusyksikön Egyptissä vauhdittaaksemme Flexible Packaging segmentin kasvua Afrikassa ja Euroopassa.

Jatkoimme myös työtä tuotteidemme ympäristövaikutusten vähentämiseksi entisestään. Huhtamaki blueloop konseptimme lanseerauksen myötä aloitimme kierrätettävien joustopakkausten kaupalliset toimitukset. Isossa-Britanniassa Waitrose valitsi Fresh-pakkauksemme Italia-valmisruokiensa uudelleenlanseeraukseen ja olemme investoineet lisäkapasiteettiin vastataksemme kysyntään. Avasimme myös uuden paperipilleihin keskittyvän yksikön Pohjois-Irlantiin ja suunnittelemme laajentavamme paperipillien tuotantoa myös muihin yksiköihin Euroopassa. Julkaisimme myös take-away -kahvikuppeja koskevan elinkaaritutkimuksen (Life Cycle Assessment, LCA). Tutkimus vahvisti, että kokonaan uusiutuvista raaka-aineista valmistettu Future Smart -tuoteperheemme on paras saatavilla oleva take-away -kuppi.

Ensimmäisten 100:n päivän aikana Huhtamäellä olen tavannut asiakkaitamme ja henkilöstöämme, ja olen vaikuttunut liiketoimintamallistamme, rakenteestamme ja työntekijöidemme osaamisesta. Toimialaamme ja markkinoihimme vaikuttavat trendit voimistuvat entisestään ja vaikuttavat pakkausalan tulevaisuuteen. Näihin trendeihin lukeutuvat mm. kuluttajien muuttuvat mieltymykset, jotka rohkaisevat nopeuttamaan tuotekehitystahtiamme; digitalisaation ja analytiikan nopea kehitys; ruuan kotiinkuljetuksen ja verkkokaupan vahva kasvu; sekä pakkausten ympäristövaikutuksiin kohdistuva huomio. Olemme hyvässä asemassa vastataksemme näihin haasteisiin ja investoimme edelleen tarvittaviin strategisiin kyvykkyyksiin ja resursseihin, joiden avulla muunnamme nämä trendit mahdollisuuksiksi.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Heinäkuu 2019

Osavuosikatsaus Q1 2019 add_circle_outline

Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11 % ja oli 802 milj. euroa. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 5 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %. Myös myynti globaaleille avainasiakkaillemme kehittyi hyvin. Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus oli positiivinen 3 % pääasiassa Yhdysvaltain vahvan dollarin ansiosta. Vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana hankitut liiketoiminnot vahvistivat konsernin kasvua 3 % ja kasvattivat vuosineljänneksen liikevaihtoa 25 milj. eurolla.

Liikevoittomme kasvoi 12 % 68 milj. euroon. Liikevoitto parani liikevaihdon hyvän kasvun, myynnin suotuisan rakenteen ja parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta. Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America ja Flexible Packaging segmentit kasvattivat liikevaihtoaan ja paransivat liikevoittoaan, kun taas Fiber Packaging segmentin liikevoitto laski pääasiassa johtuen panostuksista käynnissä olevaan Fresh-valmisruokapakkauksen kehitysprojektiin.

Useat innovaatioprojektimme, kuten paperipillit ja kuitupohjainen Fresh-valmisruokapakkaus, sekä äskettäin julkistettu kierrätettävien joustopakkausten Huhtamaki blueloop-konseptimme, etenivät hyvin. Nämä ovat kaikki hyviä esimerkkejä kehittämistämme ratkaisuista ruuan pakkaamiseksi ja tarjoilemiseksi turvallisesti ja helposti, ympäristöä aiempaa vähemmän kuormittaen.

Vuosi on alkanut hyvin ja liikevaihtomme ja liikevoittomme ovat ennätyksellisen hyvät ensimmäiselle vuosineljännekselle. Odotamme viime vuosien aikana tehtyjen merkittävien investointien tukevan orgaanista kasvua jatkossakin. Viimeisimmät tuotantolaitoksen avajaiset pidettiin huhtikuun alussa Egyptissä, missä uuden joustopakkauksia valmistavan yksikkömme tuotantoa ajetaan parhaillaan ylös.

Jukka Moisio
Toimitusjohtaja

Huhtikuu 2019