Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1.1.– 30.9.2023

Markkinaympäristö parani hieman vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Asiakkaiden varastojen merkittävä purkautuminen, joka vaikutti kahteen edelliseen vuosineljännekseen, hiipui kolmannella vuosineljänneksellä. Kaiken kaikkiaan inflaatio vaikutti edelleen negatiivisesti kulutukseen sekä eri tuotekategorioissa että maantieteellisillä alueilla.

Kannattavuutemme ja kassavirtamme paranivat kolmannella vuosineljänneksellä merkittävästi vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna, vaikka myyntimäärät pysyivät vaimeina ja hinnoittelun tuki heikkeni. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 4 % verrattuna vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevaihto laski 1 %. Valuuttakurssimuutoksilla oli edelleen negatiivinen vaikutus, joka kiihtyi edelleen kolmannella neljänneksellä. Oikaistu liiketulos laski 1 % kolmannella neljänneksellä ja 6 % vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana, sisältäen negatiivisen vaikutuksen viime vuonna myydyistä Venäjän toiminnoista. Olemme vuoden aikana tehneet toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi, ja näiden toimenpiteiden tulokset alkavat näkyä. Vapaa kassavirta parani laskeneen käyttöpääoman ansiosta ollen 122 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä ja 193 miljoonaa euroa vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Kaikki liiketoimintasegmentit paransivat kannattavuuttaan vuoden 2023 ensimmäiseen puoliskoon ja vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Kolmannen vuosineljänneksen kannattavuuden parantuminen johtui ensisijaisesti Fiber ja North America -segmenttien vahvasta suorituskyvystä. Myös Flexible Packaging-segmentin tulos parani kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022. Foodservice Europe-Asia-Oceania - segmentin kannattavuus pysyi viime vuoden tasolla.

Jatkamme 2030-strategiamme toteuttamista. Olemme edistyneet johdonmukaisesti kestävän kehityksen sitoumustemme täyttämisessä, erityisesti työterveyden ja -turvallisuuden, uusiutuvan energian sekä absoluuttisten kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Lisäksi investoimme kasvuun ja innovaatioihin, Aloitimme kolmannen vuosineljänneksen lopussa kaupallisen tuotannon ylösajon laajennetussa kuitutehtaassa Hammondissa, Yhdysvalloissa. Investoinnin myötä laajennamme toimintaamme maan kasvaville kananmunakartonkien markkinoille. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden hyödyntää nopeaa markkinamuutosta, kun lakimuutosten myötä kuidusta valmistetut kananmunakartonkipakkaukset korvaavat vaahtomuovipakkaukset useissa Yhdysvaltain osavaltioissa. Euroopassa kuitukansien käyttöönoton nopeutuminen perinteisten muovikansien korvaamiseksi mahdollistaa merkittävän myyntimäärien kasvun hyödyttäen Saksan Alfissa sijaitsevan tehtaan hiljattain valmistunutta lisäkapasiteettia. Panostuksemme teknologiaan ja kapasiteettiin tukevat jatkossa entistä enemmän suorituskykyämme.

 

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Lokakuu 2023

Tilinpäätöstiedote 2022 add_circle_outline

Jatkoimme Huhtamäen 2030-kasvustrategian toteuttamista menestyksekkäästi vuonna 2022, ja yhtiön kehitys oli vahvaa haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Monimutkaisuus, epävakaus ja epävarmuus vaikuttivat liiketoimintaympäristöön vuoden aikana ja koko arvoketju kärsi geopoliittisista häiriöistä ja korkeasta inflaatiosta. Kysyntä pysyi yleisesti vakaana, mutta inflaatiopaineet alkoivat heikentää kulutuksen kasvua eri tuotekategorioiden ja maantieteellisten alueiden välillä. Vuoden 2022 merkittävimpiin tapahtumiin kuului Ukrainassa käytävä sota, joka johti Venäjän toimintomme myymiseen. Kauppa toteutui syyskuussa.

Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä kehityksemme jatkui pitkälti edellisten vuosineljännesten kaltaisena ja niin liikevaihtomme kuin tuloksemme kasvoivat hyvin. Vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi 9 % ja oikaistu liikevoitto 14 %. Vapaa kassavirta oli 71,3 miljoonaa euroa, mikä on merkittävä parannus edellisiin neljänneksiin ja viime vuoteen verrattuna. Positiivinen kassavirta johtui käyttöpääoman vapautumisesta. Olemme samalla jatkaneet investointeja kasvun ja innovaatioiden edistämiseksi.

Koko vuoden 2022 liikevaihtomme kasvoi 4,5 miljardiin euroon vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun ollessa 15 %. Korkeana jatkuneesta inflaatiosta, markkinoiden vastatuulesta ja loppuvuoden aikana laskeneista myyntimääristä huolimatta, pystyimme parantamaan oikaistua liikevoittoa 25 %. Kassavirta pysyi alhaisena, mutta parani selvästi vuoden toisella puoliskolla. Vankka suorituskykymme vuonna 2022 kuvastaa tiimimme ketteryyttä, toimintamme laajuutta ja globaalin jalanjälkemme tehokkuutta sekä monipuolisen portfoliomme ja avainteknologioidemme kestävyyttä.

Toteuttaessamme johdonmukaisesti 2030 strategiaamme nopeutamme teknologisten kyvykkyyksiemme kehitystä erilaisten innovaatioiden aikaansaamiseksi, etenkin kun tavoitteemme on olla asiakkaidemme ykkösvalinta kestävien vastuullisissa pakkausratkaisuissa. Marraskuussa ilmoitimme yhteistyöstämme Nespresson kanssa ja julkistimme kehittämämme paperipohjaisen kahvikapselin, joka on täysin kotona kompostoitavia. Tämä paperipohjaisten kahvikapseleiden innovaatio on syntynyt tarkkuuskuituteknologiamme jatkuvana kehityksenä, mitä aiemmin havainnollisti muovia korvanneiden kuitupohjaisten juomakansien lanseeraus tarjoilupakkausalalle. Toimme myös Pohjois-Amerikan markkinoille uusia tuotteita, kuten ICON-kierrätettävän jäätelöpakkausratkaisun sekä laajensimme kierrätettävien joustopakkausten tuotevalikoimaa.

Uudet innovatiiviset tuotevaihtoehdot tukevat kunnianhimoista vastuullisuustavoitettamme. Kehitämme tavoitteitamme jatkuvasti kokonaisvaltaisen järjestelmäajattelun suuntaan, jossa keskeinen suuntaviiva on edistää tuotteidemme positiivista nettovaikutusta. Tavoitteenamme on suunnitella kaikki tuotteemme kierrätettäviksi,kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi. Vuoden aikana allekirjoitimme toisen virtuaalisen sähkönostosopimuksen, laadimme vesihuoltosuunnitelmat kaikille tuotantolaitoksillemme ja laskimme liikkeeseen kestävään kehitykseen liittyvän joukkovelkakirjalainan. Panostimme myös skaalautuviin kierrätyspilotteihin, kun käynnistimme The Huhtamaki
Foundation -organisaation kautta muovinkierrätyslaitoksen Intiassa ja aloitimme paperikuppien kierrätykseen keskittyvän The Cup Collective -aloitteen. Vastuullisuustyömme sai tunnustusta parantuneilla vastuullisuusarvioinneilla.


Olemme edistyneet hyvin vuonna 2022 matkallamme kehittää yhtiötämme vastaamaan megatrendeihin. Meillä on erittäin vankka ydinliiketoiminta, jonka taustalla on kasvava markkina ja kasvumahdollisuuksia. Toimintamme laajuus, teknologiakykymme ja asiakkaidemme innovaatiokumppanuudet tarjoavat meille mahdollisuuden ottaa johtavan roolin kestävien pakkausratkaisujen suunnittelussa. Tämä kaikki saa minut luottavaiseksi yhtiön valoisasta tulevaisuudesta. Haluan kiittää asiakkaitamme ja sidosryhmiämme heidän luottamuksestaan Huhtamäkeä kohtaan sekä työntekijöitämme heidän omistautumisestaan ja ahkerasta työstään.

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Helmikuu 2023

Q3 Osavuosikatsaus 2022 add_circle_outline

Liiketoimintamme kehittyi hyvin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä edelleen jatkuneista epävakaista markkinaolosuhteista huolimatta. Inflaatio pysyi korkeana ja vaikuttaa kustannuseriimme, joskin joidenkin kustannuserien hinnoissa on tällä hetkellä nähtävissä varovaisia merkkejä tasaantumisesta. Energiamarkkina on puolestaan edelleen haastava - varsinkin Euroopassa.

Liikevaihtomme kasvoi 31 % ja vertailukelpoisesti 17 % siitäkin huolimatta, että markkinatilanne oli haastava muun muassa Kiinan COVID-pandemiaan liittyvien sulkutoimenpiteiden ja joissain kategorioissa nähdyn kysynnän heikentymisen takia. Liikevaihdon kasvu näkyi myös tuloksessa, sillä oikaistu liikevoittomme kasvoi 33 %. Kustannusten nousun ja toimitusketjujen haasteiden takia kasvanut käyttöpääoma sekä kasvuinvestoinnit vaikuttivat negatiivisesti operatiiviseen kassavirtaan. Toisaalta vapaa kassavirta on parantunut vuosineljänneksestä toiseen vuoden 2022 aikana.

Syyskuun alussa saimme päätökseen Venäjän toimintojemme myynnin. Myynnin seurauksena kirjasimme 37,5 miljoonan euron voiton, ja myynti auttoi vähentämään nettovelkaa 143 miljoonalla eurolla toisen vuosineljänneksen loppuun verrattuna. Venäjän toimintoja ei enää raportoida talousluvuissamme syyskuusta lähtien.

Edistymme hyvin strategisten prioriteettiemme toteuttamisessa ja näemme merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Keskitymme edelleen innovaatioihin ja teknologisiin kyvykkyyksiin kehittääksemme kestäviä pakkausratkaisuja. Innovaatioihin ja teknologiaan panostamisen ansiosta meillä on kehitteillä useita vastuullisia tuoteinnovaatioita. Investointimme painottuvat yhä enemmän sileisiin, muotoonpuristettuihin kuitutuotteisiin sekä kierrätettäviin joustopakkauksiin. Syyskuussa aloitimme kumppanuuden Emerald Technology Venturesin kestävän kehityksen pakkausrahaston kanssa päästäksemme kiinni seuraavan sukupolven innovaatioihin niiden varhaisessa vaiheessa. Tämä on linjassa tavoitteemme kanssa olla edelläkävijä kestävien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä.

Parin viime vuoden aikana olemme onnistuneet selviytymään ennennäkemättömästä myllerryksestä samalla, kun olemme investoineet toimintaamme, kykyihimme ja teknologioihimme. Haluan kiittää koko tiimiämme erinomaisesta työstä vaativina aikoina. Hyödyntämällä liiketoimintaportfoliomme ja organisaatiomme joustavuutta valmistaudumme hallitsemaan jatkuvaa epävakautta, ja luotan kykyymme kasvaa vastuullisesti ja kannattavasti.


Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Lokakuu

Puolivuosikatsaus 2022 add_circle_outline

Vahva suorituksemme jatkui vuoden 2022 toisella neljänneksellä epävakaista markkinaolosuhteista huolimatta. Toimitusketjuihin ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät ongelmat sekä geopoliittiset jännitteet aiheuttivat meille merkittäviä haasteita.


Liikevaihtomme kasvoi 31 prosenttia toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen kasvu oli 17 prosenttia, ja sitä tuki parantunut hinnoittelu. Useimmilla markkinoilla kysyntä on kehittynyt suotuisasti, ja se on palannut pandemiaa edeltävälle tasolle. Poikkeuksena on kuitenkin erityisesti Kiinan markkina. Raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät
ongelmat, erityisesti Pohjois-Amerikassa, rajoittivat mahdollisuuksiamme vastata kysyntään täysimääräisesti, ja tätä kautta kasvattaa myyntiä entisestään. Olemme jatkaneet toimia kustannusinflaation vaikutusten kompensoimiseksi. Inflaation vaikutukset näkyvät kaikissa merkittävissä kustannuserissämme, kuten raaka-aineissa, rahtikustannuksissa, energiassa ja palkoissa. Toiminnan tehostamisen ja hinnoittelutoimenpiteiden avulla pystyimme suojaamaan kannattavuuttamme, ja oikaistu liikevoitto nousikin 29 prosenttia. Käyttöpääoman ja investointien kasvu vaikutti edelleen kassavirtaamme.

Jatkoimme investointeja innovatiivisiin ja kestäviin tuotteisiin sekä liiketoiminnan kasvattamiseen. Julkistimme esimerkiksi hankkeen laajentaa kuitutuotteita valmistavaa tehdastamme Hammondissa, Yhdysvaltojen Indianassa. Tämä investointi kuituteknologiaan vastaa vastuullisten pakkausratkaisujen, kuten kananmunapakkausten ja kuppipidikkeiden, kysyntään. Suunniteltu investointi on 100 miljoonaa dollaria, ja tuotannon odotetaan käynnistyvän loppuvuodesta 2023.

Laskimme liikkeeseen kestävään kehitykseen sidotun 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, joka turvaa pitkäaikaisen rahoituksemme. Se myös korostaa pyrkimystämme saattaa vastuullisuus osaksi kaikkea toimintaamme.

Aloitimme huhtikuun alussa Venäjän toimintojemme myyntiprosessin, joka on yhä käynnissä. Jatkamme toimintaa siirtymäkauden aikana, jotta voimme täyttää sopimus- ja sääntelyvelvoitteemme sekä huolehtia työntekijöistämme ja asiakkaistamme.

Olemme tyytyväisiä vahvaan ja tasaiseen suoritukseemme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kykymme käsitellä epäsuotuisia ja epävakaita olosuhteita korostaa tiimimme ketteryyttä, globaalin tuotantoverkoston tehokkuutta ja monipuolisen portfoliomme kestävyyttä. Vaikka epävarmuus maailmantaloudessa on edelleen suuri, jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista.

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Heinäkuu 2022

Q1 Osavuosikatsaus 2022 add_circle_outline

Huhtamäen vuosi alkoi vahvasti haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Yleisesti ottaen kysyntä oli vahvaa. Toimintaympäristöön vaikuttivat toimitusketjujen jatkuvat haasteet sekä erittäin korkea ja laaja-alainen inflaatio. Lisäksi haasteita aiheuttivat Ukrainan sodan myötä geopoliittinen kehitys ja COVID-19-pandemian jatkuminen.

Liikevaihto kasvoi 31 % vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja vertailukelpoisesti 19 %. Kasvua tukivat sekä parantunut hinnoittelu että kasvaneet myyntimäärät. Olemme edelleen pystyneet lieventämään kustannusinflaation vaikutuksia, jotka näkyvät kaikissa merkittävissä kustannuserissämme, mukaan lukien raaka-aineet, rahtikustannukset, energia ja palkat. Myyntimäärien kasvu, toiminnan tehostuminen ja inflaation hillitseminen vaikuttivat positiivisesti kannattavuuteen ja oikaistu liikevoitto kasvoi 27 %, eli lähes liikevaihdon mukaisesti. Vaikka olemme toistaiseksi onnistuneet hallitsemaan inflaation vaikutuksia, aiheuttaa se edelleen haasteita liiketoiminnalle.

Geopoliittiset jännitteet ja Ukrainan sota hallitsivat ensimmäistä vuosineljännestä. Tuomitsemme jyrkästi sodan ja lopetimme kaikki investointimme Venäjälle heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Katsomme, että Venäjän nykytilanteen kehitys ja pitkän aikavälin näkymät muodostavat esteen kasvustrategiamme ja tavoitteidemme toteutumiselle maassa. Tämän seurauksena olemme päättäneet käynnistää Venäjän toimintojemme myyntiprosessin. Pitkän aikavälin tavoitteiden ja 2030-strategian mukaisesti kohdistamme edelleen investointeja kohteisiin, jotka tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia muualla maailmassa.

2030-strategiamme toteuttamiseksi olemme ottaneet useita askeleita kestävän kehityksen saralla. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2030 mennessä ja optimoida resurssien käyttöä, mukaan lukien energia, vesi ja jätteet. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitimme Yhdysvalloissa virtuaalisen sähkönostosopimuksen, joka kattaa 30 % paikallisesta sähkönkulutuksestamme. Asensimme myös ensimmäiset aurinkopaneelijärjestelmät tehtaillemme Guangzhoussa ja Shanghaissa Kiinassa, ja ne kattavat aluksi 10 % näiden kahden tehtaan energiankäytöstä.
Lisäksi jatkamme investointeja innovatiivisiin ja kestäviin tuotteisiin sekä tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Esimerkiksi Saksan Alfissa lisäämme kehittyneiden, sileiden muotoon puristettujen kuitupakkausten tuotantoa tarjotaksemme muovittomia pakkausratkaisuja.

Vahva suorituskykymme heijastaa monipuolisen portfoliomme kestävyyttä ja globaalia läsnäoloa sekä kykyämme toimia epäsuotuisissa olosuhteissa. Haluan kiittää koko tiimiämme erinomaisesta työstä vaativina aikoina ja poissaoloni aikana ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olen luottavainen, että pystymme jatkamaan pitkän aikavälin tavoitteidemme toteuttamista menestyksekkäästi

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Huhtikuu 2022