Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1.1.– 31.3.2024

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä korkojen laskun viivästyminen ja inflaation hidas heikkeneminen vaikuttivat edelleen negatiivisesti kuluttajakysyntään. Näimme merkkejä kysynnän kasvusta, vaikkakin tuotekategorioiden ja maantieteellisten alueiden välillä oli eroja. Samalla arvoketjussa paine laskea hintoja kasvoi. Raaka-ainekustannukset ja energian hinta kehittyivät edelleen suotuisasti, kun taas työvoimakustannukset kasvoivat.

Myyntimäärät pysyivät vuosineljänneksen aikana edellisvuoden tasolla, mutta paranivat vuoden 2023 toiseen puoliskoon verrattuna. Tämä kehitys on rohkaisevaa, yleisen markkinatilanteen ollessa edelleen vaimea. Tilannettamme edesauttaa myös innovatiivisten tuotteiden ja kapasiteettimme kasvattamisen tuomat hyödyt. Samalla Gazan sodalla ja Punaisenmeren kriisillä oli negatiivinen vaikutus myyntimääriin Foodservice E-A-O- ja Flexible Packaging -segmenteissä. Liikevaihto laski 4 prosenttia epäsuotuisan valuuttakehityksen ja laskeneiden myyntihintojen vuoksi. Oikaistu liikevoitto kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta ja oikaistu liikevoittomarginaali parani 9,8 prosenttiin edellisvuoden 8,8 prosentista.

Olemme edistyneet vuonna 2023 käynnistämässämme tehokkuusohjelmassa. Tavoiteltujen 100 miljoonan euron kustannussäästöjen saavuttaminen kolmessa vuodessa vauhdittaa kannattavuuspäämääräämme yltämistä. Olemme sulkemassa joustopakkausmateriaalin tuotantolaitoksen Prahassa, Tšekin tasavallassa, mistä ilmoitimme vuonna 2023. Maaliskuussa ilmoitimme Kiinan toimintojemme tehostamisesta. Tulemme sulkemaan kaksi tuotantolaitosta Kiinassa, säilyttäen kykymme palvella asiakkaitamme alueella kahdesta jäljelle jäävästä tehtaasta käsin. Huhtikuussa ilmoitimme sulkevamme tehtaamme Klangissa, Malesiassa. Toimenpiteen tavoitteena on optimoida tarjoilupakkaustuotantoamme Aasiassa. Olemme myös vauhdittaneet prosessiparannuksia alentaaksemme tuotantokustannuksia hankinnassa, materiaalin käytössä ja työn tehokkuudessa. Toimenpiteillä oli positiivinen vaikutus vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokseemme. 

Pidämme alkuvuoden parantunutta kannattavuutta ja merkkejä kysynnän kasvusta rohkaisevina. Odotamme liiketoimintaedellytysten paranevan vuodesta 2023, vaikka toimintaympäristössä on edelleen epävakautta. Kasvustrategiamme toteutusta tukevat innovatiivisten tuotteidemme ja kapasiteettimme kasvattaminen, kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävän ohjelmamme toimeenpano sekä hyvä taloudellinen tilanteemme.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Huhtikuu 2024

Q4 2023 add_circle_outline

Tilinpäätöstiedote 2023

Voimme olla tyytyväisiä moniin saavutuksiimme ja innostuneita tulevaisuuden suunnitelmistamme. Olemme osoittaneet kykymme saada aikaan tulosta epävakaassa markkinaympäristössä monipuolisen portfoliomme ja organisaatiomme ketteryyden ansiosta. Kasvuinvestointimme alkoivat tuottaa tulosta ja olemme parantaneet kilpailukykyämme yltääksemme kannattavuuspäämääräämme.

Vuoden 2023 alussa julkistimme vuoteen 2030 ulottuvan päivitetyn kasvustrategiamme ja asetimme pitkän aikavälin taloudelliset päämäärämme entistä korkemmalle. Keskitymme kannattavien ydinliiketoimintojemme kasvattamiseen, omien innovatiivisten ja vastuullisten pakkausratkaisujemme kehittämiseen sekä kilpailukykymme edistämiseen. Pitkän aikavälin taloudellisina päämäärinämme on saavuttaa 5-6 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu yltäen 10-12 %:n oikaistuun liikevoittomarginaaliin ja 13-15 %:n oikaistun sijoitetun pääoman tuottoon.

Vuoden 2023 tulos oli vakaa huolimatta inflaatiosta johtuvasta matalasta kuluttajakysynnästä eri kategorioissa ja eri maantieteellisillä alueilla. Asiakkaiden varastojen purkautuminen vaikutti negatiivisesti myyntimääriin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, varsinkin Flexible Packaging -segmentin vientimarkkinoilla. Vuoden loppupuolella kysyntä alkoi hieman kohentua.

Tuloksemme oli vahva loppuvuodesta, ja oikaistu liikevoittomme kasvoi merkittävästi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Ylsimme tähän, vaikka vertailukelpoinen liikevaihto laski 3 % alhaisemmista myyntimääristä johtuen. Kassavirta pysyi vahvana, mitä tuki käyttöpääoman vapautuminen. Samalla olemme jatkaneet strategiamme mukaisia investointeja kasvuun ja innovaatioihin.

Koko vuoden 2023 vertailukelpoinen liikevaihtomme laski 2 %, ja oikaistu liikevoittomme laski 1 %. Oikaistu liikevoitto-marginaalimme (9,4 %) oli vahva myyntimäärien laskusta, Venäjän toimintojemme myymisestä (syyskuussa 2022) sekä valuuttakurssien vaikutuksista huolimatta. Vapaa kassavirta nousi 321 miljoonaan euroon, pääosin matalamman käyttöpääoman myötä. Tämä on merkittävä parannus viime vuoteen verrattuna. Kassavirran parantumisen myötä pystyimme vähentämään nettovelkaamme ja siten laskemaan nettovelkaa suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen 2,5:stä 2,2:n tasolle.

Lisäsimme tuotantokapasiteettiamme muun muassa kerta-astioiden tuotannossa Pohjois-Amerikassa sekä kananmunapakkausten tuotannossa Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa. Lisäksi ilmoitimme laajentavamme North America -segmenttimme tarjoilupakkausten tuotantokapasiteettiamme Parisissa, Teksasin osavaltiossa  tarkoituksenamme vastata taivekartonkipakkausten kasvavaan kysyntään. Lisäsimme myös kuitukansien tuotantokapasiteettia Euroopassa. Lisäksi käynnistimme Nespresson kotona kompostoitavien paperipohjaisten kahvikapseleiden tuotannon. Nämä hankkeet kuvaavat strategiaamme, jonka mukaan laajennamme kannattavia ydinliiketoimintojamme ja innovoimme vastuullisia pakkausratkaisuja.

Vuoden 2023 aikana otimme useita askeleita kohti tuotantomme optimointia ja tuottavuuden selvää parantamista. Toimenpiteisiin kuuluu Euroopassa ja Intiassa sijaitsevan valmistuskapasiteetin keskittäminen suurempiin yksiköihin. Marraskuussa julkistimme strategiamme toteuttamista nopeuttavan ohjelman, jonka on tarkoitus tukea kannattavuuttamme olennaisesti. Otamme toimenpiteissä huomioon kaikki kustannustekijät, mukaan lukien tuotantorakenteen optimointiin tähtäävät mahdolliset uudelleenjärjestelyt, tuotantokustannusten alentamisen ja tuottavuuden parantamisen maailmanlaajuisesti. Tehostamistoimien odotetaan johtavan noin 100 miljoonan euron säästöihin seuraavien kolmen vuoden aikana.

Jatkoimme myös tärkeää tuotekehitystyötä vastuullisten pakkausratkaisujen saralla. Tavoitteenamme on tehdä yhtiön kaikista tuotteista kierrätettäviä, kompostoitavia tai uudelleenkäytettäviä. Otimme merkittävän harppauksen kohti tavoitetta tuomalla markkinoille uusia, vastuullisia ratkaisuja kierrätettäviksi suunnitelluissa monomateriaalisissa joustopakkauksissa ja jatkamalla kuitu- ja paperipohjaisten ratkaisujen käyttöönottoa. Näiden avulla tarjoamme vastuullisempia ratkaisuja tarjoilupakkauksiin ja päivättäistavarayhtiöille. Olemme ottamassa näitä ratkaisuja käyttöön maailmanlaajuisesti.

Strategiamme toteutus eteni hyvin vuonna 2023. Toimenpiteidemme ansiosta meillä on hyvät valmiudet hyödyntää muuttuvien pakkausmarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet. Kysynnän odotetaan palautuvan lähitulevaisuudessa kasvuun, ja uskon, että tuotantokapasiteetin laajennusten, innovaatioiden ja operatiivisen suorituskyvyn parannusten ansiosta olemme hyvin valmistautuneet saavuttamaan taloudelliset päämäärämme.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja toimittajiamme luottamuksesta ja yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Haluan myös kiittää koko tiimiämme hienosta työstä ja  sitoutumisesta arvon tuottamiseen kaikille sidosryhmillemme.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Q3 2023 add_circle_outline

Osavuosikatsaus 1.1.– 30.9.2023

Markkinaympäristö parani hieman vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Asiakkaiden varastojen merkittävä purkautuminen, joka vaikutti kahteen edelliseen vuosineljännekseen, hiipui kolmannella vuosineljänneksellä. Kaiken kaikkiaan inflaatio vaikutti edelleen negatiivisesti kulutukseen sekä eri tuotekategorioissa että maantieteellisillä alueilla.

Kannattavuutemme ja kassavirtamme paranivat kolmannella vuosineljänneksellä merkittävästi vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna, vaikka myyntimäärät pysyivät vaimeina ja hinnoittelun tuki heikkeni. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 4 % verrattuna vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevaihto laski 1 %. Valuuttakurssimuutoksilla oli edelleen negatiivinen vaikutus, joka kiihtyi edelleen kolmannella neljänneksellä. Oikaistu liiketulos laski 1 % kolmannella neljänneksellä ja 6 % vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana, sisältäen negatiivisen vaikutuksen viime vuonna myydyistä Venäjän toiminnoista. Olemme vuoden aikana tehneet toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi, ja näiden toimenpiteiden tulokset alkavat näkyä. Vapaa kassavirta parani laskeneen käyttöpääoman ansiosta ollen 122 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä ja 193 miljoonaa euroa vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Kaikki liiketoimintasegmentit paransivat kannattavuuttaan vuoden 2023 ensimmäiseen puoliskoon ja vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Kolmannen vuosineljänneksen kannattavuuden parantuminen johtui ensisijaisesti Fiber ja North America -segmenttien vahvasta suorituskyvystä. Myös Flexible Packaging-segmentin tulos parani kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022. Foodservice Europe-Asia-Oceania - segmentin kannattavuus pysyi viime vuoden tasolla.

Jatkamme 2030-strategiamme toteuttamista. Olemme edistyneet johdonmukaisesti kestävän kehityksen sitoumustemme täyttämisessä, erityisesti työterveyden ja -turvallisuuden, uusiutuvan energian sekä absoluuttisten kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Lisäksi investoimme kasvuun ja innovaatioihin, Aloitimme kolmannen vuosineljänneksen lopussa kaupallisen tuotannon ylösajon laajennetussa kuitutehtaassa Hammondissa, Yhdysvalloissa. Investoinnin myötä laajennamme toimintaamme maan kasvaville kananmunakartonkien markkinoille. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden hyödyntää nopeaa markkinamuutosta, kun lakimuutosten myötä kuidusta valmistetut kananmunakartonkipakkaukset korvaavat vaahtomuovipakkaukset useissa Yhdysvaltain osavaltioissa. Euroopassa kuitukansien käyttöönoton nopeutuminen perinteisten muovikansien korvaamiseksi mahdollistaa merkittävän myyntimäärien kasvun hyödyttäen Saksan Alfissa sijaitsevan tehtaan hiljattain valmistunutta lisäkapasiteettia. Panostuksemme teknologiaan ja kapasiteettiin tukevat jatkossa entistä enemmän suorituskykyämme.

 

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Lokakuu 2023

Q2 2023 add_circle_outline

Puolivuosikatsaus 2023

Markkinaympäristö pysyi vaisuna vuoden 2023 toisella neljänneksellä, kun inflaatiopaineet vaikuttivat laajalti kulutukseen eri tuotekategorioissa ja maantieteellisillä alueilla. Asiakkkaiden varastojen purkautuminen vaikutti edelleen myyntimääriin toisella vuosineljänneksellä, vaikkakin vähemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhtiön taloudellinen kehitys toisella vuosineljänneksellä oli vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen mukainen, mutta se oli kuitenkin heikompi kuin edellisvuonna. Markkinatilanne jatkui haastavana, mikä johti alhaisempiin myyntimääriin. Vertailukelpoinen liikevaihtomme laski 2 % toisella vuosineljänneksellä, mutta pysyi vakaana ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Oikaistu liiketulos laski 10 % toisella vuosineljänneksellä ja 8 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla pääasiassa myyntimäärien laskusta ja Venäjän toimintojen myymisestä johtuen. Vapaa kassavirta parani laskeneen käyttöpääoman ansiosta, ollen 28 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä ja 71 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

North America -segmentin oikaistu liiketulos oli vahva toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Fiber Packaging -segmentit pärjäsivät hyvin. Flexible Packaging -segmentin kysyntä kuitenkin heikkeni edelleen erityisesti inflaatiopaineiden takia.

Teemme määrätietoisia toimenpiteitä Flexible Packaging -segmentin tuloksen parantamiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat toimintamallimme optimointi, työn tuottavuuden parantaminen ja tuotannon tehostaminen. Kesäkuussa ilmoitimme aikomuksesta sulkea tuotantolaitos Prahassa, Tšekin tasavallassa. Olemme myös käynnistäneet Intiassa pienempien tuotantolaitostemme yhdistämistä suurempiin laitoksiin. Koko konsernissa olemme jatkaneet aktiivista tuottavuuden parantamista keskittyen koneiden käyttöasteeseen, materiaalihukan vähentämiseen ja työn tehokkuuteen. Henkilöstömäärämme laski edellisvuodesta 1 700:lla, Venäjän toimintojen myymisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävien toimenpiteiden johdosta.

Jatkamme edelleen 2030-strategiamme toteuttamista investoimalla kasvuun ja innovaatioihin. Kasvatamme kuluvan vuoden aikana tuotantokapasiteettiamme, kuten ruokailuvälineiden valmistukseen Pohjois-Amerikassa, kuitukansien valmistukseen Euroopassa, kananmunapakkausten valmistukseen Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa sekä Nespresson kotona kompostoitavien kapseleiden valmistukseen Alankomaissa. Olemme hiljattain ilmoittaneet North America -segmentin tarjoilupakkaustuotannon laajentamisesta Parisissa, Texasissa vastataksemme kartonkipakkausten kasvavaan kysyntään. Nämä projektit havainnollistavat strategiaamme kasvattaa tuottoisaa ydinliiketoimintaamme ja innovoida vastuullisia pakkausratkaisuja.

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Heinäkuu 2023

Q1 2023 add_circle_outline

Osavuosikatsaus 1.1.– 31.3.2023

Vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi vuoden 2022 loppupuolella nähtyä trendiä, jossa jatkuvat inflaatiopaineet vaikuttivat laajalti kulutukseen eri tuotekategorioissa ja maantieteellisillä alueilla. Ennakoitavammasta toimitusketjusta johtuen tilausmääriin vaikuttivat myös varastojen purkautuminen arvoketjussa ja paluu kausivaihteluihin.

Liiketoimintamme kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisten vuosineljännesten tavoin ja yhtiön liikevaihto ja -voitto olivat vakaita. Alhaisemmista myyntimääristä huolimatta vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi 2 % vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna, hyvin pärjänneiden Fiber Packaging- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttien ansiosta. North America -segmentin tulos kasvoi normaalin kausivaihtelun paluusta huolimatta. Kysyntä Flexible Packaging-segmentissä jatkoi laskuaan erityisesti kehittyvien markkinoiden inflaation vaikutuksesta johtuen. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 92 miljoonaa euroa ja se laski vertailukaudesta, alhaisempien myyntimäärien ja Venäjän toimintojen myynnin takia. Vapaa kassavirta parani merkittävästi 43 miljoonaan euroon käyttöpääoman paranemisen vauhdittamana. Strategiamme mukaisesti olemme jatkaneet investointeja kasvuun ja innovaatioihin. Markkinatilanteen ollessa haastava, keskitymme kannattavuuden puolustamiseen ja kassavirran varmistamiseen. Tästä johtuen olemme kiihdyttäneet toiminnan tehostamista.

Maaliskuussa julkaisimme pääomamarkkinapäivässämme päivitetyn vuoden 2030 kasvustrategiamme ja pitkän aikavälin taloudelliset päämäärämme. Pakkausala on maailmanlaajuisessa muutoksessa kuluttajien muuttuvien odotusten johdosta. Huomiota kiinnitetään yhä enemmän vastuullisiin pakkausratkaisuihin ja niiden innovatiivisiin toiminnallisuuksiin. Tämä luo meille kannattavia kasvumahdollisuuksia ja asettaa lisävaatimuksia teknologiavetoisille innovaatioille. Hyödyntääksemme näitä mahdollisuuksia, strategiamme keskittyy neljään osa-alueeseen: kannattavien ydinliiketoimintojen kasvattamiseen, vastuullisten blueloop™ innovaatioiden kehittämiseen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, maailmanlaajuisten toimintojen suorituskyvyn ensiluokkaisuuteen ja tarvittaviin strategisiin kyvykkyyksiin investoimiseen onnistuneen globaalin transformaation toteuttamiseksi.

Kiitän henkilöstöämme heidän intohimoisesta sitoutumisestaan ‚Äč‚Äčkasvustrategiamme toteuttamiseen saavuttaaksemme vuoden 2030 päämäärämme olla ykkösvalinta vastuullisten pakkausratkaisujen alalla. Innovaatioihin keskittyminen ja kykymme toimia isossa mittakaavassa erottavat ja asemoivat meidät hyvin hyödyntämään elintarvike- ja päivittäistavarapakkausten kasvumahdollisuuksia.

 

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Huhtikuu 2023