Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätöstiedote 2020

Vuotta 2020 leimasi koronaviruspandemia. Koko kriisin ajan tärkeimpänä tavoitteenamme on ollut turvata työntekijöidemme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi sekä varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus poikkeusolosuhteiden vallitessa. Koronaviruspandemian aiheuttamasta haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta kehityksemme oli vakaata, mikä kertoo paljon monipuolisen tuotevalikoimamme tarjoamasta suojasta sekä organisaatiomme kyvystä toimia haastavissa olosuhteissa.

Pandemiasta aiheutuneet rajoitustoimet vaikuttivat negatiivisesti globaalin noutoruokapakkausten kysyntään, kun taas elintarvikepakkausten kulutus lisääntyi. Nopeasti kasvava ruokatoimitusten ja take away -myynnin määrä kompensoi osittain ravintolaruokailun vähenemistä. Erityisesti tarjoilupakkausliiketoimintamme kärsi pandemian negatiivisista vaikutuksista. Kotikulutuksen kasvu puolestaan tuki kuluttajapakkausten myynnin kasvua. Pohjois-Amerikassa kotona ruokailun lisääntyminen vauhditti entisestään vähittäiskaupassa myytävien kerta-astioiden myynnin kasvua. Flexible Packaging -segmentissä kokonaiskysyntä pysyi hyvänä useimmilla markkina-alueilla. Koronaviruspandemian aiheuttamat häiriöt toimitusketjussa kuitenkin varjostivat erityisesti Intian ja Lähi-idän markkinoita toisella vuosineljänneksellä. Fiber Packaging -segmentin kysyntä pysyi vahvana koko vuoden, mikä johtui pääasiassa kananmunapakkausten korkeasta kysynnästä ja muovipakkausten jatkuneesta korvaamisesta kuitupohjaisilla vaihtoehdoilla.

Liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa koko vuodelta. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli -2 % viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2020 kannattavuuttamme tuki myynnin suotuisa rakenne, myönteinen kustannusympäristö sekä jatkunut toiminnan tehostaminen. Oikaistu liikevoittomarginaali parani 0,5 prosenttiyksikköä ollen 9,0 % viimeisellä vuosineljänneksellä ja 9,1 % koko katsauskaudella. Vuonna 2020 Huhtamäki keskittyi valmistautumaan koronaviruspandemian jälkeiseen aikaan pyrkien parantamaan kilpailukykyään sekä investoimalla laajentumiseen ja automaatioon. Taseemme on edelleen vahva ja meillä on hyvät mahdollisuudet panostaa tulevaan kasvuun sekä orgaanisten investointien että yritysostojen kautta.

Vuoden 2020 aikana saimme myös viettää Huhtamäen 100-vuotisjuhlaa. Marraskuun aikana järjestettiin ”Founder’s week” -teemalla sarja virtuaalisia sidosryhmätapahtumia. Julkaisimme myös uuden, vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme ja määrittelimme uudet vastuullisuustavoitteet tulevalle vuosikymmenelle. Painopisteinämme on luoda arvoa kasvun, kilpailukyvyn sekä osaamisen kehittämisen kautta huomioiden vastuullisuus kaikessa toiminnassamme. Päämäärämme on olla vastuullisten elintarvikepakkausratkaisujen ykkösvalinta. Olemme vahvistaneet sitoutumistamme kestävän kehityksen saralla ja käynnistäneet paikallisia hankkeita, joiden tavoitteena on pienentää toimintamme hiilijalanjälkeä esimerkiksi lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä.

Olemme kuluneen ja haastavaksi osoittautuneen vuoden aikana mukauttaneet toimintaamme alan muutossuuntausten mukaisesti ja vastanneet koronaviruspandemian mukanaan tuomiin haasteisiin. Koko tiimimme on tehnyt erinomaista työtä ja osallistunut aktiivisesti tavoitteidemme saavuttamiseen. He ovat osoittaneet kestävyyttä koronaviruspandemian aikana ja matkallamme kohti uuden, vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme toteuttamista-

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja

Helmikuu 2021

Osavuosikatsaus Q3 2020 add_circle_outline

COVID-19 pandemia hallitsi edelleen uutisvirtaa ja arkea vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Keskityimme turvaamaan työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden sekä liiketoiminnan jatkuvuuden. Pandemian vaikutus osaan liiketoiminnoistamme, erityisesti tarjoilupakkauksiin, oli edelleen merkittävä, mutta olemme nähneet asteittaista elpymistä kolmannen vuosineljänneksen aikana. Noutoruokapakkausten kysyntä on vähitellen vahvistunut, mutta se on edelleen heikompaa kuin vuonna 2019. Nopeasti kasvava ruokatoimitusten trendi kompensoi osittain merkittävää eroa ravintolapalveluiden kulutuksessa. Toisaalta elintarvikepakkausten kysyntä on pysynyt vahvana koko kriisin ajan. Kotikulutuksen kasvu tuki vähittäiskaupassa myytävien kerta-astioiden ja elintarvikepakkausten kysyntää Pohjois-Amerikassa. Kasvua Fiber Packaging -segmentissä tuki edelleen kananmunien vahva kysyntä sekä muovipakkausten korvaaminen kuitupohjaisilla vaihtoehdoilla. Flexible Packaging -segmentissä toisella vuosineljänneksellä Intiassa ja Arabiemiirikunnissa tapahtuneet toimitusketjun häiriöt helpottivat kolmannen vuosineljänneksen aikana, joskaan logistiikka ja kulutus eivät elpyneet normaalille tasolle.

Laajan ja monipuolisen tuoteportfoliomme myynti kehittyi edelleen vakaasti kolmannella vuosineljänneksellä vertailukelpoisen kasvun ollessa 2 prosenttia. Konsernin vertailukelpoinen kasvu laski vuoden alusta -1 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Oikaistu liikevoittomarginaali parani kolmannella neljänneksellä 10,1 prosenttiin, vahvistuen 1,6 prosenttiyksiköllä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden alusta marginaali vahvistui edellisvuoden 8,7 prosentista 9,2 prosenttiin. Kannattavuuden parannus heijastaa myynnin suotuisaa rakennetta sekä keskittymistämme kustannuksiin ja tehokkuuteen.

Hallitus päätti vuosineljänneksen aikana maksaa tilikaudelta 2019 osinkoa 0,89 euroa osakkeelta. Osinko on kasvanut joka vuosi vuodesta 2009 alkaen Huhtamäen kasvukehitystä seuraten.

Maaliskuussa esittelimme 2030 strategiamme ja asetimme päämäärämme tälle vuosikymmenelle korkealle. Keskitymme kasvuun, kilpailukyvyn parantamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimimaan kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olen tyytyväinen siihen, että työmme näiden päämäärien saavuttamiseksi etenee myönteisesti, vaikka tämänhetkinen kriisi luo haasteita ja mahdollisia viivästyksiä. Päätöksemme vahvistaa kestävän kehityksen roolia entisestään ja nostaa se osaksi tuotteitamme ja toimintojamme on jo alkanut tuottaa tulosta. Tämä näkyy myös sidosryhmiemme arvioissa Huhtamäestä kestävään kehitykseen sitoutuneena yhtiönä.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Lokakuu 2020

Puolivuosikatsaus 2020 add_circle_outline

Vuoden 2020 ensimmäistä vuosipuoliskoa leimasi koronaviruspandemian puhkeaminen. Kriisin aikana olemme ensisijaisesti keskittyneet takaamaan sekä työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden että huolehtimaan liiketoiminnan jatkuvuudesta. Olemme toimineet tarvittavin tavoin hallitaksemme huolellisesti taloudellista tilannettamme kustannussäästöillä ja investointeja priorisoimalla. Olemme myös samalla varautuneet asteittaiseen elpymiseen ja kasvuun.

Lähes kaikilla markkinoilla liikkumista rajoittaneet tarpeelliset viranomaistoimenpiteet vaikuttivat negatiivisesti noutoruokapakkausten kysyntään, mutta tukivat toisaalta pakattujen elintarvikkeiden kulutusta. Noutoruokapakkausten kokonaiskysyntä pysyi vertailukautta alhaisemmalla tasolla, vaikka kysyntä parani toisen vuosineljänneksen lopulla, kun valtiot eri markkinoilla aloittivat rajoituksien keventämisen. Tämän seurauksena kehityksemme oli vakaata ensimmäisellä vuosipuoliskolla COVID-19 kriisin aikana.

Koronaviruspandemian negatiivinen vaikutus näkyy maailmanlaajuisesti myynnissämme tarjoilupakkausten osalta. Pohjois-Amerikassa, missä rajoitustoimenpiteet olivat voimassa lyhyemmän aikaa, tarjoilupakkausten myynti heikkeni vähemmän. Lisäksi kasvu ruokatoimitusten määrässä ja ravintoloiden autokaistajakelun käytössä kompensoi osittain negatiivista vaikutusta. Myös kotikulutuksen kasvu tuki vähittäiskaupassa myytävien kerta-astioiden ja kuluttajatuotepakkausten kysyntää Pohjois-Amerikassa.  Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vahvaa Fiber Packaging -segmentissä johtuen pääasiassa kananmunien kasvaneesta kysynnästä sekä muovipakkausten jatkuneesta korvaamisesta kuitupohjaisilla vaihtoehdoilla. Pakattujen elintarvikkeiden ja hygieniatuotteiden vahvasta kysynnästä huolimatta Flexible Packaging -segmentin liikevaihdon kasvu oli maltillista johtuen toimitusketjussa tapahtuneista häiriöistä sekä Intiassa että Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. Konsernitasolla, ensimmäisen vuosineljänneksen vakaan kasvun jälkeen, liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 8 % ja vuoden ensimmäisen puoliskon aikana yhteensä 2 %. Tämä vakaa kehitys heijastaa pakkaustuoteportfoliomme laajuutta ja monipuolisuutta.

Jatkuvien parannuksien ja muiden toimenpiteiden avulla olemme saavuttaneet vakaan kannattavuustason. Vertailukelpoinen EBIT-marginaali oli 8,8 % sekä toisen vuosineljänneksen että ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Myös kassavirtamme oli vahva ja taseemme oli katsauskauden lopussa vahvempi nettovelan ollessa 2,0 suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen.

Kriisin aikana olemme hyödyntäneet ydinosaamistamme vaikuttaaksemme siellä, missä sillä on eniten merkitystä. Olemme käyttäneet laskeneen kysynnän vuoksi vapaana ollutta valmistuskapasiteettia terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettujen suojavisiirien tuottamiseen ja lanseerasimme valikoiman korkealaatuisia ja uudelleen käytettäviä kasvosuojia kuluttajien päivittäiseen käyttöön. Vuonna 2020 juhlistamme 100-vuotistaivaltamme ja olemme rakentaneet 3 miljoonan euron lahjoitussuunnitelman tulevaisuuden rakentamista varten. Olemme vastanneet COVID-19 kriisin välittömiin tarpeisiin tekemällä lahjoituksen Punaiselle Ristille ja olemme yhteistyössä eri voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kanssa käynnistäneet kolme hanketta, joiden tavoitteena on rakentaa kiertotaloutta eri tasoilla toimimalla tänään, kouluttamalla huomista varten ja rahoittamalla tulevaisuuden innovaatioita. Samalla, kun keskitymme vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseen sekä liiketoimintamme ja kyvykkyyksiemme kehittämiseen, olemme näinä ennen näkemättöminä aikoina osoittaneet sitoutuneisuutemme ihmisten, ruoan ja luonnon suojelemiseen tarjoamalla miljardeille ihmisille ympäri maailman mahdollisuuden terveelliseen, helppoon ja vastuullisen elämäntapaan.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Heinäkuu 2020

Osavuosikatsaus Q1 2020 add_circle_outline

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihtomme kasvoi 5 % vertailukelpoisen kasvumme ollessa 3 % ja kannattavuutemme parantuessa. Suorituksemme oli vakaata vuosineljänneksellä, jota voi luonnehtia kaksijakoiseksi – ruokapakkausten kysyntä jatkui hyvänä, mutta koronaviruspandemian puhkeamisen myötä toimintaympäristö muuttui nopeasti. Kiinan karanteenitoimia ja niistä johtunutta pudotusta kysynnässä seurasivat maaliskuussa vaikutukset muualla maailmassa koronaviruskriisin levitessä. Tämä kehitys oli havaittavissa Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissämme, kun taas kysyntä muissa segmenteissämme kasvoi.  

Työntekijöidemme ja sidosryhmiemme terveys ja turvallisuus pysyvät tärkeimpänä painopisteenämme ja prioriteettinamme koronaviruspandemian aikana. Noudatamme hallitusten sekä kansainvälisten ja paikallisten terveysviranomaisten ohjeita ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin liiketoimintamme jatkuvuuden turvaamiseksi. Olemme myös tehneet tarvittavia toimia kassatilanteemme turvaamiseksi ja uudelleenpriorisoineet kulujamme ja investointejamme.

Vaikka osa liiketoiminnastamme on kohdannut merkittäviä häiriöitä, olen vakuuttunut, että yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa selviydymme tästä kriisistä ja olemme entistä vahvempia sen seurauksena. Meillä on laaja tuotevalikoima, terve tase ja jatkamme suunniteltuja investointeja sekä toimia tehokkuuden parantamiseksi. Nämä ovat avainasemassa tulevaisuuden menestyksemme kannalta.

Uudistimme vuoteen 2030 tähtäävän strategiamme ylläpitääksemme viime vuosien kasvua ja valmistautuaksemme tulevaisuuden muutoksiin. Olemme jatkossakin kasvuyhtiö ja keskitymme lisäksi kilpailukykyyn, osaamisen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen. Olemme ottamassa johtavan roolin elintarvikepakkausteollisuudessa kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen asettamien maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi. Olemme asettaneet kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteemme korkealle ja kestävästä kehityksestä tulee osa kaikkea toimintaamme.

Haluan kiittää kaikkia Huhtamäen työntekijöitä sitoutuneisuudesta, jota he ovat osoittaneet arvojamme kohtaan tänä ennalta näkemättömänä ja kokemattomana aikana. Olen vaikuttunut nopeudesta, millä organisaatiomme on mukautunut tekemään yhteisvoimin töitä näissä uusissa olosuhteissa. Tämä on mahdollistanut muun muassa kriisin vuoksi pysäytettyinä olleiden koneidemme ennätysnopean käyttöönoton sertifioitujen henkilösuojainten valmistamiseen terveydenhuollon työntekijöille. Olen vakuuttunut, että tämä henki ja sitoutuneisuus kantaa meidät tämän kriisin lävitse.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Huhtikuu 2020

Tilinpäätöstiedote 2019 add_circle_outline

Kasvumme jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan, Brexitin ja kestävään kehitykseen liittyvien kasvavien huolien leimaamassa taloudellisessa ympäristössä. Tarjoilupakkausten ja pakattujen elintarvikkeiden kysyntä oli vuonna 2019 hyvää maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta. Liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa vuonna 2019, kasvaen 10 prosenttia ja vertailukelpoisen kasvun ollessa 6 prosenttia. Kaikki liiketoimintasegmenttimme myötävaikuttivat tähän, erityisesti North America -segmentti. Liikevaihto kasvoi myönteisen volyymikehityksen ja hinnoittelun hallinnan johdosta. Valuuttakurssien vaihtelut vahvistivat liikevaihtoa vuoden aikana.

Kannattavuutemme parani sekä viimeisellä vuosineljänneksellä että koko vuonna, erityisesti hinnoittelun ja operatiivisen tehokkuuden parantumisesta johtuen. Oikaistu liikevoittomme kasvoi 8,5 prosenttiin viimeisellä neljänneksellä ja 8,6 prosenttiin vuonna 2019.

Myönteinen kehitys jatkui monella rintamalla vuonna 2019. Tuotannon lisääminen uudella Goodyearin tehtaalla Arizonassa, Yhdysvalloissa, kehittyi hyvin. Huhtikuussa uusi huippuluokan joustopakkausyksikkö otettiin käyttöön Egyptissä ja lokakuussa uusin kuitupakkauslinjamme käynnistettiin Venäjällä. Uusiin yksiköihin ja pakkauslinjoihin suunnattujen investointien lisäksi tiedotimme myös kolmesta yrityshankinnasta vuonna 2019: Everest Flexibles Etelä-Afrikassa, Mohan Mutha Polytech Intiassa ja yhteisyrityksemme Laminorin hankinta kokonaan omistukseemme Brasiliassa. Kaikki kolme yritysostoa tukevat kasvuamme kehittyvillä markkinoilla.

Tärkeät yhteiskunnalliset asiat ovat vahvistuneet erityisesti kestävän kehityksen, arvoketjun digitalisoitumisen ja kulutuksen muutosten ympärillä. Näiden vaikutukset toimialaamme ovat tärkeimpiä muuttujia, jotka otetaan huomioon käynnissä olevassa strategian kehittämisessämme. Jatkoimme vuonna 2019 investointeja kuitupohjaisiin ja kierrätettäviin pakkauksiin vastataksemme ympäristöystävällisten pakkaustuotteiden kasvavaan kysyntään. Näihin kuuluvat muun muassa paperipillit, valmisruokapakkaukset ja kierrätettävät blueloop™ -monomateriaaleista valmistetut joustopakkaukset.

Olemme tehneet investointeja olemassa oleviin ja uusiin yksiköihin, uusiin tuotteisiin ja innovaatioihin sekä tehneet yrityshankintoja. Myös näiden jälkeen taseemme on terve. Nettovelan ja käyttökatteen suhde on 2,0 ja olemme edelleen hyvässä asemassa investoidaksemme tulevaan kasvuun. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti kasvun etsimistä sekä orgaanisesti että yrityshankintojen kautta.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja

Helmikuu 2020