Riskienhallinta

Päivitetty: 8.4.2020

Riskienhallinnan yleiskuvaus

Riskienhallinnan periaatteet

Riskienhallinta on olennainen osa konsernin johtamis- ja valvontajärjestelmää sekä aktiivinen keino analysoida ja hallinnoida liiketoimintastrategiaan ja operaatioihin liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Yhtiö on määritellyt periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta on järjestetty. Riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa muutokset liiketoimintaympäristössä, jotka toteutuessaan voivat vaikuttaa konsernin liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Tarkoituksena on hallita tunnistettuja riskejä siten, että ne eivät ylitä konsernin riskinottokykyä ja -valmiutta. Näin pyritään ennakoimaan ja varmistamaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Konsernin riskienhallintaprosessi perustuu Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) vahvistamaan Enterprise Risk Management (ERM) -viitekehykseen.

Riskienhallinnan prosessi ja vastuut

Konsernin riskienhallintaprosessiin kuuluu riskien systemaattinen arviointi liiketoimintayksiköiden, -segmenttien ja konsernitoimintojen toimesta, riskitietoisuuden lisääminen ja riskienhallinnan parantaminen, parhaiden toimintatapojen edistäminen sekä liiketoimintasegmenttien rajat ylittävien riskienhallinta-aloitteiden tukeminen. Riskien tunnistamisen systematisoimiseksi ja helpottamiseksi riskit on luokiteltu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja informaatioriskeihin. Riskit ovat täten yhdistettävissä konsernin strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vaatimustenmukaisuus- (compliance) tavoitteisiin.

Konsernin riskienhallintapolitiikka määrittelee riskienhallinnan tavoitteet, laajuuden ja vastuujaon. Riskienhallintapolitiikkaa noudattamalla varmistetaan, että riskit tunnistetaan ja huomioidaan ajoissa ja niiden hallitsemiseksi ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Riskienhallinnan prosessi ja menettelytavat on kirjattu yksityiskohtaisemmin konsernin ERM-prosessiohjeistukseen.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu valvoa riskienhallinnan toteuttamista sekä arvioida riskienhallintaprosessin ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle, joka valvoo konsernin strategisia, operatiivisia, taloudellisia ja informaatioriskejä. Hallituksen tehtävänä on hyväksyä konsernin riskinottokyky ja -valmius sekä varmistaa riskien asianmukainen tunnistaminen, hallinnointi ja seuranta.

Konsernin johtoryhmä on vastuussa riskienhallintaan liittyvien konsernin sisäisten hallinnointiperiaatteiden ja toimintatapojen käyttöönotosta ja toteuttamisesta. Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan ja arvioidaan riskejä systemaattisesti kussakin liiketoimintasegmentissä ja niiden liiketoimintayksiköissä sekä konsernitasolla. Riskit konsolidoidaan liiketoimintayksiköistä segmenttitasolle ja segmenttitasolta konsernitasolle. Kullakin toimintatasolla laaditaan toimenpidesuunnitelmat riskien saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta on linjajohdon tehtävä. Ylemmän tason johto hyväksyy aina alemman organisaatiotason riskienhallintatoimenpiteet ja näiden toteuttamisen jälkeen saavutettavan riskitason. Konsernin riskienhallintatoiminto seuraa ja raportoi näiden toimenpidesuunnitelmien toteutumista. Tarkoituksena on varmistaa, että riskienhallintatoimenpiteet tukevat konsernin strategisia, operatiivisia, taloudellisia ja vaatimustenmukaisuus- (compliance) tavoitteita.

Konsernin riskienhallintatoiminto huolehtii riskienhallintatoimien käytännön järjestelyistä, ohjeistuksesta, tuesta, valvonnasta ja seurannasta. Lisäksi konsernin riskienhallintatoiminto arvioi tunnistettujen riskien vaikutusten, todennäköisyyksien ja hallinnan tason muutoksia. Se raportoi riskienhallintaprosessin tuloksista vuosittain tarkastusvaliokunnalle sekä tekee katsauksia riskienhallintaan liittyvistä asioista säännöllisesti segmenttien ja konsernin johdolle, sisäiselle tarkastukselle ja tilintarkastajalle.

Yksikkö-, segmentti- ja konsernitason riskienhallinta on osa koko konsernin strategista suunnitteluprosessia. Prosessi voidaan käynnistää tarvittaessa myös kesken toimintavuotta, mikäli tietyllä liiketoiminta-alueella tapahtuu oleellisia strategisia muutoksia, jotka vaativat riskienhallintaprosessin käynnistämistä.

Merkittävimmät riskit

Hinnoitteluun liittyvät riskit sekä raaka-aineiden, energian ja muiden hyödykkeiden hinnanvaihtelut ovat merkittävimpiä riskejä ja mahdollisuuksia konsernille. Tehokas hinnoittelu ja kustannusten hallinta ovat välttämättömiä konsernin strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Konserni hyödyntää hinnoitteluvoimaansa ja soveltaa parhaita käytäntöjä parantaakseen kannattavuuttaan.

Muutokset kulutuskäyttäytymisessä ja ruokapakkauksia koskevissa lainsäädännöllisissä vaatimuksissa ovat konsernin tärkeimpiä tunnistettuja riskejä ja mahdollisuuksia. Konsernin kasvu ja menestys tulevaisuudessa riippuvat sen jatkuvasta kyvystä ennakoida ja vastata muutoksiin sekä sen kyvystä innovoida ja kehittää uusia tuotteita nopeasti ja joustavasti. Kaupungistuminen ja kuluttajien kasvava kysyntä vastuullisille ja turvallisille elintarvikepakkausratkaisuille luovat konsernille merkittäviä kasvu- ja innovaatio-mahdollisuuksia. Toisaalta konsernin kasvu ja markkina-asema ovat uhattuna, jos se ei onnistu vastaamaan asiakkaidensa ja kuluttajien tarpeisiin tuote- ja palveluvalikoimallaan tai tuotantokapasiteetillaan, tai jos sen tuotteet eivät täytä elintarvikelainsäädännön vaatimuksia. Huhtamäki hallitsee näitä riskejä seuraamalla lainsäädännön muutoksia ja niiden ajureita useiden lähteiden ja sidosryhmien välityksellä sekä panostamalla tuotekehitykseen ja investoimalla tuotantokapasiteettiin ja -kyvykkyyksiin etenkin kasvumarkkinoilla. Lisäksi konserni pyrkii aktiivisesti tekemään ydinliiketoimintaansa vahvistavia ja laajentavia yritysostoja kaikilla toiminta-alueillaan.

Makrotaloudellisten ja poliittisten riskien katsotaan edelleen kuuluvan konsernin merkittäviin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Maailmantalous ja finanssimarkkinat kohtasivat vuoden aikana merkittävää turbulenssia muun muassa Brexit-prosessista aiheutuneesta epävarmuudesta sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisistä kauppajännitteistä johtuen. Talouskasvu edesauttaa orgaanista ja yrityskauppojen kautta syntyvää kasvua ja liiketoiminnan tuloksellisuutta. Poliittiset päätökset saattavat johtaa muutoksiin niin globaalisti kuin paikallistalouksissakin sekä vapaakauppasopimuksissa. Muutosten ennakointi ja niiden liiketoiminnallisten vaikutusten arviointi on tärkeää.

Henkilöstöön liittyvät riskit ovat lisääntyneet hieman vuoteen 2018 verrattuna. Henkilöstöresursointi voi muodostua haasteeksi konsernin toteuttaessa samanaikaisesti useita muutoshankkeita, joissa vaaditaan tiettyjen erityisalojen osaamista. Riskien hallitsemiseksi konserni ylläpitää osaajaverkostoa sekä globaalilla että paikallisella tasolla, panostaa avainosaajien sitouttamiseen ja tehtäväkierron mahdollistamiseen sekä tarjoaa johtamis- ja muita erityiskoulutuksia.Tuotantolaitosten tuhoutumiseen, liiketoiminnan jatkuvuuteen, raaka-aineiden saantiin ja energian jakeluun sekä IT-infrastruktuurin häiriöihin liittyvät riskit katsotaan konsernin merkittävimmiksi operatiivisiksi riskeiksi.

Tuotantolaitosten vahingoittumiseen ja liiketoiminnan keskeytymiseen mahdollisesti johtavien riskien pienentämiseksi yhtiöllä on omaisuusriskeihin liittyvä jatkuvan parantamisen ohjelma. Liiketoiminnan mahdollisen keskeytymisen vaikutusten pienentämiseksi yhtiö ylläpitää ja kehittää jatkuvasti kyvykkyyksiään vahingonhoitoon ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitteluun liittyen. Tämän lisäksi tuotantokapasiteettia hajautetaan useisiin kohteisiin.

Tuoteturvallisuus ja laatu ovat tärkeitä Huhtamäelle. Vaikka konsernin tuotteiden korkea laatu ja turvallisuus ovat osa yhtiön kilpailuetua, merkittävät puutteet tuotteiden turvallisuudessa tai laadussa voisivat johtaa yhtiön maineen heikkenemiseen ja siten pienentää myyntiä. Vuonna 2019 konsernissa aloitti elintarviketurvallisuudesta vastaava päällikkö.

Valuuttakurssien vaihteluun liittyvät translaatio- ja transaktio-riskit ovat edelleen konsernin kahdenkymmenen merkittävimmän riskin joukossa hyvin pienin muutoksin vuoteen 2018 verrattuna. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin Vuosikertomus 2019 osion Tilinpäätös 2019 liitetiedossa 5.8.

Yhdenkään vuoden 2019 riskiarvioissa tunnistetun riskin ei katsota olevan vaikuttavuudeltaan niin voimakas, että riskiä ei voitaisi hallita tai konsernin strategian toteuttaminen vaarantuisi.

Tarvittaessa riskienhallintatoimenpiteisiin voi sisältyä riskin siirtäminen vakuutuksen avulla. Konsernilla on käytössään useita maailmanlaajuisia vakuutusohjelmia. Konsernin vakuutustoiminto arvioi jatkuvasti vakuutustarpeita sekä vakuutusturvan kattavuutta ja limiittien riittävyyttä.