Riskit

Päivitetty: 13.3.2023

Merkittävimmät strategiset riskit

Sääntelyyn ja vastuullisuuteen liittyvät liiketoimintaympäristön
muutokset tuovat mukanaan merkittäviä riskejä ja mahdollisuuksia.
Yhtiön tulevaisuuden kasvun perustana on sen kyky ennakoida
muutoksia ja reagoida niihin sekä kehittää innovatiivisia ja vastuullisia
tuotteita oikea-aikaisesti.

Sääntelymuutokset voivat aikaansaada materiaalien käyttökieltoja ja
muita pakkauksiin liittyvää sääntelyä, kuten kierrätysvaatimuksia, jotka
voivat vaikuttaa pakkausliiketoimintaan. Lisäksi tällaisia sääntelymuutoksia on vaikea ennakoida erityisesti tietyillä maantieteellisillä alueilla. Uhkien hallitsemiseksi Huhtamäki panostaa tutkittuun tietoon perustuvaan keskusteluun, joka tarjoaa tietoa pakkausten arvosta hygienian, ruoan turvallisuuden, ruoan saatavuuden ja ruokahävikin ehkäisyn
kannalta. Lisäksi Huhtamäki seuraa aktiivisesti sääntelyaloitteita ja
mahdollisia sääntelymuutoksia voidakseen huomioida ne tuotteidensa ja ratkaisujensa kehityksessä ja kaupallistamisessa.

Huhtamäen kilpailukyvyn keskeiset riskit ja mahdollisuudet juontuvat
kilpailuympäristön muutoksista ja riippuvuudesta suuriin asiakkaisiin. Riskejä ja mahdollisuuksia tarjoaa myös kyky sopeutua muutoksiin teknologioissa, materiaaleissa sekä kuluttajien ja asiakkaiden mieltymyksissä. Kuluttajien ymmärtäminen mahdollistaa Huhtamäkeä hyödyntämään liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tukevat pitkäaikaista kestävää kasvua, yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden kanssa käytävä aktiivinen vuoropuhelu ja eri toimintojen ja segmenttien välinen yhteistyö lukeutuvat keinoihin hallita uhkia ja hyödyntää mahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää uusia tapoja tuottaa lisäarvoa ja ymmärtää Huhtamäen kilpailuasemaa. Konserni valvoo ja ennakoi jatkuvasti pitkän aikavälin tarpeita ja panostaa tutkimukseen, tuotekehitykseen ja immateriaaliomaisuuden suojaamiseen. Tavoitteena on lievittää riskiä siitä, että sen koneista ja teknologioista tulee vanhentuneita, tehottomia tai epäsopivia palvelemaan asiakkaiden toiveita. Lisäksi Huhtamäki edistää kilpailukykyään uusien teknologisten innovaatioiden
saralla strategisten kumppanuuksien ja yritysostojen kautta. Makrotason epävarmuustekijöihin lukeutuvat poliittiset, makrotaloudelliset ja taantumaan liittyvät riskit. Poliittinen tai geopoliittinen epävakaus voi lisätä liiketoiminnan epävarmuustekijöitä ja heikentää liiketoimintaolosuhteita. Lisäksi kaupankäynnin rajoitukset ja kauppasodat voivat hidastaa investointeja ja talouskasvua vaikutusalueillaan. Haastavat taloudelliset olosuhteet vaikuttavat tyypillisesti asiakkaiden toimintaan ja ostovoimaan. Hyökkäys Ukrainaan, korkea inflaatio ja energiantuotannon häiriöt ovat esimerkkejä makroympäristöön vaikuttavista viimeaikaisista tapahtumista. Huhtamäki seuraa tilanteiden kehittymistä aktiivisesti voidakseen reagoida liiketoimintaympäristönsä muutoksiin. Henkilöstön kannalta keskeisten riskien ja mahdollisuuksien on todettu liittyvän työvoiman ja osaajien saatavuuteen.

Riskienhallintatoimiin sisältyvät johdonmukainen osaamisen arviointi
ja seuraajasuunnittelu, urakehitysohjelmat, toimiva rekrytointiprosessi
sekä työntekijälupausten ja työnantajamielikuvan jatkuva kehittäminen

Operatiiviset ja taloudelliset riskit

Konsernin kannalta keskeiset riskit ja mahdollisuudet liittyvät kykyyn hallita hintoja tavalla, joka mahdollistaa oikea-aikaisen, oikean suuruisen ja markkinatietoihin perustuvan hinnoittelun, sekä kykyyn siirtää raakaaine-, energia- ja kuljetuskustannusten nousu tuotteiden hintoihin.

Toimenpiteisiin lukeutuvat raaka-aine- ja energiakustannusten jatkuva seuranta sekä erityisen huomion kiinnittäminen sopimusten hallintaan, jotta asiakkaiden kanssa tehtäviin sopimuksiin voidaan mahdollisuuksien mukaan sisällyttää energiaan ja materiaaleihin liittyviä eskalointilausekkeita. Raaka-aine- tai energiatoimitusten häiriöitä pidetään yhtenä keskeisistä konserniin kohdistuvista toiminnallisista riskeistä. Riskiä hallitaan
esimerkiksi laajentamalla konsernin toimittajaverkostoa, varmistamalla
toimituksia ennakkoon, seuraamalla ja ylläpitämällä turvallisia varastotasoja sekä standardoimalla raaka-aineita. Omaisuusvahinkoihin, IT-infrastruktuuriin, järjestelmiin ja sovelluksiin liittyvät riskit ovat oleellisia toiminnallisia riskejä, ja ne voivat vaikuttaa
Huhtamäen liiketoiminnan jatkuvuuteen. Osana kiinteistöjen riskienhallintaa yhtiö toteuttaa jatkuvia parannustoimia, joiden tarkoituksena on minimoida erilaisten omaisuusvahinkojen ja toiminnan keskeytymisen vaarojen, kuten tulipalon, räjähdysten, tulvien tai myrskyjen vaikutusta ja todennäköisyyttä. Minimoidakseen liiketoiminnan keskeytysten vaikutuksia Huhtamäki ylläpitää toipumissuunnitelmia ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmia sekä hajauttaa tuotantokapasiteettiaan. Huhtamäki kehittää myös IT-ympäristöään, mukaan lukien ERP-järjestelmiään, parantaakseen tuottavuutta ja vähentääkseen riskejä, jotka liittyvät kyberturvallisuuteen ja liiketoiminnan keskeytymiseen muista syistä.

Lakien ja pakotteiden noudattamatta jättämiseen liittyviin riskeihin sisältyvät rangaistusmaksut, korvausvaatimukset tai syytteet, jotka voivat aiheutua esimerkiksi sovellettavien säädösten tai kilpailua, tuotteita, ympäristöä tai lahjonnan torjuntaa koskevien lakien laiminlyönnistä. Keskeisiä riskienhallintatoimia ovat esimerkiksi politiikat ja toimintatavat sekä erilaisia vaatimustenmukaisuuskysymyksiä käsittelevät koulutukset. Niillä autetaan tunnistamaan vaatimusten laiminlyönnit sekä ehkäisemään niitä.

Vuoden 2022 riskiarvioinnissa ei tunnistettu sellaisia keskeisiä riskejä, jotka katsottaisiin liian suuriksi konsernin toiminnan jatkuvuuden kannalta tai jotka vaarantaisivat Huhtamäen 2030-strategian toteuttamisen. Riskienhallintatoimiin voi tarpeen mukaan kuulua myös riskienhallinta vakuutusten avulla. Konsernilla on useita maailmanlaajuisia vakuutusohjelmia. Huhtamäen riskienhallinta arvioi jatkuvasti vakuuttamisen
soveltuvuutta ja tarvetta.