Riskit

Päivitetty: 4.3.2024

Merkittävimmät strategiset riskit

Sääntelyyn ja vastuullisuuteen liittyvät liiketoimintaympäristön muutokset tuovat mukanaan merkittäviä riskejä ja mahdollisuuksia. Yhtiön tulevaisuuden kasvun perustana on sen kyky ennakoida muutoksia ja reagoida niihin sekä kehittää innovatiivisia ja vastuullisia tuotteita oikea-aikaisesti.

Sääntelymuutokset voivat aikaansaada materiaalien käyttökieltoja ja muita pakkauksiin liittyvää sääntelyä, kuten vaatimuksia kierrätysmateriaalin käyttämiseksi. Nämä voivat vaikuttaa pakkausteollisuuteen. Lisäksi tällaisia sääntelymuutoksia on vaikea ennakoida erityisesti tietyillä maantieteellisillä alueilla. Uhkien hallitsemiseksi Huhtamäki investoi uusiin, innovatiivisiin ja vastuullisiin ratkaisuihin. Lisäksi Huhtamäki panostaa tutkittuun tietoon perustuvaan keskusteluun, joka tarjoaa tietoa pakkausten merkityksestä hygieniaan, ruoan turvallisuuteen, ruoan saatavuuteen ja ruokahävikin ehkäisyyn. Lisäksi Huhtamäki seuraa aktiivisesti sääntelyaloitteita ja mahdollisia sääntelymuutoksia voidakseen huomioida ne tuotteidensa ja ratkaisujensa kehityksessä ja kaupallistamisessa.

Huhtamäen kilpailukyvyn keskeiset riskit ja mahdollisuudet juontuvat muutoksista kilpailuympäristössä. Kyky sopeutua muutoksiin teknologioissa, materiaaleissa sekä kuluttajien ja asiakkaiden mieltymyksissä ovat sekä uhkia että mahdollisuuksia. Kuluttajien ymmärtäminen mahdollistaa Huhtamäkeä hyödyntämään liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tukevat pitkäaikaista kestävää kasvua, yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden kanssa käytävä aktiivinen vuoropuhelu ja yhtiön eri toimintojen ja liiketoimintasegmenttien välinen yhteistyö lukeutuvat keinoihin hallita uhkia ja hyödyntää mahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää uusia tapoja tuottaa lisäarvoa ja ymmärtää Huhtamäen
kilpailuasemaa. Konserni valvoo ja ennakoi jatkuvasti pitkän aikavälin tarpeita ja panostaa tutkimukseen, tuotekehitykseen ja immateriaaliomaisuuden suojaamiseen. Tavoitteena on pienentää riskiä siitä, että sen koneista ja teknologioista tulee vanhentuneita, tehottomia tai epäsopivia palvelemaan asiakkaiden toiveita. Lisäksi Huhtamäki edistää kilpailukykyään uusien teknologisten innovaatioiden saralla strategisten kumppanuuksien ja yritysostojen kautta.

Makrotason epävarmuustekijöihin lukeutuvat poliittiset, makrotaloudelliset ja taantumaan liittyvät riskit. Poliittinen tai geopoliittinen epävakaus voi lisätä liiketoiminnan epävarmuustekijöitä ja heikentää liiketoimintaolosuhteita. Lisäksi kaupankäynnin rajoitukset ja kauppasodat voivat hidastaa investointeja ja talouskasvua vaikutusalueillaan.
Haastavat taloudelliset olosuhteet vaikuttavat tyypillisesti asiakkaiden toimintaan ja ostovoimaan. Sodat Ukrainassa ja Israel-Gazan alueella, korkea inflaatio ja korkea korkotaso ovat esimerkkejä makroympäristöön vaikuttavista viimeaikaisista tapahtumista. Huhtamäki seuraa tilanteiden kehittymistä aktiivisesti voidakseen reagoida relevantteihin
muutoksiin liiketoimintaympäristössään.

Henkilöstön kannalta keskeisten riskien ja mahdollisuuksien on todettu liittyvän työvoiman ja osaajien saatavuuteen. Riskienhallintatoimiin sisältyvät johdonmukainen osaamisen arviointi ja seuraajasuunnittelu, urakehitysohjelmat, toimiva rekrytointiprosessi sekä työntekijälupausten ja työnantajamielikuvan jatkuva kehittäminen.

Toiminnalliset ja taloudelliset riskit

Konsernin kannalta keskeiset riskit ja mahdollisuudet liittyvät kykyyn hallita hintoja tavalla, joka mahdollistaa oikea-aikaisen, oikean suuruisen ja markkinatietoihin perustuvan hinnoittelun, sekä kykyyn siirtää raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten nousu tuotteiden hintoihin. Toimenpiteisiin lukeutuvat raaka-aine- ja energiakustannusten
jatkuva seuranta sekä erityisen huomion kiinnittäminen sopimusten hallintaan, jotta asiakkaiden kanssa tehtäviin sopimuksiin voidaan mahdollisuuksien mukaan sisällyttää energiaan ja materiaaleihin liittyviä eskalointilausekkeita.

Omaisuusvahinkoihin, IT-infrastruktuuriin, järjestelmiin ja sovelluksiin liittyvät riskit ovat toiminnallisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa Huhtamäen liiketoiminnan jatkuvuuteen. Osana kiinteistöjen riskienhallintaa yhtiö toteuttaa jatkuvia parannustoimia, joiden tarkoituksena on minimoida erilaisten omaisuusvahinkojen ja toiminnan keskeytymisen vaarojen, kuten tulipalon, räjähdysten, tulvien tai myrskyjen, vaikutusta ja todennäköisyyttä. Minimoidakseen liiketoiminnan keskeytysten vaikutuksia Huhtamäki jatkuvasti kehittää toipumissuunnitelmia ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmia sekä hajauttaa tuotantokapasiteettiaan. Huhtamäki kehittää edelleen myös IT-ympäristöään, mukaan lukien ERP-järjestelmiään, parantaakseen tuottavuutta ja vähentääkseen riskejä, jotka liittyvät kyberturvallisuuteen ja liiketoiminnan keskeytymiseen muista syistä.

Lakien ja pakotteiden noudattamatta jättämiseen liittyviä riskejä ovat mm. rangaistusmaksut, korvausvaatimukset tai syytteet, jotka voivat aiheutua esimerkiksi sovellettavien säädösten tai kilpailua, tuotteita, ympäristöä tai lahjonnan torjuntaa koskevien lakien laiminlyönnistä. Keskeisiä riskienhallintatoimia ovat esimerkiksi yrityksen politiikat ja toimintatavat sekä erilaisia vaatimustenmukaisuuskysymyksiä käsittelevät koulutukset. Niillä autetaan tunnistamaan vaatimusten laiminlyöntejä sekä ehkäisemään niitä.

Vuoden 2023 riskiarvioinnissa ei tunnistettu sellaisia keskeisiä riskejä, jotka katsottaisiin liian suuriksi konsernin toiminnan jatkuvuuden kannalta tai jotka vaarantaisivat Huhtamäen 2030-strategian toteuttamisen. Riskienhallintatoimiin voi tarpeen mukaan kuulua myös
riskienhallinta vakuutusten avulla. Konsernilla on useita maailmanlaajuisia vakuutusohjelmia. Huhtamäen riskienhallinta arvioi jatkuvasti vakuuttamisen laajuutta, soveltuvuutta ja tarvetta.