Tunnuslukujen laskentakaavat

IFRS:n mukaiset tunnusluvut

Emoyhtiön omistajille
kuuluva osakekohtainen tulos =
Tilikauden voitto - määräysvallattomien omistajien osuus
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä
Emoyhtiön omistajille kuuluva
laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos =
Laimennettu tilikauden voitto - määräysvallattomien omistajien osuus
Laimennettu ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Käyttökate = Liikevoitto + poistot
Velkaantumisaste (gearing) = Korolliset nettovelat
Oma pääoma yhteensä
Sidotun pääoman tuotto (RONA) = 100 x liikevoitto (12 kk liukuva)
Nettovarat (12 kk liukuva)
Operatiivinen rahavirta = Oikaistu liikevoitto + Poistot (sisältäen arvonalennukset) - Investoinnit + Käyttöomaisuuden myynnit +/- Vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten ja ostovelkojen muutos
Oma pääoma osaketta kohti = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä kauden lopussa
Oman pääoman tuotto (ROE) = 100 x Tilikauden voitto (12 kk liukuva)
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = 100 x (voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) (12 kk liukuva)
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)
Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu = Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssimuutoksia, hankintoja ja yritysmyyntejä