Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Huhtamäellä

Huhtamäki Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys) on laadittu 1.1.2020 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaisesti. Lisäksi yhtiö on julkistanut 1.1.2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaisen erillisen palkka- ja palkkioselvityksen. Koodit ovat kokonaisuudessaan saatavilla internetosoitteessa www.cgfinland.fi. Huhtamäki Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, konsernin toiminnassa sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernin sisäisten politiikkojen, ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus.

Yhtiö on 12.2.2020 antanut erillisen Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä erillisen Palkka- ja palkkioselvityksen.

Hallintorakenne

Ajankohtaista ja päivitettyä tietoa konsernin palkitsemisesta löydät osiosta Palkitseminen