Sisäpiirihallinto

Päivitetty: 4.3.2021

Sääntely

Yhtiö noudattaa toiminnassaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperimarkkinalakia sekä niihin liittyviä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities Markets Authority), Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi konsernissa on oma sisäpiiriohje. Alla on kuvattu tiettyjä sisäpiiriohjeen keskeisiä kohtia. Sisäpiiriohje määrittelee selkeästi tiettyjä käytäntöjä ja päätöksentekomenettelyjä sen varmistamiseksi, että yhtiön sisäpiirihallinto on järjestetty johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla.

Sisäpiiritietoa koskeva arviointi add_circle_outline

Toimitusjohtaja tekee hallinto- ja lakiasiainjohtajan kanssa keskusteltuaan arvion siitä, onko tietty tieto sisäpiiritietoa ja päättää myös, tuleeko yhtiön julkistaa tällainen tieto välittömästi vai onko julkistamisen lykkäämiselle edellytyksiä. Yhtiö dokumentoi huolellisesti kaikki sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevat päätökset ja tällaisten päätösten perustelut sekä noudattaa määriteltyjä prosesseja siten kuin soveltuvat säännökset edellyttävät.

Sisäpiiriluettelo add_circle_outline

Yhtiö ylläpitää sisäpiiriluetteloa henkilöistä, joilla on sisäpiiritietoa. Yhtiön työntekijät ja palveluntarjoajat, joilla on pääsy tiettyyn sisäpiiritietoon, merkitään sisäpiiriluettelon hankekohtaiseen osioon. Tällaisen hankekohtaisen sisäpiiriluettelon perustamisesta päättää toimitusjohtaja. Yhtiö on päättänyt olla perustamatta pysyvien sisäpiiriläisten luetteloa. Jokaiselle hankekohtaiseen luetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan sähköpostitse luetteloon merkitsemisestä sekä siihen liittyvistä velvollisuuksista ja soveltuvista seuraamuksista. Tällaisen ilmoituksen saavan henkilön tulee viipymättä kirjallisesti vahvistaa ilmoituksen vastaanottaminen. Päätöksen hankekohtaisen sisäpiiriluettelon päättämisestä tekee toimitusjohtaja keskusteltuaan asiasta hallinto- ja lakiasiainjohtajan kanssa. Kyseiseen luetteloon merkityille henkilöille ilmoitetaan sähköpostitse hankekohtaisen sisäpiiriluettelon päättymisestä. Palveluntarjoajat voivat itse ylläpitää sisäpiiriluetteloa omista työntekijöistään, mikäli yhtiö näin yksittäistapauksessa päättää.

Kaupankäyntirajoitukset add_circle_outline

Jos henkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa, kaupankäynti on aina kiellettyä. Lisäksi tietyt kaupankäyntirajoitukset koskevat eräitä yhtiön johtohenkilöitä ja työntekijöitä myös silloin, kun tällaisilla tahoilla ei ole hallussaan sisäpiiritietoa.

Yhtiö on määritellyt hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi. Kyseiset henkilöt eivät saa (tiettyjä soveltuvissa säännöksissä olevia poikkeuksia lukuun ottamatta) tehdä omaan tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen jokaisen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkaisemista.

Lisäksi yhtiö soveltaa erityistä suositusluontoista kaupankäyntirajoitusta työntekijöihinsä, jotka saavat säännöllisesti tietoja osavuosikatsausten tai vuositilinpäätösten sisällöstä ennen niiden julkaisemista, koska kyseiset julkistamattomat taloudelliset tiedot ovat hyvin luottamuksellisia. Työntekijöiden on suositeltavaa pidättäytyä kaupankäynnistä 30 päivän ajan ennen jokaisen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkaisemista.

Ilmoitusvelvollisuus add_circle_outline

Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden eli hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenten sekä heidän lähipiirinsä täytyy ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Ilmoitusvelvollisuus kohdistuu kaikkiin liiketoimiin sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaisarvo on saavutettu kalenterivuoden aikana (laskettuna yhteen netottamatta). Yhtiöllä on velvollisuus julkistaa saatu ilmoitus pörssitiedotteella.