Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallituksen velvollisuutena on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksen valinta ja kokoonpano add_circle_outline

Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä säännöksiä hallituksen jäsenten erityisestä asettamisjärjestyksestä, vaan yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet nimitysvaliokunnan ehdotukseen perustuen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Mikäli yhtiön toimitusjohtaja valittaisiin hallitukseen, toimitusjohtaja ei kuitenkaan voisi olla hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Kokoonpanoa harkittaessa tulee huomioida konsernin liiketoiminta ja kehitysvaihe. Hallitukseen valittavan henkilön tulee olla pätevä ja hänen täytyy kyetä käyttämään riittävästi aikaa hallitustehtävien tehokkaaseen hoitamiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu eikä jäsenille ole asetettu enimmäisikää.

Vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat kahdeksan henkilöä:

Pekka Ala-Pietilä
Jukka Suominen
Doug Baillie
William R. Barker
Anja Korhonen
Kerttu Tuomas
Sandra Turner
Ralf K. Wunderlich (1.7.2018 alkaen).

Lisätietoja hallituksen jäsenistä

Hallituksen monimuotoisuus add_circle_outline

Yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet on määritelty hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen jäsenten valinnassa pyritään varmistamaan vahva, monipuolinen ja toisiaan täydentävä asiantuntemus, kokemus sekä osaaminen konsernin kannalta merkittäviltä eri toimialoilta ja markkina-alueilta. Yhtiön hallituksen jäsenten tulee edustaa kattavasti eri toimialoja ja heillä tulee olla laajaa kokemusta liiketoiminnan johtamisesta konsernin kannalta keskeisillä markkina-alueilla, mukaan lukien kehittyvät markkinat.

Hallituksen monimuotoisuutta edistäviä tekijöitä ovat muun muassa hallituksen jäsenten koulutuksellinen, ammatillinen ja kansainvälinen tausta, tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus, jäsenten ikäjakauma, molempien sukupuolten edustus sekä muut henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia tasapainoisessa suhteessa. Lisäksi hallituksen kokoonpanossa on tärkeää varmistaa sekä kattava yhtiötuntemus pidempään hallituksessa toimineiden jäsenten kautta että uudet näkemykset. Hallituksen nimitysvaliokunta ottaa huomioon monimuotoisuutta koskevat periaatteet yhtiön hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelussa ja niiden toteutumista arvioidaan vuosittain.

Yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ovat täyttyneet hyvin. Yhtiön hallituksen kokoonpano sisältää nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan monimuotoisuusperiaatteissa määritettyjä kompetensseja hyvässä tasapainossa. Myös molempien sukupuolten edustus toteutuu hallituksessa tasapainoisella tavalla ja molemmat sukupuolet ovat olleet jo pitkään edustettuna yhtiön hallituksessa. Vuodesta 2009 lähtien yhtiön hallituksessa on ollut kahdesta kolmeen naispuolista jäsentä ja naisten osuus on siten ollut 25–43 % hallituksesta. Vuoden 2017 yhtiökokouksesta lähtien hallituksessa on ollut kahdeksan jäsentä, jotka edustavat neljää eri kansallisuutta. Hallituksen jäsenten ikä on ollut 60–75 vuotta ja hallituksen jäsenistä kolme on ollut naisia ja viisi miehiä. Hallituksen jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta erityyppisistä tehtävistä globaalisti toimivissa yhtiöissä konsernin kannalta merkittävillä eri toimialoilla ja keskeisillä markkina-alueilla. Hallituksen jäsenet toimivat tai ovat toimineet sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden johto- ja hallitustehtävissä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto, pääsääntöisesti joko tekniikan tai talouden alalta. Hallituksen jäsenten koulutuksesta ja työkokemuksesta on lisää tietoa konsernin verkkosivuilla kohdassa Hallitus.

Nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan hallituksen tämänhetkinen kokoonpano varmistaa myös erinomaisesti sekä kattavan yhtiötuntemuksen että uudet näkemykset. Hallitustyöskentelyssä panostetaan siihen, että pitkään hallituksessa toimineet ja kattavasti yhtiön eri kehitysvaiheita nähneet jäsenet siirtävät yhtiötuntemuksensa ja osaamisensa uusille jäsenille varmistaen hallitukseen kertyneen osaamisen säilymisen myös tulevaisuudessa.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus add_circle_outline

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa. Hallitus on arvioinut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Arvioinnissa on huomioitu Jukka Suomisen toimiminen hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta. Hallitus ei ole havainnut sellaisia syitä, joiden perusteella hänet tulisi katsoa riippuvaiseksi yhtiöstä. Arvio on tehty tosiasiallisten olosuhteiden perusteella sekä yhtiön että kyseisen hallituksen jäsenen näkökulmasta. Kaikki hallituksen jäsenet Jukka Suomista lukuun ottamatta ovat lisäksi riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Suomisella on oman ilmoituksensa ja hallituksen kokonaisarvion mukaan sidonnaisuus yhtiön merkittävään osakkeenomistajaan Suomen Kulttuurirahastoon.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.2017 add_circle_outline
  2017
Pekka Ala-Pietilä 3 250
Jukka Suominen 3 000
Eija Ailasmaa 1 000
Doug Baillie 1 000
William R. Barker -
Rolf Börjesson 3 000
Kerttu Tuomas -
Sandra Turner 1 000
Hallitus yhteensä 12 250

 

Osakeomistuksissa on huomioitu hallituksen jäsenten ja heidän mahdollisten määräysvaltayhteisöjensä omistamat yhtiön osakkeet. Hallituksen jäsenet eivät omista osakkeita missään muissa konserniyhtiöissä kuin Huhtamäki Oyj:ssä.
Tietoa hallituksen jäsenten palkkioista on palkka- ja palkkioselvityksessä, joka julkaistaan hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä ja löytyy osiosta Palkitseminen.

Ajantasaista tietoa hallituksen osakeomistuksista löydät täältä.

Hallituksen tehtävät add_circle_outline

Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen toimintaansa varten laatimassa työjärjestyksessä, jota on viimeksi päivitetty vuonna 2016.

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa

 • yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen sisältäen esimerkiksi
  • yhtiön toimitusjohtajan valitsemisesta ja erottamisesta päättämisen ja konsernin johtoryhmän jäsenten valintaa ja erottamista koskevien toimitusjohtajan esitysten vahvistamisen
  • toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkkaeduista päättämisen ja heidän toimintansa vuosittaisen arvioinnin
  • konsernin eettisten arvojen ja toimintatapojen määrittelyn sisältäen esimerkiksi eettisten toimintaohjeiden (Code of Conduct) hyväksymisen
 • yhtiön liiketoiminnan ja strategian määrittely ja ohjaaminen sisältäen esimerkiksi
  • yhtiön taloudellisista ja strategisista tavoitteista sekä osinkopolitiikasta päättämisen ja strategiaan liittyvien toimintasuunnitelmien ja budjetin hyväksymisen sekä niiden toteutumisen seuraamisen
  • yritysostojen ja -myyntien sekä yli 10 miljoonan euron suuruisten investointien ja muiden konsernin kannalta merkittävien ehdotusten hyväksymisen
  • tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, osavuosikatsausten, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen, palkka- ja palkkioselvityksen sekä yritysvastuuraportin läpikäynnin ja hyväksymisen
 • taloudellinen raportointi ja näkymät
 • sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä
 • varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi tulevien asioiden valmistelu.

Hallitus arvioi vuosittain myös omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi voidaan suorittaa hallituksen itsensä tai ulkopuolisen arvioijan toimesta. Vuonna 2017 arviointi toteutettiin hallituksen sisäisenä itsearviointina ilman ulkopuolista arvioijaa.

Hallitus tarvitsee tehtävänsä hoitamista varten riittävästi tietoja konsernin rakenteesta, liiketoiminnasta ja markkinoista. Kullekin hallituksen jäsenelle toimitetaan kuukausittain konsernin taloudellista tilannetta ja toimintaympäristöä käsittelevä raportti. Lisäksi hallituksen jäseniä informoidaan tarvittaessa kaikista merkittävistä tapahtumista konsernissa. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan.

Hallituksen kokoukset add_circle_outline

Hallituksen kokoukset pidetään yhtiön pääkonttorissa Espoossa, konsernin muissa toimipaikoissa tai muissa hallituksen päättämissä paikoissa. Hallitus voi tarvittaessa pitää kokouksia myös puhelimitse tai sähköisesti ja tehdä päätöksiä kokoontumatta. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2017 hallitus piti kymmenen kokousta, joista kaksi pidettiin puhelimitse ja kaksi kokoontumatta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 99.

Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja sekä hallinto- ja lakiasiainjohtaja osallistuvat yleensä hallituksen kokouksiin. Tarvittaessa, kuten strategian tai budjetin käsittelyn yhteydessä, kokouksiin osallistuvat myös muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain tilinpäätöstä käsittelevään kokoukseen. Yhtiön hallinto- ja lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2017

  Osallistuminen (%) Kokoukset, joissa osallisena
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja) 90 9/10
Jukka Suominen (varapuheenjohtaja) 100 10/10
Eija Ailasmaa 100 10/10
Doug Baillie 100 10/10
William R. Barker 100 10/10
Rolf Börjesson 100 10/10
Kerttu Tuomas* 100 7/7
Sandra Turner 100 10/10

* Hallituksen jäsen 27.4.2017 alkaen

Hallituksen valiokunnista add_circle_outline

Hallitus voi tiettyihin vastuualueisiin keskittyäkseen nimittää valiokuntia, joihin kuhunkin kuuluu kolmesta viiteen hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee myös kunkin valiokunnan puheenjohtajan. Valiokuntien jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Hallituksessa on tällä hetkellä kolme valiokuntaa: nimitysvaliokunta, henkilöstövaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Kunkin valiokunnan tehtävät on kuvattu hallituksen hyväksymissä valiokuntien työjärjestyksissä, joita on viimeksi päivitetty vuonna 2016. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Kukin valiokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Nimitysvaliokunta add_circle_outline

Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Sen tehtäviin kuuluu myös tarvittaessa etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Vuoden 2018 yhtiökokouspäivästä lähtien nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet Pekka Ala-Pietilä (pj.), Doug Baillie ja Jukka Suominen.

Vuoden 2017 aikana valiokunta kokoontui viisi kertaa. Nimitysvaliokunnan jäsenet vuonna 2017 ja osallistumisprosentti kokouksiin löytyvät alla olevasta taulukosta.

Nimitysvaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2017

  Osallistuminen (%) Kokoukset, joissa osallisena
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja) 100 5/5
Rolf Börjesson 100 5/5
Jukka Suominen 100 5/5

 

Henkilöstövaliokunta add_circle_outline

Henkilöstövaliokunta valmistelee organisaatioon ja henkilöstöön liittyviä asioita mukaan lukien toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemis- ja nimitysasioita ja seuraajasuunnittelua sekä henkilöstöstrategiaa ja -politiikkoja.

Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2018 yhtiökokouspäivästä lähtien henkilöstövaliokuntaan ovat kuuluneet Pekka Ala-Pietilä (pj.), Doug Baillie ja William R. Barker. Lisäksi henkilöstövaliokuntaan valittiin Ralf K. Wunderlich, jonka toimikausi henkilöstövaliokunnan jäsenenä alkoi 1.7.2018.

Vuoden 2017 aikana henkilöstövaliokunta kokoontui kolme kertaa. Henkilöstövaliokunnan jäsenet vuonna 2017 ja osallistumisprosentti kokouksiin löytyvät alla olevasta taulukosta.

Henkilöstövaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2017

  Osallistuminen (%) Kokoukset, joissa osallisena
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja) 100 3/3
Doug Baillie 100 3/3
William R. Barker 100 3/3
Rolf Börjesson 100 3/3

 

Tarkastusvaliokunta add_circle_outline

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla tiettyjä taloudelliseen raportointiin ja valvontaan liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu esimerkiksi yhtiön taloudellisen raportointiprosessin sekä sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien toimivuuden valvonta ja arviointi. Se myös arvioi lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta kiinnittäen erityistä huomiota tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden tarjontaan ja valvoo lakisääteistä tilinpäätöksen tilintarkastusta. Tarkastusvaliokunta myös valmistelee ja laatii varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta sekä käsittelee tilinpäätöksen ja useita muita yhtiön julkistettavaksi tulevia raportteja.

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä tulee olla valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus ja vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimen tai tilintarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsenet eivät osallistu konsernin juoksevan hallinnon hoitamiseen. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuvat valiokunnan jäsenten lisäksi yhtiön talousjohtaja sekä tarvittaessa muita yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä. Tilinpäätöstä käsiteltäessä ja muutoin tarvittaessa kokouksiin osallistuu myös tilintarkastaja.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu valiokunnan päättämän aikataulun mukaisesti, mutta vähintään neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2018 yhtiökokouspäivästä lähtien tarkastusvaliokuntaan ovat kuuluneet Jukka Suominen (pj.), Anja Korhonen, Kerttu Tuomas ja Sandra Turner.

Vuoden 2017 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenet vuonna 2017 ja osallistumisprosentti kokouksiin löytyvät alla olevasta taulukosta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2017

  Osallistuminen (%) Kokoukset, joissa osallisena
Jukka Suominen (puheenjohtaja) 100 7/7
Eija Ailasmaa 100 7/7
Kerttu Tuomas* 100 7/7
Sandra Turner 100 7/7

* Tarkastusvaliokunnan jäsen 27.4.2017 alkaen