Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallituksen velvollisuutena on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksen valinta ja kokoonpano add_circle_outline

Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä säännöksiä hallituksen jäsenten erityisestä asettamisjärjestyksestä, vaan yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet nimitysvaliokunnan ehdotukseen perustuen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Mikäli yhtiön toimitusjohtaja valittaisiin hallitukseen, toimitusjohtaja ei kuitenkaan voisi olla hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Kokoonpanoa harkittaessa tulee huomioida konsernin liiketoiminta ja kehitysvaihe. Hallitukseen valittavan henkilön tulee olla pätevä ja hänen täytyy kyetä käyttämään riittävästi aikaa hallitustehtävien tehokkaaseen hoitamiseen. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu eikä jäsenille ole asetettu enimmäisikää.

Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat seitsemän henkilöä:

Pekka Ala-Pietilä, puheenjohtaja
Kerttu Tuomas, varapuheenjohtaja
Doug Baillie
William R. Barker
Anja Korhonen
Sandra Turner
Ralf K. Wunderlich.

Lisätietoja hallituksen jäsenistä

Hallituksen monimuotoisuus add_circle_outline

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet on määritelty hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen jäsenten valinnassa pyritään varmistamaan vahva, monipuolinen ja toisiaan täydentävä asiantuntemus, kokemus sekä osaaminen konsernin kannalta merkittäviltä eri toimialoilta ja markkina-alueilta. Hallituksen jäsenten tulee edustaa kattavasti eri toimialoja ja heillä tulee olla laajaa kokemusta liiketoiminnan johtamisesta konsernin kannalta keskeisillä markkina-alueilla, mukaan lukien kehittyvät markkinat.

Hallituksen monimuotoisuutta edistäviä tekijöitä ovat muun muassa hallituksen jäsenten koulutuksellinen, ammatillinen ja kansainvälinen tausta, tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus, jäsenten ikäjakauma, molempien sukupuolten edustus sekä muut henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia tasapainoisessa suhteessa. Lisäksi hallituksen kokoonpanossa on tärkeää varmistaa sekä kattava yhtiötuntemus pidempään hallituksessa toimineiden jäsenten kautta että uudet näkemykset. Hallituksen nimitysvaliokunta ottaa huomioon monimuotoisuutta koskevat periaatteet hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelussa ja niiden toteutumista arvioidaan vuosittain.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ovat täyttyneet hyvin. Hallituksen kokoonpano sisältää nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan monimuotoisuusperiaatteissa määritettyjä kompetensseja hyvässä tasapainossa. Myös molempien sukupuolten edustus toteutuu hallituksessa tasapainoisella tavalla ja molemmat sukupuolet ovat olleet jo pitkään edustettuna hallituksessa. Vuodesta 2009 lähtien hallituksessa on ollut kahdesta kolmeen naispuolista jäsentä ja naisten osuus on siten ollut 25–43 % hallituksesta. Vuoden 2019 yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä, jotka edustavat neljää eri kansallisuutta. Hallituksen jäsenten ikä on 53–69 vuotta ja hallituksen jäsenistä kolme on naisia ja neljä miehiä. Hallituksen jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta erityyppisistä tehtävistä globaalisti toimivissa yhtiöissä konsernin kannalta merkittävillä eri toimialoilla ja keskeisillä markkina-alueilla. Hallituksen jäsenet toimivat tai ovat toimineet sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden johto- ja hallitustehtävissä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto, pääsääntöisesti joko tekniikan tai talouden alalta. Hallituksen jäsenten koulutuksesta ja työkokemuksesta on lisää tietoa konsernin verkkosivuilla kohdassa Hallitus.

Nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan hallituksen tämänhetkinen kokoonpano varmistaa myös erinomaisesti sekä kattavan yhtiötuntemuksen että uudet näkemykset. Hallitustyöskentelyssä panostetaan siihen, että pitkään hallituksessa toimineet ja kattavasti yhtiön eri kehitysvaiheita nähneet jäsenet siirtävät yhtiötuntemuksensa ja osaamisensa uusille jäsenille varmistaen hallitukseen kertyneen osaamisen säilymisen myös tulevaisuudessa.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus add_circle_outline

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa. Hallitus on arvioinut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat lisäksi riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.2018 add_circle_outline
  2018
Pekka Ala-Pietilä 3 250
Jukka Suominen 3 000
Doug Baillie 1 000
William R. Barker -
Anja Korhonen -
Kerttu Tuomas 1 000
Sandra Turner 1 000
Ralf K. Wunderlich 16 350
Hallitus yhteensä 25 600

 

Osakeomistuksissa on huomioitu hallituksen jäsenten ja heidän mahdollisten määräysvaltayhteisöjensä omistamat yhtiön osakkeet. Hallituksen jäsenet eivät omista osakkeita missään muissa konserniyhtiöissä kuin Huhtamäki Oyj:ssä.
Tietoa hallituksen jäsenten palkkioista on palkka- ja palkkioselvityksessä, joka julkaistaan hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä ja löytyy osiosta Palkitseminen.

Ajantasaista tietoa hallituksen osakeomistuksista löydät täältä.

Hallituksen tehtävät add_circle_outline

Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen toimintaansa varten laatimassa työjärjestyksessä, jota on viimeksi päivitetty vuonna 2016.

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa

 • yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen sisältäen esimerkiksi
  • yhtiön toimitusjohtajan valitsemisesta ja erottamisesta päättämisen ja konsernin johtoryhmän jäsenten valintaa ja erottamista koskevien toimitusjohtajan esitysten vahvistamisen
  • toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkkaeduista päättämisen ja heidän toimintansa vuosittaisen arvioinnin
  • konsernin eettisten arvojen ja toimintatapojen määrittelyn sisältäen esimerkiksi eettisten toimintaohjeiden (Code of Conduct) hyväksymisen

 • yhtiön liiketoiminnan ja strategian määrittely ja ohjaaminen sisältäen esimerkiksi
  • yhtiön taloudellisista ja strategisista tavoitteista sekä osinkopolitiikasta päättämisen ja strategiaan liittyvien toimintasuunnitelmien ja budjetin hyväksymisen sekä niiden toteutumisen seuraamisen
  • yritysostojen ja -myyntien sekä yli 10 miljoonan euron suuruisten investointien ja muiden konsernin kannalta merkittävien ehdotusten hyväksymisen
  • tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, osavuosikatsausten, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen, palkka- ja palkkioselvityksen sekä yritysvastuuraportin läpikäynnin ja hyväksymisen

 • taloudellinen raportointi ja näkymät
 • sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä
 • varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi tulevien asioiden valmistelu.

Hallitus arvioi vuosittain myös omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi voidaan suorittaa hallituksen itsensä tai ulkopuolisen arvioijan toimesta. Vuonna 2018 arviointi toteutettiin hallituksen sisäisenä itsearviointina ilman ulkopuolista arvioijaa.

Hallitus tarvitsee tehtävänsä hoitamista varten riittävästi tietoja konsernin rakenteesta, liiketoiminnasta ja markkinoista. Kullekin hallituksen jäsenelle toimitetaan kuukausittain konsernin taloudellista tilannetta ja toimintaympäristöä käsittelevä raportti. Lisäksi hallituksen jäseniä informoidaan tarvittaessa kaikista merkittävistä tapahtumista konsernissa. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan esityksin ja perehdytysaineistoin sekä järjestämällä vierailuja valikoituihin tuotantoyksiköihin.

 

Hallituksen kokoukset add_circle_outline

Hallituksen kokoukset pidetään yhtiön pääkonttorissa Espoossa, konsernin muissa toimipaikoissa tai muissa hallituksen päättämissä paikoissa. Hallitus voi tarvittaessa pitää kokouksia myös videon välityksellä tai puhelimitse ja tehdä päätöksiä kokoontumatta. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2018 hallitus piti neljätoista (14) kokousta, joista kolme pidettiin videon välityksellä tai puhelimitse ja kuusi kokoontumatta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 98.

Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallinto- ja lakiasiainjohtaja sekä markkinointi- ja viestintäjohtaja osallistuvat yleensä hallituksen kokouksiin. Tarvittaessa, kuten strategian tai budjetin käsittelyn yhteydessä, kokouksiin osallistuvat myös muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain tilinpäätöstä käsittelevään kokoukseen. Yhtiön hallinto- ja lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2018

  Osallistuminen (%) Kokoukset, joissa osallisena
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja) 100 14/14
Jukka Suominen (varapuheenjohtaja) 100 14/14
Doug Baillie 100 14/14
William R. Barker 100 14/14
Anja Korhonen* 90 9/10
Kerttu Tuomas 100 14/14
Sandra Turner 93 13/14
Ralf K. Wunderlich** 100 6/6
Eija Ailasmaa*** 100 4/4
Rolf Börjesson*** 100 4/4

* Hallituksen jäsen 25.4.2018 alkaen
** Hallituksen jäsen 1.7.2018 alkaen
*** Hallituksen jäsen 25.4.2018 saakka

Hallituksen valiokunnista add_circle_outline

Hallitus voi tiettyihin vastuualueisiin keskittyäkseen nimittää valiokuntia, joihin kuhunkin kuuluu kolmesta viiteen hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee myös kunkin valiokunnan puheenjohtajan. Valiokuntien jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Hallituksessa on tällä hetkellä kolme valiokuntaa: nimitysvaliokunta, henkilöstövaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Kunkin valiokunnan tehtävät on kuvattu hallituksen hyväksymissä valiokuntien työjärjestyksissä, joita on viimeksi päivitetty vuonna 2016. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Kukin valiokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Nimitysvaliokunta add_circle_outline

Nimitysvaliokunnan tehtävät

 • Hallituksen jäsenten valintaa ja lukumäärää koskevien ehdotusten valmistelu varsinaiselle yhtiökokoukselle
 • Hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvaamista koskevien ehdotusten valmistelu varsinaiselle yhtiökokoukselle
 • Hallituksen jäsenten seuraajasuunnitelu

Nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Vuoden 2019 yhtiökokouspäivästä lähtien nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet Pekka Ala-Pietilä (pj.), Doug Baillie ja Kerttu Tuomas. Vuoden 2018 aikana valiokunta kokoontui kerran. Nimitysvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Nimitysvaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2018

  Osallistuminen (%) Kokoukset, joissa osallisena
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja) 100 1/1
Doug Baillie* - -
Jukka Suominen 100 1/1
Rolf Börjesson** 100 1/1

* Nimitysvaliokunnan jäsen 25.4.2018 alkaen
** Nimitysvaliokunnan jäsen 25.4.2018 saakka

Henkilöstövaliokunta add_circle_outline

Henkilöstövaliokunnan tehtävät

 • Organisaatioon ja henkilöstöön liittyvien asioiden valmistelu
 • Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten nimitysasioiden valmistelu ja hyväksyminen
 • Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu ja hyväksyminen
 • Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten seuraajasuunnittelun valmistelu ja hyväksyminen
 • Henkilöstöstrategian ja -politiikkojen kehittämisen käsittely

Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2019 henkilöstövaliokuntaan ovat kuuluneet Pekka Ala-Pietilä (pj.), Doug Baillie, William R. Barker ja Ralf K. Wunderlich. Vuoden 2018 aikana henkilöstövaliokunta kokoontui kuusi kertaa. Henkilöstövaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Henkilöstövaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2018

  Osallistuminen (%) Kokoukset, joissa osallisena
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja) 100 6/6
Doug Baillie 100 6/6
William R. Barker 100 6/6
Ralf K. Wunderlich* 100 2/2
Rolf Börjesson** 100 3/3

* Henkilöstövaliokunnan jäsen 1.7.2018 alkaen
** Henkilöstövaliokunnan jäsen 25.4.2018 saakka

Tarkastusvaliokunta add_circle_outline

Tarkastusvaliokunnan tehtävät

 • Yhtiön taloudellisen raportointiprosessin toimivuuden valvonta ja arviointi
 • Yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien toimivuuden valvonta ja arviointi
 • Lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi kiinnittäen erityistä huomiota tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden tarjontaan
 • Tilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen valvonta
 • Tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu varsinaiselle yhtiökokoukselle
 • Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, osavuosikatsausten, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen, palkka- ja palkkioselvityksen sekä yritysvastuuraportin käsittely

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä tulee olla valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus ja vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimen tai tilintarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsenet eivät osallistu konsernin juoksevan hallinnon hoitamiseen. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuvat valiokunnan jäsenten lisäksi yhtiön talousjohtaja sekä tarvittaessa muita yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä. Tilinpäätöstä käsiteltäessä ja muutoin tarvittaessa kokouksiin osallistuu myös tilintarkastaja.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu valiokunnan päättämän aikataulun mukaisesti, mutta vähintään neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2019 yhtiökokouspäivästä lähtien tarkastusvaliokuntaan ovat kuuluneet Anja Korhonen (pj.), Kerttu Tuomas ja Sandra Turner. Vuoden 2018 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 96.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2018

  Osallistuminen (%) Kokoukset, joissa osallisena
Jukka Suominen (puheenjohtaja) 100 7/7
Anja Korhonen* 100 4/4
Kerttu Tuomas 100 7/7
Sandra Turner 100 7/7
Eija Ailasmaa** 67 2/3

* Tarkastusvaliokunnan jäsen 25.4.2018 alkaen
** Tarkastusvaliokunnan jäsen 25.4.2018 saakka