Yhtiökokous

Päivitetty: 26.4.2024

Yhtiön ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, jonka tehtävät ja menettelytavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua yhtiön hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana Espoossa tai Helsingissä.

Huhtamäki Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2024 Scandic Marina Congress Centerissä. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 9.5.2024 tällä internetsivulla.   

Yhtiökokous hyväksyi seuraavat osingonmaksua vuonna 2024 koskevat päivät 

  • 29.4. Ensimmäisen osinkoerän täsmäytyspäivä 
  • 7.5. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä (0,53 euroa osakkeelta) 
  • 1.10. Toisen osinkoerän täsmäytyspäivä 
  • 8.10. Toisen osinkoerän maksupäivä (0,52 euroa osakkeelta) 

 

Yhtiökokouksen päätäntävalta add_circle_outline

Yhtiön ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, jonka tehtävät ja menettelytavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua yhtiön hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana Espoossa tai Helsingissä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista. Yhtiökokouksessa voidaan päättää myös esimerkiksi yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista, osakeanneista, optio-oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään esimerkiksi osakeanneista tai omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokouksen päätöksistä valtaosa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja päätökset yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista.

Osakkeenomistajan oikeudet add_circle_outline

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukainen oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia kokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on oikeus tehdä ehdotuksia ja kysymyksiä käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokouk­seen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on merkittynä yhtiön osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Tilapäistä rekisteröintiä koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen, ja tällainen ilmoitus tilapäisestä rekisteröinnistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja voi käyttää yhtiökokouksessa myös avustajaa. Kukin osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Yhtiökokoukseen osallistumisen ja siellä äänestämisen lisäksi keskeisiä osakkeenomistajan oikeuksia ovat muun muassa etuoikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita osakeanneissa, ellei tästä etuoikeudesta poiketa yhtiökokouksen määräenemmistöpäätöksellä, sekä oikeus yhtiön jakamiin osinkoihin. Kaikki yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoihin.

Ylimääräinen yhtiökokous add_circle_outline

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Aikaisemmat kokoukset